Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0037A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0147/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0147/2007

Συζήτηση :

PV 21/05/2007 - 19
CRE 21/05/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0188

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 264kWORD 36k
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
"Δάφνη ΙΙΙ": ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας ***II
P6_TA(2007)0188A6-0147/2007
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων υψηλού κινδύνου (πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ) ως μέρος του γενικού προγράμματος "Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη" (16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16367/1/2006 – C6-0089/2007) και την αντίστοιχη δήλωση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0122)(2), και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2006)0230)(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0147/2007),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση και επιβεβαιώνει τη δήλωση που προσαρτάται σ" αυτό το νομοθετικό ψήφισμα·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 305 Ε, 14.12.2006, σ. 75.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(3) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Η βία και η απειλή βίας θίγουν το δικαίωμα για ζωή, ασφάλεια, ελευθερία, αξιοπρέπεια και σωματική και συναισθηματική ακεραιότητα, και απειλούν σοβαρά τη σωματική και πνευματική υγεία των θυμάτων. Οι συνέπειες αυτής της βίας, η οποία δεν φείδεται καμιάς περιοχής της Κοινότητας, συνιστούν πραγματική καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αποτελούν μάστιγα στον χώρο της υγείας, ενώ εμποδίζουν τους πολίτες να ζουν σε κλίμα ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Στόχος του προγράμματος Δάφνη ΙΙΙ είναι η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και η προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου. Για να προωθηθούν αυτοί οι στόχοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο πρωτοβουλίας για Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου