Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2181(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0150/2007

Indgivne tekster :

A6-0150/2007

Forhandlinger :

PV 21/05/2007 - 20
CRE 21/05/2007 - 20

Afstemninger :

PV 23/05/2007 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0202

Vedtagne tekster
PDF 37kWORD 57k
Onsdag den 23. maj 2007 - Strasbourg
Strukturpolitik og samhørighed
P6_TA(2007)0202A6-0150/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2007 om strukturpolitikkernes virkninger og konsekvenser for samhørigheden i EU (2006/2181(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til udkastene til EU's territoriale dagsorden om regional udvikling og Leipzig-chartret om bæredygtige byer i Europa,

-   der henviser til rapporten "Mod et innovativt Europa" (Aho-rapporten) af 20. januar 2006 fra gruppen af uafhængige eksperter om forskning, udvikling og innovation, der blev nedsat efter det uformelle møde mellem stats- og regeringscheferne i Hampton Court,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. juni 2006 om strategien for vækst og beskæftigelse og reformen af den europæiske samhørighedspolitik - Fjerde situationsrapport om samhørighed" (KOM(2006)0281),

-   der henviser til sin beslutning af 7. februar 2002 om Kommissionens anden rapport til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om den økonomiske og sociale samhørighed(1),

-   der henviser til sin beslutning af 28. september 2005 om den territoriale samhørigheds rolle i den regionale udvikling(2),

-   der henviser til sin beslutning af 15. december 2005 om den direkte statsstøttes rolle som redskab for regionaludvikling(3),

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden(4),

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden(5),

-   der henviser til sin beslutning af 14. marts 2006 om virksomhedsudflytning og regionaludvikling(6),

-   der henviser til Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed(7),

-   der henviser til sin beslutning af 18. maj 2006 om 2007-budgettet: Kommissionens meddelelse om den årlige politikstrategi for 2007(8),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0150/2007),

A.   der henviser til, at strukturpolitikken utvivlsomt har positive virkninger for samhørigheden på det sociale, økonomiske og regionale område og for forbedringen af forvaltningen på lokalt og regionalt niveau,

B.   der henviser til, at denne beslutning, eftersom de positive virkninger varierer fra region til region, har til formål at fremsætte henstillinger for at maksimere disse virkninger i den nye programmeringsperiode (2007-2013),

C.   der henviser til, at EU's ovennævnte territoriale dagsorden og Leipzig-chartret er under udarbejdelse med henblik på vedtagelse på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed, som afholdes i Leipzig den 24.-25. maj 2007;

D.   der henviser til, at det for at forbedre strukturfondenes virkninger for samhørigheden i EU er nødvendigt, at de små og mellemstore virksomheder (SMV) spiller en større rolle inden for forskning, udvikling og innovation og har bedre adgang til forsknings-, udviklings- og innovationstjenester ved de offentlige forskningsinstitutter,

E.   der henviser til, at BNP-væksten pr. indbygger mellem 1995 og 2005 var større i de 13 samhørighedslande end i EU-15 med en årlig stigning på 3,6 % sammenlignet med et årligt gennemsnit på 2,2 % for EU-15 i henhold til ovennævnte fjerde situationsrapport om samhørighed;

F.   der henviser til, at hver euro, der gives ud på samhørighedspolitikken i EU, i gennemsnit genererer yderligere 0,90 euro i de mindre udviklede regioner (mål 1-regioner) og 3 euro i regioner under omstilling (mål 2-regioner);

G.   der henviser til, at markedskræfternes frie spil ikke er tilstrækkeligt til at skabe den samhørighed, som Den Europæiske Unions grundlæggere ønskede, og at denne samhørighed nødvendigvis forudsætter offentlig indgriben, som gør det muligt at genoprette balancen mellem regionerne;

H.   der henviser til, at strukturpolitikken har en vigtig rolle at spille til fremme af den territoriale samhørighed og bør tilpasses til de nye regionale udfordringer i EU, som f.eks. den demografiske aldring, udviklingen på landbrugsmarkedet og spørgsmål forbundet med indvandring, energi og klimaændringer,

I.   der henviser til, at polycentrisme er et nøgleord i den europæiske regionale strategi, som skal tages i betragtning i forbindelse med gennemførelsen af den nye samhørighedspolitik;

J.   der henviser til behovet for at gøre samhørighedspolitikken mere synlig;

K.   der henviser til, at det er nødvendigt at sikre, at de virksomheder, der modtager støtte fra Fællesskabet, ikke udflytter deres aktiviteter inden for et længere og på forhånd fastsat tidsrum, og at de i modsat fald ikke kan komme i betragtning til medfinansiering, ligesom der skal stilles krav om, at de betaler den støtte tilbage, som de har modtaget, såfremt midlerne ikke er blevet anvendt korrekt,

1.   understreger samhørighedspolitikkens afgørende rolle for det indre marked takket være de handelsstrømme og den beskæftigelse, som skabes gennem udarbejdelse og iværksættelse af projekter, der samfinansieres af EU;

2.   understreger behovet for en integreret og bæredygtig strukturpolitik, som konsekvent kombinerer støtte fra strukturfondene og Samhørighedsfonden med støtte inden for rammerne af de øvrige fællesskabspolitikker; ønsker, at begrebet "integreret strukturpolitik" bliver genstand for kommunikations- og uddannelsesforanstaltninger for at opnå, at det bliver kendt og anvendt af alle relevante aktører, især aktørerne "ude i marken";

3.   understreger, at Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder især bør fokusere på at overholde de tværgående mål, som er blevet integreret i alle politikker og aktioner i forbindelse med gennemførelsen af den nye samhørighedspolitik med henblik på at undgå social udstødelse;

4.   gentager, at de virksomheder, der har modtaget offentlig støtte, og som har foretaget flytning inden for EU, ikke må kunne modtage offentlig støtte på den lokalitet, hvor de herefter udøver deres aktiviteter, ligesom de bør være udelukket fra at modtage støtte fra strukturfondene og national støtte i en periode på syv år at regne fra tidspunktet for flytningen;

5.   opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilke nationale og regionale offentlige politikker der fremmer konvergensen, og til at udarbejde en meddelelse om emnet med det formål at undersøge muligheden for at sammenkæde ressourcerne til den fremtidige samhørighedspolitik med en god national vækstpolitik, som bør defineres ved målelige indikatorer for dermed at øge samhørighedspolitikkens effektivitet;

6.   mener, at Kommissionen og medlemsstaterne bør øge den Europæiske Socialfonds bidrag til gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi ved at styrke samspillet mellem dem, og at denne forbedring umiddelbart bør manifestere sig ved hjælp af relevante indikatorer med henblik på at fremme ligestilling;

7.   opfordrer Kommissionen til at søge nye måder at kombinere de strukturpolitiske strategier og instrumenter med andre fællesskabspolitikker og -instrumenter, der sigter mod at øge synergien til fremme af bæredygtig konkurrenceevne, forskning og innovation ved at bruge arbejdet i Kommissionens interne task forcer på disse områder som forbillede;

8.   opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at fastsætte kvantificerbare mål i de operationelle programmer inden for forskning, udvikling og innovation;

9.   anmoder Rådet og Kommissionen om at undersøge, om det er muligt at overholde en forpligtelse til at bruge mindst 20 % af strukturfondene til at fremme forskning, udvikling og innovation fra næste programmeringsperiode 2007-2013, som det foreslås i Aho-rapporten, og ikke udelukkende fokusere på store projekter og ekspertisecentre, men også lægge vægt på mindre projekter i mindre begunstigede regioner og navnlig projekter, der bidrager til bæredygtig regional udvikling;

10.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at indføre teknologiske rådgivere på lokalt og regionalt plan (gennem udnyttelse af eksisterende ressourcer som Euro-infocentrene og innovationsrådgivningscentrene), der kan igangsætte og fremme innovation i virksomhederne, især i SMV'erne, ved at give adgang til støtte og til de europæiske programmer, og som finansieres via strukturfondene og tilknyttes regionale projekter, teknologiparker, virksomhedsklynger og netværk;

11.   glæder sig over udarbejdelsen af EU's territoriale dagsorden og Leipzig-chartret, men understreger i den forbindelse behovet for, at begge forslag i højere grad præciserer hvilke foranstaltninger der er tale om til gennemførelse af de mål, der er nævnt i de to strategidokumenter, og på hvilken måde medlemsstaterne skal inddrages; insisterer kraftigt på, at medlemsstaterne på det uformelle rådsmøde den 24.-25. maj 2007 i Leipzig formelt forpligter sig til at fremme bæredygtig byudvikling;

12.   mener, at en vurdering af virkningerne på lang sigt og på de forskellige niveauer for udnyttelse af strukturfondene er nødvendig for forberedelsen af fremtidige retsakter og en forsvarlig forvaltning af budgettet på dette område;

13.   foreslår EU-institutionerne og medlemsstaterne at fremme god praksis og måle fællesskabspolitikkernes indvirkning på samhørigheden på grundlag af relevante indikatorer og tildele observationscentret for EU's fysiske og funktionelle udvikling ORATE de nødvendige midler og funktioner til, at det kan fungere som et egentligt observationscenter, der holder øje med, hvordan strukturpolitikken indvirker på samhørigheden;

14.   anmoder Kommissionen om også at kontrollere de territoriale virkninger af "øremærkningen" og navnlig vurdere, om de afsatte EU-midler til gennemførelse af Lissabon-målene reelt bidrager til en harmonisk og konsekvent regionaludvikling;

15.   opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder, navnlig dem, der er omfattet af konvergensmålet, til at prioritere foranstaltninger, der har til formål at forebygge territoriale skævheder ved at fremme integreret udvikling og etablering af polycentriske områder;

16.   anmoder Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder om at finde frem til, hvilke instrumenter der bedst vil kunne skabe en regional balance mellem by- og landområder, ved at sikre komplementaritet mellem udvikling af landdistrikter og regional udvikling, ved at fremme en integreret strategisk tilgang i udviklingen af byområder i tilknytning til deres omgivende by- og landområder (oplandsområder) og ved at udveksle god praksis, især inden for regionale og sektorbaserede netværk for at forbedre fondenes forvaltning, bl.a. inden for rammerne af "Den europæiske uge for regioner og byer" i Bruxelles;

17.   anmoder Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne om at udnytte strukturfondene bedre for at fremme en bæredygtig og uafhængig udvikling i regioner med nettoindvandring og modvirke de negative følger af de demografiske ændringer;

18.   anmoder Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder om at tilskynde til, at samhørighedspolitikken bidrager til at gennemføre den nye strategi for bæredygtig udvikling, der i vid udstrækning er baseret på vedvarende energikilder, et transportsystem, som udnytter mulighederne for at kombinere intermodale transportformer mere effektivt, og genbrug og genvinding;

19.   foreslår, at Kommissionen, medlemsstaterne, de regionale og lokale myndigheder støtter og stimulerer de økonomiske aktiviteter i landområderne, der er forbundet med udvikling af de nye teknologier, eftersom sådanne aktiviteter ikke behøver at være placeret i nærheden af større byområder;

20.   understreger det territoriale samarbejdes betydning som led i samhørighedspolitikken og opfordrer forvaltningsmyndighederne til at fremme det tværnationale og interregionale samarbejde gennem oprettelse af forskellige regionale og sektorbaserede samarbejdsnetværk og tilskynde til udveksling af erfaringer og god praksis på regionalt og lokalt plan gennem initiativet "Regioner for økonomisk forandring";

21.   ønsker, at der ud over BNP pr. indbygger anvendes andre territoriale indikatorer til at måle samhørighedsniveauet, såsom beskæftigelsesgrad og kvalitet i arbejdet, forskelle i BNP mellem naboregioner, indeks for decentrering og tilgængelighed, infrastrukturens og transportnettets udbygningsgrad, aktivitetsniveauet inden for forskning og innovation, uddannelse og erhvervsuddannelse og diversificeringsgraden i produktionsleddet i området;

22.   opfordrer Kommissionen til sammen med Eurostat at drøfte muligheden for at anvende nye kvantitative og kvalitative indikatorer for samhørighed som led i midtvejsevalueringen af den nye samhørighedspolitik i 2009;

23.   opfordrer Kommissionen til at undersøge strukturfondenes løftestangseffekt med henblik på at tiltrække private investeringer inden for rammerne af den nye samhørighedspolitik og til at understrege behovet for samarbejde mellem den offentlige og den private sektor;

24.   foreslår, at Kommissionen tilvejebringer bedre oplysninger om den jobkvalitet og de varige arbejdspladser, der er skabt gennem strukturfondene;

25.   henleder Kommissionens opmærksomhed på, at den manglende administrative kapacitet kan være en stor hindring for at maksimere samhørighedspolitikkernes virkninger, og opfordrer følgelig Kommissionen til at udbygge det instrument, der udgøres af trepartsaftalerne, og at følge op på processen med hensyn til at styrke den administrative kapacitet i forbindelse med gennemførelsen af den nye samhørighedspolitik, ved bl.a. at oprette et netværk af anerkendte lærerkræfter for at skabe sammenhæng i uddannelses- og bevidstgørelsesaktionerne internt i de enkelte medlemsstaters forvaltningsmyndigheder, især på regionalt og lokalt plan;

26.   understreger betydningen af partnerskabsprincippet i gennemførelsen af samhørighedspolitikken - et princip, der kræver, at partnerne er orienteret om alle forhold, at deres holdninger fremgår af evalueringsdokumenter, og at der iværksættes de nødvendige uddannelsesforanstaltninger til udførelse af deres opgaver;

27.   opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af gennemførelsesforordningen(9) at undersøge foranstaltninger, der sigter mod at gøre strukturinterventionerne mere synlige, ikke blot for de store infrastrukturprojekters vedkommende, men også for mindre projekter, til at føre nøjere kontrol med gennemførelsen af de obligatoriske foranstaltninger til informationsformidling og til at iværksætte sanktioner mod medlemsstater, der har krænket de pågældende bestemmelser i alvorlig grad; opfordrer forvaltningsmyndighederne til at inddrage Europa-Parlamentets medlemmer i oplysningsarbejdet vedrørende projekter finansieret af strukturfondene;

28.   fremhæver, at de EU-finansierede projekter vidner om et nærværende og solidarisk Europa, og understreger behovet for, at de regionale myndigheder og medlemsstaterne respekterer og overholder de foranstaltninger, der er fastsat i gennemførelsesforordningen, for at gøre strukturinterventionerne mere synlige, og at de intensiverer deres informationsindsats ved at bevidstgøre borgerne om de praktiske resultater af samhørighedspolitikken;

29.   mener, at det er nødvendigt, at der gennemføres regelmæssige undersøgelser med det formål at fastlægge forskellige scenarier for den fremtidige finansiering af EU's samhørighedspolitik; er af den opfattelse, at der i den forbindelse bør foretages en sammenligning af virkningerne af de vigtigste finansieringsinstrumenter (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling , Den Europæiske Socialfond første søjle af den fælles landbrugspolitik og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne) for udviklingen i EU-27;

30.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

(1) EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 329.
(2) EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 509.
(3) EUT C 286 E af 23.11.2006, s. 501.
(4) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 79.
(5) EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
(6) EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 123.
(7) EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
(8) EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 357.
(9) Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 371 af 27.12.2006, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik