Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2546(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0189/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.14
CRE 10/05/2007 - 7.14

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0185

Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 37k
Donderdag 10 mei 2007 - Brussel
Strengere wetgeving op het gebied van informatie en raadpleging van de werknemers
P6_TA(2007)0185B6-0189/2007

Resolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2007 over strengere wetgeving op het gebied van informatie en raadpleging van de werknemers

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 136 van het EG-Verdrag,

–   gezien Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap(1), Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag(2), Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers(3) en Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen(4); die allemaal betrekking hebben op de harmonisering van de wetgeving van de lidstaten inzake instrumenten voor dialoog tussen de sociale partners,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2001(5) over het verslag van de Commissie over stand van toepassing van Richtlijn 94/45/EG,

–   gezien de Mededeling van de Commissie "Herstructureringen en werkgelegenheid - Anticiperen op en begeleiden van herstructureringen met het oog op de ontwikkeling van de werkgelegenheid: de rol van de Europese Unie" (COM(2005)0120),

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 december 2005(6),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 maart 2006 over herstructureringen en werkgelegenheid(7),

–   onder verwijzing naar zijn vroegere resoluties over industriële herstructureringen en fusies,

–   gezien de verklaring van de Commissie over strengere wetgeving op het gebied van informatie en raadpleging van werknemers, afgelegd voor het Parlement op 25 april 2007,

–   gelet op artikel 103, lid 4 van zijn Reglement,

A.   overwegende dat een groeiend aantal ondernemingen op internationaal niveau werkzaam is als gevolg van de globalisering,

B.   overwegende dat wij een intensivering meemaken van het proces van herstructureringen, fusies, verplaatsingen van bedrijfsactiviteit, enz., dat gevolgen heeft voor alle economische sectoren en veranderingen teweegbrengt in de bedrijfsstructuur, de productie en de werkgelegenheid,

C.   overwegende dat verscheidene gevallen van herstructurering en collectief ontslag in diverse sectoren mogelijke problemen in de Gemeenschapswetgeving betreffende de informatie en de raadpleging van werknemers aan het licht hebben gebracht,

D.   overwegende dat een constructieve en positieve uitwisseling van informatie en een eerlijke raadpleging van de werknemers belangrijk is voor het anticiperen op veranderingen in het bedrijfsleven; overwegende dat informatie en raadpleging bovendien een hoeksteen vormen van ons Europees sociaal model,

1.   verzoekt de Commissie, zoals het al eerder bij herhaling heeft gedaan, het laatst nog in zijn reeds aangehaalde resolutie van 15 maart 2006, initiatieven te ontplooien met het oog op de toetsing en de modernisering van de Gemeenschapswetgeving op het gebied van de informatie en de raadpleging van de werknemers om een coherent en doeltreffend wettelijk kader te realiseren, rechtszekerheid te waarborgen en het samenspel tussen het nationale en het Europese niveau in de sociale dialoog te verbeteren;

2.   verlangt dat de Commissie aan het Parlement een tijdschema voorlegt voor de herziening en de modernisering van de Gemeenschapswetgeving betreffende informatie en raadpleging van de werknemers, collectief ontslag, bescherming van de rechten van de werknemers in geval van bedrijfsverplaatsing, en in het bijzonder de langverwachte herziening van Richtlijn 94/45/EG inzake de Europese ondernemingsraad;

3.   verzoekt de Commissie dringend maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de wetgeving inzake informatie en raadpleging van de werknemers in de lidstaten op een adequate wijze ten uitvoer wordt gelegd, en op te treden tegen lidstaten die de richtlijnen inzake informatie en raadpleging niet ten uitvoer leggen;

4.   constateert dat Richtlijn 94/45/EG ofwel helemaal niet wordt toegepast, ofwel wel wordt toegepast, maar met aanzienlijke en ongerechtvaardigde verschillen naar gelang van de keuze van de lidstaten; verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk en gedetailleerd bij het Parlement verslag uit te brengen, en zo nodig, passende maatregelen te nemen ten aanzien van de lidstaten;

5.   herinnert de Commissie aan de behoefte aan een coherent industrieel beleid op Europees niveau, waarbij naar behoren aandacht wordt besteed aan de sociale en ecologische impact ervan; is van mening dat bij de ontwikkeling van een dergelijk beleid een sleutelrol is weggelegd voor de sociale partners;

6.   verzoekt de Commissie de interne coördinatie van haar beleid in de sectoren sociale zaken, economische en monetaire zaken, industrie, en onderzoek en ontwikkeling verder te verbeteren, en de sociale partners ertoe aan te sporen een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van een coherent geheel van beleidslijnen met als doel de instandhouding van een sterke, innoverende en concurrentiële Europese industrie;

7.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en de parlementen van de lidstaten alsmede aan de sociale partners op Europees niveau.

(1) PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29.
(2) PB L 225 van 12.8.1998, blz. 16.
(3) PB L 254 van 30.9.1994, blz. 64.
(4) PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16.
(5) PB C 72 E van 21.3.2002, blz. 68.
(6) PB C 65 van 17.3.2006, blz. 58.
(7) PB C 291 E van 30.11.2006, blz. 297.

Juridische mededeling - Privacybeleid