Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0259(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0138/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0138/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2007 - 5.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0200

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 266kWORD 43k
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας ΕΚ/Μεξικού *
P6_TA(2007)0200A6-0138/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού, με σκοπό να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (16522/2006 – COM(2006)0777 – C6-0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0777)(1),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (16522/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 57(2), 71, 80(2), 133(5) και 181 σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο, πρώτη και δεύτερη πρόταση του άρθρου 300(2) της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0077/2007),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων όσον αφορά την προτεινόμενη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7, και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0138/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση απόφασης όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1
Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 71, το άρθρο 80 παράγραφος 2, το άρθρο 133 παράγραφοι 1 και 5, το άρθρο 181, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη και δεύτερη φράση, και το άρθρο 300 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,
(Η εν λόγω τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου