Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0262(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0161/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0161/2007

Συζήτηση :

PV 21/05/2007 - 21
CRE 21/05/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0192

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 344kWORD 50k
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Αλιευτική σύμπραξη ΕΚ/Δανίας και Γροιλανδίας *
P6_TA(2007)0192A6-0161/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Κυβέρνησης της Δανίας και της Τοπικής Κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (COM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0804)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0506/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0161/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Εάν οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται από την Κοινή Επιτροπή σε χαμηλότερο επίπεδο από το επίπεδο που καθορίζεται στο κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος, η Γροιλανδία οφείλει να αποζημιώνει την Κοινότητα κατά τα επόμενα έτη με αντίστοιχες αλιευτικές δυνατότητες ή το ίδιο έτος με άλλες αλιευτικές δυνατότητες ή αφαιρώντας ένα ποσοστό από τη συμφωνηθείσα αποζημίωση.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)
(2β) Η Κοινότητα επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόσει τις ποσοστώσεις στις περιπτώσεις στις οποίες, μετά το 2010, θα διαπιστωθεί ότι δεν ευθυγραμμίζονται στην πολιτική της ΕΕ σχετικά με την αειφορία.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2γ (νέα)
(2γ) Κατά την εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 1, του Πρωτοκόλλου, πρέπει να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του Πρωτοκόλλου.
Τροπολογία 4
Άρθρο 3α (νέο)
Άρθρο 3α
Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της τομεακής αλιευτικής πολιτικής όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου.
Τροπολογία 5
Άρθρο 4, εδάφιο 1α (νέο)
Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον τα κράτη μέλη τα σκάφη των οποίων ασκούν δραστηριότητα με βάση το παρόν Πρωτόκολλο έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής έκθεσης· εάν δεν το έχουν πράξει, η Επιτροπή δεν δίδει συνέχεια στις αιτήσεις για αλιευτικές άδειες για τον επόμενο χρόνο.
Τροπολογία 6
Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4a
Πριν από τη λήξη της ισχύος του Πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για πιθανή ανανέωσή του, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του Πρωτοκόλλου στην οποία θα περιλαμβάνεται ανάλυση κόστους-ωφέλειας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου