Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0262(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0161/2007

Predkladané texty :

A6-0161/2007

Rozpravy :

PV 21/05/2007 - 21
CRE 21/05/2007 - 21

Hlasovanie :

PV 22/05/2007 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0192

Prijaté texty
PDF 287kWORD 48k
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg
Partnerstvo v sektore rybolovu medzi ES a Dánskom a Grónskom *
P6_TA(2007)0192A6-0161/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2007 o návrhu nariadenia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (KOM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0804)(1),

–   so zreteľom na článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0506/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0161/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie a schvaľuje uzavretie dohody;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť alebo doplniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  V prípade, že spoločný výbor stanoví možnosti rybolovu na nižšej úrovni, ako je úroveň stanovená v kapitole I prílohy, Grónsko to nahradí Spoločenstvu v nasledujúcich rokoch zodpovedajúcimi možnosťami rybolovu, alebo v tom istom roku inými možnosťami rybolovu, alebo odrátaním zodpovedajúceho podielu dohodnutej platby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)  Spoločenstvo by si malo vyhradiť právo upraviť kvóty, ak sa po roku 2010 zistí, že nie sú v súlade s politikou EÚ týkajúcou sa trvalej udržateľnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)  Pri vykonávaní článku 2 ods. 1 protokolu by sa mali plniť podmienky uvedené v článku 1 ods. 2 protokolu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Komisia každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch sektorovej politiky v oblasti rybolovu opísanej v článku 4 protokolu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 1 a (nový)
Komisia každoročne posúdi, či členské štáty, ktorých plavidlá sa riadia protokolom, konajú v súlade s požiadavkami na predkladanie správ. Ak to tak nie je, Komisia zamietne ich žiadosti o licencie na rybolov na nasledujúci rok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Pred uplynutím platnosti protokolu a pred začatím rokovaní o možnom predĺžení jeho platnosti Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade následné hodnotenie protokolu vrátane analýzy nákladov a výnosov.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia