Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2016(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0139/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0139/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.4
CRE 22/05/2007 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0189

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 340kWORD 45k
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Αναθεώρηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
P6_TA(2007)0189A6-0139/2007

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Συνεργασία μεταξύ των επιτροπών (2007/2016(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του (B6-0461/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 201 και 202 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0139/2007),

1.   αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την εξής τροποποίηση·

2.   υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογίες
Τροπολογία 3
Άρθρο 47
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών
Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών
Εφόσον, κατά την άποψη της Διάσκεψης των Προέδρων, ένα ζήτημα εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο επιτροπών ή εφόσον διαφορετικά μέρη του ζητήματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο διαφορετικών επιτροπών, εφαρμόζεται το άρθρο 46, με τις εξής προσθήκες:
Εφόσον ζήτημα αρμοδιότητας έχει παραπεμφθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τα άρθρα 179, παράγραφος 2, ή 45, και η Διάσκεψη των Προέδρων, βάσει του Παραρτήματος VI του Κανονισμού, φρονεί ότι το θέμα εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών ή ότι διαφορετικά μέρη του θέματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών, εφαρμόζεται το άρθρο 46, με τις εξής προσθήκες:
- το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού από τις δύο επιτροπές·
- το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές·
- ο εισηγητής και ο συντάκτης της γνωμοδότησης προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά τις τροπολογίες·
- ο εισηγητής και οι συντάκτες της γνωμοδότησης αλληλοενημερώνονται και προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά τις τροπολογίες·
- οι ενδιαφερόμενες επιτροπές δύνανται να εντοπίσουν από κοινού τομείς του κειμένου που εμπίπτουν στην αποκλειστική ή κοινή τους αρμοδιότητα και να συμφωνήσουν για τους ακριβείς όρους της συνεργασίας τους·
- η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες από τη γνωμοδοτική επιτροπή, εφόσον αυτές αφορούν ζητήματα τα οποία ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής θεωρεί, βάσει του Παραρτήματος VI, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο της γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της γνωμοδοτικής επιτροπής και δεν είναι αντίθετες με άλλα στοιχεία της έκθεσης.
- η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες από γνωμοδοτική επιτροπή, εφόσον αυτές αφορούν ζητήματα τα οποία ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής θεωρεί, βάσει του Παραρτήματος VI, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο της γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γνωμοδοτικής επιτροπής και δεν είναι αντίθετες με άλλα στοιχεία της έκθεσης. Ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής λαμβάνει υπόψη οιαδήποτε συμφωνία επετεύχθη σύμφωνα με την τρίτη περίπτωση·
- σε περίπτωση διαδικασίας συνδιαλλαγής σχετικά με την πρόταση, στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου περιλαμβάνεται και ο εισηγητής οιασδήποτε συμμετέχουσας επιτροπής.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου