Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0129(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0125/2007

Predkladané texty :

A6-0125/2007

Rozpravy :

PV 21/05/2007 - 18
CRE 21/05/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 22/05/2007 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0190

Prijaté texty
PDF 752kWORD 338k
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg
Normy kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva ***I
P6_TA(2007)0190A6-0125/2007
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES (KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129 (COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0397),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0243/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rybné hospodárstvo(A6-0125/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. mája 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES
P6_TC1-COD(2006)0129

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Chemické znečistenie povrchových vôd predstavuje hrozbu pre vodné prostredie s účinkami, akými sú chronická toxicita pre vodné organizmy, hromadenie v ekosystéme, strata prírodných biotopov a zníženie biologickej rozmanitosti, ako aj hrozba pre ľudské zdravie. V prvom rade by sa mali zistiť príčiny znečistenia a z hospodárskeho a ekologického hľadiska čo najúčinnejšie odstrániť emisie pri zdroji.

(2)  V súlade s článkom 174 zmluvy je environmentálna politka Spoločenstva založená na zásade prevencie a na zásade, že je potrebné prijímať preventívne opatrenia, že škoda na životnom prostredí by sa mala predovšetkým odstrániť pri zdroji a že znečisťovateľ platí.

(3)  Na zabezpečenie dobrej kvality vody je nutné správne organické poľnohospodárstvo drobných poľnohospodárov.

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program (EAP) Spoločenstva(4) stanovuje, že životné prostredie, zdravie a kvalita života sú kľúčovými environmentálnymi prioritami 6. EAP, zvýrazňujúc najmä v článku 7 ods. 2 písm. e) potrebu vytvorenia špecifickejších právnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva.

(5)  Členské štáty by mali vykonať potrebné opatrenia v súlade s článkom 16 ods. 1 a ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(5) s cieľom postupne znížiť znečistenie prioritnými látkami a úplne odstrániť alebo postupne znižovať emisie, vypúšťanie a úniky prioritných nebezpečných látok.

(6)  Smernica 2000/60/ES ustanovuje stratégiu proti znečisťovaniu vôd a článok 16 uvedenej smernice požaduje ďalšie špecifické opatrenia na zníženie znečisťovania a normy kvality životného prostredia (EQS).

(7)  Od roku 2000 bolo prijatých mnoho aktov Spoločenstva, ktoré vytvárajú opatrenia na zníženie znečisťovania v súlade s článkom 16 smernice 2000/60/ES pre jednotlivé prioritné látky. Okrem toho, viacero opatrení na ochranu životného prostredia patrí do pôsobnosti iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva. Preto treba dať krátkodobo radšej prednosť vykonávaniu a revízii existujúcich nástrojov, než vytváraniu nových nástrojov kontroly, ktoré by mohli byť duplicitami jestvujúcich nástrojov. Potom, ako členské štáty v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES predložia plány vodohospodárskeho manažmentu povodí vrátane programov opatrení vypracovaných v súlade s článkom 11 uvedenej smernice, by však Komisia mala posúdiť, či vykonávanie a revízia existujúcich nástrojov plne splnila ciele smernice 2000/60/ES, alebo či sú v súlade s uvedenou smernicou potrebné osobitné akcie. Ak je možné dodržiavať EQS len pomocou obmedzení použitia alebo zákazov jednotlivých látok, takéto opatrenia treba vykonať prostredníctvom existujúcich alebo nových právnych aktov Spoločenstva, najmä v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry(6).

(8)  Smernica 2000/60/ES obsahuje v článku 11 ods. 4 a časti B prílohy VI o programe opatrení nepodrobný zoznam doplnkových opatrení, ktoré členské štáty môžu prijať ako súčasť programu opatrení, a to najmä legislatívne nástroje, administratívne nástroje a uzavreté dohody o ochrane životného prostredia.

(9)  Pokiaľ ide o znižovanie emisií prioritných látok z bodových a difúznych zdrojov uvedených v článku 16 ods. 6 a ods. 8 smernice 2000/60/ES, členské štáty by mali v prípade potreby začleniť, popri vykonávaní iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva aj vhodné kontrolné opatrenia v súlade s článkom 10 smernice 2000/60/ES do programu opatrení, ktoré treba v súlade s článkom 11 uvedenej smernice vypracovať pre každé povodie v prípade potreby uplatnením článku 10 smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia(7). Aby sa zachovali jednotné podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, všetky rozhodnutia týkajúce sa ustanovenia kontrolných opatrení pre bodové zdroje prioritných látok by mali vychádzať z koncepcie najlepších dostupných techník ustanovených v článku 2 ods. 11 smernice 96/61/ES.

(10)  Pokiaľ členský štát nemôže vyriešiť problém, ktorý má vplyv na vodné hospodárstvo, môže ho oznámiť Komisii v súlade s článkom 12 smernice 2000/60/ES. Členský štát by mal podať správu o tejto skutočnosti aj vtedy, ak sa opatrenia Spoločenstva javia ako hospodárnejšie a vhodnejšie. V takom prípade by Komisia mala začať výmenu informácií so všetkými členskými štátmi a ak sa činnosť Spoločenstva skutočne ukáže ako lepšia možnosť, Komisia by mala auverejniť správu a navrhnúť opatrenia.

(11)  Keďže väčšina ďalších relevantných aktov Spoločenstva nie je ešte v plnom rozsahu prijatá a vykonaná, je v súčasnosti ťažké určiť, či vykonanie týchto politík umožní dosiahnuť ciele smernice 2000/60/ES, alebo či bude potrebná ďalšia akcia Spoločenstva. Preto by bolo vhodné vypracovať formálne hodnotenie súladu a účinnosti všetkých právnych aktov Spoločenstva, ktoré priamym alebo nepriamym spôsobom prispeivajú k dobrej kvalite vody.

(12)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES z 20. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných látok v oblasti vodného hospodárstva a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES(8), stanovuje prvý zoznam 33 látok alebo skupín látok, ktoré dostali prednosť z hľadiska prijatia opatrenia na úrovni Spoločenstva. Medzi týmito prioritnými látkami sa niektoré identifikovali ako prioritné nebezpečné látky, ktoré podliehajú zastaveniu alebo postupnému ukončovaniu emisií, vypúšťania a úniku. Pre prirodzene sa vyskytujúce látky alebo látky vznikajúce na základe prírodných procesov, ako sú kadmium, ortuť a polyaromatické uhľovodíky, je však nemožné úplné postupné odstránenie emisií, vypúšťaní a únikov zo všetkých potenciálnych zdrojov. Niektoré látky boli preskúmané a treba ich klasifikovať. Aby sa dosiahli ciele smernice 2000/60/ES, mali by sa do zoznamu prioritných látok pridať ďalšie látky.

(13)  Komisia by mala pokračovať v preskúmaní zoznamu prioritných látok prinajmenšom každé štyri roky, pričom stanovuje látky ako prioritné na základe rizika, ktoré predstavujú pre vodné prostredie alebo jeho prostredníctvom, v súlade s časovým plánom požadovaným v článku 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES, a v prípade potreby predloží príslušné návrhy.

(14)  Z hľadiska záujmov Spoločenstva a z dôvodu účinnejšej regulácie ochrany povrchových vôd je vhodné, aby sa EQS stanovili pre znečisťujúce látky klasifikované ako prioritné látky na úrovni Spoločenstva, a aby sa ponechalo na členských štátoch, aby stanovili pravidlá pre zostávajúce znečisťujúce látky na vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na uplatňovanie príslušných pravidiel Spoločenstva. Napriek tomu však osem znečisťujúcich látok, ktoré patria do oblasti pôsobnosti smernice Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a dlhodobých cieľoch kvality, pokiaľ ide o vypúšťanie istých nebezpečných látok zahrnutých do zoznamu I prílohy k smernici 76/464/EHS(9) a patriacich do skupiny látok, pre ktoré by sa mal dosiahnuť dobrý chemický stav do roku 2015, sa do zoznamu prioritných látok nezahrnulo. Spoločné normy vytvorené pre takéto znečisťujúce látky však dokázali svoju užitočnosť a je vhodné dodržiavať reguláciu ich noriem na úrovni Spoločenstva.

(15)  Určité látky sú veľmi škodlivé pre ryby, ak sú prítomné v povrchových vodách, ale nie sú uvedené na zoznamoch EQS v oblasti vodného hospodárstva. Komisia by v prípade potreby mala predložiť návrhy na prijatie EQS v oblasti vodného hospodárstva aj pre tieto látky.

(16)  V dôsledku toho ustanovenia týkajúce sa súčasných cieľov kvality životného prostredia ustanovené v smernici Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti z odvetvia chloroalkalickej elektrolýzy(10), v smernici Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a dlhodobých cieľoch kvality týkajúcich sa vypúšťania kadmia(11), v smernici Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o limitných hodnotách a dlhodobých cieľoch kvality týkajúcich sa vypúšťania ortuti z iných odvetví ako odvetvie chloroalkalickej elektrolýzy(12), v smernici Rady 84/491/EHS z 9. októbra 1984 o limitných hodnotách a dlhodobých cieľoch kvality týkajúcich sa vypúšťania hexachlórcyklohexánu(13) a v smernici 86/280/EHS sa stávajú nadbytočnými a mali by sa vypustiť.

(17)  Vodné prostredie môže utrpieť chemickým znečistením z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska, a teda údaje o akútnych aj chronických vplyvoch by sa mali použiť ako základ pre ustanovenie EQS. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana vodného prostredia a ľudského zdravia, treba stanoviť priemerné ročné normy kvality na úrovni zabezpečujúcej ochranu pred dlhodobým vystavením a stanoviť najvyššie prípustné koncentrácie na ochranu pred krátkodobým vystavením. Malo by sa harmonizovať uplatňovanie maximálnych povolených koncentrácií v súlade s kombinovaným prístupom ustanoveným v článku 10 smernice 2000/60/ES, najmä zaobchádzanie s krajnými hodnotami a stanovenie kontrol emisií.

(18)  Pri nedostatku rozsiahlych a spoľahlivých informácií o koncentrácii prioritných látok v živých organizmoch a usadeninách na úrovni Spoločenstva a z hľadiska skutočnosti, že informácie o povrchových vodách sa zdajú byť dostatočným základom zabezpečenia úplnej ochrany a účinnej kontroly znečistenia, ustanovenie hodnôt EQS by sa malo v tomto štádiu obmedziť len na povrchové vody. Čo sa však týka hexachlórbenzénu, hexachlórbutadiénu a ortuti, nie je možné zabezpečiť ochranu pred nepriamym účinkom a sekundárnou otravou iba uplatnením EQS pre povrchové vody na úrovni Spoločenstva. V takýchto prípadoch teda treba ustanoviť EQS pre živé organizmy. Aby sa členským štátom umožnila pružnosť v závislosti od ich monitorovacej stratégie, mali byť schopné monitorovať takéto EQS a kontrolovať ich zhodu v živých organizmoch alebo ich konvertovať na EQS pre povrchové vody. Okrem toho, zostáva na členských štátoch, aby ustanovili EQS pre usadeniny a živé organizmy tam, kde to považujú za potrebné a vhodné na doplnenie EQS ustanovených na úrovni Spoločenstva. Okrem toho, usadeniny a živé organizmy zostávajú dôležitými matricami pre monitorovanie látok s výrazným potenciálom hromadenia a proti ktorých nepriamemu vplyvu EQS pre povrchové vody v súčasnosti neponúkajú nijakú ochranu. Takéto monitorovanie by sa malo vykonávať s cieľom urýchliť budúcu technickú a vedeckú prácu v oblasti EQS pre monitorované látky v usadeninách a živých organizmoch, ak sa to ukáže ako potrebné.

(19)  V prípade olova, niklu a ich zlúčenín sa diskusia o hodnotení rizík v rámci Európskej rady pre chemické látky / Spoločné výskumné stredisko ešte neukončila, a teda nie je možné stanoviť definitívne normy kvality pre tieto prvky. Preto je vhodné jasne naznačiť ich provizórny charakter.

(20)  Olovo využívané v rybolovných zariadeniach pre rekreačný i  profesionálny rybolov je zdrojom znečistenia vody. Členské štáty by mali s cieľom znížiť koncentráciu olova v rybolovných vodách podporiť nahradenie olova v odvetví rybolovu menej nebezpečnými alternatívami.

(21)  Dioxíny a polychlórované bifenyly (PCB) sú dve skupiny jedovatých látok, ktoré sú perzistentné a bioakumulatívne. Obe skupiny látok sú značnou hrozbou pre ľudské zdravie a životné prostredie a majú vysoko negatívne dôsledky na vodné druhy, a tým aj na životaschopnosť odvetvia rybolovu. Komisia tiež pri rôznych príležitostiach zdôraznila potrebu zaradiť tieto látky do zoznamu prioritných látok. Je preto potrebné, aby táto smernica stanovila ich budúce zaradenie do uvedeného zoznamu.

(22)  Členské štáty musia dosiahnuť zhodu so smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o vode určenej pre ľudskú spotrebu(14) a o riadení útvarov povrchových vôd používaných na získavanie pitnej vody v súlade s článkom 7 smernice 2000/60/ES. Táto smernica by sa teda mala vykonávať bez toho, aby boli dotknuté tie ustanovenia, ktoré by mohli požadovať prísnejšie normy.

(23)  Je možné, že v blízkom okolí vypúšťania vody z bodových zdrojov nebude možné splniť EQS, pretože koncentrácia znečisťujúcich látok vo vypúšťanej vode je obvykle vyššia, ako bežná koncentrácia vo vode. Členské štáty by teda mali byť schopné zohľadniť túto skutočnosť pri kontrolovaní zhody s EQS formou identifikácie prechodnej oblasti prekročenia pre každé významné vypúšťanie. Aby sa zabezpečilo obmedzenie týchto oblastí, mal by sa pri ich identifikácii uplatňovať článok 10 smernice 2000/60/ES a iné významné právne ustanovenia Spoločenstva. Pretože vývoj v spracovateľských technikách a technologická inovácia, akými sú najlepšie dostupné techniky, môže umožniť v budúcnosti znížiť koncentráciu znečisťujúcich látok v blízkom okolí bodového vypúšťania, členské štáty by mali zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť zníženie prechodových oblastí prekročenia.

(24)  Táto smernica umožňuje členským štátom využívať zmiešané oblasti (uvedené v článku 4 tejto smernice ako "prechodové oblasti prekročenia"), pokiaľ nemajú vplyv na to, či je zvyšok útvaru povrchovej vody v súlade s príslušnými EQS. Pri určovaní zmiešaných zón musia členské štáty zvoliť primeraný postup s ohľadom na prúdenie, koncentráciu a množstvo povoleného vypúšťania a kapacitu prijímajúceho vodného útvaru toto vypúšťanie absorbovať. Členské štáty znížia plochu zmiešaných oblastí, keď splnia svoj záväzok postupne znížiť znečistenie prioritnými látkami.

(25)  Je potrebné kontrolovať zhodu s cieľmi znižovania, postupného ukončovania alebo zastavenia znečisťovania, ktoré sú špecifikované v článku 4 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2000/60/ES a vyhodnotiť zhodu s týmito povinnosťami transparentným spôsobom, najmä pokiaľ ide o zohľadňovanie významných a nevýznamných emisií, vypúšťanie a úniky spôsobené ľudskými činnosťami. Časový harmonogram znižovania, zastavenia alebo postupného ukončovania by sa mal vzťahovať len na súpis. Malo by byť tiež možné vyhodnotiť uplatňovanie článku 4 ods. 4 až 7 smernice 2000/60/ES. Rovnako je potrebné mať vhodný nástroj aj na kvantifikovanie úniku látok, ktorý nastáva prirodzeným spôsobom alebo je výsledkom prírodných procesov; v takom prípade je úplné ukončenie alebo postupné zastavenie úniku zo všetkých potenciálnych zdrojov nemožné. Aby sa vyhovelo týmto potrebám, každý členský štát by mal vypracovať súpis emisií, vypúšťania a únikov pre každé povodie na svojom území.

(26)  Na to, aby ustanovením takýchto súpisov nenastala duplicita práce, a aby sa zabezpečil súlad takýchto súpisov s inými existujúcimi nástrojmi v oblasti ochrany povrchovej vody, členské štáty by mali využiť informácie zhromaždené podľa smernice 2000/60/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok a o zmene a doplnení smerníc Rady 91/689/EHS a 96/61/ES(15).

(27)  Na to, aby lepšie odrážali svoje potreby, členské štáty by mali byť oprávnené zvoliť si vhodné jednoročné referenčné obdobie na meranie základných položiek súpisu. Treba však brať do úvahy skutočnosť, že únik z používania pesticídov môže z roka na rok v dôsledku rozdielnych aplikačných dávok výrazne kolísať, napríklad v dôsledku rozdielnych klimatických podmienok. V prípade určitých látok, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prostriedkov na ochranu rastlín na trh(16), by členské štáty mali byť oprávnené vybrať si trojročné referenčné obdobie pre takéto látky.

(28)  V snahe optimalizovať využívanie súpisu je potrebné stanoviť konečný termín, do ktorého by Komisia mala preveriť či členské štáty zohľadnili všetky opatrenia na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2000/60/ES.

(29)  Kritériá na identifikáciu látok, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické, ako aj iných látok s porovnateľnými vlastnosťami, najmä látok vysoko perzistentných a vysoko bioakumulatívnych uvedených v smernici 2000/60/ES, sú ustanovené v technickom usmernení na hodnotenie rizík, ktoré podporuje smernicu Komisie 93/67/EHS z 20. júla 1993 stanovujúcu zásady hodnotenia rizík, ktoré pre ľudí a životné prostredie predstavujú látky uverejnené v súlade so smernicou rady 67/548/EHS(17) a nariadením Komisie (ES) č. 1488/94 z 28. júna 1994, ktoré stanovujú zásady pre hodnotenie rizík, ktoré pre ľudí a životné prostredie predstavujú existujúce látky v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/93(18) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh(19). Na zabezpečenie súladu medzi rozličnými právnymi predpismi Spoločenstva, by sa mali na látky, ktoré sú predmetom skúmania konaného podľa rozhodnutia č. 2455/2001/ES uplatňovať iba tieto kritériá a príloha X smernice 2000/60/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, doplniť a nahradiť.

(30)  Nariadenie (ES) č. 1907/2006 ustanovuje prekúmanie s cieľom posúdiť primeranosť kritérií určovania látok, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické. Komisia by mala hneď po zmene kritérií v nariadení (ES) č. 1907/2006 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť prílohu X smernice 2000/60/ES.

(31)  Povinnosti stanovené v smerniciach uvedených v prílohe IX k smernici 2000/60/ES sú už obsiahnuté v smernici 96/61/ES a v článkoch 8, 10, článku 11 ods. 3 písm. g) a h) a iných ustanoveniach smernice 2000/60/ES a minimálne rovnaká úroveň ochrany je zaručená, ak sa EQS dodržujú alebo vyhodnocujú. Aby sa zabezpečil dôsledný prístup k chemickému znečisteniu povrchových vôd a aby sa zjednodušili a sprehľadnili existujúce právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti, podľa článku 16 ods. 10 smernice 2000/60/ES s účinnosťou od roku 2012 je vhodné zrušiť smernicu 82/176/EHS, smernicu 83/513/EHS, smernicu 84/156/EHS, smernicu 84/491/EHS a smernicu 86/280/EHS.

(32)  Zohľadnili sa odporúčania uvedené v článku 16 ods. 5 smernice 2000/60/ES, a najmä odporúčania Vedeckého výboru o toxicite, ekotoxicite a životnom prostredí.

(33)  Keďže cieľ tejto smernice, najmä prijatie EQS pre vodu, nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť a tieto ciele sa teda z dôvodu potreby udržania rovnakej úrovne ochrany povrchovej vody v celom Spoločenstve môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity tak, ako to stanovuje článok 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality uvedenou v tomto článku, táto smernica nejde nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(34)  Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(20).

(35)  V súlade s článkom 174 zmluvy, ako bolo opätovne potvrdené v smernici 2000/60/ES, musí Spoločenstvo pri príprave svojej politiky o životnom prostredí brať do úvahy dostupné vedecké a technické údaje, environmentálne podmienky v rôznych regiónoch Spoločenstva, hospodársky a sociálny rozvoj Spoločenstva ako celku a vyvážený rozvoj svojich regiónov, ako aj potenciálne prínosy a náklady akcií alebo absencie akcií,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje opatrenia na zníženie znečistenia vôd a normy kvality životného prostredia pre prioritné látky s cieľom:

   a) znížiť do roku 2015 vypúšťanie, emisie a úniky prioritných látok; a
   b) zastaviť vypúšťanie, emisie a úniky prioritných nebezpečných látok, dosiahnuť v súlade s článkami 1, 4 a 16 smernice 2000/60/ES dobrý chemický stav všetkých povrchových vôd. Cieľom je aj zabrániť akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu stavu a do roku 2020 dosiahnuť koncentrácie blížiace sa prirodzenej úrovni koncentrácie pozadia všetkých prirodzene sa vyskytujúcich látok a koncentrácie blížiace sa k nule všetkých antropogénnych syntetických látok v súlade s medzinárodnými dohodami o ochrane mora.

K cieľom stanoveným v tejto smernici treba pristupovať ako k cieľom podľa článku 4 smernice 2000/60/ES.

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES predloží Komisia do roku 2020 Európskemu parlamentu a Rade správu o úspechoch vykonávania tejto smernice.

Článok 2

Normy kvality životného prostredia

1.  S cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav útvarov povrchových vôd v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) smernice 2000/60/ES, členské štáty zabezpečia, aby zloženie týchto útvarov povrchových vôd, usadenín a živých organizmov vyhovovalo normám kvality životného prostredia pre prioritné látky ako je uvedené v časti A prílohy I.

Členské štáty prijmú vždy potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby podniky, ktoré vypúšťajú do vodných útvarov odpadovú vodu obsahujúcu prioritné látky, používali najlepšie dostupné techniky výroby a úpravy odpadových vôd. Tieto opatrenia musia vychádzať z výsledkov výmeny informácií podľa článku 16 ods. 2 smernice 96/61/ES.

Členské štáty zabezpečia zhodu s normami kvality životného prostredia v súlade s požiadavkami stanovenými v časti B prílohy I.

Členské štáty musia zlepšiť vedomosti a dostupné údaje o zdrojoch prioritných látok a spôsoboch znečisťovania s cieľom identifikovať možnosti cielenej a účinnej kontroly.

2.  Ak vodný tok preteká viac než jedným členským štátom, je potrebné koordinovať monitorovacie programy a vnútroštátne súpisy s cieľom vyhnúť sa udeleniu pokuty členskému štátu, ktorý sa nachádza po prúde.

3.  Členské štáty v súlade s článkom 8 smernice 2000/60/ES monitorujú koncentráciu látok uvedených v časti A prílohy I vo vode, usadeninách a živých organizmoch.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa nepresiahli nasledujúce hodnoty koncentrácie hexachlórbenzénu, hexachlórbutadiénu a ortuti v tkanive (nevysušenom) ulovených rýb, mäkkýšov, kôrovcov a iných živých organizmov:

   a) 10 µg/kg pre hexachlórbenzén,
   b) 55 µg/kg pre hexachlórbutadién,
   c) 20 µg/kg pre metyl-ortuť.

Na účely monitorovania zhody s normami kvality životného prostredia pre látky uvedené v prvom pododseku, členské štáty zavedú prísnejšiu normu pre vodu, ktorou nahradia normu uvedenú v časti A prílohy I, alebo ustanovia doplňujúcu normu pre živé organizmy.

Ak to budú členské štáty považovať za vhodnejšie a hospodárnejšie, môže sa monitorovanie iných látok, ktoré sú uvedené v prílohe I, namiesto vo vode vykonať v usadeninách alebo živých organizmoch. Ak budú zistené značné koncentrácie látok a členské štáty budú mať za to, že existuje riziko, že normy kvality životného prostredia pre vodu nebudú splnené, vykoná sa monitorovanie vo vode, aby sa zabezpečilo dodržanie noriem kvality životného prostredia pre vodu.

5.  Komisia najneskôr do 12 mesiacov po predložení súpisov členskými štátmi predloží návrh týkajúci sa noriem kvality platných pre hodnoty koncentrácie prioritných látok v usadeninách a živých organizmoch.

6.  Členské štáty musia plniť požiadavky smernice Rady 98/83/ES a musia sa starať o útvary povrchových vôd využívané na získavanie pitnej vody v súlade s článkom 7 smernice 2000/60/ES. Túto smernicu treba preto vykonať bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia, ktoré by mohli vyžadovať prísnejšie normy.

7.  Prípady, keď dodržiavanie noriem kvality životného prostredia nie je technicky možné alebo by viedlo k neúmerným sociálnym či ekonomickým nákladom, sa riešia podľa článku 4 ods. 4, 5 a 6 smernice 2000/60/ES, aby bolo možné stanoviť nákladovo najúčinnejší a najekologickejší prístup na účely splnenia cieľa stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2000/60/ES.

8.  Systematicky využívajúc databázu vytvorenú na základe nariadenia (ES) č. 1907/2006 na monitorovanie látok, ktoré škodia vodným organizmom, sú bioakumulovateľné alebo perzistentné, Komisia preskúma technický a vedecký pokrok vrátane záverov z posudzovania rizík uvedených v článku 16 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2000/60/ES, a aspoň každé štyri roky navrhne revíziu noriem kvality životného prostredia uvedených v časti A prílohy I k tejto smernici.

Komisia preskúma najnovšie vedecké informácie a technický pokrok v súvislosti s látkami hromadiacimi sa v usadenine a živých organizmoch a pripraví pre ne normy kvality životného prostredia.

9.  S cieľom získať súdržnú a harmonizovanú výpočtovú metódu, Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES najneskôr do ...(21) stanoví povinné metodiky aspoň pre prípady uvedené v druhom odseku bodu 3 časti B prílohy I k tejto smernici.

10.  Komisia v prípade, keď sú na dosiahnutie súladu s normami kvality životného prostriedia potrebné zákazy niektorých látok, predloží vhodné návrhy na zmenu existujúcich právnych predpisov alebo na vypracovanie nových právnych predpisov na úrovni Spoločenstva.

11.  Komisia v prípade, že je pre niektoré podniky, látky alebo bodové zdroje na zabezpečenie dodržiavania zásady znečisťovateľ platí a zásady prevencie, ako aj na zaručenie ich jednotného vykonávania členskými štátmi, potrebné stanoviť hraničné hodnoty emisií platné v celom Spoločenstve, alebo ak tieto hraničné hodnoty emisií umožnia dosiahnuť normy kvality životného prostredia, predloží návrhy v súlade s článkom 18 smernice 96/61/ES.

Článok 3

S cieľom splniť cieľ stanovený v článku 2 môžu členské štáty stanoviť prísnejšie obmedzenia používania alebo vypúšťania látok, než sú obmedzenia uvedené v smernici 91/414/EHS a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh(22), ktorá ju nahrádza, či v iných právnych predpisoch Spoločenstva.

Článok 4

Prechodové oblasti prekročenia

1.  Ak v prípade jedného alebo viacerých bodových zdrojov neexistuje technické riešenie na primerané čistenie odpadových vôd, členské štáty vyznačia hranice prechodových oblastí prekročenia, v ktorých koncentrácie jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok pri slabom toku presiahnu príslušné hodnoty noriem kvality životného prostredia, pokiaľ tieto hodnoty koncentrácie neovplyvnia zhodu zostatku útvaru povrchovej vody s týmito normami.

Členské štáty zahrnú akčný plán na zmenšenie rozsahu a skrátenia každej prechodovej oblasti prekročenia do plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia uvedeného v článku 13 smernice 2000/60/ES s cieľom dosiahnuť príslušné normy kvality životného prostredia najneskôr do roku 2018.

2.  Členské štáty v každom prípade vymedzia rozsah častí útvarov povrchovej vody susediacich s bodmi vypúšťania, ktoré by sa mali klasifikovať ako prechodové oblasti prekročenia, pričom zohľadnia príslušné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva.

Členské štáty zahrnú opis každého vymedzenia do svojich plánov vodohospodárskeho manažmentu povodí uvedených v článku 13 smernice 2000/60/ES.

3.  V prípade cezhraničných vodných tokov je pri určovaní prechodnej oblasti prekročenia potrebný súhlas druhého dotknutého členského štátu.

4.  Členské štáty preskúmajú povolenia uvedené v smernici 96/61/ES alebo predchádzajúcich predpisoch uvedených v článku 11 ods. 3 písm. g) smernice 2000/60/ES so zámerom postupného znižovania rozsahu každej prechodovej oblasti prekročenia v súlade s odsekom 1, identifikovanej v útvaroch vody ovplyvnených vypúšťaním prioritných látok.

5.  Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES stanoví metódu, ktorú majú členské štáty používať na identifikáciu prechodových oblastí prekročenia.

Článok 5

Metódy členských štátov na kontrolu emisií

1.  Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 vypracujú členské štáty integrované plány na kontrolu emisií a opatrenia na postupné odstraňovanie prioritných a prioritných nebezpečených látok v rámci programu opatrení stanoveného v článku 11 smernice 2000/60/ES. Plány obsahujú aspoň:

   a) výsledky vyšetrovaní podľa článku 6 tejto smernice;
   b) ciele pre látky vrátane objemov a hmotností;
   c) odvetvové stratégie týkajúce sa hlavných zdrojov znečisťovania (najmä pre priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo, domácnosti, zdravotníctvo, dopravu);
   d) opatrenia na znižovanie rozptylového znečisťovania z dôvodu strát látok vo výrobkoch;
   e) opatrenia na nahradenie prioritných nebezpečných látok;
   f) nástroje vrátane hospodárskych opatrení v súlade s článkom 9 smernice 2000/60/ES;
   g) emisné normy, ktoré dopĺňajú existujúce právne predpisy Spoločenstva;
   h) opatrenia na informovanie, poradenstvo a odbornú prípravu.

2.  Plány by sa mali vypracovať podľa transparentných kritérií a revidovať v rámci revízie programov opatrení. Členské štáty budú každé tri roky predkladať Komisii a verejnosti správy o pokroku vykonávania tejto smernice a o tom, ako opatrenia prispievajú k dosahovaniu cieľov tejto smernice.

Článok 6

Súpis emisií, vypúšťania a únikov

1.  Na základe informácií zhromaždených v súlade s článkami 5 a 8 smernice 2000/60/ES alebo iných dostupných údajov a podľa nariadenia (ES) č. 166/2006, členské štáty vyhotovia súpis, prípadne roztriedenie emisií, vypúšťania a únikov a ich zdrojov prioritných látok (bodových a difúznych zdrojov znečistenia) a znečisťujúcich látok uvedených v prílohe II alebo v časti A prílohy I pre každé povodie alebo jeho časť nachádzajúcu sa na ich území vrátane ich koncentrácií v usadeninách a v živých organizmoch. Prioritné látky a znečisťujúce látky, ktoré sa uvoľňujú z usadenín v dôsledku lodnej dopravy, bagrovania či prírodných javov, sa nepovažujú za úniky.

Členské štáty zahrnú do súpisu všetky opatrenia na kontrolu emisií prijaté pre prioritné látky uvedené v časti A prílohy I.

2.  Členské štáty pripravia osobitné programy monitorovania pre usadeniny a živé organizmy, kde určia druhy a štruktúry, ktoré treba analyzovať, ako aj formu, v ktorej sa zobrazia výsledky, a to v súlade so sezónnymi obmenami organizmov.

3.  Referenčné obdobie na meranie vstupných hodnôt znečisťujúcich látok, ktoré sa zaznamenajú do súpisov uvedených v odseku 1, je jeden rok medzi rokmi 2007 a 2009.

Pokiaľ ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/414/EHS, vstupné hodnoty možno vypočítať ako priemer z rokov 2007, 2008 a 2009.

Členské štáty môžu pri príprave súpisov použiť informácie týkajúce sa emisií, vypúšťania a únikov zhromaždené od nadobudnutia účinnosti smernice 2000/60/ES za predpokladu, že tieto informácie spĺňajú rovnaké kvalitatívne požiadavky, aké sa uplatňujú na informácie uvedené v odseku 1 tohto článku.

4.  Členské štáty oznámia Komisii súpisy vyhotovené podľa odseku 1 tohto článku vrátane príslušných referenčných období spolu s plánmi vodohospodárskeho manažmentu povodí oznámenými v súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 2000/60/ES.

5.  Členské štáty aktualizujú svoje súpisy ako súčasť hodnotenia analýz špecifikovaných v článku 5 ods. 2 smernice 2000/60/ES.

Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do aktualizovaných súpisov je jeden rok predtým, ako sa má analýza ukončiť. Pokiaľ ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, ktoré sú v pôsobnosti smernice 91/414/EHS, vstupné údaje sa môžu vypočítať ako priemer z troch rokov pred ukončením tejto analýzy.

Členské štáty uverejnia aktualizované súpisy v ich aktualizovaných plánoch vodohospodárskeho manažmentu povodí v súlade s článkom 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES.

6.  Ak sa má emisia, vypúšťanie a únik prioritných látok postupne znížiť alebo zastaviť, je potrebné, aby členské štáty na dosiahnutie tohto cieľa pri vytváraní súpisov tiež stanovili zodpovedajúci harmonogram.

7.  Komisia do roku 2015 preverí, či možno očakávať, že emisie, vypúšťanie a úniky, ktoré sa odrážajú v súpise, budú do roku 2025 v zhode s povinnosťami ich znižovania a zastavenia ustanovenými v článku 4 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2000/60/ES. Komisia predloží správu o tejto previerke Európskemu parlamentu a Rade. Ak správa preukáže, že nemožno očakávať dosiahnutie zhody, potom do roku 2016 navrhne potrebné opatrenia Spoločenstva podľa článku 251 zmluvy.

Pri preverovaní Komisia zohľadní:

   ‐ technickú uskutočniteľnosť a úmernosť;
   ‐ uplatňovanie najlepších dostupných techník;
   ‐ existenciu prirodzených koncentrácií pozadia.

8.  Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES stanoví technické charakteristiky analýz a metódu, ktorú majú členské štáty použiť pri vytváraní súpisov.

Článok 7

Opatrenia na zníženie znečistenia prioritnými látkami

1.  Členské štáty zabezpečia, že do programu opatrení stanovených podľa článku 11 smernice 2000/60/ES sa zahrnú preventívne alebo kontrolné opatrenia týkajúce sa bodových a difúznych zdrojov znečistenia, ako aj normy kvality životného prostredia ustanovené v uvedenej smernici, aby sa dosiahli ciele znižovania znečistenia prioritnými látkami a prioritnými nebezpečnými látkami podľa článku 4 ods. 1 písm. a) bod (iv) uvedenej smernice.

2.  Členské štáty na základe článkov 4 a 12 smernice 2000/60/ES a na účel dosiahnutia cieľov stanovených týmito článkami rozhodnú, či je potrebné preskúmať vykonávanie súčasných opatrení alebo prijať nové opatrenia na zníženie a kontrolu znečistenia prioritnými látkami a prioritnými nebezpečnými látkami. Ak je najvhodnejšie prijať tieto opatrenia na úrovni Spoločenstva, Komisia navrhne vhodné opatrenia na úrovni Spoločenstva.

3.  V rámci prípravy správy o vykonávaní smernice 2000/60/ES podľa článku 18 ods. 1 uvedenej smernice, Komisia formálne posúdi súlad a účinnosť všetkých legislatívnych aktov Spoločenstva s priamym alebo nepriamym vplyvom na dobrú kvalitu vody. Toto posúdenie umožní, aby boli opatrenia Spoločenstva navrhnuté, prijaté alebo vykonávané podľa potreby.

4.  Komisia podľa článku 16 ods. 8 smernice 2000/60/ES navrhne spôsoby kontroly emisií založené na najlepších dostupných technológiách a environmentálnych postupoch, ktoré majú členské štáty používať pre všetky bodové zdroje.

Článok 8

Zaradenie dioxínov a polychlórovaných bifenylov

V súlade s článkom 16 smernice 2000/60/ES Komisia najneskôr do 31. januára 2008 predloží návrh na revíziu tejto smernice s cieľom zaradiť dioxíny a polychlórované bifenyly (PCB) do zoznamu prioritných látok uvedený prílohe II a doplniť príslušné normy kvality životného prostredia do prílohy I.

Článok 9

Znečisťovanie spôsobené tretími krajinami

Najneskôr do ...(23) predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o situácii v znečisťovaní spôsobenom tretími krajinami. Na základe tejto správy, a ak to bude potrebné, vyzve Európsky parlament a Rada Komisiu, aby predložila návrhy.

Článok 10

Zmena a doplnenie smernice 2000/60/ES

Príloha X k smernici 2000/60/ES sa nahrádza znením uvedeným v prílohe II k tejto smernici.

Článok 11

Zmena a doplnenie smerníc 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS a 84/491/EHS

Príloha II k smerniciam 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS a 84/491/EHS sa vypúšťa.

Článok 12

Zmena a doplnenie smernice 86/280/EHS

Položky B v oddieloch I až XI prílohy II smernice 86/280/EHS sa vypúšťajú.

Článok 13

Zrušenia

1.  Smernice 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS sa zrušujú s účinnosťou od 22. decembra 2012.

2.  Pred 22. decembrom 2012 môžu členské štáty vykonávať monitorovanie a podávať správy v súlade s článkami 5, 8 a 15 smernice 2000/60/ES namiesto vykonávania podľa smerníc uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 14

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do ...(24). Bezodkladne o tom informujú Komisiu a poskytnú jej tabuľku zhody medzi takýmito opatreniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o tomto odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych zákonov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 15

Dodatočná akcia Spoločenstva

Komisia zavedie jasné a transparentné postupy stanovujúce racionálny a cielený rámec na odovzdávanie informácií o prioritných látkach členskými štátmi, ktoré podporujú rozhodovací proces Spoločenstva a umožňujú stanoviť v budúcnosti harmonizované normy kvality životného prostredia pre usadeniny a živé organizmy a dodatočné kontroly emisií.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 17

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V

za Európsky parlament za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I:

NORMY KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PRIORITNÉ LÁTKY

ČASŤ A : Normy kvality životného prostredia (EQS) v povrchových vodách

AA: ročný priemer;

MAC: najvyššia prípustná koncentrácia.

Jednotka: [µg/l].

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Č.

Názov látky

Číslo CAS

AA-EQS(25)

Vnútrozemské povrchové vody

AA-EQS1

Ostatné povrchové vody

MAC- EQS(26)

Vnútrozemské povrchové vody

MAC-EQS2

Ostatné povrchové vody

(1)

Alachlór

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Antracén

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazín

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benzén

71-43-2

10

8

50

50

(5)

Pentabrómdifenyléter(27)

32534-81-9

0,0005

0,0002

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(6)

Kadmium a jeho zlúčeniny

(v závislosti od tried tvrdosti vody(28))

7440-43-9

≤ 0,08 (trieda 1)

0,08 (trieda 2)

0,09 (trieda 3)

0,15 (trieda 4)

0,25 (trieda 5)

0,2

≤ 0,45 (trieda 1)

0,45 (trieda 2)

0,6 (trieda 3)

0,9 (trieda 4)

1,5 (trieda 5)

(7)

C10-13 Chlóralkány

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Chlórfenvinfos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Chlórpyrifos

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(10)

1,2-Dichlóretán

107-06-2

10

10

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(11)

Dichlórmetán

75-09-2

20

20

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(12)

Di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(13)

Diurón

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfán

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluorantén

206-44-0

0,1

0,1

1

1

(16)

Hexachlórbenzén

118-74-1

0,01

0,01

0,05

0,05

(17)

Hexachlórbutadién

87-68-3

0,1

0,1

0,6

0,6

(18)

Hexachlórcyklohexán

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Izoproturón

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Olovo a jeho zlúčeniny

7439-92-1

7,2

7,2

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(21)

Ortuť a jej zlúčeniny

7439-97-6

0,05

0,05

0,07

0,07

(22)

Naftalén

91-20-3

2,4

1,2

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(23)

Nikel a jeho zlúčeniny

7440-02-0

20

20

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(24)

Nonylfenol

25154-52-3

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

Oktylfenol

1806-26-4

0,1

0,01

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(26)

Pentachlórbenzén

608-93-5

0,007

0,0007

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(27)

Pentachlórfenol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Polyaromatické uhľovodíky (PAH)(29)

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Benzo(a)pyrén

50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

Benzo(b)fluorantén

205-99-2

Σ=0,03

Σ=0,03

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Benzo(k)fluorantén

207-08-9

Benzo(g,h,i)perylén

191-24-2

Σ=0,002

Σ=0,002

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Indeno(1,2,3-cd)pyrén

193-39-5

(29)

Simazín

122-34-9

1

1

4

4

(30)

Zlúčeniny tributylcínu

688-73-3

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Trichlórbenzény

(všetky izoméry)

12002-48-1

0,4

0,4

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(32)

Trichlórmetán

67-66-3

2,5

2,5

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(33)

Trifluralín

1582-09-8

0,03

0,03

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(34)

DDT spolu(30)

neuplatňuje sa

0,025

0,025

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

para-para-DDT

50-29-3

0,01

0,01

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(35)

Aldrín

309-00-2

Σ = 0,010

Σ = 0,005

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(36)

Dieldrín

60-57-1

(37)

Endrín

72-20-8

(38)

Izodrín

465-73-6

(39)

Tetrachlórmetán

56-23-5

12

12

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(40)

Tetrachlóretylén

127-18-4

10

10

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(41)

Trichlóretylén

79-01-6

10

10

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

ČASŤ B: Zhoda s normami kvality životného prostredia (EQS)

1.  Stĺpce 4 a 5: pre ktorýkoľvek útvar povrchovej vody zhoda s EQS-AA vyžaduje, aby pre každé reprezentatívne miesto sledovania v rámci útvaru vody bol nameraný aritmetický priemer hodnôt koncentrácie v rôznych časoch počas roka menší ako hodnota určená normou.

2.  Stĺpce 6 a 7: pre ktorýkoľvek útvar povrchovej vody zhoda s EQS-MAC znamená, že nameraná koncentrácia v ktoromkoľvek mieste sledovania v rámci útvaru vody nesmie presiahnuť hodnotu stanovenú normou.

3.  S výnimkou kadmia, olova, ortuti a niklu (v ďalšom len "kovy") sa EQS ustanovené touto prílohou vyjadrujú vo forme celkovej koncentrácie v celej vzorke vody. V prípade kovov sa EQS vzťahujú na koncentráciu rozpustených látok, t. j. roztokovú fázu vzorky vody získanú filtráciou cez 0,45 µm filter alebo akoukoľvek rovnocennou predúpravou.

Prirodzená koncentrácia pozadia pre kovy sa pripočíta k hodnote EQS. Ak navyše tvrdosť, pH alebo iný parameter kvality vody ovplyvňuje biologickú dostupnosť kovov, členské štáty to môžu zohľadniť pri posudzovaní výsledkov monitorovania v porovnaní s EQS. Prirodzená koncentrácia pozadia pre kovy vo vnútrozemských povrchových vodách alebo v pobrežných vodách sa stanoví s prihliadnutím najmä k podložiu a k prirodzenému odplavovaniu v povodiach. Členské štáty uvedú vo svojich plánoch vodohospodárskeho manažmentu povodia prirodzené koncentrácie pozadia pre kovy a to, akým spôsobom sa prihliadalo ku koncentráciám pozadia pre kovy pri posudzovaní výsledkov voči EQS.

PRÍLOHA II :

zmena a doplnenie PRÍLOHY X smernice 2000/60/ES

Príloha X smernice 2000/60/ES sa nahrádza takto:

"

PRÍLOHA X

TABUĽKA 1: zoznam prioritných látok v oblasti vodného hospodárstva (*)

Číslo

Číslo CAS1

Číslo EU2

Názov prioritnej látky

Identifikovaná ako prioritná nebezpečná látka

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlór

X

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracén

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazín

X

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzén

(5)

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Brómovaný difenyléter (**)

X (***)

(6)

7440-43-9

231-152-8

Kadmium a jeho zlúčeniny

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Chlóralkány, C10-13 (**)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlórfenvinfos

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlórpyrifos

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dichlóretán

(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlórmetán

(12)

117-81-7

204-211-0

Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)

(13)

330-54-1

206-354-4

Diurón

X

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfán

X

959-98-8

neuplatňuje sa

(Alfa-endosulfán)

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluórantén (****)

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlórbenzén

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlórbutadién

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexachlórcyklohexán

X

58-89-9

200-401-2

(gama-izomér, Lindán)

(19)

34123-59-6

251-835-4

Izoproturón

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo a jeho zlúčeniny

X

(21)

7439-97-6

231-106-7

Ortuť a jej zlúčeniny

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalén

X

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nikel a jeho zlúčeniny

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonylfenol

X

104-40-5

203-199-4

(4-(para)nonylfenol

(25)

1806-26-4

217-302-5

Oktylfenol

X

140-66-9

neuplatňuje sa

(Para-terc-oktylfenol)

X

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentachlórbenzén

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlórfenol (PCP)

X

(28)

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Polyaromatické uhľovodíky

X

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pyrén)

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluorantén)

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perylén)

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluorantén)

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pyrén)

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazín

X

(30)

688-73-3

211-704-4

Zlúčeniny tributylcínu

X

36643-28-4

neuplatňuje sa

Katión tributylcínu

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlórbenzény

X

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-trichlórbenzén)

X

(32)

67-66-3

200-663-8

Trichlórmetán

(chloroform)

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralín

X

(34)

neuplatňuje sa

xxx-xxx-x

DDT spolu3

X(*****)

50-29-3

200-024-3

para-para-DDT

X(*****)

(35)

309-00-2

206-215-8

Aldrín

X(*****)

(36)

60-57-1

200-484-5

Dieldín

X(*****)

(37)

72-20-8

200-775-7

Endrín

X(*****)

(38)

465-73-6

207-366-2

Isodrín

X(*****)

(39)

56-23-5

200-262-8

Tetrachlórmetán

X(*****)

(40)

127-18-4

204-825-9

Tetrachlóretylén

X(*****)

(41)

79-01-6

201-167-4

Trichlóretylén

X(*****)

1 CAS: Chemical Abstract Services (Služby Chemical Abstracts)

2 Číslo EU: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) alebo Európsky zoznam oznámených chemických látok (ELNICS).

3 DDT spolu zahrňuje súčet izomérov: 1,1,1-trichlór-2,2 a(p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 50-29-3; číslo EÚ 200-024-3); 1,1,1-trichlór-2 (o-chlórfenyl)-2-(p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 789-02-6; číslo EÚ 212-332-5); 1,1-dichlór-2,2 a (p-chlórfenyl) etylén (číslo CAS 72-55-9; číslo EÚ 200-784-6); 1,1-dichlór-2,2 a (p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 72-54-8; číslo EÚ 200-783-0).

(*) V prípadoch vybraných skupín zlúčenín sa uvádzajú orientačné parametre pre jednotlivých typických zástupcov (v zátvorkách a bez čísla).

(**) Do týchto skupín látok obvykle patrí značný počet jednotlivých zlúčenín. V súčasnosti nemožno uviesť vhodné orientačné parametre.

(***) Len pentabrómbifenyléter (číslo CAS: 32534-81-9).

(****) Fluorantén je na zozname ako indikátor iných, nebezpečnejších polyaromatických uhľovodíkov.

(*****) Pre túto látku, predtým známu ako ďalšia znečisťujúca látka, neznamená zaradenie medzi prioritné nebezpečné látky zmenu osobitných povinností ustanovených v smernici 2000/60/ES, najmä v jej prílohe V, bode 1.3.

TABUĽKA 2: ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ SÚ PREDMETOM IDENTIFIKÁCIE AKO MOŽNÉ "PRIORITNÉ LÁTKY" ALEBO AKO MOŽNÉ "PRIORITNÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Číslo

Číslo CAS

Číslo EÚ

Názov látky

Prioritná látka/ prioritná nebezpečná látka

(1)

131-49-7

205-024-7

Amidotrizoát

(*)

(2)

1066-51-9

-

AMPA

X(**)

(3)

25057-89-0

246-585-8

Bentazón

X(**)

(4)

80-05-7

Bisfenol A

X(**)

(5)

92-88-6

202-200-5

4 4'-Bifenol

X(**)

(6)

298-46-4

06-062-7

Karbamazepín

(*)

(7)

23593-75-1

245-764-8

Klotrimazol

X(**)

(8)

84-74-2

201-557-4

dibutylftalát (DBP)

X(**)

(9)

15307-86-5

Diklofenak

(*)

(10)

115-32-2

204-082-0

Dikofol

X(**)

(11)

67-43-6

200-652-8

DTPA

X(**)

(12)

60-00-4

200-449-4

EDTA

X(**)

(13)

637-92-3

211-309-7

ETBE

X(**)

(14)

57-12-5

Voľný kyanid

(*)

(15)

1071-83-6

213-997-4

Glyfosát

X(**)

(16)

1222-05-5

214-946-9

HHCB

X(**)

(17)

60166-93-0

262-093-6

Iopamidol

(*)

(18)

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

X(**)

(19)

36861-47-9

253-242-6

4-Methylbenzyliden gáfor

X(**)

(20)

81-14-1

201-328-9

Pižmový ketón

X(**)

(21)

81-15-2

201-329-4

Pižmový xylén

X(**)

(22)

1634-04-4

16-653-1

MTBE

X(**)

(23)

81-04-9

201-317-9

Kyselina naftalén 1,5-disulfonová

(24)

5466-77-3

226-775-7

2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát

X(**)

(25)

-

1763-23-1

2795-39-3

29081-56-9

29457-72-5

70225-39-5

335-67-1

3825-26-1

-

217-179-8

220-527-1

249-415-0

249-644-6

-

206-397-9

223-320-4

Perfluorované zlúčeniny (PFC)

Perfluorooktán-sulfonátová kyselina (PFOS)

Draselná soľ

Amoniová soľ

Líthiová soľ

Diethanolaminová (DEA) soľ

Perfluorooktánová kyselina (PFOA)

Amónny perfluoroktanát (APFO)

X(**)

(26)

124495-18-7

Quinoxyfen 5,7-dichlór-4-(p-fluorfenoxy)chinolín)

X(**)

(27)

79-94-7

201-236-9

Tetrabrómbisfenol A (TBBP-A)

X(**)

(28)

21145-77-7

244-240-6

Tonalid (AHTN)

X(**)

(*) Táto látka je predmetom preskúmania na účely identifikácie ako možná "prioritná látka". Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh týkajúci sa konečnej klasifikácie tejto látky do ...(31) bez toho, aby bol dotknutý harmonogram stanovený v článku 16 smernice 2000/60/ES pre návrhy Komisie týkajúce sa kontrol.

(**) Táto prioritná látka je predmetom preskúmania na účely identifikácie ako možná "prioritná nebezpečná látka". Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh týkajúci sa konečnej klasifikácie tejto látky do ...* bez toho, aby bol dotknutý harmonogram stanovený v článku 16 smernice 2000/60/ES pre návrhy Komisie týkajúce sa kontrol.

"

(1) Ú. v. EÚ C 97, 28.4.2007, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C ...
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 22. mája 2007.
(4) Ú. v. EÚ L 242, 10.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).
(6) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).
(8) Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1.
(9) Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 16. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).
(10) Ú. v. ES L 81, 27.3.1982, s. 29. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS.
(11) Ú. v. ES L 291, 21.10.1983, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS.
(12) Ú. v. ES L 74, 17.3.1984, s. 49. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS.
(13) Ú. v. ES L 274, 17.10.1984, s. 11. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS.
(14) Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(15) Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1.
(16) Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/25/ES (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 34).
(17) Ú. v. ES L 227, 8.9.1993, s. 9.
(18) Ú. v. ES L 161, 29.6.1994, s. 3.
(19) Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/20/ES (Ú. v. EÚ L 94, 4.4.2007, s. 23).
(20) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
(21)* Dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(22) Ú. v. EÚ L ...
(23)* Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(24)* 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
(25) Tento parameter sa v norme kvality životného prostredia vyjadruje ako priemerná ročná hodnota (EQS-AA)
(26) Tento parameter sa v norme kvality životného prostredia vyjadruje ako najvyššia prípustná koncentrácia (EQS-MAC). Kde sú MAC-EQS označené ako "nepoužiteľné", hodnoty AA-EQS sú aj ochrannými hodnotami proti krátkodobému najväčšiemu znečisteniu, pretože sú výrazne nižšie ako hodnoty odvodené z akútnej toxicity.
(27) Pokiaľ ide o skupinu prioritných látok zahrnutých v brómovaných difenyléteroch (č. 5) a uvedených v rozhodnutí č. 2455/2001/ES, EQS sa stanovili len pre pentabrómdifenyléter.
(28) Pokiaľ ide o kadmium a jeho zlúčeniny (č. 6), hodnoty EQS výrazne kolíšu v závislosti od tvrdosti vody a sú kategorizované do štyroch tried (trieda 1: <40 mg CaCO3/l, trieda 2: 40 až <50 mg CaCO3/l, trieda 3: 50 až <100 mg CaCO3/l, trieda 4: 100 až <200 mg CaCO3/l a trieda 5: ≥200 mg CaCO3/l).
(29)5 Pokiaľ ide o skupinu polyaromatických uhľovodíkov (PAH) ako prioritných látok (č. 28), každá jednotlivá látka musí vyhovovať EQS, t. j. musí sa spĺňať EQS pre benzo(a)pyrén, EQS pre súčet benzo(b)fluoranténu a benzo(k)fluoanténu a EQS pre súčet benzo(g,h,i)perylénu a indeno(1,2,3-cd)pyrénu.
(30)6 Do celkového DDT patria spoločne tieto izoméry 1,1,1-trichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)etán (číslo CAS 50-29-3); 1,1,1-trichlór-2-(o-chlórfenyl)-2-(p-chlórfenyl)etán (číslo CAS 789-02-6); 1,1-dichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)etylén (číslo CAS 72-55-9) a 1,1-dichlór-2,2 bis(p-chlórfenyl)etán (číslo CAS 72-54-8).
(31)* 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia