Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0037A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0147/2007

Ingivna texter :

A6-0147/2007

Debatter :

PV 21/05/2007 - 19
CRE 21/05/2007 - 19

Omröstningar :

PV 22/05/2007 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0188

Antagna texter
PDF 200kWORD 34k
Tisdagen den 22 maj 2007 - Strasbourg
Daphne III: särskilt program för att förebygga och bekämpa våld ***II
P6_TA(2007)0188A6-0147/2007
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 maj 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande för perioden 2007–2013 av ett särskilt program för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor samt för att skydda våldsoffer och riskgrupper (Daphne III) som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" (16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 2005/0037A(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16367/1/2006 – C6-0089/2007) och rådets och parlamentets uttalande om denna,

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0122)(2) och kommissionens ändrade förslag (KOM(2006)0230)(3),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0147/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten och bekräftar uttalandet som bifogas denna lagstiftningsresolution.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 75.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(3) Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA

UTTALANDE FRÅN RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

Våld och hot om våld utgör en kränkning av rätten till liv, säkerhet, frihet, värdighet samt fysisk och emotionell integritet och är ett allvarligt hot mot den fysiska och psykiska hälsan hos offren för detta våld. Verkningarna av sådant våld, vilket är utbrett i hela gemenskapen, utgör en verklig kränkning av de grundläggande rättigheterna och ett hälsogissel samt ett hinder för att alla människor skall kunna omfattas av ett tryggt, fritt och rättvist medborgarskap. Syftet med Daphne III-programmet är att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor samt att skydda offer och riskgrupper. För att främja dessa mål uppmanar Europaparlamentet och rådet Europeiska kommissionen att överväga möjligheten av ett initiativ till ett Europaår för bekämpande av våld mot barn, ungdomar och kvinnor.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy