Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2181(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0150/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0150/2007

Συζήτηση :

PV 21/05/2007 - 20
CRE 21/05/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2007 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0202

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 297kWORD 69k
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Ο αντίκτυπος και οι συνέπειες των διαρθρωτικών πολιτικών στη συνοχή της ΕΕ
P6_TA(2007)0202A6-0150/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/2181 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα έργα του εδαφικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, η οποία συντάχθηκε μετά την άτυπη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Hampton Court, για τη δημιουργία μιας καινοτόμας Ευρώπης (έκθεση Aho), της 20ης Ιανουαρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2006 με τίτλο "Η στρατηγική για τη μεγέθυνση και την απασχόληση και η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής – Τέταρτη έκθεση προόδου για τη συνοχή" (CΟΜ(2006)0281),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την οικονομική και κοινωνική συνοχή(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τον ρόλο της εδαφικής συνοχής στην περιφερειακή ανάπτυξη(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τον ρόλο των άμεσων κρατικών ενισχύσεων ως μέσου περιφερειακής ανάπτυξης(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής(4),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη μετεγκατάσταση στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης(6),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006 , για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2007: Ετήσια στρατηγική πολιτικής της Επιτροπής(8),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0150/2007),

A.   εκτιμώντας ότι η πολιτική συνοχής έχει αναμφισβήτητα θετική επίδραση στη συνοχή όσον αφορά την κοινωνική, οικονομική, εδαφική πτυχή, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου διακυβέρνησης σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα,

B.   εκτιμώντας ότι καθώς η νέα αυτή θετική επίδραση ποικίλλει από περιφέρεια σε περιφέρεια, στόχος του παρόντος ψηφίσματος είναι να διατυπώσει συστάσεις για τη βελτιστοποίηση της εν λόγω επίδρασης κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013,

Γ.   εκτιμώντας ότι τα έργα του εδαφικού προγράμματος της ΕΕ και του Χάρτη της Λειψίας βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και είναι δυνατό να εγκριθούν κατά την άτυπη υπουργική συνάντηση για την αστική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή που θα λάβει χώρα στη Λειψία στις 24 και 25 Μαΐου 2007,

Δ.   εκτιμώντας ότι για να βελτιωθεί η επίδραση των διαρθρωτικών ταμείων στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να ασχοληθούν πιο ενεργά με τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και με την πρόσβαση στις υπηρεσίες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους κόλπους των δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας·

E.   εκτιμώντας ότι στις δεκατρείς χώρες της συνοχής, σύμφωνα με την προαναφερθείσα τέταρτη έκθεση προόδου για τη συνοχή, κατά τα έτη από 1995 έως 2002, η αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 κρατών μελών, με ετήσιο ποσοστό 3,6% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο του 2,2% στην ΕΕ των 15,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι κάθε ευρώ που δαπανάται στην ΕΕ για πολιτικές συνοχής δημιουργεί κατά μέσο όρο πρόσθετες δαπάνες 0,90 ευρώ στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Στόχος Αριθ. 1) και 3 ευρώ στις υπό αναδιάρθρωση περιφέρειες (Στόχος Αριθ. 2),

Ζ.   εκτιμώντας ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ των δυνάμεων της αγοράς δεν αρκεί για την επίτευξη της συνοχής που οραματίζονταν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η επίτευξη της εν λόγω συνοχής απαιτεί οπωσδήποτε δημόσιες επεμβάσεις που θα επιτρέψουν την εκ νέου εξισορρόπηση μεταξύ των περιφερειών,

Η.   εκτιμώντας ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εδαφικής συνοχής και πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες εδαφικές προκλήσεις που αναδύονται στην ΕΕ, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η εξέλιξη της γεωργικής αγοράς ή τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος·

Θ.   εκτιμώντας ότι ο "πολυκεντρισμός" είναι ο βασικός άξονας της ευρωπαϊκής εδαφικής στρατηγικής και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη φάση εκτέλεσης της νέας πολιτικής συνοχής,

Ι.   εκτιμώντας ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η προβολή της πολιτικής συνοχής,

ΙΑ.   επισημαίνοντας την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδότηση δεν θα μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους επί μακρό και καθορισμένο χρονικό διάστημα, και ότι, εν εναντία περιπτώσει, θα αποκλείονται της συγχρηματοδοτήσεως και θα απαιτείται από αυτές η επιστροφή των ενισχύσεων που έχουν λάβει εφόσον αυτές δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο,

1.   υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της πολιτικής συνοχής όσον αφορά τη στήριξη της εσωτερικής αγοράς χάρη στις εμπορικές ροές και στην απασχόληση που αναπτύσσονται μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.   τονίζει τη σημασία της εφαρμογής ολοκληρωμένης και αειφόρου διαρθρωτικής πολιτικής που θα συνδυάζει αρμονικά τις επεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και τις δράσεις των άλλων κοινοτικών πολιτικών· ζητεί αυτή η έννοια της ολοκληρωμένης πολιτικής να αποτελέσει αντικείμενο δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης, προκειμένου να γίνει γνωστή και να χρησιμοποιηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και κυρίως τους επιτόπιους φορείς·

3.   υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να σέβονται περισσότερο τους στόχους που έχουν ενσωματωθεί εγκαρσίως σε όλες τις πολιτικές και δράσεις κατά τη φάση εκτέλεσης της νέας πολιτικής συνοχής, προκειμένου να αποτρέπεται ο κοινωνικός αποκλεισμός·

4.   επιμένει ότι οι επιχειρήσεις που έλαβαν δημόσιες ενισχύσεις και οι οποίες προέβησαν σε μετεγκατάσταση εντός της ΕΕ δεν πρέπει να μπορούν να λάβουν δημόσιες ενισχύσεις για τους νέους τόπους των δραστηριοτήτων τους και πρέπει να αποκλείονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τις εθνικές ενισχύσεις για χρονικό διάστημα επτά ετών από την ημερομηνία της μετεγκατάστασής τους·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει ποιες εθνικές και περιφερειακές δημόσιες πολιτικές ευνοούν τη σύγκλιση και να συντάξει ανακοίνωση για το εν λόγω θέμα, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα υπαγωγής της διάθεσης πόρων στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής σε καλές εθνικές πολιτικές ανάπτυξης που θα χαράσσονται βάσει ποσοτικών δεικτών ώστε να αυξάνεται έτσι η αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής·

6.   εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να αυξήσουν τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση ενισχύοντας τη μεταξύ τους σχέση και ότι η αύξηση αυτή θα πρέπει στη συνέχεια να αποδειχθεί με κατάλληλους δείκτες με σκοπό την προώθηση μιας πολιτικής για την ισότητα των ευκαιριών·

7.   ζητεί από την Επιτροπή να αναζητήσει νέους τρόπους συνδυασμού των πολιτικών και των εργαλείων των διαρθρωτικών πολιτικών με άλλα κοινοτικά εργαλεία και πολιτικές, προκειμένου να αυξηθούν οι συνεργίες σε θέματα προαγωγής κατά βιώσιμο τρόπο της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, έχοντας ως βάση το έργο των διυπηρεσιακών ομάδων εργασίας της Επιτροπής που ασχολούνται με τα θέματα αυτά·

8.   συνιστά στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη να θέσουν στα επιχειρησιακά προγράμματα ποσοτικούς στόχους που θα αφορούν τον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας·

9.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν εάν είναι βιώσιμο το μέτρο που προτείνεται στην προαναφερθείσα έκθεση Aho, της διάθεσης, δηλαδή, του 20% τουλάχιστον των διαρθρωτικών ταμείων για την προαγωγή της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας από την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, και να μην επικεντρωθούν αποκλειστικά στα μεγάλα έργα και στα κέντρα αριστείας, αλλά να ενδιαφερθούν επίσης για τα έργα μικρότερης κλίμακας που υλοποιούνται στις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες, κυρίως για εκείνα που συμβάλλουν στην αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη·

10.   προτείνει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να προωθήσουν τη δραστηριοποίηση εμψυχωτών σε τεχνολογικά θέματα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους, όπως τα δίκτυα των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφοριών και των κέντρων διάδοσης καινοτομίας), που θα χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και θα συνδέονται με τα περιφερειακά έργα, τα τεχνολογικά πάρκα, τις συσπειρώσεις και τα δίκτυα, και θα δίνουν δυναμική ώθηση στην καινοτομία στους κόλπους των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην παρεχόμενη κοινοτική βοήθεια και στα ευρωπαϊκά προγράμματα·

11.   χαιρετίζει την επεξεργασία έργων σχετικών με το εδαφικό πρόγραμμα της ΕΕ και τον Χάρτη της Λειψίας, τονίζει, όμως, στο πλαίσιο αυτό ότι πρέπει να καθορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δράσεις για την υλοποίηση των στόχων που περιέχονται στα δύο στρατηγικά έγγραφα καθώς και τη συμμετοχή των κρατών μελών· επιμένει σθεναρά ότι, στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου της Λειψίας στις 24-25 Μαΐου 2007, τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν επίσημη δέσμευση υπέρ της αειφόρου αστικής ανάπτυξης·

12.   θεωρεί απαραίτητη τη μακροπρόθεσμη και σε διάφορα επίπεδα αξιολόγηση του αντίκτυπου της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για την προετοιμασία των μελλοντικών νομοθετικών πράξεων και τη συναφή καλή δημοσιονομική διαχείριση·

13.   ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα κράτη μέλη να προαγάγουν τις καλές πρακτικές και να μετρήσουν τις επιπτώσεις των κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της συνοχής μέσω κατάλληλων δεικτών, εκχωρώντας στο Δικτυακό Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ORATE) τους αναγκαίους πόρους και αρμοδιότητες ώστε να ενεργεί ως πραγματικό παρατηρητήριο του αντίκτυπου των διαρθρωτικών πολιτικών στη συνοχή·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει επίσης τον εδαφικό αντίκτυπο της στοχοθετημένης διάθεσης των πιστώσεων ("earmarking") και να εξετάσει κυρίως εάν η διάθεση ευρωπαϊκών πιστώσεων για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας συμβάλλει πραγματικά στην ισόρροπη και συνεκτική περιφερειακή ανάπτυξη·

15.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές, που σχετίζονται κυρίως με τον στόχο της σύγκλισης, να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα που αποβλέπουν στην πρόληψη των εδαφικών ανισοτήτων, προωθώντας την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη δημιουργία πολυκεντρικών χώρων·

16.   ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναλύσουν ποια είναι τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη εδαφικής ισορροπίας μεταξύ αστικών και αγροτικών ζωνών, διασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της ανάπτυξης της υπαίθρου και της περιφερειακής ανάπτυξης, προωθώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση της ανάπτυξης των αστικών ζωνών μαζί με τα περιαστικά και αγροτικά περίχωρά τους ("τους βιοτικούς θύλακες") και ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ιδίως στους κόλπους των εδαφικών και τομεακών δικτύων με στόχο την καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων, ιδίως στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων", στις Βρυξέλλες·

17.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να προωθήσουν την αειφόρο και ανεξάρτητη ανάπτυξη των περιφερειών που καταγράφουν καθαρή αποδημία και να καταπολεμήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών·

18.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συμβολή της πολιτικής συνοχής στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία θα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα διαθέτει ένα σύστημα μεταφορών που θα εκμεταλλεύεται πιο αποτελεσματικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διατροπικοί συνδυασμοί και θα βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση·

19.   προτείνει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στις τοπικές αρχές να στηρίξουν και να τονώσουν στις αγροτικές ζώνες τις συναφείς με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών οικονομικές δραστηριότητες, που δεν προϋποθέτουν φυσική εγγύτητα με τα μεγάλα αστικά κέντρα·

20.   τονίζει τη θέση που κατέχει, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, η εδαφική συνεργασία και καλεί τις αρχές διαχείρισης να ενθαρρύνουν τη διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία μέσω της δημιουργίας διαφόρων εδαφικών και τομεακών δικτύων συνεργασίας καθώς και τη μεταφορά εμπειριών και καλών πρακτικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω της πρωτοβουλίας "Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή'·

21.   ζητεί τη χρήση, πέραν του κατά κεφαλή ΑΕΠ, άλλων εδαφικών δεικτών για τη μέτρηση του επιπέδου της συνοχής, όπως το ποσοστό και η ποιότητα της απασχόλησης, οι ανισότητες του ΑΕΠ μεταξύ όμορων περιφερειών, ο δείκτης αποκέντρωσης και προσβασιμότητας, οι υποδομές και οι μεταφορές, το επίπεδο δραστηριότητας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η διαφοροποίηση της παραγωγής στην περιοχή·

22.   καλεί την Επιτροπή να διαβουλευτεί με τη Eurostat όσον αφορά τη χρήση νέων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών συνοχής στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης της νέας πολιτικής συνοχής το 2009·

23.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλύσει τα διαρθρωτικά ταμεία ως κινητήριο μοχλό για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο της νέας πολιτικής συνοχής και να δώσει έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

24.   προτείνει στην Επιτροπή να αναζητήσει καλύτερες πληροφορίες για την ποιότητα και τον βιώσιμο χαρακτήρα των θέσεων απασχόλησης που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια των διαρθρωτικών ταμείων·

25.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων μπορεί να αποτελέσει μείζον εμπόδιο όσον αφορά τη βελτιστοποίηση των πολιτικών συνοχής και ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να αναπτύξει το μέσο των τριμερών συμβάσεων και να συνεχίσει τη διαδικασία ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων κατά τη φάση υλοποίησης της νέας πολιτικής συνοχής, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας δικτύου πιστοποιημένων εκπαιδευτών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας των δράσεων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης στους κόλπους των αρχών διαχείρισης, ιδίως στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, του ιδίου κράτους μέλους·

26.   υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής· σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι εταίροι πρέπει να ενημερώνονται πλήρως, οι θέσεις τους πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα αξιολόγησης, και πρέπει να προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα κατάρτισης που θα τους επιτρέπουν να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους·

27.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του κανονισμού εφαρμογής(9), τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προβολής των επεμβάσεων, όχι μόνο για τα μεγάλα, αλλά και για τα μικρά, έργα υποδομής, να ασκήσει πιο αυστηρό έλεγχο της εφαρμογής των υποχρεωτικών μέτρων δημοσιότητας και να επιβάλει κυρώσεις κατά των κρατών μελών που αποδεδειγμένα ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων αυτών· καλεί τις αρχές διαχείρισης να φροντίσουν για τη συμμετοχή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επικοινωνιακή προβολή έργων χρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία·

28.   δεδομένου ότι τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν απόδειξη της παρουσίας μιας αλληλέγγυας Ευρώπης που βρίσκεται κοντά στον πολίτη, τονίζει ότι οι περιφερειακές αρχές και τα κράτη μέλη οφείλουν να σέβονται τα μέτρα που περιέχονται στον κανονισμό εφαρμογής για την αύξηση της προβολής των επεμβάσεων και να συμμορφώνονται με αυτά, καθώς και να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους επικοινωνιακού χαρακτήρα αναδεικνύοντας τα απτά αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής για τον πολίτη·

29.   εκτιμά ότι πρέπει να εκπονηθούν νέες μελέτες για την ανάπτυξη περισσότερων σεναρίων σχετικά με το μέλλον της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· θεωρεί ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σύγκριση των επιπτώσεων των βασικών μέσων χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρώτος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27·

30.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 284, 21.11.2002, σ. 329.
(2) ΕΕ C 227 E, 21.9.2006, σ. 509.
(3) ΕΕ C 286 Ε, 23.11.2006, σ. 501.
(4) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 79.
(5) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.
(6) ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 123.
(7) ΕΕ L 291, 21.10.2006, σ. 11.
(8) ΕΕ C 297, 7.12.2006, σ. 357.
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 371, 27.12.2006, σ. 1.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου