Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0262(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0161/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0161/2007

Keskustelut :

PV 21/05/2007 - 21
CRE 21/05/2007 - 21

Äänestykset :

PV 22/05/2007 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0192

Hyväksytyt tekstit
PDF 195kWORD 46k
Tiistai 22. toukokuuta 2007 - Strasbourg
EY:n sekä Tanskan ja Grönlannin välinen kalastuskumppanuus *
P6_TA(2007)0192A6-0161/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. toukokuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0804)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0506/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0161/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Jos sekakomitea vahvistaa liitteessä olevassa I luvussa vahvistettua tasoa pienemmät kalastusmahdollisuudet, Grönlannin on hyvitettävä tämä yhteisölle myöntämällä sille seuraaviksi vuosiksi vastaavat kalastusmahdollisuudet tai kyseiseksi vuodeksi muita kalastusmahdollisuuksia tai vähentämällä vastaavan osan sovitusta maksusta.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)  Yhteisön olisi varattava itselleen oikeus mukauttaa kiintiöitä vuoden 2010 jälkeen, jos niiden todetaan olevan yhteensopimattomia EU:n kestävän kalatalouspolitiikan kanssa.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)
(2 c)  Pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohtaa täytäntöön pantaessa olisi noudatettava pöytäkirjan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja ehtoja.
Tarkistus 4
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Komissio raportoi vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan 4 artiklassa kuvatun alakohtaisen kalastuspolitiikan tuloksista.
Tarkistus 5
4 artiklan 1 a kohta (uusi)
Komissio arvioi vuosittain, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat tämän pöytäkirjan mukaisesti, noudattaneet ilmoittamista koskevia vaatimuksia. Jos näin ei ole, komissio kieltäytyy myöntämästä niille kalastuslupia seuraavaa vuotta varten.
Tarkistus 6
4 a artikla (uusi)
4 a artikla
Ennen pöytäkirjan voimassaoloajan päättymistä ja neuvottelujen aloittamista sen mahdollisesta uusimisesta komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jälkiarvioinnin pöytäkirjasta, mukaan lukien kustannus-hyötyanalyysi.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö