Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2240(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0068/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0068/2007

Συζήτηση :

PV 23/05/2007 - 4
CRE 23/05/2007 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2007 - 5.11
CRE 23/05/2007 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0206

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 420kWORD 138k
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους
P6_TA(2007)0206A6-0068/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (2006/2240(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους – Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο, (COM(2006)0249) (ανακοίνωση της Επιτροπής για την αξιοπρεπή εργασία),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής – Παράρτημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας (SEC(2006)0643),

–   έχοντας υπόψη την από 17 Ιανουαρίου 2007 γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας(1),

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της ΔΟΕ και τα βασικά πρότυπα εργασίας,

–   έχοντας υπόψη το σημείο 47 του εγγράφου των συμπερασμάτων της διάσκεψης κορυφής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 16ης Σεπτεμβρίου 2005, που αφορά την αξιοπρεπή εργασία και τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση,

–   έχοντας υπόψη την έγκριση από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ στις 5 Ιουλίου 2006 υπουργικής δήλωσης στην οποία σημειώνεται ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη δημιουργίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο περιβάλλοντος που να καθιστά δυνατή την επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους ως ζωτικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης (ΠΕΚΔΠ), με τον τίτλο "Δίκαιη παγκοσμιοποίηση: δημιουργία ευκαιριών για όλους", της 24ης Φεβρουαρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης – Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους" (COM(2004)0383),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής – "Δεύτερη ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση και την ένταξη" (SEC(2006)0892),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα: "Προαγωγή βασικών κανόνων εργασίας και βελτίωση της κοινωνικής διαχείρισης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης"(2),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη"(3),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό", σχετικά με το θεματικό πρόγραμμα για την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 (COM(2006)0018) (ανακοίνωση της Επιτροπής για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2002, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: "Προσαρμογή στις αλλαγές της εργασίας και της κοινωνίας: νέα κοινοτική στρατηγική υγείας και ασφάλειας 2002-2006"(4),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής του διευθυντικού οργάνου της ΔΟΕ με θέμα "Προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα της εφαρμογής της παγκόσμιας ατζέντας για την απασχόληση και συναφή ζητήματα της ενοποίησης των πολιτικών" (Μάρτιος 2004),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της ΔΟΕ με θέμα "Νομικές πτυχές του εμπορίου ανθρώπων για σκοπούς εργασίας στην Ευρώπη" (Απρίλιος 2006),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της ΔΟΕ αριθ. 58 με θέμα "Αξιοπρεπής εργασία, κανόνες και δείκτες" Αύγουστος 2005,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη της ΔΟΕ με θέμα "Έλλειμμα αξιοπρεπούς εργασίας ανά τον κόσμο: μέτρηση των τάσεων με δείκτη" (Αύγουστος 2006),

–   έχοντας υπόψη το σημείωμα για την αξιοπρεπή εργασία σε εθνικό πλαίσιο, το οποίο προετοιμάστηκε για το σεμινάριο της ΔΟΕ για τους παγκόσμιους στόχους και τις εθνικές προκλήσεις (Οκτώβριος 2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 31, παράγραφος 1, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το οποίο "κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 152, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο "κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 50 της Συμφωνίας Εταιρικής Σύμπραξης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών στην Αφρική, της περιοχής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η προσυπογραφή της οποίας πραγματοποιήθηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(5) (Συμφωνία του Κοτονού),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για όλους, που εγκρίθηκαν στις 1 Δεκεμβρίου 2006 στις Βρυξέλλες,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση χρηματοπιστωτικού μέσου για τη συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης(6),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την σύσταση χρηματοπιστωτικού μέσου για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0068/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας υπερβαίνει κατά πολύ τη διασφάλιση των βασικών κανόνων εργασίας· περιλαμβάνει την παραγωγική και ελεύθερα επιλεγμένη απασχόληση, τα δικαιώματα στην εργασία, την κοινωνική προστασία και τον κοινωνικό διάλογο, με ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και στους τέσσερις πυλώνες,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα για την επίτευξη αξιοπρεπούς εργασίας πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες στο επίπεδο ανάπτυξης και στις ικανότητες κάθε κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους εργαζομένους τόσο στην επίσημη όσο και στην ανεπίσημη οικονομία, περιλαμβανομένων του αγροτικού τομέα, των αυτοαπασχολουμένων, των μερικώς, προσωρινώς και κατ' οίκον εργαζομένων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους σε όλα τα επίπεδα πρέπει να αποτελέσει παγκόσμιο στόχο, όπως ζήτησαν η Παγκόσμια Επιτροπή για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης, η διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου 2005 και η προαναφερθείσα υπουργική δήλωση που εγκρίθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ στις 5 Ιουλίου 2006· ότι ο στόχος αυτός πρέπει επίσης να ενταχθεί στις προσπάθειες για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά τη διάσκεψη κορυφής του 1995 για την κοινωνική ανάπτυξη, στην Κοπεγχάγη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπρεπής εργασία σήμερα τείνει να απαξιωθεί και να αποδυναμωθεί εξαιτίας τόσο του ανοίγματος νέων αγορών φθηνού εργατικού δυναμικού, όσο και της αντίστοιχης προσπάθειας εκμετάλλευσης του "επικερδούς" εργασιακού ντάμπινγκ,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ είναι ο αρμόδιος οργανισμός για τον ορισμό και τη διαπραγμάτευση των διεθνών βασικών κανόνων εργασίας και την επίβλεψη της εφαρμογής τους στη νομοθεσία και στην πράξη· ότι είναι ουσιώδης η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΔΟΕ και όλων των ενδιαφερομένων και η πλήρης συμμετοχή της ΔΟΕ στις εργασίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και ότι η ΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει 27 κράτη μέλη, διαθέτει σημαντικό βάρος και μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον τομέα αυτόν, όπως και στον τομέα της κοινωνικής διαχείρισης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά προγράμματα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία καθώς και άλλες προσπάθειες των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών και του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την αντιμετώπιση της πρόκλησης της απασχόλησης συμβάλλουν ευρύτερα στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης, καταπολέμησης της ανεργίας και μείωσης της φτώχειας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την περίοδο 2000-2006, τα περισσότερα προγράμματα και μελέτες σχετικά με την εξωτερική συνεργασία δεν κάλυψαν την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρεπή εργασία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπρεπής εργασία τοποθετείται στο επίκεντρο της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας καθώς και της καταπολέμησης της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα της αξιοπρεπούς εργασίας συχνά δεν τηρούνται στην εργασία με μειωμένο ωράριο και την υποαπασχόληση, ούτε στην άτυπη οικονομία, στις αδήλωτες και παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εργασιακές καταστάσεις στο πλαίσιο των οποίων δεν τηρείται η αρχή της αξιοπρεπούς εργασίας παρατηρούνται επίσης και όταν οι εργαζόμενοι απασχολούνται αναγκαστικά με μειωμένο ωράριο, χωρίς να το έχουν επιλέξει, εκ των οποίων πολλοί διαβιώνουν με εισοδήματα χαμηλότερα του κατώτατου μισθού,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των πολιτιστικών διαφορών, της δίκαιης παγκοσμιοποίησης, των στόχων της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των γυναικών των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων, των πολιτιστικών και αυτοχθόνων μειονοτήτων, των μεταναστών, των προσώπων με χαμηλά επίπεδα προσόντων και των προσώπων που διαβιούν σε υστερούσες και μειονεκτούσες περιοχές αποτελεί το κυριότερο μέσο για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι διεθνείς παράγοντες πρέπει να συνδράμουν ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες των ηλικιωμένων για αξιοπρεπή εργασία, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στη διά βίου μάθηση και στην επανεκπαίδευσή τους για νέα είδη εργασίας, αφενός, ή για επαρκείς συντάξεις, ιατρική περίθαλψη και άλλες συναφείς κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, αφετέρου· ότι η κοινωνική προστασία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αξιοπρεπούς εργασίας,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι όλου του κόσμου έχουν το δικαίωμα εξεύρεσης αξιοπρεπούς εργασίας και ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να αναπτυχθούν με βάση προσέγγιση που εστιάζεται στον κύκλο της ζωής και διαπερνά τις γενεές και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατεταμένη ανεργία των νέων στην αρχή του ενεργού βίου ενδέχεται να έχει μόνιμο αντίκτυπο στη δυνατότητα απασχόλησης, στο εισόδημα και στην πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί μετανάστες εργαζόμενοι στην Ευρώπη δεν απολαύουν αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά μέρη του κόσμου οι γυναίκες διατρέχουν περισσότερο τον κίνδυνο να υποβληθούν σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, γι" αυτό και αξίζουν ειδικής προσοχής στο θέμα αυτό,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα που είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προετοιμασία των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην αύξηση των ευκαιριών τους να εξεύρουν αξιοπρεπή και ποιοτικότερη εργασία,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δια βίου μάθηση δίνει σε όλους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, να συμβάλουν στην παραγωγικότητά της και να συμμετάσχουν ως ενεργοί πολίτες στην κοινωνία της γνώσης,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση οι οποίες προέκυψαν από την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, στις 20 και 21 Νοεμβρίου 1997,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και οι στρατηγικές για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη έχουν ως στόχο τον προσανατολισμό και τη διασφάλιση του συντονισμού των προτεραιοτήτων πολιτικής για την απασχόληση και για την κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη, τις οποίες θα πρέπει να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη σε επίπεδο ΕΕ,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005 τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αναπτύσσεται η εργασιακή ζωή κατά κοινωνικά βιώσιμο τρόπο,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έθεσε με τη Στρατηγική της Λισαβόνας νέο στρατηγικό στόχο: να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κοινωνική συνοχή και υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει αισθητά μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως σημειώνεται στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008) (COM(2005)0141), για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ κατά κοινωνικά βιώσιμο τρόπο είναι σημαντικό να βελτιωθεί η παραγωγικότητα με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της ποιότητας του εργασιακού βίου, συμπεριλαμβανομένων της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καλύτερης ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στην απασχόληση, δια βίου μάθησης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συμμετοχής, καθώς και καλύτερου συμβιβασμού ιδιωτικού, οικογενειακού και επαγγελματικού βίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των διακρίσεων κάθε μορφής, καθώς και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών για αξιοπρεπή εργασία,

1.   θεωρεί ότι η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί βασικό στοιχείο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

2.   πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους μέσω των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της, εφαρμόζοντας τις κοινωνικές αξίες και αρχές της, καταπολεμώντας τις μορφές κοινωνικού ντάμπινγκ και προωθώντας τον ρόλο της σε διεθνές επίπεδο·

3.   υπογραμμίζει ότι η αξιοπρεπής εργασία δεν είναι μόνο ζήτημα απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας αλλά επίσης θέμα διακυβέρνησης, και ότι η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών εστιασμένων στην αξιοπρεπή εργασία απαιτεί θεσμικά όργανα που λογοδοτούν, πολιτική δέσμευση υπέρ της υγιούς διαχείρισης του κράτους και δραστήρια και οργανωμένη κοινωνία των πολιτών·

4.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης, το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την έκβαση της διάσκεψης κορυφής του 2005, και την υπουργική δήλωση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ της 5ης Ιουλίου 2006, να συμπεριλάβουν την προοπτική της αξιοπρεπούς εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη της να πράξουν το ίδιο·

5.   τονίζει ότι οι πολυεθνικές εταιρείες, πρέπει κατ" εξοχήν να ασπασθούν την αρχή της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης, και να εφαρμόζουν συστηματικά τους διεθνείς κανόνες εργασίας και πρακτικές αξιοπρεπούς εργασίας σε όλες τους τις δραστηριότητες ανά τον κόσμο·

6.   καλεί την Επιτροπή να κάνει πράξη την προτεινόμενη στρατηγική και τους προσανατολισμούς της για βελτιωμένη κινητοποίηση των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ για την προώθηση της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία, ιδίως σε θέματα ανάπτυξης, εξωτερικής βοήθειας, διεύρυνσης, πολιτικής γειτονίας, εμπορίου, μετανάστευσης και εξωτερικών διμερών και πολυμερών σχέσεων·

7.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μην απαρνηθούν τις ευθύνες τους στην εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ+), αλλά να συνεργασθούν δραστήρια με τη ΔΟΕ για την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους των συμφωνιών και, όποτε είναι αναγκαίο, να χρησιμοποιούν τις εξουσίες τους για την ακύρωση των προτιμήσεων έναντι κάθε χώρας που δεν σέβεται τα θεμελιώδη κοινωνικά, εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, και άλλες βασικές συμβάσεις και τα βασικά πρότυπα εργασίας της ΔΟΕ·

8.   καλεί την Επιτροπή να επιδείξει περισσότερη αυστηρότητα όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΓΠ+ προβαίνοντας σε συστάσεις στις κυβερνήσεις των δικαιούχων χωρών, και να ενεργοποιήσει τις διατάξεις παράβλεψης που ορίζονται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 980/2005, της 27ης Ιουνίου 2005, σχετικά με την εφαρμογή Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων(8), και, εν ανάγκη, να εφαρμόσει τους μηχανισμούς προσωρινής αναστολής των προτιμήσεων για τις χώρες που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους και παραβιάζουν με σοβαρό και συστηματικό τρόπο τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, αλλά διασφαλίζοντας συγχρόνως, ότι η κατάργηση των προτιμήσεων δεν συνδέεται με κίνητρα προστατευτισμού· ζητεί επίσης τον έλεγχο και την εφαρμογή των μηχανισμών αυτών προκειμένου να καλύψουν και τις άλλες χώρες που επωφελούνται του ΣΓΠ+, ιδίως όσον αφορά την παιδική εργασία και την αναγκαστική εργασία, η εξάλειψη των οποίων αποτελεί κεντρική πρόκληση για τη ΔΟΕ, όπως φαίνεται από την έκθεσή της με τίτλο "Το τέλος της παιδικής εργασίας: επιτεύξιμος στόχος'·

9.   καλεί τα κράτη μέλη, ακολουθώντας τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της για την αξιοπρεπή εργασία, να εξετάζουν την κοινωνική διάσταση της αξιοπρεπούς εργασίας στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής όταν αυτή συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες·

10.   υπογραμμίζει ότι η ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία περιλαμβάνει ορισμένες παγκόσμιες στρατηγικές οι οποίες δεν συνδέονται με συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρότυπο αλλά συνδυάζονται άμεσα με δικαιότερη και πιο ισορροπημένη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και αποτελούν εργαλείο για την προσαρμογή της ανάπτυξης στις αξίες και τις αρχές δράσης και διακυβέρνησης που συνδυάζουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη·

11.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, να διαμορφώσει συνεπή προσέγγιση όσον αφορά τους δεσμούς ανάμεσα στην κοινωνική πολιτική, την πολιτική για την απασχόληση και την περιβαλλοντική πολιτική, με βάση την ελευθερία και την υπευθυνότητα·

12.   υπογραμμίζει ότι ο στόχος της αξιοπρεπούς εργασίας απαιτεί σύνολο συνεκτικών και ολοκληρωμένων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που αποβλέπουν στην προώθηση της παραγωγικής και ποιοτικής απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι η ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία συνιστά την έγκριση μορφών πολιτικής που υπερβαίνουν τις κλασικές μορφές πολιτικής για την αγορά εργασίας, και ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλες τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών·

13.   καλεί τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να υλοποιήσουν επί τη βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, προληπτικές στρατηγικές και να εφαρμόσουν μέτρα που αποβλέπουν στην προστασία της μητρότητας και τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων·

14.   τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας των αγορών εργασίας, ώστε κάθε εργασία (ορισμένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ωρομίσθια) να είναι επίσημη και αξιοπρεπώς αμειβόμενη και να παρέχεται σε συνθήκες απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των βασικών προτύπων εργασίας, του κοινωνικού διαλόγου, της κοινωνικής προστασίας (περιλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας) και της ισότητας των φύλων·

15.   υπενθυμίζει ότι οι συνθήκες απασχόλησης των νέων, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων, θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των εργαζομένων και τις αρχές που αφορούν την αξιοπρεπή εργασία·

16.   χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και προτρέπει τα κράτη μέλη, τις υπό ένταξη χώρες και τις υποψήφιες χώρες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως τις συμβάσεις της ΔΟΕ που η ΔΟΕ έχει χαρακτηρίσει προσαρμοσμένες στα πρόσφατα δεδομένα και ιδίως συμβάσεις που σχετίζονται με την αξιοπρεπή εργασία· αφορούν την πολιτική απασχόλησης, την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, την προστασία της μητρότητας, τα δικαιώματα ασφάλισης σε περίπτωση απόσπασης και τους διακινούμενους εργαζομένους· είναι πεπεισμένο ότι η εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία θα πρέπει να προωθηθεί στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική γειτονίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη ΔΟΕ κατά την ενίσχυση του συστήματος και των μηχανισμών εποπτείας της·

17.   υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την προσέγγιση της Επιτροπής που επιδιώκει να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για την προώθηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των συλλογικών συμβάσεων, για τη βελτίωση της διοίκησης της εργασίας, των επιθεωρήσεων εργασίας και των οργάνων διαχείρισης της κοινωνικής προστασίας, καθώς και για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών πρόληψης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο πλαίσιο των διευρυνσιακών και προενταξιακών προγραμμάτων·

18.   χαιρετίζει τη ανακοίνωση της Επιτροπής για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό στο πλαίσιο της "ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης" (αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ) και τη σπουδαιότητα που το πρόγραμμα αυτό αποδίδει στην εφαρμογή της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία στις χώρες-εταίρους της ΕΕ·

19.   τονίζει ότι το άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο δ), σημείο ii), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας ζητεί την προώθηση της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία ως οικουμενικού στόχου που πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με παγκόσμιες και άλλες πολυμερείς πρωτοβουλίες για την εφαρμογή εργατικών προδιαγραφών που έχουν διεθνώς συμφωνηθεί στο πλαίσιο της ΔΟΕ, αξιολογήσεων των εμπορικών επιπτώσεων στην αξιοπρεπή εργασία, και βιώσιμων και επαρκών μηχανισμών για τη δίκαιη χρηματοδότηση και την αποτελεσματική λειτουργία - και ευρύτερη κάλυψη - συστημάτων κοινωνικής προστασίας· τονίζει με έμφαση ότι, κατά το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί τομέα εστίασης· καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τις διατάξεις αυτές στην αναπτυξιακή της πολιτική· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να αναφέρει συστηματικά όλες τις προσπάθειές της για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας στις ετήσιες εκθέσεις της για την αναπτυξιακή της πολιτική και την εφαρμογή εξωτερικής βοήθειας·

20.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την τήρηση των βασικών κανόνων εργασίας της ΔΟΕ και την προώθηση του στόχου για αξιοπρεπή εργασία στην εμπορική πολιτική των μελών του ΠΟΕ, ως αποτελεσματική δέσμη κανόνων, διατηρώντας παράλληλα μηχανισμό επιβολής κυρώσεων στους εταίρους που δεν συμμορφώνονται, παράλληλα με την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας των ΣΓΠ+· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει τη συγκρότηση μηχανισμών για τον έλεγχο της παράλληλης εξέλιξης του εμπορίου και της αξιοπρεπούς εργασίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο·

21.   καλεί την Επιτροπή όχι μόνο να υποστηρίξει αλλά και να συμμετάσχει, όπου είναι δυνατόν, στον διάλογο που δρομολογήθηκε ανάμεσα στους διεθνείς χρηματοδοτικούς , τη ΔΟΕ, τον ΟΗΕ και τον ΠΟΕ όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα και συμβατότητα των πολιτικών τους στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, των επενδύσεων, του εμπορίου και της αξιοπρεπούς εργασίας·

22.   ζητεί από την Επιτροπή, κατά την παραχώρηση εμπορικών προτιμήσεων, όπως π.χ. στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, να λαμβάνει υπόψη το κατά πόσον οι δικαιούχες χώρες τηρούν τα διεθνή εργασιακά πρότυπα που διασφαλίζουν την αξιοπρεπή εργασία, ώστε οι χώρες που δεν σέβονται τους θεμελιώδεις αυτούς κανόνες να μην απολαύουν εμπορικών προτιμήσεων από την πλευρά της ΕΕ·

23.   τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του ΠΟΕ, της ΔΗΕΕΑ, της ΔΟΕ και άλλων διεθνών οργανισμών όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα των πολιτικών τους· εκτιμά ότι η συνοχή μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται είναι ουσιώδης για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και τη διασφάλισή της στην πράξη· προτείνει τη χορήγηση καθεστώτος παρατηρητή στη ΔΟΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ· απευθύνει έκκληση προς τα κοινοβούλια των άλλων μελών του ΠΟΕ να στηρίξουν το εν λόγω αίτημα·

24.   ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τη σύσταση επιτροπής "εμπορίου και αξιοπρεπούς εργασίας" στο πλαίσιο του ΠΟΕ, κατά το πρότυπο της επιτροπής "εμπορίου και περιβάλλοντος'·

25.   υπενθυμίζει ότι το καταστατικό της ΔΟΕ τής δίνει τη δυνατότητα να επιβάλλει εμπορικές κυρώσεις έναντι των κρατών σε περίπτωση μη τήρησης των διεθνών κοινωνικών συμβάσεων και ζητεί από τον ΠΟΕ να δεσμευτεί ότι θα τηρεί τις αποφάσεις της ΔΟΕ χάριν συνοχής της δράσης των διεθνών οργανισμών·

26.   προτείνει να εξουσιοδοτηθεί η ΔΟΕ να υποβάλλει εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης στις ειδικές ομάδες του ΠΟΕ και το εφετείο σε συναφείς υποθέσεις στις οποίες ερίζεται η παραβίαση διεθνών συμβάσεων και για τις οποίες οι αποφάσεις της ΔΟΕ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη·

27.   προτείνει, όταν κράτος μέλος του ΠΟΕ θεωρεί ότι τυχόν απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών αμφισβητεί αποφάσεις της ΔΟΕ σχετικά με τη συμμόρφωση στις συμβάσεις εργασίας, να υπάρχει δυνατότητα έφεσης στη ΔΟΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή της δράσης της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας·

28.   καλεί την ΕΕ να καταστήσει τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα εργασίας στοιχείο των διαπραγματεύσεων για την ένταξη νέων κρατών μελών στον ΠΟΕ·

29.   ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει τη συμμόρφωση με τα βασικά πρότυπα εργασίας προϋπόθεση της πολιτικής της σχετικά με τις αγορές και τις συμβάσεις· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πολιτική και να παράσχει βοήθεια όσον αφορά το εμπόριο, η οποία θα διευκολύνει και τους μικρούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά τον ίδιο τρόπο να συμμορφωθούν με τους κανόνες αυτούς·

30.   υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης μεθοδολογιών που να αποτιμούν τις συνέπειες του εμπορίου και των εμπορικών συμφωνιών για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και των ζωνών μεταποίησης προς εξαγωγή, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστούν η ενίσχυση και ο αποτελεσματικός χρονικός προγραμματισμός των εκτιμήσεων των επιπτώσεων του εμπορίου στη βιώσιμη ανάπτυξη·

31.   καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει και να συμπεριλάβει στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές της διαπραγματεύσεις και τις αξιολογήσεις βιωσίμων επιπτώσεων, λογικούς δείκτες, όπως τους έχει ορίσει η ΔΟΕ, για τον αριθμό των επιθεωρητών εργασίας βάσει του μεγέθους του εργατικού δυναμικού: ένας επιθεωρητής ανά 10.000 εργαζόμενους στις βιομηχανοποιημένες χώρες με οικονομία της αγοράς, ένας ανά 20.000 εργαζόμενους στις μεταβατικές οικονομίες και ένας ανά 40.000 στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

32.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή του άρθρου 50 της συμφωνίας του Κοτονού, το οποίο περιλαμβάνει ειδική διάταξη σχετικά με τα εμπορικά και εργασιακά πρότυπα και η οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών ως προς τα βασικά πρότυπα εργασίας·

33.   καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, τους εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα τμήματα της κοινωνίας των πολιτών να συντονίσουν αποτελεσματικότερα τα προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας για την αξιοπρεπή εργασία με την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία ή τους ανάλογους χάρτες πορείας, και να εντείνουν τις κοινές προσπάθειες για την ενσωμάτωση της αξιοπρεπούς εργασίας στις στρατηγικές, στα έγγραφα στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας και στις αναπτυξιακές στρατηγικές, δεδομένου ότι μπορούν να παράσχουν προστιθέμενη αξία στον αγώνα για αξιοπρεπή εργασία για όλους· ζητεί εν προκειμένω συστηματική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα τμήματα της κοινωνίας των πολιτών·

34.   ζητεί από την ΕΕ να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα ανάπτυξης της αξιοπρεπούς εργασίας, σε συνεργασία με τον ΔΟΕ, ιδίως για να εντοπισθούν οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές προώθησης της αξιοπρεπούς εργασίας·

35.   υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να συντελεσθεί πρόοδος ως προς το στόχο της αξιοπρεπούς εργασίας, τα κράτη μέλη να επιτύχουν το στόχο της χορήγησης του 0,7% του ΑΕΠ τους σε βοήθεια για τις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι η ανάπτυξη και η ύπαρξη υγιών κοινωνικών δομών αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αξιοπρεπούς εργασίας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες·

36.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να ακολουθήσει ολοκληρωμένη πολυδιάστατη προσέγγιση στις δραστηριότητές της, βασιζόμενη στους τέσσερις πυλώνες της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία: παραγωγική και ελεύθερα επιλεγόμενη απασχόληση, εργασιακά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των βασικών προτύπων εργασίας, κοινωνική προστασία και κοινωνικός διάλογος, ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους πυλώνες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα της θέσπισης ελάχιστου μισθού ως ασφαλιστικής δικλίδας για την πρόληψη της εκμετάλλευσης των ανθρώπων και την αποφυγή της φτώχειας στην απασχόληση·

37.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η ένταξη της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας στις αναπτυξιακές στρατηγικές· ζητεί να συμπεριληφθεί λεπτομερέστερη ανάλυση της απασχόλησης και άλλων πτυχών της αξιοπρεπούς εργασίας στα έγγραφα στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας, στη συμφωνία εταιρικής σύμπραξης, στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα και στα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα (ΠΕΠ)· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία των διαβουλεύσεων με όλους τους οικείους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εργοδοτών, των συνδικάτων, των εργαζομένων, καθώς και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών υπό την ευρεία έννοια·

38.   ζητεί την ενίσχυση και τη συστηματικότερη ενσωμάτωση των υπουργείων εργασίας, των εργοδοτικών οργανώσεων και των σωματείων εργαζομένων στη συμμετοχική διαδικασία για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εγγράφων στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας, των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και των ΠΕΠ· πιστεύει ότι για αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία τους με τους υπουργούς εθνικής οικονομίας και οικονομικών, καθώς με τα αντίστοιχα διεθνή χρηματοπιστωτικά και οικονομικά ιδρύματα, όπως τα ιδρύματα του Bretton Woods, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και ο ΠΟΕ· καλεί όλα τα μέρη να διασφαλίσουν ότι τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα καταρτίζονται με όντως συμμετοχικό τρόπο· προτρέπει την Επιτροπή να επενδύσει περισσότερο στην οικοδόμηση τεχνικών και θεσμικών ικανοτήτων και να διευκολύνει μέτρα για την συμπερίληψη της αξιοπρεπούς εργασίας στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα·

39.   τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για τη χάραξη από τα κράτη εθνικών προγραμμάτων για την αξιοπρεπή εργασία, ή παρόμοιων "χαρτών πορείας", με τη συμμετοχή οργανώσεων κοινωνικών εταίρων και άλλων οικείων παραγόντων, με στόχο την επίτευξη αξιοπρεπούς εργασίας για όλους μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας –συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου για τις επιπτώσεις των οικονομικών πολιτικών και της διακυβέρνησης στην απασχόληση, μέτρων στήριξης του προϋπολογισμού και οικοδόμησης ικανοτήτων, ιδιαίτερα δε οικοδόμησης θεσμικών ικανοτήτων– που συντονίζονται καλώς και εναρμονίζονται μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και άλλων διεθνών αναπτυξιακών εταίρων και οικείων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της ΔΟΕ και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ, καθώς και διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

40.   ζητεί την έναρξη νέας προσπάθειας για την καταπολέμηση της καταπάτησης ανθρώπινων και εργατικών δικαιωμάτων, με δυνατότητα αποκλεισμού των πολυεθνικών που λειτουργούν σε αναπτυσσόμενες χώρες από δημόσιες προμήθειες χρηματοδοτούμενες ή υποστηριζόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, καθώς και από τις εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση καταπάτησης των εν λόγω δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική την τήρηση των βασικών προτύπων εργασίας στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ή από άλλη κοινοτική ή διμερή πηγή ενίσχυσης·

41.   καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να δρέψουν και να μοιραστούν τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας· επισημαίνει ότι η αξιοπρεπής εργασία επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της ανάπτυξης επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με κοινωνική ευαισθησία·

42.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας και των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008), να αναπτύξουν και να προωθήσουν το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό πνεύμα εστιασμένο στα άτομα και ιδίως στους νέους, ώστε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις ταχύρρυθμης ανάπτυξης και να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα ένας από τους στόχους της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία, και συγκεκριμένα η δημιουργία "περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας'·

43.   καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν την αξιοπρεπή εργασία προτεραιότητα της οικονομικής και κοινωνικής τους πολιτικής, προωθώντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, το σεβασμό των βασικών προτύπων εργασίας για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου·

44.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καθιέρωση κωδίκων συμπεριφοράς ως εθελοντικών πρωτοβουλιών σε επιχειρηματικό ή κλαδικό επίπεδο, αναφερόμενων και συμπληρωματικών στην εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανόνες, καθώς και στους κώδικες συμπεριφοράς του ΟΟΣΑ και της ΔΟΕ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

45.   συνιστά θερμά τα κράτη μέλη και η ΕΕ να προωθήσουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από όλες τις εταιρείες, οπουδήποτε και αν ασκούν τη δραστηριότητά τους, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, ευέλικτου και ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος· ενθαρρύνει το πολυμερές φόρουμ ενδιαφερομένων και την ευρωπαϊκή συμμαχία για την εταιρική κοινωνική ευθύνη να αναπτύξουν πρωτοβουλίες που να προωθούν την αναγνώριση της αξιοπρεπούς εργασίας ως σημαντικού στοιχείου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

46.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ως εργοδότες σε αναπτυσσόμενες χώρες, να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αξιοπρεπούς εργασίας, σύμφωνα με τη σύσταση 135 της ΔΟΕ σχετικά με την καθιέρωση ελάχιστου επιπέδου αμοιβής, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις αναπτυσσόμενες χώρες·

47.   χαιρετίζει τη συνεισφορά οργανώσεων του ΟΗΕ στην αξιοπρεπή εργασία, όπως για παράδειγμα η πρωτοβουλία του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά τη συμπληρωματική έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις υπερεθνικές εταιρείες·

48.   δίδει έμφαση στη σημασία της προώθησης της τριμερούς σύμβασης της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική.

49.   ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόσληψης και επαγγελματικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις, ώστε να ενισχύσουν την απασχόληση των γυναικών και των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας·

50.   συνιστά στις επιχειρήσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες υπέρ της αυξημένης συμμετοχής και εκπροσώπησης των γυναικών στους φορείς που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο, πράγμα που συνιστά στρατηγικό στόχο για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας·

51.   καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τη ΔΟΕ, να ενθαρρύνει τις γυναίκες επιχειρηματίες να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επιχειρήσεις εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της πολιτικής για την αναπτυξιακή συνεργασία·

52.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και διεξάγουν διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων, στο πλαίσιο του ευρύτερα συνεχιζόμενου κοινωνικού διαλόγου, ενημερώνοντας τους εργαζομένους και ζητώντας τη γνώμη τους για διάφορα θέματα που αφορούν την απασχόλησή τους και τις συνθήκες εργασίας τους· ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναγνωρίσουν ότι το υψηλό επίπεδο υγείας στην εργασία συνιστά ουσιώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

53.   υπογραμμίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου στην κατάρτιση κοινωνικών προγραμμάτων για την αξιοπρεπή εργασία από τα κράτη μέλη, και τα καλεί να προβούν σε ουσιαστική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους·

54.   υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν αποφασιστική σημασία για την επιτυχή εφαρμογή της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία και, συνεπώς, θα πρέπει επομένως να συμμετάσχουν ενεργά, τουλάχιστον με τη μορφή μιας διαδικασίας ακροάσεων, στην εφαρμογή των πρωτοβουλιών για την αξιοπρεπή εργασία·

55.   χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την παρενόχληση και τη βία στην εργασία ως παράδειγμα προώθησης της αξιοπρεπούς εργασίας στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων αυτών·

56.   υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, η στρατηγική της Λισαβόνας (περιλαμβανομένων των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης) και οι αυξημένες προσπάθειες κύρωσης και εφαρμογής των διεθνών εργασιακών συμβάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί από τη ΔΟΕ προσαρμοσμένες στα πρόσφατα δεδομένα συναπαρτίζουν τον χάρτη πορείας της ΕΕ για την αξιοπρεπή εργασία·

57.   καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν αποτελεσματικές, προληπτικές και προστατευτικές πολιτικές και προγράμματα, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός, να βελτιωθεί η ποιότητα, και να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες και τα εργαλεία των επιθεωρήσεων εργασίας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και τις συμβάσεις της ΔΟΕ, προκειμένου να εφαρμοσθεί η νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και για τις συνθήκες εργασίας καθώς και η λοιπή κοινωνική νομοθεσία·

58.   προτείνει την εντατικότερη συνεργασία για την προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών σε κοινοτικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας, ώστε να υπάρξει συμβολή στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν στις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης εργασίας μεγαλύτερους πόρους για την επιτέλεση των καθηκόντων τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή στην πράξη, χωρίς παρέκκλιση, της εθνικής εργατικής νομοθεσίας·

59.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι και οι νέες μορφές εργασίας προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και να εξετάσουν νέα νομικά μέσα που να μπορούν να εφαρμοστούν με ευέλικτο τρόπο στις νέες μορφές εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο προστασίας για όλους τους εργαζομένους·

60.   αναγνωρίζει τη σημασία του έργου του δικτύου απασχόλησης νέων και του φόρουμ αξιοπρεπούς εργασίας της ΔΟΕ ως μηχανισμών ανταλλαγής ομοτίμων, στήριξης και ανασκόπησης· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη των δικτύων αυτών στις χώρες εταίρους της ΕΕ από κοινού με τη ΔΟΕ ως τρόπο υλοποίησης της παγκόσμιας ατζέντας για την Απασχόληση·

61.   καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την εκπαίδευση των νέων ως αποτελεσματική στρατηγική για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και να αναπτύξουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους με χρήση υφισταμένων μηχανισμών όπως το δίκτυο Euroguidance, το οποίο βοηθά τους ενδιαφερομένους να αντιληφθούν καλύτερα τις ευκαιρίες εργασίας στην Ευρώπη· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας και να βελτιώσουν την πρόσβαση στην απασχόληση με προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή προς προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο της ζωής και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών·

62.   καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στην υποδομή που απαιτείται για τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και την εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων με κοινές επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

63.   καλεί τα κράτη μέλη, κατά την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, να γενικεύσουν και να επεκτείνουν την πρόσβαση σε δυνατότητες δια βίου μάθησης, ακόμα και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές και να εφαρμόσουν ειδικά μέτρα προσαρμοσμένα στην τοπική πραγματικότητα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα απασχόλησης για όλους στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος·

64.   καλεί τα κράτη μέλη να επιφέρουν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό τους σύστημα και να εγγυηθούν την πρόσβαση όλων σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας·

65.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου και της ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα για την προώθηση της αξιοπρεπούς απασχόλησης· ζητεί από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ύπαρξη ίσων ευκαιριών αξιοπρεπούς απασχόλησης για άνδρες και γυναίκες, όχι μόνο από την άποψη της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της προαγωγής, αλλά και όσον αφορά το επίπεδο των αποδοχών·

66.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση του συμβιβασμού μεταξύ ιδιωτικού, οικογενειακού και επαγγελματικού βίου ενόψει της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και να εξετάσουν και να άρουν τις αιτίες που θα μπορούσαν να υποσκάψουν την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων·

67.   συνιστά να διερευνηθούν τα μέσα που θα μπορούσαν να καταστήσουν ελκυστικές ακόμη και εργασίες που σήμερα θεωρούνται πολύ βαριές ή ταπεινωτικές (οικιακή βοήθεια, βοήθεια στην οικογένεια, βοήθεια στους ηλικιωμένους, υπηρεσίες σε ατομικό επίπεδο κλπ.)·

68.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση για όλους τους εργαζομένους καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στον εργασιακό και τον επαγγελματικό βίο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παρατεταμένα ωράρια, το άγχος και η ανασφάλεια της απασχόλησης απειλούν τον ιστό της οικογενειακής ζωής, που αποτελεί σημαντικό θεμέλιο της κοινωνίας μας·

69.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με ΜΚΟ, συνδικαλιστικούς φορείς, γυναικείες οργανώσεις και δίκτυα για την οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες και την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας σε όλα τα επίπεδα·

70.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία, που αναγγέλλεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την αξιοπρεπή εργασία, να υποστηριχθούν οι προσπάθειες για αύξηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και άλλων κοινωνικών συμμετόχων στην παγκόσμια διακυβέρνηση βάσει του συμβουλευτικού προτύπου του ΟΟΣΑ·

71.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές πολιτικές για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης για τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων·

72.   τονίζει ότι η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας αποσκοπεί στην επίτευξη συνολικής βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας για όλους και, για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβάνει υποστήριξη για την ενσωμάτωση του άτυπου τομέα στην επίσημη οικονομία·

73.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προωθήσουν πρωτοβουλίες και πρακτικές σε επίπεδο νομοθεσίας και χάραξης πολιτικής όσον αφορά την απουσία διακρίσεων εις βάρος των αναπήρων και την ισότητα ευκαιριών στην επαγγελματική εκπαίδευση και στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την προσαρμογή των χώρων εργασίας κατά τρόπο φιλικό για τους αναπήρους στις αναπτυσσόμενες χώρες·

74.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ανοικτή μέθοδο συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, με στόχο την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα διάφορα κοινωνικά συστήματα· στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας, με στόχο να βελτιωθεί η ευελιξία και η κινητικότητα των ευρωπαίων εργαζομένων και η κοινωνική συνοχή στην Ένωση, θεωρεί απαραίτητο να αναζητηθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, κυρίως όσον αφορά τη λήψη των παροχών όταν κάποιος έχει εργασθεί σε διάφορα κράτη της Ένωσης, καθώς τούτο αποτελεί όχι μόνο σοβαρό εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, αλλά και φραγμό στην ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

75.   επισημαίνει ότι η περιθωριοποίηση ορισμένων μειονοτήτων βάσει της θρησκείας ή της φυλής παρεμποδίζει την επίτευξη της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους στην ΕΕ, και συνεπώς καλεί όσα κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει ακόμη να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(9) στην εθνική τους νομοθεσία·

76.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο της συνεκτικής προσέγγισης της διεθνούς μετανάστευσης για λόγους εργασίας, τη βούληση των κρατών μελών να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινουμένων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και τις Συμβάσεις υπ" αριθ. 97 και 143 της ΔΟΕ·

77.   καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε κοινό τυποποιημένο ορισμό της αναγκαστικής εργασίας και της εκμετάλλευσης της θέσης αδυναμίας, προκειμένου να μειωθεί η αμφισημία και η μεροληψία στις δικαστικές αποφάσεις·

78.   επισημαίνει ότι ορισμένοι πολίτες της ΕΕ που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία είναι εκτεθειμένοι σε κακές συνθήκες εργασίας και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές για την παρακολούθηση των εμπειριών των ενδοκοινοτικών διακινούμενων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και να εγκρίνουν μέτρα για την εξάλειψη των εκμεταλλευτικών εργασιακών πρακτικών·

79.   καλεί την Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις χώρες-εταίρους να προωθήσουν ενεργά την ενσωμάτωση της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία, των προγραμμάτων ανά χώρα για την αξιοπρεπή εργασία και των περιφερειακών προγραμμάτων για την αξιοπρεπή εργασία στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα, στα έγγραφα στρατηγικής ανά περιφέρεια, στα εθνικά σχέδια δράσης και στα άλλα μέσα προγραμματισμού των πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

80.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επεκτείνει τη διάταξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια(10), η οποία αφορά τη συμμόρφωση με τους βασικούς κανόνες εργασίας, στις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης·

81.   καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για την εφαρμογή των προτάσεων για προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην ανακοίνωσή της για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό·

82.   χαιρετίζει τη σημασία την οποία δίδει η ανακοίνωση της Επιτροπής για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό στην εφαρμογή της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία στις χώρες εταίρους της ΕΕ· χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα αναγνωρίζει τον σαφή δεσμό που υφίσταται μεταξύ αξιοπρεπούς εργασίας και κοινωνικής προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να προβλέψει επαρκείς πόρους για την προαγωγή της αξιοπρεπούς εργασίας στο πλαίσιο του θεματικού προγράμματος για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό·

83.   επικροτεί τη νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών η οποία παρουσιάστηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού (COM(2006)0367) και υπενθυμίζει ότι η δράση κατά της παιδικής εργασίας, όπως ορίζεται με τις συμβάσεις αριθ. 138 και 182 κατά της αναγκαστικής εργασίας, πρέπει να ενσωματωθεί στα εθνικά και στα διεθνή μέτρα·

84.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτική που θα συμβαδίζει με τις κοινές βασικές αρχές για την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ·

85.   επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να συντάξει έκθεση για τη συνέχεια που θα δοθεί στην ανακοίνωσή της για την αξιοπρεπή εργασία έως το 2008, η οποία θα περιέχει ανάλυση και αξιολόγηση της κύρωσης και εφαρμογής, από τα κράτη μέλη, των συμβάσεων του ΔΟΕ που αφορούν την απασχόληση, την υγεία και την ασφάλεια, την προστασία της μητρότητας και τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων· ζητεί να περιληφθεί στην ανωτέρω έκθεση πρόγραμμα δράσης για την αξιοπρεπή εργασία, που να καλύπτει τόσο τη συνεργασία στην ΕΕ όσο και τις προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο·

86.   χαιρετίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να βελτιώσει την ανάλυση και να αναπτύξει κατάλληλους δείκτες όσον αφορά την εφαρμογής της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία·

87.   χαιρετίζει την υπόδειξη της υπουργικής δήλωσης που ενέκρινε το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ στις 5 Ιουλίου 2006, ότι η ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία πρέπει να αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς, ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα έως το 2015·

88.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο συγκεκριμένα στοιχεία σε αριθμούς, στα οποία εμφαίνεται ο τρόπος χρηματοδότησης της αξιοπρεπούς εργασίας και των συναφών ζητημάτων, προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα η πολιτική δέσμευση από άποψη χρηματοδότησης·

89.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 93, 27.4.2007, σ. 38.
(2) ΕΕ C 271 E, 12.11.2003, σ. 598.
(3) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ C 300 E, 11.12.2003, σ. 290.
(5) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(6) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41
(7) ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1
(8) ΕΕ L 169, 30.6.2005, σ. 1.
(9) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(10) ΕΕ L 344, 27.12.2005, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου