Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0262(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0161/2007

Teksty złożone :

A6-0161/2007

Debaty :

PV 21/05/2007 - 21
CRE 21/05/2007 - 21

Głosowanie :

PV 22/05/2007 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0192

Teksty przyjęte
PDF 292kWORD 46k
Wtorek, 22 maja 2007 r. - Strasburg
Umowa partnerska w sprawie połowów WE/Dania i Grenlandia *
P6_TA(2007)0192A6-0161/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii z drugiej strony (COM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0804)(1),

–   uwzględniając art. 37 wraz z art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0506/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0161/2007),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   występuje o rozpoczęcie postępowania pojednawczego przewidzianego we wspólnej deklaracji z dnia 4 marca 1975 r., jeśli Rada uznałaby za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu;

5.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a)  Jeżeli Wspólny Komitet ustali wielkość dopuszczalnych połowów na poziomie niższym niż określony w rozdziale I załącznika, wówczas Grenlandia oferuje Wspólnocie rekompensatę poprzez przyznanie odpowiednich możliwości połowowych w latach następnych lub w postaci innych możliwości połowowych w tym samym roku, lub też poprzez odjęcie stosownej części uzgodnionych rekompensat finansowych.
Poprawka 2
Punkt 2 b preambuły (nowy)
(2b)  Wspólnota musi mieć prawo dostosowania kwot, jeżeli po 2010 r. okaże się, że nie są one zgodne z unijną polityką zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 3
Punkt 2 c preambuły (nowy)
(2c)  Stosując art. 2 ust. 1 protokołu, należy uwzględnić warunki wymienione w art. 1 ust. 2 protokołu.
Poprawka 4
Artykuł 3 a (nowy)
Artykuł 3a
Komisja co roku składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyników sektorowej polityki rybactwa, o której mowa w art. 4 protokołu.
Poprawka 5
Artykuł 4 akapit pierwszy a (nowy)
Komisja każdego roku ocenia, czy państwa członkowskie, których statki prowadzą działalność objętą niniejszym protokołem, dopełniają obowiązków w zakresie zgłaszania połowów. Jeżeli nie dopełniły one tego obowiązku, Komisja odrzuca ich wnioski o przyznanie licencji połowowych na kolejny rok.
Poprawka 6
Artykuł 4 a (nowy)
Artykuł 4a
Przed wygaśnięciem protokołu i przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego ewentualnego odnowienia Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę ex post protokołu, obejmującą analizę kosztów i korzyści.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności