Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2125(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0142/2007

Predkladané texty :

A6-0142/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/05/2007 - 9.9
CRE 22/05/2007 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0194

Prijaté texty
PDF 245kWORD 80k
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg
Praktické opatrenia pre spolurozhodovací postup
P6_TA(2007)0194A6-0142/2007
Rozhodnutie
 Príloha

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. mája 2007 o prijatí Spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (2005/2125(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 1999 o Spoločnom vyhlásení o praktických opatreniach pre nový spolurozhodovací postup(1),

–   so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 8. marca 2007,

–   so zreteľom na návrh upraveného znenia Spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (ďalej len "upravené znenie vyhlásenia"),

–   so zreteľom na článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku a na bod XVIII ods. 4 prílohy VI k rokovaciemu poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0142/2007),

A.   keďže neustále rozširovanie oblasti uplatňovania spolurozhodovacieho postupu zvyšuje jeho význam v zákonodarnom procese EÚ a vedie k zmene charakteru medziinštitucionálnych vzťahov medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou,

B.   keďže Európsky parlament, Rada a Komisia sa usilujú o transparentnejšiu, koordinovanejšiu, účinnejšiu a demokratickejšiu tvorbu práva EÚ,

C.   keďže Spoločné vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup z roku 1999 sa osvedčilo, praktický vývoj pri jeho uplatňovaní však časom ukázal, že je potrebné ho zmeniť a doplniť,

D.   keďže jednotlivé vlny rozširovania EÚ priniesli výzvy týkajúce sa zefektívnenia postupov a optimalizácie zdrojov,

E.   keďže upravené znenie vyhlásenia spĺňa tieto očakávania a umožňuje, aby sa budúca medziinštitucionálna spolupráca rozvíjala konštruktívnym a pružným spôsobom,

F.   keďže medziinštitucionálne dohody a rámcové dohody majú významné dôsledky a keďže na zjednodušenie prístupu k nim a zabezpečenie transparentnosti je preto nevyhnutné zlúčiť všetky existujúce dohody a uverejniť ich ako prílohu k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu,

1.   opätovne potvrdzuje svoj záväzok k zásadám transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti a potrebu zamerať sa na zjednodušenie tvorby práva EÚ za predpokladu dodržiavania právneho poriadku EÚ;

2.   víta upravené znenie vyhlásenia, ktorým sa zdokonaľuje štruktúra i obsah vyhlásenia z roku 1999 jeho doplnením o niekoľko dôležitých ustanovení uvádzajúcich tento dokument do súladu s existujúcimi najlepšími postupmi, a ktorého cieľom je posilniť spoluprácu medzi všetkými tromi inštitúciami v záujme zvýšenia účinnosti a kvality právnych predpisov EÚ,

3.   vyjadruje želanie, aby Európsky parlament vypracoval metódu na harmonizáciu postupov parlamentných výborov počas trialógov vymedzením určitého počtu pravidiel týkajúcich sa zloženia parlamentných delegácií, ako aj záväzkov dôvernosti v súvislosti s ich činnosťou;

4.   víta najmä tieto zlepšenia uvedené v upravenom znení vyhlásenia:

   a) nové ustanovenia o účasti zástupcov predsedníctva Rady na schôdzach parlamentných výborov a o žiadostiach o poskytovanie informácií týkajúcich sa pozície Rady, ktoré spoločne predstavujú krok smerom k zlepšeniu dialógu medzi oboma spoluzákonodarcami;
   b) uznanie postupu týkajúceho sa finalizovania dohôd dosiahnutých počas neformálnych rokovaní medzi inštitúciami prostredníctvom výmeny listov;
   c) potvrdenie zásady, podľa ktorej majú útvary Európskeho parlamentu a Rady v súvislosti s právno-jazykovou úpravou spolupracovať na rovnocennom základe;
   d) dohoda, podľa ktorej sa má podľa možnosti zorganizovať podpis dôležitých prijatých textov na spoločnom slávnostnom podujatí za prítomnosti médií, ako aj spoločné tlačové správy a konferencie na účely oznámenia úspešných výsledkov súvisiacich činností;

5.   vyjadruje presvedčenie, že upravené znenie vyhlásenia ďalej zvýši mieru transparentnosti a verejnej zodpovednosti legislatívnej práce vykonávanej v súlade so spolurozhodovacím postupom;

6.   schvaľuje upravené znenie vyhlásenia uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu a rozhoduje zaradiť upravené znenie vyhlásenia do prílohy k rokovaciemu poriadku; požaduje uverejnenie upraveného znenia vyhlásenia v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a jeho prílohu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 279, 1.10.1999, s. 229.


PRÍLOHA:

EURÓPSKY PARLAMENT

RADA

KOMISIA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O PRAKTICKÝCH OPATRENIACH PRE SPOLUROZHODOVACÍ POSTUP (ČLÁNOK 251 ZMLUVY O ES)

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.  Európsky parlament, Rada a Komisia, ďalej len "inštitúcie", berú do úvahy, že súčasný postup zahŕňajúci rokovania medzi predsedníctvom Rady, Komisiou a predsedami príslušných výborov a (alebo) spravodajcami Parlamentu a medzi spolupredsedami Zmierovacieho výboru sa osvedčil.

2.  Inštitúcie potvrdzujú, že tento postup, ktorý sa rozvinul vo všetkých fázach spolurozhodovacieho postupu, sa musí naďalej podporovať. Inštitúcie sa zaväzujú preskúmať svoje pracovné metódy s cieľom ešte účinnejšie využívať celý rozsah spolurozhodovacieho postupu, ako sa stanovuje v Zmluve o ES.

3.  Toto spoločné vyhlásenie objasňuje pracovné metódy a praktické opatrenia na ich vykonávanie. Dopĺňa Medziinštitucionálnu dohodu o lepšom zákonodarstve(1) a predovšetkým jej ustanovenia týkajúce sa spolurozhodovacieho postupu. Inštitúcie sa zaväzujú v plnej miere dodržiavať uvedené záväzky v súlade so zásadami transparentnosti, zodpovednosti a účinnosti. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť by mali inštitúcie venovať osobitnú pozornosť dosiahnutiu pokroku v oblasti návrhov na zjednodušenie a súčasne dodržiavať acquis communautaire.

4.  Inštitúcie spolupracujú v dobrej viere v priebehu celého postupu s cieľom v čo najväčšej miere uviesť do súladu svoje pozície a, ak je to primerané, objasniť spôsob prijatia príslušného aktu v počiatočnej fáze postupu.

5.  Inštitúcie preto spolupracujú prostredníctvom vhodných medziinštitucionálnych kontaktov s cieľom monitorovať priebeh práce a analyzovať stupeň zhody vo všetkých fázach spolurozhodovacieho postupu.

6.  Inštitúcie sa v súlade so svojimi vnútornými rokovacími poriadkami zaväzujú k pravidelnej výmene informácií o vývoji jednotlivých záležitostí v rámci spolurozhodovacieho postupu. S cieľom umožniť jasné a plynulé vedenie súvisiacich činností zabezpečia čo najlepšiu koordináciu svojich pracovných plánov. Vyvinú preto úsilie o stanovenie orientačného časového plánu pre rôzne fázy, ktoré vedú ku konečnému prijatiu rôznych legislatívnych návrhov, pričom budú plne rešpektovať politický charakter rozhodovacieho procesu.

7.  Spolupráca medzi tromi inštitúciami v oblasti spolurozhodovania má často podobu trojstranných rokovaní (trialógov). Tento trojstranný systém preukázal svoju životaschopnosť a pružnosť v súvislosti s podstatným zvýšením možností dohody v prvom a druhom čítaní a takisto prispel k príprave činnosti Zmierovacieho výboru.

8.  Uvedené trialógy zvyčajne prebiehajú v neformálnom rámci. Môžu sa uskutočniť vo všetkých fázach postupu a na rôznych úrovniach zastúpenia v závislosti od charakteru očakávanej diskusie. Každá inštitúcia menuje v súlade so svojim rokovacím poriadkom svojich zástupcov pre každé rokovanie, vymedzí svoj rokovací mandát a včas informuje ostatné inštitúcie o dojednaniach v súvislosti s rokovaniami.

9.  Pokiaľ je to možné, akýkoľvek návrh kompromisných textov predložený na diskusiu na budúcom zasadnutí sa vopred rozošle všetkým účastníkom. S cieľom zvýšiť transparentnosť sa trialógy, ktoré sa uskutočnia v rámci Európskeho parlamentu a Rady, podľa možnosti vopred oznámia.

10.  Predsedníctvo Rady sa bude usilovať zúčastňovať sa zasadnutí parlamentných výborov. V danom prípade starostlivo zváži akúkoľvek doručenú žiadosť o poskytovanie informácií týkajúcich sa pozície Rady.

PRVÉ ČÍTANIE

11.  Inštitúcie spolupracujú v dobrej viere s cieľom zladiť svoje pozície v čo najväčšej miere tak, aby sa akty prijali podľa možnosti v prvom čítaní.

Dohoda v prvom čítaní v Európskom parlamente

12.  S cieľom uľahčiť postup v rámci prvého čítania dôjde k nadviazaniu primeraných kontaktov.

13.  Komisia uľahčí vytváranie takýchto kontaktov a konštruktívne uplatní svoje právo iniciatívy s cieľom uviesť pozície Európskeho parlamentu a Rady do súladu s náležitým ohľadom na rovnováhu medzi inštitúciami a úlohu, ktorá jej vyplýva zo zmluvy.

14.  V prípade dohody dosiahnutej prostredníctvom neformálnych rokovaní v rámci trialógov predseda výboru Coreper písomne oznámi predsedovi príslušného parlamentného výboru podrobné informácie o podstate dohody v podobe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie. Tento list je prejavom pripravenosti Rady akceptovať výsledok podrobený právno-jazykovej kontrole, ak by bol potvrdený v rámci plenárneho hlasovania. Kópia tohto listu sa doručí Komisii.

15.  Ak je v tejto súvislosti zrejmé, že prípad sa uzatvorí v prvom čítaní, je potrebné čo najskôr sprístupniť informácie o zámere uzatvoriť dohodu.

Dohoda vo fáze spoločnej pozície Rady

16.  Ak v prvom čítaní Európskeho parlamentu nedôjde k dosiahnutiu dohody, naďalej možno pokračovať v kontaktoch s cieľom uzatvoriť dohodu vo fáze spoločnej pozície.

17.  Komisia podporí tieto kontakty a konštruktívne uplatní svoje právo iniciatívy s cieľom uviesť pozície Európskeho parlamentu a Rady do súladu a s náležitým ohľadom na rovnováhu medzi inštitúciami a úlohu, ktorá jej vyplýva zo Zmluvy.

18.  Ak dôjde k dosiahnutiu dohody v tejto fáze, predseda príslušného parlamentného výboru písomne oznámi predsedovi výboru Coreper svoje odporúčanie plénu o prijatí spoločnej pozície Rady bez zmeny a doplnenia po potvrdení spoločnej pozície Radou a právno-jazykovej kontrole. Kópia listu sa doručí Komisii.

DRUHÉ ČÍTANIE

19.  Vo svojom odôvodnení Rada čo najzrozumiteľnejším spôsobom objasní dôvody, ktoré ju viedli k prijatiu spoločnej pozície. Európsky parlament čo najdôkladnejšie zváži tieto dôvody a pozíciu Komisie v druhom čítaní.

20.  Pred odovzdaním spoločnej pozície sa Rada po konzultácii s Európskym parlamentom a Komisiou usiluje zvážiť dátum jej odovzdania s cieľom zaistiť maximálnu účinnosť legislatívneho postupu v druhom čítaní.

Dohoda v druhom čítaní v Európskom parlamente

21.  V primeraných kontaktoch sa bude pokračovať naďalej bezprostredne potom, ako sa spoločná pozícia Rady predloží Európskemu parlamentu, s cieľom lepšie porozumieť príslušným pozíciám a čo najrýchlejšie tak uzavrieť legislatívny postup.

22.  Komisia podporí takéto kontakty a predloží svoje stanovisko s cieľom uviesť pozície Európskeho parlamentu a Rady do súladu s náležitým ohľadom na rovnováhu medzi inštitúciami a úlohu, ktorá jej vyplýva zo zmluvy.

23.  V prípade dosiahnutia dohody prostredníctvom neformálnych rokovaní v rámci trialógov predseda výboru Coreper písomne oznámi predsedovi príslušného parlamentného výboru podrobné informácie o podstate dohody v podobe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k spoločnej pozícii Rady. Tento list je prejavom pripravenosti Rady akceptovať výsledok podrobený právno-jazykovej kontrole, ak by bol potvrdený v rámci plenárneho hlasovania. Kópia tohto listu sa doručí Komisii.

ZMIEROVACÍ POSTUP

24.  Ak je jasné, že Rada nebude schopná prijať všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu v druhom čítaní a ak je pripravená predložiť svoju pozíciu, uskutoční sa prvý trialóg. Každá inštitúcia menuje v súlade so svojím rokovacím poriadkom na každé rokovanie svojich účastníkov a vymedzí svoj rokovací mandát. Komisia oznámi obidvom delegáciám čo najskôr svoje zámery v súvislosti so svojím stanoviskom týkajúcim sa pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu v druhom čítaní.

25.  Trialógy sa uskutočňujú v priebehu celého zmierovacieho postupu s cieľom riešiť otvorené otázky a pripraviť pôdu na dosiahnutie dohody v Zmierovacom výbore. Závery trialógov sa prerokujú a prípadne schvália na zasadnutiach príslušných inštitúcií.

26.  Zmierovací výbor zvoláva predseda Rady so súhlasom predsedu Európskeho parlamentu a so zreteľom na ustanovenia zmluvy.

27.  Komisia sa zúčastňuje zmierovacích konaní a uskutočňuje všetky potrebné iniciatívy s cieľom uviesť pozície Európskeho parlamentu a Rady do súladu. K takýmto iniciatívam môže patriť návrh kompromisných textov so zreteľom na pozície Európskeho parlamentu a Rady a s náležitým ohľadom na úlohu, ktorá Komisii vyplýva zo zmluvy.

28.  Zmierovaciemu výboru predsedajú spoločne predseda Európskeho parlamentu a predseda Rady. Zasadnutiam výboru striedavo predsedajú jednotliví spolupredsedovia.

29.  Spolupredsedovia spoločne stanovia dátumy a programy zasadnutí Zmierovacieho výboru tak, aby zabezpečili účinné fungovanie Zmierovacieho výboru v priebehu celého zmierovacieho postupu. Predpokladané dátumy sa konzultujú s Komisiou. Európsky parlament a Rada stanovia vhodné orientačné dátumy zmierovacích konaní a oznámia ich Komisii.

30.  Spolupredsedovia môžu zaradiť do programu každého zasadnutia Zmierovacieho výboru viacero záležitostí. Okrem hlavnej témy ("bod B"), v prípade ktorej ešte nebola dosiahnutá dohoda, možno začať a (alebo) ukončiť zmierovacie postupy k iným témam bez diskusie o týchto bodoch ("bod A").

31.  Európsky parlament a Rada v zohľadnia čo najväčšej miere požiadavky na časový plán, najmä tie, ktoré súvisia s prerušením činnosti inštitúcií a s voľbami do Európskeho parlamentu, pričom dodržiavajú ustanovenia zmluvy týkajúce sa termínov. Prerušenie činnosti má byť v každom prípade čo najkratšie.

32.  Zmierovací výbor zasadá striedavo v priestoroch Európskeho parlamentu a Rady v záujme spoločného rovnomerného využívania zariadení vrátane tlmočníckych zariadení.

33.  Zmierovací výbor má prístup k návrhu Komisie, spoločnej pozícii Rady a stanovisku Komisie k tejto pozícii, pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom predloženým Európskym parlamentom a stanovisku Komisie k týmto návrhom a spoločnému pracovnému dokumentu Európskeho parlamentu a delegácií Rady. Tento pracovný dokument umožňuje používateľom jednoducho určiť sporné otázky a účinne na ne odkázať. Všeobecne platí, že Komisia predloží svoje stanovisko do troch týždňov odo dňa oficiálneho prijatia výsledku parlamentného hlasovania a najneskôr do začiatku zmierovacích konaní.

34.  Spolupredsedovia môžu predložiť texty Zmierovaciemu výboru na schválenie.

35.  Dohoda o spoločnom texte sa uzatvára na schôdzi Zmierovacieho výboru alebo následne prostredníctvom korešpondencie medzi spolupredsedami. Kópie týchto listov sa doručia Komisii.

36.  Ak Zmierovací výbor dosiahne dohodu o spoločnom texte, text sa po konečnej právno-jazykovej úprave predloží spolupredsedom na formálne schválenie. Vo výnimočných prípadoch sa však s cieľom dodržať konečné termíny môže predložiť spolupredsedom na schválenie návrh spoločného textu.

37.  Spolupredsedovia postúpia schválený spoločný text predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady prostredníctvom spoločne podpísaného listu. Ak Zmierovací výbor nie je schopný dosiahnuť dohodu o spoločnom texte, spolupredsedovia to oznámia predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady prostredníctvom spoločne podpísaného listu. Tieto listy slúžia ako oficiálny záznam. Kópie takýchto listov sa pre informáciu postúpia Komisii . Pracovné dokumenty používané počas zmierovacieho postupu budú bezprostredne po ukončení postupu prístupné v registri každej inštitúcie.

38.  Sekretariát Európskeho parlamentu a generálny sekretariát Rady konajú spoločne ako sekretariát Zmierovacieho výboru spolu s generálnym sekretariátom Komisie.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

39.  Ak Európsky parlament alebo Rada považujú za nevyhnutné predĺžiť termíny uvedené v článku 251 zmluvy, následne to oznámia predsedovi príslušnej druhej inštitúcie a Komisii.

40.  Ak sa dohoda dosiahne v prvom alebo druhom čítaní alebo v rámci zmierovacieho postupu, právno-lingvistické útvary Parlamentu a Rady vykonajú v úzkej spolupráci a po vzájomnej dohode konečnú úpravu schváleného textu.

41.  Bez výslovného súhlasu Parlamentu a Rady na primeranej úrovni sa v žiadnom dohodnutom texte nevykonajú žiadne zmeny.

42.  Konečná úprava textu sa vykonáva so zreteľom na rôzne postupy Európskeho parlamentu a Rady, najmä s ohľadom na konečné termíny stanovené pre ukončenie vnútorných postupov. Inštitúcie sa zaväzujú nepoužívať termíny stanovené na konečnú právno-jazykovú úpravu aktov na účely opätovného otvorenia diskusie o podstatných otázkach.

43.  Parlament a Rada sa dohodnú na spoločnom predložení textov, ktoré tieto inštitúcie pripravili spoločne.

44.  Pokiaľ je to možné, inštitúcie sa zaväzujú využívať vzájomne prijateľné štandardné doložky, ktoré sa majú začleniť do aktov prijatých v rámci spolurozhodovania, a to najmä ustanovenia týkajúce sa uplatňovania vykonávacích právomocí (v súlade s rozhodnutím o "komitológii"(2)), nadobudnutia účinnosti, transpozície a uplatňovania aktov a dodržiavania práva iniciatívy Komisie.

45.  Inštitúcie vyvinú úsilie o zorganizovanie spoločnej tlačovej konferencie s cieľom oznámiť úspešný výsledok legislatívneho procesu v prvom alebo druhom čítaní alebo v rámci zmierovacieho postupu. Takisto vyvinú úsilie o vydanie spoločných tlačových správ.

46.  Po prijatí legislatívneho aktu v rámci spolurozhodovacieho postupu Európskym parlamentom a Radou sa text predloží na podpis predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady, ako aj generálnym tajomníkom týchto inštitúcií.

47.  Predsedovia Európskeho parlamentu a Rady dostanú text na podpis vo svojich príslušných jazykoch a pokiaľ je to možné, podpíšu ho spolu na spoločnom slávnostnom podujatí, ktoré sa organizuje každý mesiac s cieľom podpísať dôležité akty za prítomnosti masmédií.

48.  Spoločne podpísaný text sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Zverejnenie v úradnom vestníku zvyčajne prebehne do dvoch mesiacov od prijatia legislatívneho aktu Európskym parlamentom a Radou.

49.  Ak jedna z uvedených inštitúcií zistí administratívnu alebo očividnú chybu v texte (alebo v jednej z jeho jazykových verzií), bezodkladne to oznámi ostatným inštitúciám. Ak chyba súvisí s aktom, ktorý Európsky parlament alebo Rada zatiaľ neprijali, právno-lingvistické útvary Európskeho parlamentu a Rady pripravia v úzkej spolupráci potrebné korigendum. Ak sa chyba týka aktu, ktorý už jedna alebo obe tieto inštitúcie prijali a bez ohľadu na to, či už bol zverejnený alebo nie, Európsky parlament a Rada prijmú spoločnou dohodou korigendum vypracované podľa svojich príslušných postupov.

(1) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999, s. 23). Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 27. 7. 2006, s. 11).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia