Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2240(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0068/2007

Indgivne tekster :

A6-0068/2007

Forhandlinger :

PV 23/05/2007 - 4
CRE 23/05/2007 - 4

Afstemninger :

PV 23/05/2007 - 5.11
CRE 23/05/2007 - 5.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0206

Vedtagne tekster
PDF 202kWORD 97k
Onsdag den 23. maj 2007 - Strasbourg
Anstændigt arbejde for alle
P6_TA(2007)0206A6-0068/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 23. maj 2007 om fremme af anstændigt arbejde for alle (2006/2240(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde for alle - EU's bidrag til gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i verden (KOM(2006)0249) (Kommissionens meddelelse om anstændigt arbejde),

-   der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Bilag til Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde (SEK(2006)0643),

-   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 17. januar 2007 om Kommissionens meddelelse om fremme af anstændigt arbejde for alle(1),

-   der henviser til ILO-erklæringen om fundamentale principper og rettigheder i arbejdslivet,

-   der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

-   der henviser til ILO-konventionerne og de grundlæggende arbejdstagerrettigheder,

-   der henviser til punkt 47 i konklusionerne i FN's generalforsamlings resolution om resultaterne af 2005-verdenstopmødet af den 16. september 2005 vedrørende anstændigt arbejde og fair globalisering,

-   der henviser til vedtagelsen af ministererklæringen af 5. juli 2006 fra FN's Økonomiske og Sociale Råd, hvori det bemærkes, at der er et presserende behov for på nationalt og internationalt niveau at skabe et miljø, der fremmer fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, som et hovedelement i bæredygtig udvikling,

-   der henviser til rapporten af 24. februar 2004 fra Verdenskommissionen for den Sociale Dimension af Globaliseringen om en mere retfærdig globalisering, der skaber muligheder for alle,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om "Den sociale dimension af globaliseringen - EU's politiske bidrag til at sprede fordelene til alle borgerne" (KOM(2004)0383),

-   der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Anden årsrapport om indvandring og integration (SEK(2006)0892),

-   der henviser til sin beslutning af 4. juli 2002 om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og forbedring af de sociale styringssystemer i en globaliseret økonomi(2),

-   der henviser til fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den europæiske konsensus om udvikling(3),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om "Investering i mennesker" om det tematiske program for menneskelig og social udvikling og de finansielle overslag for 2007-2013 (KOM(2006)0018) (Kommissionens meddelelse om investering i mennesker),

-   der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2002 om Kommissionens meddelelse om tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006(4),

-   der henviser til dokument fra ILO's Styrelsesråd, Udvalget om Beskæftigelse og Socialpolitik, om opdatering af gennemførelsen af den globale beskæftigelsesdagsorden og forbundne aspekter ved politikintegrering fra marts 2004,

-   der henviser til ILO's arbejdsdokument om de retlige aspekter ved handel med mennesker til tvangsarbejde i Europa fra april 2006,

-   der henviser til ILO's arbejdsdokument nr. 58 om anstændigt arbejde, standarder og indikatorer fra august 2005,

-   der henviser til ILO's undersøgelse om manglen på anstændigt arbejde rundt om i verdenen,

-   der henviser til ILO's notat om anstændigt arbejde inden for de nationale lovgivningsrammer, der blev udarbejdet til ILO's seminar om globale målsætninger og nationale udfordringer, fra oktober 2004,

-   der henviser til artikel 31, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvori det hedder, at "enhver arbejdstager har ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold",

-   der henviser til artikel 152, stk. 1, i EF-traktaten, hvori det hedder, at "der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter",

-   der henviser til artikel 50 i partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou (Cotonou-aftalen)(5),

-   der henviser til Rådets konklusioner om anstændigt arbejde for alle vedtaget den 1. december 2006 i Bruxelles,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde(6),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan(7),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget om International Handel (A6-0068/2007),

A.   der henviser til, at begrebet anstændigt arbejde rækker langt videre end til sikring af grundlæggende arbejdsstandarder og indbefatter frit valgt beskæftigelse, rettigheder på arbejdspladsen social beskyttelse og social dialog samt fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd i alle fire søjler,

B.   der henviser til, at midlerne til opnåelse af anstændigt arbejde bør tilpasses de særlige forhold, udviklingsniveauet og kapaciteten i de enkelte samfund; der henviser til, at bestræbelser på at fremme anstændigt arbejde bør omfatte arbejdstagerne i såvel den formelle som den uformelle økonomi og i landbrugssektoren samt selvstændige, deltidsansatte, midlertidigt ansatte og hjemmearbejdende,

C.   der henviser til, at fremme af anstændigt arbejde for alle på alle niveauer bør være et overordnet mål, således som Verdenskommissionen for den Sociale Dimension af Globaliseringen, FN's resolution om resultaterne af verdenstopmødet i 2005 og ovennævnte ministererklæring, der blev vedtaget af FN's Økonomiske og Sociale Råd den 5. juli 2006 opfordrede til; der henviser til, at dette mål også bør indgå i bestræbelserne på at nå millenniumudviklingsmålene og de forpligtelser, der blev indgået Verdenstopmødet om social udvikling i København i 1995,

D.   der henviser til, at anstændigt arbejde i dag har tendens til at blive ringeagtet og nedvurderet som følge af, at der åbnes op for nye billige arbejdsmarkeder, samt på grund af de tilsvarende forsøg på at benytte sig af "indbringende" løndumping,

E.   der henviser til, at ILO er det organ, der har kompetence til at definere og forhandle om de internationale arbejdsstandarder samt overvåge, at de gennemføres i lovgivning og i praksis; der henviser til, at øget samarbejde mellem ILO og samtlige berørte parter og fuld ILO-deltagelse i Verdenshandelsorganisationens (WTO) samarbejde er af stor betydning, og at Den Europæiske Union, der repræsenterer sine 27 medlemsstater, har stor indflydelse og betydning på dette område og på området for social styring,

F.   der henviser til, at ILO's nationale programmer for anstændigt arbejde og den indsats, der ydes i internationale udviklingsagenturer og i FN, har til formål at tackle den beskæftigelsesmæssige udfordring og i en bredere sammenhæng bidrager til nationale og regionale strategier for udvikling, bekæmpelse af arbejdsløshed og nedbringelse af fattigdommen,

G.   der henviser til, at flertallet af programmerne og undersøgelserne vedrørende det eksterne samarbejde i perioden 2000-2006 ikke omfattede social samhørighed og anstændigt arbejde,

H.   der henviser til, at anstændigt arbejde er blevet det centrale element i den kontinuerlige forbedring af arbejdsvilkårene og bekæmpelsen af arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse,

I.   der henviser til, at standarderne for anstændigt arbejde ofte ikke overholdes i forbindelse med deltidsarbejde, underbeskæftigelse samt inden for den uformelle økonomi og ikke-anmeldte og ulovlige aktiviteter, herunder tvangsarbejde og børnearbejde,

J.   der henviser til, at situationer hvor princippet om anstændigt arbejde ikke overholdes ligeledes kan konstateres blandt de arbejdstagere, der er blevet tvunget til og ikke selv har valgt at tage deltidsarbejde, hvoraf mange lever af en indkomst under minimumslønnen;

K.   der henviser til, at hensyntagen til kulturelle forskelle, en retfærdig globalisering og målsætningen om fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, herunder for handicappede, kvinder, unge og ældre arbejdstagere, kulturelle minoriteter og minoriteter bestående af oprindelige folk, migranter og personer med utilstrækkelige kvalifikationer og personer, der lever i tilbagestående og ugunstigt stillede områder, er de vigtigste instrumenter til bekæmpelse af arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse,

L.   der henviser til, at alle internationale aktører bør bidrage til at forbedre de ældres muligheder for at få og beholde et anstændigt arbejde, dels gennem bedre adgang til ordninger for livslang læring og omskoling til nye former for arbejde, dels ved at sikre dem en tilstrækkelig pension, sundhedspleje og andre relevante sociale tjenester og ydelser, idet social beskyttelse er en integrerende del af begrebet anstændigt arbejde,

M.   der henviser til, at unge mennesker overalt i verden har ret til et anstændigt arbejde, og at disse bestræbelser bør udvikles gennem et livsforløb og en tilgang, der omfatter flere generationer, og at en lang arbejdsløshedsperiode for unge i begyndelsen af deres erhvervsaktive liv risikerer at få en varig indflydelse på de unges beskæftigelsesmuligheder, indkomst og adgang til kvalitetsjob,

N.   der henviser til, at adskillige vandrende arbejdstagere i Europa muligvis ikke har anstændige arbejdsvilkår,

O.   der henviser til, at kvinderne i store dele af verden i højere grad er udsatte for uacceptable arbejdsforhold, og at de derfor har behov for særlig opmærksomhed i denne sammenhæng,

P.   der henviser til, at systemer for almen og faglig uddannelse, der er tilpasset efterspørgslen i vidensamfundet, spiller en afgørende rolle, når det gælder om at integrere unge på arbejdsmarkedet, idet de får bedre muligheder for at finde et anstændigt arbejde af højere kvalitet,

Q.   der henviser til, at livslang læring gør det muligt for alle at tilegne sig de færdigheder, der er nødvendige for at tilpasse sig arbejdsmarkedet, bidrage til dets produktivitet og deltage i vidensamfundet som aktive borgere,

R.   der henviser til, at alle medlemsstater har udarbejdet nationale handlingsplaner for beskæftigelse i overensstemmelse med de retningslinjer for beskæftigelsen, der blev udstukket på det ekstraordinære møde om beskæftigelse i Det Europæiske Råd i Luxembourg den 20. og 21. november 1997,

S.   der henviser til, at den europæiske beskæftigelsesstrategi samt strategien for social beskyttelse og social integration har til formål at udstikke retningslinjerne for og sikre samordning af de beskæftigelsespolitiske prioriteter og de prioriteter, der vedrører social beskyttelse og social integration, som medlemsstaterne på europæisk plan bør tilslutte sig,

T.   der henviser til, at Det Europæiske Råd den 22. og 23. marts 2005 i sin fornyede Lissabon-strategi til fremme af vækst og beskæftigelse og i sin europæiske strategi for bæredygtig udvikling understregede vigtigheden af at udvikle arbejdslivet på en socialt bæredygtig måde,

U.   der henviser til, at EU gennem Lissabon-strategien har sat sig et nyt strategisk mål, nemlig at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og social samhørighed og et højt miljøbeskyttelsesniveau; der henviser til, at de forventede resultater hidtil ikke har vist sig,

V.   der henviser til, at det som anført i de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008) (KOM(2005)0141) for at øge Den Europæiske Unions konkurrenceevne på en socialt bæredygtig måde, er vigtigt at øge produktiviteten ved at fremme anstændigt arbejde og et godt arbejdsliv, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, bedre balance mellem fleksibilitet og sikkerhed i ansættelsen, livslang læring, gensidig tillid og medbestemmelse samt bedre forening af privatliv, familieliv og arbejdsliv, og mener, at bekæmpelse af kønsdiskrimination og af alle andre former for diskrimination samt fremme af social integration af sårbare grupper er en integreret del af bestræbelserne på at fremme anstændigt arbejde,

1.   er af den opfattelse, at anstændigt arbejde er et centralt element i kampen imod fattigdom og social udstødelse;

2.   mener, at Den Europæiske Union i høj grad kan bidrage til at fremme anstændigt arbejde for alle gennem dets interne og eksterne politikker ved at anvende sine sociale værdier og principper i praksis, bekæmpe former for social dumping og fremme sin indflydelse på internationalt niveau;

3.   understreger, at anstændigt arbejde ikke kun er et spørgsmål om beskæftigelse eller social beskyttelse, men også om styring, og at gennemførelsen af effektive politikker med sigte på anstændigt arbejde kræver ansvarlige institutioner, politisk engagement med henblik på sund statsforvaltning og et levende og velorganiseret civilsamfund;

4.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage hensyn til betragtningerne og henstillingerne fra Verdenskommissionen for Globaliseringens Sociale Dimension, i FN's resolutioner om resultaterne af verdenstopmødet i 2005 og i den ministererklæring, der blev vedtaget af FN's Økonomiske og Sociale Råd den 5. juli 2006 og til at inddrage aspektet om anstændigt arbejde i alle EU's og medlemsstaternes aktiviteter;

5.   understreger nødvendigheden af, at multinationale selskaber fortsat i første række overholder princippet om globaliseringens sociale dimension og holder fast ved de internationale arbejdsstandarder og en praksis med sigte på anstændigt arbejde i alle deres aktiviteter over hele verden;

6.   opfordrer Kommissionen til at gennemføre dens foreslåede strategi og retningslinjer for en bedre mobilisering af EU's interne og eksterne politikker for fremme af dagsordenen for anstændigt arbejde, især med hensyn til udvikling, ekstern bistand, udvidelse, naboskabspolitikken, handel, migration og eksterne bilaterale og multilaterale forbindelser;

7.   opfordrer Rådet og Kommissionen til ikke at svigte deres ansvar for gennemførelsen af den generelle toldpræferenceordning (GSP+) men til aktivt at samarbejde med ILO om at sikre, at aftalernes bestemmelser overholdes fuldt ud, og, hvor det er nødvendigt, bruge de beføjelser, som de har til rådighed, til at ophæve præferencer for lande, der ikke overholder de grundlæggende sociale rettigheder samt arbejds- og menneskerettighederne, herunder retten til foreningsfrihed og andre væsentlige ILO-konventioner og grundlæggende arbejdsstandarder;

8.   opfordrer til at udvise større konsekvens ved gennemførelsen af GSP+ ved at rette henstillinger til modtagerregeringerne samt aktivere de kontrolinstrumenter, der er foreskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 af 27. juni 2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer(8), og til om nødvendigt at anvende mekanismerne til midlertidig ophævelse af præferencer over for de lande, der ikke overholder deres forpligtelser og som systematisk og i alvorlig grad overtræder de grundlæggende sociale rettigheder, idet det sikres, at ophævelse af præferencer ikke opmuntrer til protektionisme; opfordrer ligeledes Kommissionen til at udvide kontrollen og med anvendelsen af disse mekanismer til de lande, som er omfattet af GSP+, især hvad angår børne- og tvangsarbejde, hvis afskaffelse er en af ILO's centrale udfordringer, således som det fremgår af organisationens beretning om afskaffelse af børnearbejde - et mål, som ligger inden for vore muligheder;

9.   opfordrer medlemsstaterne til efter Kommissionens løfter i dens meddelelse om anstændigt arbejde, at tage hensyn til den sociale dimension af anstændigt arbejde i Kommissionens initiativer, når den indgår handelsaftaler med tredjelande;

10.   understreger, at dagsordenen for anstændigt arbejde omfatter en række overordnede strategier, der ikke er knyttet til en bestemt udviklingsmodel, men som direkte tager sigte på en mere rimelig og ligelig fordeling af den velstand, der frembringes, og udgør et instrument, der tilpasser udviklingen til værdier og principper for indsats og forvaltning, som forener økonomisk konkurrenceevne og social retfærdighed;

11.   opfordrer Kommissionen til som led i en bæredygtig udviklingsstrategi at udvikle en konsekvent tilgang, hvad angår forbindelser mellem social-, beskæftigelses- og miljøpolitikker, baseret på frihed og ansvar;

12.   understreger, at målet med anstændigt arbejde kræver en sammenhængende og integreret pakke af sociale og økonomiske politikker, der tager sigte på at fremme produktiv beskæftigelse og kvalitetsjob; understreger, at dagsordenen for anstændigt arbejde slår til lyd for vedtagelse af politikker, der rækker ud over traditionelle arbejdsmarkedspolitikker, og at den bør understøttes af alle medlemsstaternes økonomiske politikker;

13.   opfordrer medlemsstaterne og virksomhederne til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter på grundlag af fællesskabsretten vedrørende arbejdstagernes sundhed og sikkerhed at vedtage forebyggende strategier og træffe foranstaltninger for at beskytte moderskabet og forbedre sundheden og sikkerheden på arbejdspladser for kvinder, som er gravide, som lige har født, eller som ammer;

14.   understreger, at det er nødvendigt at forbedre gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet, således at alle job (midlertidigt, permanent, heltids- eller deltidsarbejde samt timelønnet arbejde) er legale og anstændigt lønnet, og således at de fuldt ud respekterer arbejdstagernes rettigheder, de grundlæggende arbejdsstandarder, normerne for dialog mellem arbejdsmarkedets parter, social beskyttelse (herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen) og ligestilling;

15.   minder om, at beskæftigelsesbetingelserne for unge, herunder praktikanter, bør respektere de grundlæggende rettigheder for alle arbejdstagere og principperne om anstændigt arbejde;

16.   glæder sig over Kommissionens meddelelse om anstændigt arbejde og opfordrer medlemsstaterne og kandidatlandene til at ratificere og fuldt ud gennemføre de ILO-konventioner, som organisationen har klassificeret som ajourførte, især de, som vedrører anstændigt arbejde; mener, at ILO-konventionerne om anstændigt arbejde bør fremmes som led i naboskabspolitikken og politikken udadtil; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte ILO gennem en styrkelse af deres overvågningssystemer og - ordninger;

17.   støtter kraftigt Kommissionens tilgang med sigte på at støtte initiativer til fremme af fagforeningsrettigheder og kollektiv forhandling, forbedre arbejdsadministration, arbejdsinspektorater og organer til varetagelse af social beskyttelse samt til udvikling af integrerede forebyggende strategier på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen inden for rammerne af udvidelsen og førtiltrædelsesprogrammer;

18.   bifalder Kommissionens meddelelse om investering i mennesker (2007-2013) som led i den "europæiske konsensus om udvikling" (EU's udviklingspolitik) og den vægt der i dette program lægges på gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i EU's partnerlande;

19.   understreger, at der i artikel 12, stk. 2, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1905/2006 opfordres til fremme af dagsordenen for anstændigt arbejde som et universelt mål, der blandt andet skal nås gennem globale og andre multilaterale initiativer til gennemførelse af internationalt vedtagne grundlæggende ILO-arbejdsstandarder, vurdering af handelens indvirkning på anstændigt arbejde og vedvarende og tilstrækkelige mekanismer til retfærdig finansiering og effektiv funktion - og bredere dækning - af sociale beskyttelsessystemer; understreger endvidere, at anstændigt arbejde i artikel 5, stk. 2, litra c) i forordning (EF) nr. 1905/2006 nævnes som et fokusområde; opfordrer Kommissionen til aktivt at gøre brug af disse bestemmelser i sin udviklingspolitik; opfordrer endvidere Kommissionen til jævnligt at orientere om sin indsats til fremme af anstændigt arbejde i sin årsberetning om udviklingspolitikken og gennemførelsen af ekstern bistand;

20.   opfordrer Kommissionen til at tilskynde til overholdelse af ILO's grundlæggende arbejdstagerrettigheder og målet om anstændigt arbejde i WTO-medlemmernes handelspolitik som et effektivt regelsæt, der suppleres af en mekanisme med sanktioner for partnere, der ikke tilpasser sig disse standarder, ligesom GSP+-proceduren bør anvendes fuldt ud; opfordrer Den Europæiske Union til at overveje at indføre ordninger for kontrol med den parallelle udvikling af handel og anstændigt arbejde på europæisk og internationalt plan;

21.   opfordrer Kommissionen til ikke alene at støtte, men også, når det er muligt, at deltage i den dialog, der er indledt mellem de internationale finansieringsinstitutioner, ILO, FN og WTO vedrørende komplementariteten og sammenhængen af deres politikker vedrørende økonomisk vækst, investering, handel og anstændigt arbejde;

22.   opfordrer Kommissionen til ved tildeling af handelspræferencer, f.eks. som led i stabilitets- og vækstpagten, at tage hensyn til, hvorvidt de pågældende lande overholder de internationale arbejdsmarkedsstandarder til sikring af et anstændigt arbejde for at hindre, at lande, som ikke overholder disse grundlæggende standarder, nyder godt af EU's handelspræferencer;

23.   understreger behovet for øget samarbejde mellem WTO, UNCTAD, ILO og andre internationale organisationer for så vidt angår komplementaritet mellem deres politikker; mener, at det er absolut nødvendigt, at der er sammenhæng mellem de aktioner, der gennemføres, hvis man effektivt vil fremme og sikre anstændigt arbejde; foreslår, at ILO tildeles observatørstatus i WTO; henvender sig til parlamenterne i WTO's øvrige medlemsstater med anmodning om at støtte denne opfordring;

24.   anmoder Kommissionen om at foreslå, at der inden for WTO nedsættes en komité for handel og anstændigt arbejde efter samme model som komitéen for handel og miljø;

25.   minder om, at ILO's vedtægter gør det muligt at iværksætte handelssanktioner mod en stat, der ikke overholder de internationale sociale konventioner; anmoder WTO om at forpligte sig til at overholde ILO's beslutninger af hensyn til sammenhængen i de internationale institutioners indsats;

26.   foreslår, at ILO får beføjelse til at sende ekspertrapporter (amicus briefs) til appelpaneler og -organer i WTO i relevante sager, hvor tvisten vedrører overtrædelse af internationale arbejdskonventioner, og hvor der skal tages hensyn til ILO's afgørelser;

27.   foreslår, at det, hvis en WTO-medlemsstat mener, at en afgørelse, der er truffet af instansen til bilæggelse af tvister, rejser tvivl om overholdelsen af ILO-afgørelser vedrørende overholdelse af arbejdskonventionerne, skal være muligt at klage til ILO, således at der sikres sammenhæng i det internationale samfunds aktioner til fremme af anstændigt arbejde;

28.   kræver, at EU gør overholdelse af internationale arbejdsstandarder til et element i forhandlingerne om nye landes tiltrædelse af WTO;

29.   opfordrer indtrængende Kommissionen til gøre overholdelse af grundlæggende arbejdsstandarder til en forudsætning i dens indkøbs- og kontraktpolitik; anmoder Kommissionen om med henblik herpå at udarbejde en politik og yde handelsrelateret bistand, som vil gøre det muligt også for små producenter i udviklingslande at opfylde disse standarder;

30.   understreger nødvendigheden af yderligere at udvikle metoder til at evaluere de virkninger, som handel og handelsaftaler har for fremme af anstændigt arbejde, herunder også i de globale forsyningskæder og eksportforarbejdningszoner, og af at sikre en styrkelse og en effektiv timing af bæredygtighedsvurderingen for samhandelen;

31.   anmoder Kommissionen om at anerkende og i sine bi- og multilaterale handelsforhandlinger og handelsrelaterede bæredygtighedsvurderinger (SIA) at indføre rimelige indikatorer som defineret af ILO for antallet af arbejdsinspektører ud fra arbejdsstyrkens størrelse: 1 inspektør pr. 10 000 arbejdstagere i industrilande med markedsøkonomi, 1 pr. 20 000 i overgangsøkonomier og 1 pr. 40 000 i mindre udviklede lande;

32.   anmoder Kommissionen om at sikre gennemførelse af artikel 50 i Cotonou-aftalen, som indeholder en specifik bestemmelse om handels- og arbejdsstandarder, og som bekræfter parternes forpligtelser, for så vidt angår grundlæggende arbejdsstandarder;

33.   opfordrer Kommissionen til i samarbejde med FN's organisationer, de nationale og regionale institutioner, arbejdsmarkedets parter og andre dele af civilsamfundet at foretage en bedre koordinering af eksterne samarbejdsprogrammer for anstændigt arbejde med gennemførelse af ILO's nationale programmer for anstændigt arbejde eller tilsvarende køreplaner og til at øge de fælles bestræbelser med henblik på indarbejdelse af aspektet om anstændigt arbejde i strategierne for nedbringelse af fattigdom og i strategidokumenterne til nedbringelse af fattigdom samt udviklingsstrategier, da de kan tilføre en merværdi i forbindelse med fremme af anstændigt arbejde for alle; opfordrer i denne forbindelse til en indgående høring af arbejdsmarkedets parter og andre dele af civilsamfundet;

34.   opfordrer Den Europæiske Union til at finansiere et udviklingsprogram om anstændigt arbejde i samarbejde med ILO med særligt henblik på at identificere de mest effektive strategier for at fremme anstændigt arbejde;

35.   understreger, at det er af afgørende betydning for fremskridt for målsætningen om anstændigt arbejde, at medlemsstaterne lever op til målsætningen om at yde 0,7 % BNP i støtte til udviklingslandene, idet vækst og sunde samfundsstrukturer er en væsentlig forudsætning for udviklingen af anstændigt arbejde, navnlig i udviklingslande;

36.   opfordrer Kommissionen til i forbindelse med dens aktiviteter at anvende en flerdimensional tilgang, der baseres på de fire søjler i dagsordenen for anstændigt arbejde, nemlig produktiv beskæftigelse efter frit valg, rettigheder på arbejdspladsen, herunder de grundlæggende arbejdsstandarder, social beskyttelse og social dialog, og integrering af kønsaspektet i alle søjler; henstiller til medlemsstaterne, at de overveje indførelse af en mindsteløn som et sikkerhedsnet for at hindre udnyttelse af arbejdstagerne og for at forebygge fattigdom blandt de beskæftigede;

37.   understreger, at det er vigtigt at støtte integrationen af beskæftigelse og anstændigt arbejde i udviklingsstrategierne; opfordrer til, at der indføres en mere omfattende analyse af beskæftigelse og andre aspekter af anstændigt arbejde i strategioplæggene til nedbringelse af fattigdom, de økonomiske partnerskabsaftaler, landestrategidokumenterne og de flerårige vejledende programmer, og fremhæver i denne forbindelse, at det er vigtigt at høre alle relevante parter, herunder arbejdsgivere, fagforeninger og arbejdstagere samt den private sektor og civilsamfundet i den bredeste forstand;

38.   opfordrer til, at beskæftigelsesministerier, arbejdsgiversammenslutninger og arbejdstagerorganisationer styrkes og i højere grad integreres i medbestemmelsesprocessen, som danner grundlaget for udformningen og gennemførelsen af strategioplæggene til nedbringelse af fattigdom og de flerårige vejledende programmer; mener, at deres samarbejde med økonomi- og finansministrene i dette øjemed såvel som de respektive internationale finansielle og økonomiske institutioner som f.eks. Bretton Woods-institutionerne, Den Europæiske Investeringsbank og WTO skal forbedres; opfordrer alle parter til at sikre, at landestrategidokumenterne udarbejdes under reel inddragelse af de berørte parter; opfordrer endvidere indtrængende Kommissionen til at investere mere i teknisk og institutionel kapacitetsopbygning for at fremme foranstaltninger til integrering af anstændigt arbejde i landestrategidokumenterne;

39.   understreger især nødvendigheden af landestyrede programmer for anstændigt arbejde eller lignende "køreplaner", som er udviklet sammen med arbejdsmarkedsparternes organisationer og andre relevante interessenter med henblik på at opnå anstændigt arbejde for alle gennem udviklingssamarbejde - herunder politisk dialog om indvirkningen på beskæftigelsen af økonomisk politik og regeringsførelse, budgetstøtteforanstaltninger og kapacitetsopbygning, især institutionel kapacitetsopbygning - der er velorganiseret og harmoniseret mellem Kommissionen, medlemsstaterne og andre internationale udviklingspartnere og relevante aktører, herunder ILO og andre FN-agenturer såvel som internationale finansielle institutioner;

40.   opfordrer til en ny indsats for at bekæmpe overtrædelser af menneskerettigheder og fagforeningsrettigheder, med mulighed for at udelukke sådanne virksomheder, som driver virksomhed i udviklingslandene, fra offentlige udbud, der finansieres eller støttes af Den Europæiske Union og dens medlemsstater såvel som fra eksportkreditgarantier fra Den Europæiske Investeringsbank og andre finansielle institutioner, i tilfælde af at disse rettigheder krænkes; mener endvidere, at Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre, at grundlæggende arbejdsstandarder respekteres i aftaler vedrørende offentlige indkøb finansieret af Den Europæiske Udviklingsfond eller aftaler, hvori der anvendes anden fællesskabsstøtte eller bilateral støtte;

41.   opfordrer medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at koordinere udviklingen af færdigheder for at indhøste og dele fordelene ved nye teknologier og innovation; bemærker, at anstændigt arbejde nås gennem vækst, investering og udvikling af virksomheder og gennem social lydhørhed;

42.   opfordrer EU-institutionerne til som led i Lissabon-strategien og de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008) at udvikle og fremme en europæisk iværksætterkultur med sigte på enkeltpersoner og især unge mennesker med henblik på at skabe vækstintensive virksomheder og bedre at kunne opfylde en af målsætningerne i forbindelse med anstændigt arbejde, nemlig skabelsen af "flere og bedre job";

43.   opfordrer medlemsstaterne til at gøre anstændigt arbejde til en prioritet som led i deres økonomiske og sociale politikker ved at lægge særlig vægt på skabelsen af kvalitetsjob, respekt for de grundlæggende rettigheder for alle kategorier af arbejdstagere, styrkelse af den sociale beskyttelse samt fremme af den sociale dialog;

44.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde virksomheder og sektorer til på frivillig basis at vedtage adfærdskodekser, som henviser til og supplerer national lovgivning og internationale standarder samt til OECD's og ILO's adfærdskodekser for multinationale virksomheder;

45.   anbefaler på det kraftigste, at medlemsstaterne og Den Europæiske Union fremmer anvendelse af god praksis, hvad angår virksomhedernes sociale ansvar (VSA) i alle virksomheder inden for disses aktivitetsområder, med henblik på at skabe et sikkert og fleksibelt arbejdsmiljø af høj kvalitet; opfordrer EU's interessentforum og den europæiske alliance for VSA til at udvikle initiativer, der kan fremme integrering af anstændigt arbejde som et vigtigt element i VSA;

46.   opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til som arbejdsgivere i udviklingslandene at tage hensyn til princippet om anstændigt arbejde i overensstemmelse med henstilling 135 fra ILO om fastsættelse af mindsteløn med særligt henblik til udviklingslandene;

47.   bifalder det bidrag, som FN-organisationerne har ydet til anstændigt arbejde, såsom initiativet fra FN's Højkommissær for Menneskerettigheder til en supplerende rapport om menneskerettigheder i multinationale selskaber;

48.   understreger, at det er vigtigt at fremme ILO's trepartsprinciperklæring vedrørende multinationale virksomheder og socialpolitik;

49.   opfordrer virksomhederne til at fastsætte ansvarlige og ikke-diskriminerende politikker for ansættelse og faglig udvikling med henblik på at fremme kvinders og handicappedes deltagelse på arbejdsmarkedet;

50.   opfordrer virksomhederne til at tage initiativer til at fremme kvinders deltagelse og repræsentation i organer, der er involveret arbejdsmarkedets parters dialog, hvilket er et strategisk mål med begrebet anstændigt arbejde;

51.   opfordrer Kommissionen til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og ILO at opmuntre kvindelige iværksættere til at oprette og udvikle virksomheder i og uden for EU som en del af politikken vedrørende udviklingssamarbejde;

52.   opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de virksomheder, der er aktive i og uden for EU, yder bedre information og i højere grad hører arbejdstagernes repræsentanter som led i en bred og løbende social dialog, hvor arbejdstagerne informeres og høres om en række emner, der er relevante for deres beskæftigelse og arbejdsvilkår; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at anerkende, at høje standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er en vigtig menneskeret;

53.   understreger den sociale dialogs betydning for udarbejdelsen af de nationale programmer for anstændigt arbejde, som gennemføres af medlemsstaterne, og opfordrer medlemsstaterne til at foretage en indgående høring af arbejdsmarkedets parter;

54.   understreger, at arbejdsmarkedets parter er afgørende for en positiv implementering af dagsordenen for anstændigt arbejde og derfor bør inddrages aktivt, som minimum i form af en høringsproces, i implementeringen af initiativer vedrørende anstændigt arbejde;

55.   bifalder de europæiske arbejdsmarkedsparters forhandlinger om en rammeaftale om chikane og vold på arbejdspladsen som et eksempel på fremme af anstændigt arbejde i Europa; opfordrer Kommissionen til at tilskynde arbejdsmarkedets parter til at afslutte disse forhandlinger med et positivt resultat;

56.   understreger, at den europæiske sociale dagsorden, Lissabon-strategien (inkl. de nationale reformprogrammer) og øgede bestræbelser på at ratificere og anvende internationale arbejdskonventioner, der af ILO er blevet klassificeret som ajourført, udgør EU's køreplan for anstændigt arbejde;

57.   opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre effektive, forebyggende og beskyttende politikker og programmer for at øge antallet og kvaliteten af arbejdstilsynsorganer og disses kompetencer og værktøjer i overensstemmelse med EU-lovgivningen og ILO-konventionerne, således at lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, lovgivningen om arbejdsvilkår og andre sociale bestemmelser håndhæves;

58.   foreslår, at der indføres et mere intensivt samarbejde om en bedre udveksling af bedste praksis på fællesskabsplan mellem de nationale arbejdstilsynsorganer med henblik på at bidrage til at fremme anstændigt arbejde; opfordrer medlemsstaterne til at tildele de myndigheder, der er ansvarlige for arbejdstilsynet, flere ressourcer, så disse bliver i stand til at udføre deres opgaver med henblik på at sikre, at den gældende nationale arbejdsret anvendes i praksis og ikke omgås;

59.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at også nye former for arbejde beskyttes gennem den bestående lovgivning, og opfordrer dem til at undersøge nye retlige instrumenter, der på en fleksibel måde lader sig anvende på de nye former for arbejde, så alle arbejdstagere kan garanteres det samme beskyttelsesniveau;

60.   anerkender vigtigheden af arbejdet i netværket for beskæftigelse af unge og ILO's forum for anstændigt arbejde, der fungerer som udveksling af erfaringer og som støtte- og revisionsmekanismer; opfordrer Kommissionen til sammen med ILO at støtte udviklingen af disse netværk i EU's partnerlande med henblik på gennemførelse af den globale beskæftigelsesdagsorden;

61.   opfordrer medlemsstaterne til at sikre uddannelse af unge som en effektiv strategi til forebyggelse af social udstødelse og fattigdom og forbedre deres beskæftigelsesegnethed ved at bruge de eksisterende mekanismer såsom Euroguidance-netværket, som hjælper enkeltpersoner til at få et bedre indblik i beskæftigelsesmulighederne i Europa; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at lette de unges overgang til arbejdsmarkedet og forbedre adgangen til beskæftigelse, samtidig med at der skabes sammenhæng ved hjælp af en livscyklustilgang på tværs af generationerne;

62.   opfordrer medlemsstaterne til at øge deres investeringer i de infrastrukturer, som er nødvendig for informations- og kommunikationsteknologier, og i uddannelse af unge med investeringer både fra den offentlige og private sektorer;

63.   opfordrer medlemsstaterne til ved gennemførelsen af Fællesskabets politikker at gøre livslang læring tilgængelig for alle og udvide denne adgang, også for borgere i fjerntliggende områder og landdistrikter, og til at gennemføre særlige foranstaltninger, der er tilpasset de lokale forhold, for at garantere beskæftigelsesmuligheder for alle, der befinder sig i et omskifteligt arbejdsmiljø;

64.   opfordrer medlemsstaterne til at indføre relevante reformer i deres uddannelsessystemer og garantere adgangen til højt kvalificeret uddannelse til alle;

65.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere kønsaspektet og udviklingsaspektet i alle politikker og programmer, der fremmer anstændigt arbejde, og anmoder medlemsstaterne om at sikre kvinder og mænd lige muligheder for anstændigt arbejde, ikke kun ud fra perspektivet om adgang til arbejde eller karrieremuligheder, men også med hensyn til aflønning;

66.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forene privatliv, familieliv og arbejdsliv med henblik på at øge antallet af kvinder på arbejdsmarkedet og undersøge og afhjælpe de forhold, der kan mindske effektiviteten af disse foranstaltninger;

67.   anbefaler, at det undersøges, på hvilken måde arbejde, der i dag anses for hårdt og vanskeligt manuelt arbejde (hjemmehjælp, familiehjælp, ældrepleje og personlige tjenesteydelser osv.), kan gøres mere attraktivt;

68.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre foranstaltningerne for at gøre det muligt for alle arbejdstagere at opnå en bedre balance mellem arbejde og familieliv, idet lange arbejdstider, stress og usikkerhed i beskæftigelsen truer strukturen af familielivet, der et vigtigt grundlag for vort samfund;

69.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med ngo'er, fagforeninger, kvindeorganisationer og netværk for at styrke kvinders økonomiske og sociale situation i udviklingslandene og fremme anstændigt arbejde på alle niveauer;

70.   bifalder det initiativ, der er indeholdt i Kommissionens meddelelse om anstændigt arbejde, om at støtte bestræbelser på at forbedre inddragelsen af arbejdsmarkedets parter og andre af samfundets interessegrupper i den globale styring på grundlag af OECD's høringsmodel;

71.   opfordrer medlemsstaterne til at vedtage nationale politikker for at fremme lige muligheder for og ligebehandling af arbejdstagere uanset alder og køn; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at forebygge forskelsbehandling af kvinder og ældre arbejdstagere;

72.   understreger, at fremme af anstændigt arbejde tager sigte på opnå en generel forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for alle, og at dette omfatter støtte til integration af den uformelle sektor i mainstream-økonomien;

73.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og fremme lovgivningsinitiativer og politiske initiativer og praksis med henblik på at undgå diskrimination imod handicappede og fremme ligebehandling inden for erhvervsuddannelse og på arbejdspladsen, herunder støtte til at tilpasse arbejdspladser til at rumme handicap, hvad angår udviklingslandene;

74.   opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at anvende den åbne koordinationsmetode på området for social beskyttelse for at øge merværdien af de forskellige sociale systemer; anser det på baggrund af den fornyede Lissabon-strategi og for at forbedre de europæiske arbejdstageres fleksibilitet og mobilitet og den sociale samhørighed i EU for nødvendigt at tilstræbe en større harmonisering af pensionsordningerne, især når det gælder udbetaling af ydelserne til personer, der har arbejdet i flere medlemsstater, idet der ikke blot er tale om en væsentlig hindring for arbejdstagernes frie bevægelighed, men også for et fælles marked for finansielle tjenesteydelser;

75.   konstaterer, at marginaliseringen af visse mindretal på grund af religion eller race er en hindring for, at alle i EU kan opnå anstændigt arbejde, og opfordrer derfor alle de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at gennemføre omsætningen af Rådets direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(9) i national ret;

76.   bifalder medlemsstaternes vilje til at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder samt ILO-konvention nr. 97 og 143 inden for rammerne af en sammenhængende tilgang til international migration af arbejdstagere;

77.   opfordrer medlemsstaterne til at nå til enighed om en fælles standarddefinition på tvangsarbejde og udnyttelse af arbejdstageres sårbarhed for at undgå dobbelttydighed og uoverensstemmelser i retsafgørelser;

78.   konstaterer, at nogle EU-borgere, der udøver deres ret til fri mobilitet, er sårbare over for dårlige arbejdsvilkår, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage politikker til overvågning af de erfaringer, som gøres af migranter inden for EU på arbejdsmarkedet, og til at vedtage foranstaltninger til afskaffelse af praksis med udnyttelse af arbejdskraften;

79.   opfordrer Kommissionen og Fællesskabets delegationer i partnerlandene til aktivt at fremme integrationen af dagsordenen for anstændigt arbejde og de nationale programmer for anstændigt arbejde samt de regionale programmer for anstændigt arbejde i de nationale strategipapirer, de regionale strategipapirer, de nationale handlingsplaner og andre programmeringsinstrumenter, der indgår i EU's politikker for udviklingssamarbejde;

80.   bifalder Kommissionens hensigt om at overveje at udvide bestemmelsen i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2110/2005 af 14. december 2005 om adgang til Fællesskabets eksterne bistand(10), hvad angår overholdelse af de grundlæggende arbejdsstandarder, til kontrakter finansieret af Den Europæiske Udviklingsfond;

81.   opfordrer Kommissionen til at stille passende midler til rådighed til gennemførelsen af forslagene til fremme af anstændigt arbejde, der er indeholdt i meddelelsen om investering i mennesker;

82.   glæder sig over den vægt, der i Kommissionens meddelelse om investering i mennesker lægges på gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i EU's partnerlande; glæder sig endvidere over anerkendelsen i programmet af sammenhængen mellem anstændigt arbejde og social beskyttelse; opfordrer Kommissionen til at øremærke tilstrækkelige midler til fremme af anstændigt arbejde inden for temaprogrammet "Investering i mennesker";

83.   glæder sig over den nye integrerede strategi for børns rettigheder, der blev erklæret i Kommissionens meddelelse "Mod en EU-strategi for børns rettigheder" (KOM(2006)0367), og minder om, at foranstaltninger til bekæmpelse af børnearbejde og tvangsarbejde skal integreres i nationale og internationale foranstaltninger i henhold til definitionen i ILO-konvention nr. 138 og 182 mod tvangsarbejde;

84.   konstaterer, at tredjelandes statsborgere risikerer at blive udsat for ringere arbejdsvilkår end EU-arbejdstagere, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at vedtage politikker i tråd med de fælles grundlæggende principper for integration af tredjelandes statsborgere i EU, især princip nr. 3 om fremme af migranters integration på arbejdsmarkedet;

85.   glæder sig over, at Kommissionens har til hensigt inden 2008 at udarbejde en rapport som opfølgning på dens meddelelse om anstændigt arbejde, og som skal indeholde en analyse og en evaluering af medlemsstaternes ratificering samt anvendelse af ILO-konventionerne om beskæftigelse, sundhed og sikkerhed, moderskabsbeskyttelse og vandrende arbejdstageres rettigheder; anmoder om, at denne rapport kommer til at indeholde et handlingsprogram for anstændigt arbejde, der omfatter samarbejdet i EU samt den internationale indsats;

86.   bifalder Kommissionens bestræbelser på at forbedre analyserne og udvikle passende indikatorer for gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde;

87.   tilslutter sig forslaget i ministererklæringen af 5. juli 2006 fra FN's Økonomiske og Sociale Udvalg om, at dagsordenen for anstændigt arbejde intensiveres kraftigt, så der kan opnås håndgribelige resultater i 2015;

88.   opfordrer Kommissionen til at tilsende Parlamentet særlige finansielle oplysninger om, hvordan anstændigt arbejde og spørgsmål i forbindelse hermed finansieres, for bedre at kunne evaluere prisen på et sådant politisk tilsagn;

89.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 93 af 27.4.2007, s. 38.
(2) EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 598.
(3) EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
(4) EUT C 300 E af 11.12.2003, s. 290.
(5) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(6) EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.
(7) EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
(8) EUT L 169 af 30.6.2005, s. 1.
(9) EFT L 180, 19.7.2000, s. 22.
(10) EUT L 344 af 27.12.2005, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik