Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 313kWORD 48k
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Πράσινη οικονομία στην Ευρώπη
P6_TA(2007)0197P6_DCL(2007)0016

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση πράσινης οικονομίας υδρογόνου και με την τρίτη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη μέσω εταιρικής σχέσης με περιφέρειες και πόλεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν αναλάβει δέσμευση προς τούτο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία του πλανήτη και το κόστος των ορυκτών καυσίμων αυξάνονται και παραπέμποντας στην συζήτηση με θέμα το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής και την αλλαγή του κλίματος, συζήτηση τη διεξαγωγή της οποίας έχουν κινήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μία θεώρηση για την ενέργεια στην εποχή μετά τη χρήση τόσο ορυκτών όσο και πυρηνικών καυσίμων πρέπει να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 5 βασικοί παράγοντες για ανεξαρτησία στον τομέα της ενέργειας είναι: μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, βελτιστοποίηση της εισαγωγής των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, καθιέρωση της τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου υδρογόνου για την αποθήκευση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και δημιουργία έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων για την διανομή της ενέργειας,

1.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

   - να επιδιώξουν αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2020,
   - να μειώσουν τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020 (εν συγκρίσει προς τα επίπεδα του 1990),
   - να παράγουν το 33% του ηλεκτρισμού και το 25% της συνολικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020,
   - να θεσπίσουν τεχνολογία αποθήκευσης κυψελών καυσίμου υδρογόνου, και άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης, για την χρήση τους σε φορητές και στατικές εφαρμογές καθώς και στις μεταφορές, και να δημιουργήσουν αποκεντρωμένη, εκ των κάτω προς τα άνω υποδομή υδρογόνου έως το 2025 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,
   - να καταστήσουν τα ηλεκτρικά δίκτυα έξυπνα και ανεξάρτητα έως το 2025 ώστε οι περιφέρειες, οι πόλεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να παράγουν και να μοιράζονται την ενέργεια έχοντας την ίδια ανοιχτή πρόσβαση όπως συμβαίνει επί του παρόντος με το διαδίκτυο·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Κατάλογος υπογραφόντων

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Athanasiu, Attwooll, Aubert, Auken, Badía i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Battilocchio, Μπατζελή, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlinguer, Berman, Birutis, Bliznashki, Bösch, Bonde, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Braghetto, Brepoels, Breyer, Brie, van Buitenen,Buitenweg, Bullmann, Busk, Busquin, Buzek, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini,Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Chatzimarkakis, Chervenyakov,Chiesa, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei,Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Cramer, Creţu C., Creţu G., Crowley, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, Désir, Deva, De Vits, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duff, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans Jillian, Evans Robert, Färm, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira A., Ferreira E., Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gargani, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Gruber, Guardans Cambó, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζιδάκης, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Holm, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kelam, Kelemen, Kinnock, Kirilov, Koch-Mehrin, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Manders, Maňka, Mann E., Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martin D., Martin H.-P., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mατσούκα, Mauro, Mαυρομμάτης, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Navarro, Newton-Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó'Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Paasilinna, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Parvanova, Pflüger, Piecyk, Pinior, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poettering, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Prets, Prodi, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Σαμαράς, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schlyter, Schmidt F., Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Severin, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Søndergaard, Sofianski, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Stănescu, Staniszewska, Šťastný, Sterckx, Stockmann, Strož, Susta, Svensson, Swoboda, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ticău, Titley, Toia, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Tζαμπάζη, Uca, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Βαρβιτσιώτης, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vincenzi, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zappala', Ždanoka, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου