Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2246(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0084/2007

Predkladané texty :

A6-0084/2007

Rozpravy :

PV 22/05/2007 - 8
CRE 22/05/2007 - 8

Hlasovanie :

PV 23/05/2007 - 5.9
CRE 23/05/2007 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0204

Prijaté texty
PDF 252kWORD 103k
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg
Dohody o hospodárskom partnerstve
P6_TA(2007)0204A6-0084/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve (2005/2246(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 13. decembra 2001 o zasadnutí WTO v Katare(1), z 25. septembra 2003 o piatej ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Kankúne(2), z 12. mája 2005 o hodnotení rokovaní z Dohy v nadväznosti na rozhodnutie Generálnej rady WTO z 1. augusta 2004(3), zo 6. júla 2005 o celosvetovej výzve: urobiť chudobu vecou minulosti(4), z 1. decembra 2005 o príprave šiestej konferencie ministrov WTO v Hongkongu(5), z 23. marca 2006 o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj(6), zo 4. apríla 2006 o hodnotení rokovaní z Dohy v nadväznosti na ministerskú konferenciu WTO v Hongkongu(7), z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe(8) a zo 7. septembra 2006 o prerušení rokovaní o rozvojovom programe z Dohy(9),

–   so zreteľom na uznesenie spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 23. novembra 2006 prijatého na Barbadose o prehodnotení rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP),

–   so zreteľom na vyhlásenie z Kapského mesta, ktoré spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ jednomyseľne prijalo 21. marca 2002 a ktoré žiada ustanovenie referenčných hodnôt pre rozvoj, podľa ktorých sa má hodnotiť priebeh a výsledok obchodných rokovaní krajín AKT a EÚ,

–   so zreteľom na vyhlásenie výročného zasadnutia parlamentnej konferencie v roku 2006 o WTO prijaté 2. decembra 2006 v Ženeve,

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 9. marca 2005 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií(10),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií(11),

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Dohoda z Cotonou),

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy z 10. a 11. apríla 2006 a 16. a 17. októbra 2006 a závery Európskej rady z 15. a 16. júna 2006,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o politike rozvoja Európskej únie "Európsky konsenzus" (Európsky konsenzus o rozvoji), podpísané 20. decembra 2005(12),

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie s názvom "Obchodné a rozvojové stránky rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve" (SEK(2005)1459),

–   so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), najmä na jej článok XXIV,

–   so zreteľom na ministerské vyhlásenie štvrtej schôdze ministerskej konferencie WTO, ktoré bolo prijaté 14. novembra 2001 v Dohe,

–   so zreteľom na rozhodnutie prijaté Generálnou radou WTO 1. augusta 2004,

–   so zreteľom na ministerské vyhlásenie o šiestej schôdzi ministerskej konferencie WTO, ktoré bolo prijaté 18. decembra 2005 v Hongkongu,

–   so zreteľom na správu a odporúčania pracovnej skupiny pre Pomoc pre obchod, ktorú Generálna rada WTO prijala 10. októbra 2006,

–   so zreteľom na Sutherlandovu správu o budúcnosti WTO,

–   so zreteľom na Miléniovú deklaráciou OSN z 8. septembra 2000, ktorá stanovuje rozvojové ciele milénia ako kritériá na odstránenie chudoby spoločne určené medzinárodným spoločenstvom,

–   so zreteľom na závery svetového samitu OSN v roku 2005,

–   so zreteľom na správu vypracovanú pracovnou skupinou miléniového projektu OSN pod vedením profesora Jeffreyho Sachsa s názvom "Investujeme do rozvoja: praktický plán na dosiahnutie rozvojových cieľov milénia",

–   so zreteľom na vyhlásenie prijaté 8. júla 2005 skupinou G8 v Gleneagles,

–   so zreteľom na správu Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) – Najmenej rozvinuté krajiny v roku 2006: vývoj produktívnych kapacít,

–   so zreteľom na hospodársku správu o Afrike za rok 2004 s názvom "Odkrývanie obchodných možností Afriky", ktorú vypracovala Hospodárska komisia OSN pre Afriku,

–   so zreteľom na pokyny AKT pre rokovania o DHP, prijaté ministerskou radou AKT 27. júna 2002 v Punta Cana (Dominikánska republika), a rozhodnutie o rokovaniach o DHP a zapojení do medzinárodného obchodu, prijaté na 3. samite hláv štátov a predsedov vlád krajín AKT 19. júla 2002 v Nadi (Fidži),

–   so zreteľom na vyhlásenie 4. samitu hláv štátov a predsedov vlád krajín AKT, ktorý sa konal 23. a 24. júna 2004 v Mapute v Mozambiku, o otázkach rozvojového rozmeru ekonomiky,

–   so zreteľom na vyhlásenie 81. zasadnutia Rady ministrov krajín AKT v Bruseli v dňoch 21.–22. júna 2005,

–   so zreteľom na rozhodnutie č. 2/LXXXIII/06 prijaté na 83. zasadnutí Rady ministrov krajín AKT v Port Moresby (Papua Nová Guinea) v dňoch 28. až 31. mája 2006,

–   so zreteľom na deklaráciu prijatú na 5. samite hláv štátov a predsedov vlád krajín AKT v Chartúme (Sudán) 8. decembra 2006,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0084/2007),

A.   keďže súčasné obchodné vzťahy EÚ s krajinami AKT, ktoré týmto krajinám zaručujú zvýhodnený prístup na trhy EÚ bez toho, že by samy museli otvárať svoje trhy, nie sú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

B.   keďže Dohoda z Cotonou obsahuje súhlas zúčastnených strán s vytvorením nových obchodných opatrení, ktoré sú v súlade s WTO, ako aj s postupným odstraňovaním prekážok obchodu medzi nimi a posilňovaním spolupráce vo všetkých oblastiach, ktoré majú význam pre obchod a rozvoj,

C.   keďže rokovania v šiestich regiónoch neprebiehajú rovnakým tempom, čo vedie k obavám, že nebudú vo všetkých regiónoch ukončené do konca roka 2007,

D.   keďže panujú veľké obavy, že rokovania nepokročili tak, ako by v tejto fáze rokovacieho procesu mali,

E.   keďže hlavným dôvodom oneskorenia na oboch stranách je, že sa včas nepredkladajú návrhy a reakcie na ne,

F.   keďže ďalšia formálna výnimka WTO by bola politicky nákladná a ťažko dosiahnuteľná,

G.   keďže v mnohých krajinách AKT je úroveň informovanosti a zapojenia do procesu DHP znepokojujúco nízka,

H.   keďže na rokovaniach rozvojovej agendy z Dohy nebol zaznamenaný dostatočný pokrok, čím sa sťažujú rokovania o DHP,

I.   keďže obe zúčastnené strany súhlasia s tým, že "rozvojový rozmer" DHP je ústredným rozmerom, ale vyjednávačom sa nepodarilo dohodnúť na spoločnom vymedzení tohto pojmu,

J.   keďže je rozhodujúce, aby DHP prispievali k trvalo udržateľnému sociálnemu a hospodárskemu rozvoju a k zmierneniu chudoby v krajinách AKT,

K.   keďže v čoraz globalizovanejšom svete je odbúravanie preferencií nevyhnutné,

L.   keďže iniciatíve Všetko okrem zbraní sa doposiaľ nepodarilo priniesť významný nárast vývozov z najmenej rozvinutých krajinách do EÚ; keďže to znamená, že liberalizácia taríf a kvót sama o sebe nezvýši konkurencieschopnosť chudobných krajín,

M.   keďže zvýšenie reciprocity medzi EÚ a krajinami AKT by malo povzbudiť konkurencieschopnosť krajín AKT, ale pravdepodobne uškodí nekonkurenčným priemyselným odvetviam, odvetviu poľnohospodárstva, ktoré sa len veľmi málo modernizovalo alebo diverzifikovalo, a zraniteľným hospodárstvam,

N.   keďže usporiadanie DHP nie je vždy v súlade so súčasnými úpravami v oblasti integrácie regionálnych hospodárstiev a je tak v rozpore s prioritným cieľom posilňovania regionálnej integrácie v krajinách AKT,

O.   keďže hnacou silou rozvoja vo väčšine krajín AKT je poľnohospodárstvo a na to, aby sa DHP stali nástrojom rozvoja, musia krajiny AKT riešiť problémy, ktorým čelí ich sektor poľnohospodárstva,

P.   keďže zriadenie skutočného regionálneho trhu predstavuje rozhodujúci základ pre úspešné vykonávanie DHP; keďže skutočná regionálna integrácia predstavuje dôležitý základ pre sociálny a hospodársky rozvoj v krajinách AKT, ako to uvádza Dohoda z Cotonou,

Q.   keďže nárast obchodu medzi regiónmi, ktorý je cieľom DHP, brzdí slabá infraštruktúra v rámci regiónov a široká škála prekážok obchodu, ktoré nemajú colnú povahu,

R.   keďže neschopnosť regionálnych prípravných skupín plniť ich zamýšľanú funkciu pribrzdila rokovania a spochybnila budúcu efektívnosť monitorovacích mechanizmov súvisiacich s DHP,

S.   keďže nedostatok údajov pri analýzach hospodárstiev krajín AKT výrazne komplikuje plné vyhodnotenie dosahu DHP,

T.   keďže zdokonaľovanie obchodných pravidiel musí sprevádzať zvýšenie podpory pomoci v oblasti obchodu,

U.   keďže cieľom programu Pomoc pre obchod je podporiť schopnosť rozvojových krajín využiť nové obchodné príležitosti,

V.   keďže treba nájsť riešenie otázky nákladov na prispôsobovanie týkajúcich sa príprav a uplatňovania liberalizácie, ktorú požadujú DHP,

W.   keďže v zmysle článku 37 ods. 4 Dohody z Cotonou treba previesť formálnu a súhrnnú revíziu ustanovení plánovaných pre všetky krajiny s cieľom presvedčiť sa, že nie je potrebné ďalšie obdobie na prípravy alebo rokovania; keďže táto revízia musí viesť ku kritickému prehodnoteniu prebiehajúcich rokovaní o DHP,

1.   verí, že DHP musia byť navrhnuté tak, aby pôsobili ako nástroje rozvoja, a že musia prispievať k zvýšeniu hospodárskeho rastu, regionálnej integrácie a k znižovaniu chudoby;

2.   potvrdzuje svoj názor, že primerane sformulované DHP predstavujú príležitosť na oživenie obchodných vzťahov EÚ s krajinami AKT, podporujú hospodársku diverzifikáciu a regionálnu integráciu a znižujú chudobu v krajinách AKT;

3.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili súlad politík pre rozvoj; zdôrazňuje, že "Európsky konsenzus o rozvoji" (vyhlásenie o rozvojovej politike), najmä jeho odsek 36, stanovuje usmernenia pre vyjednávačov DHP; v tejto súvislosti nalieha na Komisiu, aby dodržiavala zásady asymetrie a flexibility;

4.   uznáva, že je dôležité, aby krajiny AKT a EÚ v plnej miere prevzali potrebnú zodpovednosť za zabezpečenie práva krajín AKT na rozvoj a blahobyt; nalieha na vlády krajín AKT, aby vykonávali pravidlá dobrej správy tým, že okrem iného budú čerpať z technickej pomoci poskytovanej v rámci nástroja Pomoc pre obchod;

5.   pripomína, že po ukončení rokovaní o DHP by sa žiadna krajina AKT po roku 2007 nemala nachádzať v nevýhodnejšej pozícii, pokiaľ ide o obchodné vzťahy, než v akej sa nachádza v súčasnosti;

6.   vyjadruje znepokojenie nad pomalým tempom rokovaní, ktoré následne neprinášajú dostatočne hmatateľné výsledky a nad tým, že sa na mnohých zásadných záležitostiach treba ešte dohodnúť alebo ich prerokovať;

7.   nalieha na vyjednávačov, aby na takýchto zložitých a mimoriadne dôležitých rokovaniach nepracovali pod nadmerným tlakom alebo unáhlene; nalieha na Komisiu, aby voči záujmom krajín AKT prejavila väčšiu pružnosť;

8.   vyzýva Komisiu, aby nevyvíjala neprimeraný nátlak a aby sa v prípade, že rokovania nebudú ukončené do 1. januára 2008, snažila na úrovni WTO zabezpečiť, že súčasný vývoz z krajín AKT do EÚ nebude až do definitívnej dohody narušený;

9.   vyzýva k väčšej transparentnosti v otázke postupu a náplne rokovaní; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby zabezpečili konzultácie s poslancami parlamentov a inými zúčastnenými stranami na rokovaniach o DHP, čím sa dosiahne ich primerané vykonávanie;

10.   vyzýva Komisiu, aby vykonala maximum pre uzavretie rokovaní o rozvojovej agende z Dohy a zabezpečila, že liberalizačné dohody podporia rozvoj v chudobných krajinách;

11.   je presvedčený, že DHP by mali dopĺňať dohodu o rozvojovej agende z Dohy a nemali by byť iba jej alternatívou a že uzavretie dohôd o hospodárskom partnerstve v prospech rozvoja by malo byť prvým krokom k mnohostrannej dohode zameranej na rozvoj;

12.   uvedomuje si, že zvýhodnený prístup na trh sa nestal dostatočným nástrojom, ktorý by sám o sebe zabezpečil rozvoj krajín AKT, a zastáva názor, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné podniknúť ďalšie kroky s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť krajín AKT;

13.   vyzýva k tomu, aby krajiny AKT mali plný bezcolný a bezkvótový prístup na trh a aby pravidlá určovania pôvodu v DHP boli jednoduchšie, liberalizovanejšie a pružnejšie než v iniciatíve Všetko okrem zbraní, pričom sa budú zohľadňovať rozdiely v úrovni priemyselného rozvoja medzi EÚ a krajinami AKT, ako aj medzi krajinami AKT navzájom;

14.   žiada, aby tempo, načasovanie a rozsah liberalizácie boli postupné a pružné s cieľom zlepšiť regionálnu integráciu a konkurencieschopnosť krajín AKT a zabezpečiť uprednostňovanie takých rozvojových cieľov, ako je zabraňovanie nepriaznivým sociálnym dôsledkom, predovšetkým pre ženy;

15.   žiada, aby rokovania o DHP plne zohľadnili osobitný prípad zámorských regiónov a teritórií členských štátov EÚ, najmä najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES;

16.   naliehavo žiada krajiny AKT, aby vyriešili problém týkajúci sa členstva v prekrývajúcich sa regionálnych skupinách;

17.   žiada, aby vyjednávači vypracovali stratégiu zameranú na diverzifikáciu, modernizáciu a povzbudenie konkurencieschopnosti krajín AKT, predovšetkým v sektore poľnohospodárstva, a tým zašli ďalej, než je prístup na trh;

18.   uznáva, že funkčné bezpečnostné mechanizmy, ktoré majú umožniť regiónom AKT čeliť prudkému zvýšeniu dovozu z EÚ, sú nevyhnutné, a to najmä pre poľnohospodárske výrobky;

19.   žiada, aby EÚ podporila spravodlivý obchod a iné prostriedky na zlepšenie podmienok malých a okrajových výrobcov a chudobných pracujúcich;

20.   pripomína vyjednávačom, že pri zlepšovaní stratégií konkurencieschopnosti poľnohospodárstva v krajinách AKT treba venovať náležitú pozornosť potravinovej bezpečnosti;

21.   zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby si krajiny AKT zachovali právo ochrany niektorých citlivých výrobkov;

22.   uvedomuje si, že hodnotenia udržateľného dosahu nemali na rokovania významný vplyv, a vyzýva Komisiu, aby ujasnila a prehodnotila spojenie medzi hodnoteniami udržateľného dosahu a rokovacími pozíciami s cieľom poskytnúť zúčastneným stranám príležitosť na vypočutie;

23.   žiada, aby sa na regionálnej a celoštátnej úrovni zaviedol primeraný a transparentný monitorovací mechanizmus – s jasnými úlohami a vplyvom – určený na sledovanie vplyvu dohôd o hospodárskom partnerstve, do ktorého by sa mali viac zapájať krajiny AKT a v rámci ktorého by mali prebiehať široké konzultácie so zúčastnenými stranami;

24.   vyzýva Radu a Komisiu, aby vysvetlili, v akom rozsahu bude dostupné financovanie "rozvojového rozmeru" DHP nad rámec 10. Európskeho rozvojového fondu (ERF);

25.   víta závery zasadnutia Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy zo 16. októbra 2006, ktoré konštatujú, že "podstatná časť záväzku EÚ a členských štátov zvýšiť podporu obchodu do roku 2010 na 2 miliardy EUR musí byť venovaná krajinám AKT", i keď ľutuje, že nie všetky tieto prostriedky budú "dopĺňať zdroje ERF" a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby formulovali presné podmienky týchto záväzkov, zaručili, že táto pomoc nebude podmienená výsledkom rokovaní o DHP a aby pracovali smerom k výraznému zvýšeniu sumy dostupnej pomoci pre obchod, keďže dopyt zo strany štátov AKT sa zvyšuje;

26.   súhlasí s výzvou Rady Komisii a členským štátom, aby podporovali "ako naliehavú prioritu plnenie reformných záväzkov súvisiacich s DHP" a vyzýva na prijatie konkrétnych záväzkov pred uzavretím rokovaní o DHP, ktoré budú podrobné, uvedú presné čísla a budú konkrétne súvisieť s DHP, pričom sa budú zaoberať tak pomocou súvisiacou s obchodom, ako aj nákladmi na prispôsobovanie spojenými s DHP;

27.   vyzýva na koordináciu podpory dohôd o hospodárskom partnerstve a jej prepojenie na rozšírený integrovaný rámec viacstrannej iniciatívy Pomoc pre obchod;

28.   trvá na tom, že v súlade s parížskymi zásadami pre účinnosť pomoci sa každá pomoc musí okrem iného riadiť dopytom, a preto vyzýva krajiny AKT, aby za riadnej pomoci EÚ v prípade potreby predložili podrobné, cenu špecifikujúce návrhy týkajúce sa spôsobu a účelu dodatočného financovania vyplývajúceho z DHP, najmä so zreteľom na regulačné rámce, bezpečnostné opatrenia, zjednodušenie obchodu, podporu pri dodržiavaní medzinárodných sanitárnych a fytosanitárnych noriem a noriem na ochranu duševného vlastníctva a na usporiadanie monitorovacieho mechanizmu dohôd o hospodárskom partnerstve;

29.   žiada Komisiu, aby na požiadanie poskytla krajinám AKT dodatočnú technickú pomoc pri obchodných rokovaniach;

30.   vyzýva Komisiu, aby na požiadanie poskytla pomoc tým krajinám AKT, ktoré sa rozhodli uskutočniť programy daňových reforiem;

31.   berie na vedomie nízku úroveň zdaňovania príjmov v mnohých krajinách AKT a vyzýva k ďalšej podpore daňových reforiem a opatrení zameraných na prevenciu daňových únikov a ktorá bude súčasťou stratégie na minimalizáciu účinkov strát pri výbere daní; je rovnako znepokojený z dôsledkov znižovania colných príjmov v rozpočtoch krajín AKT, ktoré by sa mohli prejaviť v krátení verejných výdavkov v kľúčových odvetviach, ako školstvo či zdravotníctvo; vyzýva EÚ, aby pomohla zaviesť kompenzačné mechanizmy potrebné na zabránenie takýmto následkom;

32.   pripomína, že krajiny AKT často vo veľkej miere závisia od primárnych komodít a vyzýva EÚ, aby vyvinula účinnejšie nástroje podpory pre prispôsobovanie a diverzifikáciu výroby, a rovnako pre rozvoj spracovateľského priemyslu a malých a stredných podnikov v krajinách AKT;

33.   chápe zdráhavosť krajín AKT pri dvojstranných rokovaniach o tzv. singapurských otázkach, ktoré boli z mnohostranných rokovaní vyňaté, a uznáva, že je na regionálnych skupinách krajín AKT, aby zvážili rozvojové výhody akejkoľvek dohody o týchto otázkach; pripomína skutočnosť, že 77 chudobných krajín sa vyslovilo proti zahrnutiu rokovaní o tzv. singapurských otázkach do rozvojovej agendy z Dohy;

34.   verí, že dohody o investíciách, hospodárskej súťaži a vládnom obstarávaní, zasadené do vhodného rámca a spojené s dôveryhodným regulačným prostredím, by mohli prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa dobrej správy a transparentnosti, pretože by vytvorili prostredie, ktoré má umožniť vznik väčších súkromno-verejných partnerstiev, najmä vo vzťahu k rozvoju kľúčovej infraštruktúry;

35.   vyjadruje sklamanie nad tým, že sa doteraz dostatočne nevyužila príležitosť na zapojenie parlamentných poslancov a iných zúčastnených strán, ktorú poskytla revízia; verí, že zapojenie kľúčových zúčastnených strán a predstaviteľov občianskej spoločnosti by tomuto procesu dodalo zásadný praktický a pragmatický rozmer;

36.   uznáva sociálnu a environmentálnu zodpovednosť zahraničných podnikov a investorov voči spoločenstvám a spoločnostiam, v ktorých investujú; verí, že sa majú podporovať a uľahčovať medziľudské podnikateľské a investičné kontakty s cieľom maximalizovať sociálne a hospodárske výhody zvýšenej liberalizácie;

37.   nalieha na Komisiu a krajiny AKT, aby využili revíziu DHP ako príležitosť na otvorenú diskusiu o prekážkach, ktoré bránia ukončeniu rokovaní, a aby predložili návrhy, ako ich prekonať;

38.   pripomína žiadosti krajín AKT predložené na viacerých fórach o alternatívach k DHP, konštatuje však, že krajiny AKT nepodali oficiálne žiadosti v súlade s článkom 37 ods. 6 Dohody z Cotonou;

39.   žiada Komisiu, aby v súlade s článkom 37 ods. 6 Dohody z Cotonou poskytla krajinám AKT, ktoré nie sú najmenej rozvinuté, ani nie sú v postavení uzatvoriť DHP, alternatívny rámec obchodu zodpovedajúci ich existujúcej situácii v súlade s pravidlami WTO;

40.   žiada Komisiu, aby podala návrh na vývoj alternatív zameraných na rozvoj, ktoré poskytnú viac než obyčajný prístup na trh, ako je to v prípade iniciatívy Všetko okrem zbraní a osobitných stimulačných ustanovení pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu (SVP+);

41.   vyzýva Komisiu, aby v obchodných rokovaniach o DHP presadzovala sociálne normy a dôstojnú prácu;

42.   vyzýva Komisiu, aby vysvetlila dôsledky vo vzťahu k programu Pomoc pre obchod a podpore súvisiacej s DHP pre krajiny, ktoré sa rozhodnú, že DHP nepodpíšu;

43.   vyzýva Komisiu a Radu, aby zjednodušili a znížili byrokratickú záťaž vyplývajúcu z požiadaviek Európskeho rozvojového fondu a zlepšili v krajinách AKT vzdelávanie o postupoch Európskeho rozvojového fondu v záujme maximálneho využitia jestvujúcich zdrojov;

44.   pripomína, že dvojstranné rokovania o obchode so službami nemôžu vyvíjať nátlak na krajiny AKT, aby zaviedli liberalizáciu základných verejných služieb, a musia rešpektovať právo každej krajiny slobodne regulovať verejné služby a žiada obe strany, aby uznali, že solídne regulačné rámce sú nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek procesu liberalizácie;

45.   vyzýva EÚ, aby nezahŕňala do DHP ustanovenia o právach duševného vlastníctva, keďže tieto predstavujú ďalšiu prekážku v prístupe k základným liekom, a aby pri uplatňovaní foriem pružnosti, ktoré stanovuje vyhlásenie z Dohy využívala systém DHP na pomoc krajinám AKT; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že na základe vyhlásenia z Dohy o dohode TRIPS a verejnom zdraví sa EÚ zaviazala uprednostniť verejné zdravie pred svojimi obchodnými záujmami;

46.   zdôrazňuje, že regionálny rozmer DHP má zásadný význam pre podnietenie obchodu medzi severom a juhom, ale aj medzi krajinami juhu navzájom; domnieva sa, že európska strana nevenuje tejto veci dostatočnú pozornosť a že dosiahnutie riadnej integrácie v rámci regiónu môže byť dokonca dôležitejšie než zavedenie programu integrácie medzi regiónmi;

47.   žiada vytvorenie systému riešenia sporov pre DHP, ktorý bude dostatočne jednoduchý a nákladovo efektívny, aby umožnil včasný zásah v prípade nedodržania záväzkov niektorej zo strán dohody;

48.   vyzýva na predloženie príslušných návrhov, ktoré by reagovali na obavy krajín AKT týkajúce sa ustanovení režimu IV Všeobecnej dohody o obchode a službách (GATS);

49.   odporúča, aby Komisia zaručila, že medzinárodný program pre dôstojnú prácu a uplatňovanie základných pracovných noriem sa stanú stálymi prvkami obchodných rokovaní a strategických partnerstiev; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plnenie článku 50 Dohody z Cotonou, ktorý obsahuje osobitné ustanovenie o obchodných a pracovných normách a ktorý potvrdzuje záväzky zmluvných strán v oblasti základných pracovných noriem;

50.   uznáva, že prísne fytosanitárne a iné zdravotné a environmentálne normy EÚ môžu pribrzdiť vývoz z krajín AKT, najmä vývoz poľnohospodárskych výrobkov, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pomohli krajinám AKT vypracovať príslušné programy na včasné dosiahnutie týchto noriem;

51.   vyzýva Komisiu, aby prevzala iniciatívu a zmobilizovala medzinárodnú podporu revízie alebo objasnenia článku XXIV dohody GATT so zreteľom na dohody o voľnom obchode medzi stranami na rozdielnom stupni rozvoja;

52.   vyzýva Komisiu, aby počas rokovaní a po ich ukončení systematicky analyzovala sociálny dosah DHP na najohrozenejšie skupiny v krajinách AKT, vrátane mladých ľudí a žien;

53.   uvedomuje si dôležitosť parlamentného dohľadu v rámci podpory dobrej správy, zodpovednosti a transparentnosti;

54.   požaduje vytvorenie spoločného parlamentného výboru pre obchod a rozvoj v rámci každej DHP, ktorý by spolupracoval so Spoločným parlamentným zhromaždením AKT - EÚ, s cieľom verejne sledovať a kontrolovať vplyv plnenia DHP na obchod a rozvoj, navrhnúť mechanizmy na zabezpečenie zodpovednosti a reagovať na obavy súvisiace s DHP z pohľadu regiónov, ako aj z pohľadu všetkých krajín AKT;

55.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby pravidelne uskutočňovala konzultácie s národnými parlamentmi krajín AKT s cieľom uľahčiť im dohľad nad týmto procesom, a okrem toho odporúča, aby príslušný výbor Spoločného parlamentného zhromaždenia a európski poslanci a poslanci z krajín AKT tento proces pravidelne sledovali a vyhodnocovali na plenárnych schôdzach;

56.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a krajinám AKT, Rade AKT – EÚ a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

(1) Ú. v. ES C 177 E, 25.7.2002, s. 290.
(2) Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(3) Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(4) Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 397.
(5) Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s.126.
(6) Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(7) Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006, s.155.
(8) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(9) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(10) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 145.
(11) Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia