Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2240(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0068/2007

Pateikti tekstai :

A6-0068/2007

Debatai :

PV 23/05/2007 - 4
CRE 23/05/2007 - 4

Balsavimas :

PV 23/05/2007 - 5.11
CRE 23/05/2007 - 5.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0206

Priimti tekstai
PDF 266kWORD 130k
Trečiadienis, 2007 m. gegužės 23 d. - Strasbūras
Deramo darbo visiems skatinimas
P6_TA(2007)0206A6-0068/2007

2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl deramo darbo visiems skatinimo (2006/2240(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Skatinti deramą darbą visiems. Europos Sąjungos indėlis įgyvendinant deramo darbo pasaulyje darbotvarkę" (COM(2006)0249) (Komisijos komunikatas dėl deramo darbo skatinimo),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą – Komisijos komunikato "Skatinti deramą darbą visiems"(SEC(2006)0643) priedą,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę apie Komisijos komunikatą "Skatinti deramą darbą visiems"(1),

–   atsižvelgdamas į TDO deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe,

–   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–   atsižvelgdamas į TDO konvencijas ir pagrindinius darbo standartus,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 16 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos dėl 2005 m. pasaulio vadovų susitikimo rezultatų 47 dalį dėl padoraus darbo ir sąžiningos globalizacijos,

–   atsižvelgdamas į JT Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos 2006 m. liepos 5 d. patvirtintą ministrų deklaraciją, kurioje teigiama, kad nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis skubiai reikia sukurti aplinką, kaip pagrindinį tvaraus vystymosi elementą, skatinančią siekti visiško, produktyvaus užimtumo ir suteikti deramą darbą visiems,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 24 d. Pasaulinės komisijos dėl globalizacijos socialinės dimensijos (PKGSD) pranešimą, pavadinimu "Teisinga globalizacija: sudaryti galimybes visiems",

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Dėl globalizacijos socialinės dimensijos – ES politikos indėlis siekiant tolygiai paskirstyti naudą" (COM(2004)0383),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pavadinimu "Antroji metinė migracijos ir integracijos ataskaita" (SEC(2006)0892),

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui "Svarbiausių darbo standartų laikymosi ir geresnio socialinio valdymo skatinimas globalizacijos kontekste"(2),

–   atsižvelgdamas į Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos "Bendras Europos susitarimas"(3),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Žmogaus ir socialinės raidos teminės programos ir 2007-2013 m. finansinių perspektyvų, pavadinimu "Investavimas į žmones" (COM(2006)0018),

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato "Dėl prisitaikymo prie darbo ir visuomenės permainų: nauja Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija 2002–2006 m."(4),

–   atsižvelgdamas į TDO valdymo organo Užimtumo ir socialinės politikos komiteto 2004 m. kovo mėn. ataskaitą "Naujausi duomenys apie pasaulinės užimtumo darbotvarkės įgyvendinimą ir su ja susiję politikos integracijos aspektai",

–   atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio mėn. TDO darbo dokumentą "Teisiniai prekybos žmonėmis priverstiniam darbui aspektai Europoje",

–   atsižvelgdamas į 2005 m. rugpjūčio mėn. TDO darbo dokumentą Nr. 58 dėl deramo darbo, standartų ir rodiklių,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. rugpjūčio mėn. TDO tyrimą dėl deramo darbo trūkumų visame pasaulyje: tendencijų matavimas rodikliais,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio mėn. TDO seminaro dėl globalių tikslų ir nacionalinių iššūkių metu priimtą pažymą dėl deramo darbo valstybių vidaus sistemose,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 1 dalį, kurioje teigiama, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias darbo sąlygas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 152 straipsnio 1 dalį, kurioje teigiama, kad žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis,

–   atsižvelgdamas į partnerystės susitarimo tarp Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių grupės (AKR) ir Europos Bendrijos bei jos valstybių narių, pasirašyto Kotonu 2000 m. birželio 23 d. (Kotonu susitarimas),(5) 50 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl deramo darbo visiems, priimtas 2006 m. gruodžio 1 d. Briuselyje,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę(6),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1889/2006, nustatantį demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę(7),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos komiteto, Vystymosi komiteto, Užsienio reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (A6-0068/2007) pranešimą,

A.   kadangi deramo darbo koncepcija apima daug daugiau negu vien tik pagrindinių darbo standartų laikymąsi; kadangi ši koncepcija apima produktyvų ir laisvai pasirinktą darbą, socialinę apsaugą, teises darbe ir socialinį dialogą, vienodą požiūrį į vyrus ir moteris atsižvelgiant į visus keturis ramsčius,

B.   kadangi priemonės, kuriomis turėtų būti užtikrinamas deramas darbas, turėtų būti pritaikytos prie kiekvienos visuomenės pajėgumo ir vystymosi lygio; kadangi skatinant deramą darbą turėtų būti įtraukti ir oficialiosios ekonomikos, ir neformaliojo sektorių darbuotojai, taip pat žemės ūkio sektoriaus darbuotojai, ne visą darbo dieną ir pagal laikinąją sutartį dirbantys darbuotojai, savarankiškai ir namie dirbantys asmenys,

C.   kadangi, kaip ragina Pasaulinė komisija dėl globalizacijos socialinės dimensijos ir kaip raginama 2005 m. rugsėjo mėn. JT rezoliucijoje dėl pasaulio vadovų susitikimo rezultatų ir 2006 m. liepos 5 d. JT Ekonominių ir socialinių reikalų tarybos patvirtintoje ministrų deklaracijoje, skatinti deramą darbą visais lygmenimis turėtų būti pasaulinis tikslas; kadangi siekiant šio tikslo kartu būtų dedamos pastangos įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) ir 1995 m. Kopenhagoje pasaulio aukščiausio lygio susitikimo socialinio vystymosi klausimais metu prisiimtus įsipareigojimus,

D.   kadangi šiuo metu atvėrus naujas pigaus darbo rinkas pastebima tendencija niekinti ir atmesti deramą darbą ir atitinkami bandymai naudoti pelningą darbo dempingą,

E.   kadangi TDO yra įstaiga, kompetentinga apibrėžti tarptautinius darbo standartus ir derėtis dėl jų bei vykdyti jų taikymo įstatymuose ir praktikoje priežiūrą, ir kadangi būtinas glaudesnis bendradarbiavimas tarp TDO ir visų susijusių suinteresuotųjų šalių ir visateisis TDO dalyvavimas Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) veikloje ir kadangi 27 valstybėms narėms atstovaujanti Europos Sąjunga turi didelę jėgą ir šioje srityje bei socialinio valdymo srityje gali atlikti didelį vaidmenį,

F.   kadangi TDO deramo darbo šalies programomis ir kitais tarptautinių vystymosi agentūrų ir Jungtinių Tautų veiksmais siekiama spręsti darbo vietų problemą ir taip plačiau prisidėti prie valstybių vidaus ir regionų vystymosi strategijų, kovos su nedarbu bei skurdo mažinimo strategijų,

G.   kadangi 2000-2006 m. užimtumas, socialinė sanglauda ir deramas darbas nebuvo įtraukti į daugelį išorės bendradarbiavimo programų ir tyrimų,

H.   kadangi deramas darbas tampa pagrindiniu nenutrūkstamo darbo sąlygų gerinimo ir kovos su nedarbu, skurdu ir socialine atskirtimi aspektu,

I.   kadangi dirbant ne visą darbo dieną, ne visu pajėgumu, taip pat neformalioje ekonomikoje, vykdant nedeklaruotą, neteisėtą veiklą, taip pat naudojantis priverstiniu ir vaikų darbu dažnai nesilaikoma deramo darbo standartų,

J.   kadangi padoraus darbo principas neužtikrinamas ir žmones verčiant, o ne jiems laisvai pasirenkant dirbti ne visą darbo dieną ir daugeliui jų gyvenant iš uždarbio, mažesnio už minimalią algą,

K.   kadangi pagarba kultūrinei įvairovei, sąžininga globalizacija, visą darbo dieną trunkančio ir produktyvaus darbo bei deramo darbo visiems, įskaitant neįgaliuosius, moteris, jaunus ir vyresnius darbuotojus, kultūrines ir vietos mažumas, imigrantus, žemos kvalifikacijos asmenis ir asmenis, gyvenančius atsilikusiuose ir nepalankiuose regionuose, tikslai yra pagrindinės kovos su skurdu, nedarbu ir socialine atskirtimi priemonės,

L.   kadangi visi tarptautiniai veikėjai turi padėti didinti vyresnio amžiaus žmonių galimybes gauti ir išlaikyti deramą darbą, patobulinant prieigą prie visą gyvenimą trunkančio mokymosi programų ir surengiant mokymus, susijusius su naujo pobūdžio darbais, arba užtikrinant, kad jie gautų pakankamas pensijas, medicininę priežiūrą ir kitas svarbias socialines paslaugas bei turėtų naudos; kadangi socialinė apsauga yra sudėtinė deramo darbo dalis,

M.   kadangi jaunimas visur nusipelno galimybės rasti deramą darbą ir kadangi šios pastangos turėtų būti stiprinamos taikant gyvenimo ciklo ir kartų solidarumo požiūrį ir kadangi ilgas nedarbo laikotarpis jauno žmogaus darbingo amžiaus pradžioje gali padaryti ilgalaikį poveikį sugebėjimui įsidarbinti, pajamoms ir galimybėms rasti gerą darbą,

N.   kadangi daug darbuotojų migrantų Europoje galbūt neturi deramų darbo sąlygų,

O.   kadangi daugelyje pasaulio šalių gresia pavojus, kad moterims bus taikomos nesąžiningos darbo sąlygos, todėl tam turi būti skirtas ypatingas dėmesys,

P.   kadangi ir prie žiniomis grindžiamos visuomenės poreikių pritaikytos švietimo ir mokymo sistemos atlieka itin svarbų vaidmenį įtraukiant jaunimą į darbo rinką ir padedant didinti jų galimybes rasti deramą ir geresnį darbą,

Q.   kadangi mokantis visą gyvenimą visiems asmenims atsiveria galimybių įgyti reikiamų įgūdžių ir prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, prisidėti prie jos produktyvumo ir vadovaujantis aktyvaus pilietiškumo principu dalyvauti žiniomis grindžiamoje visuomenėje,

R.   kadangi, remdamosi 1997 m. lapkričio 20 ir 21 d. Liuksemburge vykusiame neeiliniame Europos Vadovų Tarybos susitikime užimtumo klausimais parengtomis užimtumo gairėmis, visos valstybės narės parengė nacionalinius užimtumo veiksmų planus,

S.   kadangi Europos užimtumo strategija (EUS) siekiama suteikti užimtumo politikai kryptį ir užtikrinti jos užimtumo, socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties prioritetų, kuriems valstybės narės turėtų pritarti ES lygmeniu, koordinavimą,

T.   kadangi Europos Vadovų Taryba 2005 m. kovo 22 ir 23 d. susitikimo metu pakeistoje Lisabonos strategijoje ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui pabrėžė, kaip svarbu sukurti socialiniu požiūriu užtikrintą profesinį gyvenimą,

U.   kadangi Lisabonos strategijoje Europos Sąjunga užsibrėžė naują strateginį tikslą: tapti pačia dinamiškiausia ir konkurencingiausia žiniomis grindžiama ekonomika pasaulyje, pajėgia darniai augti ir sukurti visišką užimtumą, daugiau ir geresnių darbo vietų, didesnę socialinę sanglaudą ir geresnę aplinkos apsaugą; kadangi lauktų rezultatų iki šiol nepastebima,

V.   kadangi, kaip nurodyta Integruotose gairėse dėl augimo ir darbo (2005–2008 m.) (COM(2005)0141), siekiant socialiniu požiūriu nuolat stiprinti Europos Sąjungos konkurencingumą, svarbu pagerinti produktyvumą skatinant deramą darbą, profesinio gyvenimo kokybę ir sveikatą bei saugą darbe, geresnę darbo lankstumo ir saugumo pusiausvyrą, visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, abipusį pasitikėjimą, dalyvavimą ir geresnį šeimos, privataus gyvenimo ir darbo suderinimą; kadangi kova su diskriminacija dėl lyties, visų kitų formų diskriminacija ir socialinės pažeidžiamų grupių integracijos skatinimas yra sudėtinė pastangų siekiant deramo darbo dalis,

1.   mano, kad deramas darbas yra pagrindinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi aspektas;

2.   mano, kad Europos Sąjunga gali ir vidaus, ir išorės politikos priemonėmis daug prisidėti skatinant deramą darbą visiems, taikydama savo socialines vertybes, principus, kovodama su įvairiomis socialinio dempingo formomis ir iškeldama savo vaidmenį tarptautiniu lygmeniu;

3.   pažymi, kad deramas darbas yra ne tik užimtumo ar socialinės apsaugos, bet ir valdymo klausimas ir kad siekiant įgyvendinti veiksmingas deramo darbo skatinimo politikos kryptis, reikalingos atskaitingos institucijos, valstybės politiniai įsipareigojimai dėl tinkamo administravimo bei gyvybinga ir organizuota pilietinė visuomenė;

4.   ragina Tarybą ir Komisiją atsižvelgti į Pasaulinės komisijos dėl globalizacijos socialinės dimensijos svarstymus ir rekomendacijas, į JT rezoliuciją dėl 2005 m. pasaulio vadovų susitikimo rezultatų ir į JT Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos 2006 m. liepos 5 d. priimtą ministrų deklaraciją ir įtraukti deramo darbo koncepciją į visus Europos Sąjungos veiksmus ir skatinti tai daryti valstybes nares;

5.   pabrėžia, kad tarptautinės bendrovės savo veikloje visame pasaulyje visų pirma turi laikytis globalizacijos socialinės dimensijos principo, pagrindinių tarptautinių darbo standartų ir deramo darbo praktikos;

6.   ragina Komisiją įgyvendinti siūlomą strategiją ir orientacines kryptis, kaip geriau panaudoti ES vidaus ir išorės politikos priemones, ypač vystymosi, išorės pagalbos, plėtros, kaimynystės politikos, prekybos, migracijos bei išorės dvišalių ir daugiašalių santykių klausimais, siekiant, kad būtų įgyvendinama deramo darbo darbotvarkė;

7.   ragina Tarybą ir Komisiją neatsižadėti savo įsipareigojimų įgyvendinant bendrąją prekybos lengvatų (GSP+) sistemą, o aktyviai veikti kartu su TDO ir užtikrinti, kad būtų laikomasi visų susitarimų sąlygų, ir, jei reikia, panaudoti jų turimus įgaliojimus, kad šalims, kurios pažeidžia socialines, darbo ir žmogaus teises, įskaitant teisę į asociacijų laisvę, ir kitas pagrindines TDO konvencijas bei pagrindinius darbo standartus, būtų panaikintos lengvatos;

8.   ragina Komisiją griežčiau įgyvendinti GSP+ teikiant rekomendacijas lengvatas gaunančių valstybių vyriausybėms ir aktyviau taikyti 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nustatytas priežiūros priemones(8) ir, jei reikia, taikyti priemones, kuriomis būtų laikinai sustabdomas lengvatų taikymas toms šalims, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų ir kurios rimtai bei nuolat pažeidžia pagrindines socialines teises, tuo pačiu metu užtikrinant, kad nustojus taikyti lengvatas nebus skatinama protekcionizmo; taip pat ragina stebėti ir šias priemones taikyti kitoms pagal GSP+ lengvatas gaunančioms šalims, ypač vaikų darbo ir prievartinio darbo požiūriu, nes šio darbo panaikinimas yra pagrindinis TDO uždavinys, kaip nurodyta jos ataskaitoje "Vaikų darbo pabaiga – pasiekiama";

9.   ragina valstybes nares, laikantis Komisijos komunikate dėl deramo darbo prisiimto įsipareigojimo, atsižvelgti į Komisijos iniciatyvose apibrėžtą deramo darbo socialinį aspektą sudarant prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis;

10.   pabrėžia, kad deramo darbo darbotvarkė apima keletą visuotinių strategijų, nesusietų su konkrečiu vystymosi modeliu, bet tiesiogiai susijusių su teisingesniu ir darnesniu gaminamų gėrybių paskirstymu ir yra priemonė, padedanti susieti vystymąsi su veiklos ir valdymo vertybėmis ir principais, kurie jungia ekonominį konkurencingumą ir socialinį teisingumą;

11.   atsižvelgdamas į tvaraus vystymosi strategiją, ragina Komisiją parengti atitinkamą pasiūlymą dėl socialinės, užimtumo ir aplinkosaugos politikos krypčių sąsajų, pagrįstą laive ir atsakomybe;

12.   pažymi, kad siekiant deramo darbo reikia darnių ir integruotų ekonominės ir socialinės politikos pasiūlymų, kuriais būtų skatinamas produktyvus ir geras darbas; pabrėžia, kad deramo darbo darbotvarkėje pritariama, kad būtų patvirtintos politikos kryptys, apimančios platesnę sritį nei tradicinė darbo rinkos politika, ir kad tai turi būti numatyta visų valstybių narių ekonominės politikos kryptyse;

13.   ragina valstybes nares ir įmones, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir atsižvelgiant į Bendrijos teisės aktus dėl darbuotojų sveikatos ir saugos, įgyvendinti prevencijos strategiją, taip pat taikyti priemones, skirtas motinystei apsaugoti, ir sudaryti nėščioms moterims, neseniai pagimdžiusioms moterims bei krūtimi maitinančioms moterims saugią ir nekenksmingą darbo aplinką;

14.   pabrėžia, kad būtina pagerinti darbo rinkos skaidrumą siekiant, kad bet koks darbas (terminuotas arba neterminuotas, visą darbo dieną arba ne visą, taip pat valandinis darbas) būtų oficialus ir deramai atlyginamas, kad būtų griežtai laikomasi darbuotojų teisių, pagrindinių darbo normų, socialinio dialogo aspektų, socialinės apsaugos (saugi ir sveika darbo aplinka) ir lyčių lygybės principo;

15.   primena, kad jaunimo, įskaitant apmokomus darbuotojus, darbo sąlygos turi neprieštarauti visų darbuotojų pagrindinėms teisėms ir deramo darbo principams;

16.   džiaugiasi Komisijos komunikatu dėl deramo darbo ir ragina valstybes nares ir stojančias šalis ratifikuoti ir iki galo įgyvendinti TDO konvencijas, kurias TDO laiko aktualiomis, ypač susijusias su padoriu darbu; yra įsitikinęs, kad su padoriu darbu susijusių TDO konvencijų įgyvendinimas turėtų būti skatinamas vykdant kaimynystės ir išorės politiką; ragina Komisiją ir valstybes nares palaikyti TDO stiprinant jos priežiūros sistemas ir priemones;

17.   tvirtai remia Komisijos siekį remti iniciatyvas dėl profesinių sąjungų laisvės ir kolektyvinių derybų skatinimo, darbo administravimo gerinimo, darbo inspekcijų ir socialinės apsaugos valdymo organų ir rengti integruotas prevencines strategijas sveikatos ir saugos darbe srityse, kurios būtų įtrauktos į plėtros ir pasirengimo narystei programas;

18.   pritaria Komisijos komunikatui "Investavimas į žmones", parengtam pagal Bendrą Europos susitarimą (ES plėtros politika), ir šiame komunikate skiriamam dėmesiui deramo darbo darbotvarkės įgyvendinimui ES šalyse partnerėse;

19.   pabrėžia, kad Reglamento (EB) Nr. 1905/2006 12 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktyje raginama remti "deramo darbo visiems" darbotvarkę kaip visuotinį tikslą, įgyvendinamą, inter alia, siūlant pasaulines ir kitas daugiašales iniciatyvas dėl tarptautiniu lygmeniu suderintų pagrindinių TDO darbo standartų įgyvendinimo, įvertinant prekybos poveikį deramam darbui, tvarius, tinkamus sąžiningo finansavimo bei veiksmingo funkcionavimo mechanizmus ir platesne prasme socialinės apsaugos sistemas; atkreipia dėmesį į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1905/2006 5 straipsnio 2 dalies c punkte deramas darbas minimas kaip pagrindinė sritis; ragina Komisiją aktyviai taikyti šias nuostatas savo vystymo politikoje; be to, ragina Komisiją reguliariai pranešti apie deramo darbo rėmimo veiklą metiniuose pranešimuose dėl vystymosi politikos ir išorės paramos teikimo;

20.   ragina Komisiją skatinti įtraukti TDO pagrindinius darbo standartus ir deramo darbo tikslą į PPO narių prekybos politiką kaip galiojančias taisykles, kurias papildytų poveikio priemonių partnerėms, netaikančioms šių standartų, mechanizmas ir taip pat iki galo taikyti GSP+ sistemą; ragina Europos Sąjungą apsvarstyti, ar nereikėtų sukurti sistemos, kurios užduotis būtų prižiūrėti, kad Europos ir tarptautiniu lygmenimis kartu būtų plėtojama prekyba ir sprendžiami deramo darbo klausimai;

21.   ragina Komisiją ne tik skatinti, bet ir , jei įmanoma, pačiai dalyvauti pradėtame tarptautinių finansinių institucijų, TDO, JT ir PPO dialoge dėl jų politikos krypčių, susijusių su ekonomikos augimu, investicijomis, prekyba ir deramu darbu, papildomumu ir darnumu;

22.   ragina Komisiją teikiant prekybos lengvatas, pavyzdžiui, pagal Stabilumo ir augimo paktą, atsižvelgti į tai, ar naudą gaunančios šalys laikosi tarptautinių darbo standartų, užtikrinančių deramą darbą, kad šių svarbiausių standartų netaikančios šalys neturėtų naudos iš Europos Sąjungos prekybos lengvatų;

23.   pabrėžia PPO, JT prekybos ir plėtros konferencijos, TDO ir kitų tarptautinių organizacijų didesnio bendradarbiavimo svarbą ir tai, kad jų politikos sritys turėtų labiau papildyti viena kitą; mano, kad taikomų priemonių darna yra esminė sąlyga skatinant stabilizuoti deramą darbą ir praktiškai jį užtikrinant; siūlo, kad TDO būtų suteiktas stebėtojo statusas PPO; kreipiasi į kitų PPO narių parlamentus ir prašo pritarti šiam prašymui;

24.   prašo Komisijos siūlyti sudaryti prekybos ir deramo darbo komitetą prie PPO pagal Prekybos ir aplinkos apsaugos komiteto modelį;

25.   primena, kad pagal TDO įstatus jai suteikiama teisė taikyti prekybos sankcijas valstybėms, nesilaikančioms tarptautinių socialinių konvencijų nuostatų, ir prašo PPO užtikrinti, kad TDO sprendimų būtų laikomasi siekiant tarptautinių institucijų veiksmų darnos;

26.   siūlo leisti TDO teikti ekspertų pranešimus (tiesiogiai su byla nesusijusios suinteresuotosios šalies dokumentus, amicus briefs) PPO taryboms ir apeliaciniam komitetui tais atvejais, kai svarstomi tarptautinių konvencijų pažeidimai ir kai reikia atsižvelgti į TDO sprendimus;

27.   siūlo, kad PPO priklausanti valstybė galėtų kreiptis į TDO, kai Ginčų sprendimų tarybos sprendimą ji laiko abejotinu TDO sprendimų dėl darbo konvencijų laikymosi požiūriu; tokia priemonė užtikrintų tarptautinės bendruomenės veiksmų darną skatinant deramą darbą;

28.   ragina ES siekti, kad atitiktis tarptautiniams darbo standartams taptų vienu derybų dėl narystės PPO elementu;

29.   ragina Komisiją atitiktį pagrindiniams darbo standartams paversti išankstine pirkimų ir sutarčių sudarymo politikos nuostata; ragina Komisiją šiuo tikslu parengti politiką ir prekybos srityje teikti paramą, kuri smulkiems besivystančių šalių gamintojams sudarytų sąlygas laikytis šių standartų;

30.   pabrėžia, kad turi būti toliau plėtojamos prekybos ir prekybos susitarimų, įskaitant pasaulinę tiekimo grandinę ir gamybos eksportui zonas, poveikio deramo darbo skatinimui vertinimo metodikos ir tiksliai planuojamas bei griežtinamas prekybos tvaraus poveikio vertinimas;

31.   ragina Komisiją pripažinti ir į savo dvišales ir daugiašales prekybos derybas bei poveikio tvariam vystymuisi (PVT) tyrimus įtraukti TDO nustatytus pagrįstus rodiklius dėl darbo inspektorių skaičiaus, kuris priklausytų nuo darbuotojų skaičiaus: 1 inspektorius – 10 000 darbuotojų pramoninėse šalyse, kuriose veikia rinkos ekonomika, 1 inspektorius – 20 000 darbuotojų pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse ir 1 inspektorius – 40 000 darbuotojų besivystančiose šalyse;

32.   ragina Komisiją užtikrinti Kotonu susitarimo 50 straipsnio, į kurį įtraukta speciali nuostata dėl prekybos ir darbo standartų ir kuri patvirtina šalių įsipareigojimą laikytis pagrindinių darbo standartų, įgyvendinimą;

33.   ragina Komisiją bendradarbiaujant su tarptautinėmis JT organizacijomis, nacionalinėmis ir regioninėmis organizacijomis, socialiniais partneriais ir kitomis pilietinės visuomenės dalimis geriau derinti deramo darbo ir deramo darbo išorės bendradarbiavimo programas su TDO deramo darbo šalies programomis arba lygiavertėmis gairėmis ir stiprinti bendras pastangas siekiant įtraukti deramą darbą į skurdo mažinimo strategijas, strateginius skurdo mažinimo dokumentus ir vystymosi strategijas, kadangi kovojant už deramą darbą visiems jie gali suteikti pridėtinės vertės; dėl to ragina nuodugniai tartis su socialiniais partneriais ir kitomis pilietinės visuomenės grupėmis;

34.   ragina Europos Sąjungą kartu su TDO finansuoti deramo darbo plėtros programą, ypač siekiant nustatyti veiksmingiausias deramo darbo skatinimo strategijas;

35.   pažymi, kad siekiant pažangos skatinant deramą darbą ypač svarbu, kad valstybės narės vykdytų įsipareigojimą skirti 0,7 proc. BNP paramai besivystančioms šalims, atsižvelgiant į tai, kad augimas ir tvirta socialinė struktūra yra esminė deramo darbo plėtojimo prielaida, ypač besivystančiose šalyse;

36.   ragina Komisiją vadovautis integruotu daugialypiu požiūriu ir vykdyti veiklą, grindžiamą keturiais deramo darbo darbotvarkės ramsčiais: produktyviu ir laisvai pasirenkamu darbu, teisėmis darbe, įskaitant pagrindinius darbo standartus, socialine apsauga, socialiniu dialogu ir lyčių aspekto integravimu į visus ramsčius; ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę nustatyti minimalų atlyginimą kaip apsaugos priemonę siekiant, kad žmonės nebūtų išnaudojami ir būtų išvengta skurdo, nors ir dirbama;

37.   pabrėžia užimtumo ir deramo darbo principų įtraukimo į vystymosi strategijas rėmimo svarbą; ragina į dokumentus, susijusius su skurdo mažinimo strategija (SMSD), ekonominės partnerystės susitarimus, nacionalinės strategijos dokumentus (NSD) ir preliminarias daugiametes programas (PDP) įtraukti nuodugnesnę užimtumo ir kitų deramo darbo aspektų analizę; šiuo atžvilgiu pabrėžia konsultacijų su visais atitinkamais suinteresuotais subjektais, įskaitant organizuotus darbdavius, profesines sąjungas, darbuotojus, privatų sektorių ir pilietinę visuomenę plačiausiąja prasme, svarbą;

38.   ragina sustiprinti Užimtumo ministerijas, darbdavių asociacijas ir darbuotojų organizacijas bei glaudžiau ir sistemingai jas įtraukti į SMSD, NSD ir PDP rengimo ir įgyvendinimo procesą; mano, kad būtina gerinti jų bendradarbiavimą su ūkio ir finansų ministrais bei su atitinkamomis tarptautinėmis finansų ir ekonomikos institucijomis, kaip antai: Bretton Woods institucijomis, Europos investicijų banku (EIB) ir PPO; ragina visas šalis užtikrinti, kad NSD būtų išties rengiami vadovaujantis visuotinio dalyvavimo principu; ragina Komisiją daugiau investuoti į techninių ir institucinių gebėjimų ugdymą ir imtis priemonių, kad deramo darbo principas būtų įtrauktas į nacionalinių strategijų dokumentus;

39.   ypač atkreipia dėmesį į būtinybę turėti šalių lygmeniu įgyvendinamas nacionalines deramo darbo programas arba kitokius panašius planus, parengtus dalyvaujant socialinių partnerių organizacijoms ir kitiems atitinkamiems suinteresuotiems subjektams. Jų tikslas – siekti, kad visi turėtų deramą darbą plėtojant vystomąjį bendradarbiavimą, įskaitant politinį dialogą dėl ekonominės politikos ir valdymo, biudžeto paramos priemonių ir gebėjimų, ypač institucinių gebėjimų, poveikio užimtumui, kuris būtų gerai koordinuojamas ir suderintas Komisijos, valstybių narių ir kitų tarptautinių vystymo partnerių bei atitinkamų dalyvių, įskaitant TDO ir kitas JT agentūras bei tarptautines finansų institucijas;

40.   ragina atnaujinti pastangas kovoti su žmogaus ir darbo teisių pažeidimais, pasiliekant galimybę neleisti dalyvauti besivystančiose šalyse veikiančioms tarptautinėms įmonėms Europos Sąjungos ir jos valstybių narių finansuojamuose ar remiamuose viešuosiuose pirkimuose, taip pat galimybę nesuteikti Europos Investicijų Banko skiriamų eksporto kreditų, jei jos pažeidžia šias teises; ragina Komisiją ir valstybes nares susitarimuose, susijusiuose su viešaisiais pirkimais, kurie finansuojami iš Europos plėtros fondo arba kuriems skiriama kita Bendrijos arba dvišalė parama, nustatyti prievolę laikytis svarbiausių darbo standartų;

41.   ragina valstybes nares dėti didesnes pastangas ir jas koordinuoti įgūdžių vystymo srityje siekiant drauge naudotis naujų technologijų ir naujovių teikiamais privalumais; pažymi, kad deramas darbas pasiekiamas didinant ekonomikos augimą, investuojant, plečiant įmones ir jautriai reaguojant į socialines problemas;

42.   ragina ES institucijas atsižvelgiant į Lisabonos darbotvarkę ir integruotąsias augimo ir užimtumo gaires plėtoti ir skatinti Europos verslo kultūrą, kai atsižvelgiama į žmogų, ypač į jaunimą, siekiant kurti sparčiai augančias įmones ir greičiau pasiekti vieną deramo darbo tikslų, t. y. sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų;

43.   ragina valstybes nares jų socialinės ir ekonominės politikos kryptyse teikti prioritetą padoriam darbui, ypatingą dėmesį skiriant gerų darbo vietų kūrimui, pagarbai pagrindinėms visų kategorijų darbuotojų teisėms darbe, socialinės apsaugos stiprinimui ir socialinio dialogo skatinimui;

44.   ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti priimti elgesio kodeksus kaip savanoriškas iniciatyvas įmonių ar sektorių lygmeniu, besiremiančias ir papildančias nacionaliniuose teisės aktuose numatytus ir tarptautinius standartus, taip pat tarptautinių EBPO ir TDO įmonių elgesio kodeksus;

45.   tvirtai rekomenduoja valstybėms narėms ir Europos Sąjungai skatinti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) geros praktikos taikymą visose įmonėse, kad ir kur jos vykdytų veiklą, siekiant sukurti saugią, lanksčią ir aukštos kokybės darbo aplinką; skatina daugelio subjektų forumą ir Europos ĮSA aljansą kurti iniciatyvas, skatinančias įtraukti deramą darbą kaip svarbų įmonių socialinės atsakomybės elementą;

46.   ragina valstybes nares ir Komisiją, kaip darbdaves besivystančiose šalyse, atsižvelgti į deramo darbo principą, vadovaujantis TDO rekomendacija Nr. 135 dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymo, ypač atsižvelgiant į besivystančias šalis;

47.   pritaria JT organizacijų darbui, atliktam deramo darbo skatinimo srityje, pavyzdžiui, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro papildomam pranešimui dėl žmogaus teisių tarptautinėse korporacijose;

48.   pabrėžia TDO trišalės deklaracijos dėl daugiašalių įmonių ir socialinės politikos skatinimo svarbą;

49.   ragina įmones atsakingai ir atsisakant bet kokios diskriminacijos pasirinkti įdarbinimo būdus ir vykdyti profesinio tobulėjimo politiką, siekiant skatinti moterų ir neįgalių asmenų užimtumą darbo rinkoje;

50.   siūlo įmonėms imtis iniciatyvos, kad moterys aktyviau dalyvautų ir būtų atstovaujamos institucijose, kurios dalyvauja socialiniame dialoge, kadangi tai yra strateginis tikslas siekiant užtikrinti deramą darbą visiems;

51.   ragina, kad Komisija, įgyvendindama vystomojo bendradarbiavimo politiką, kartu su socialiniais partneriais ir TDO skatintų moteris verslininkes kurti įmones ir plėtoti veiklą Europos Sąjungoje ir už jos ribų;

52.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad ES ir už jos ribų dirbančios įmonės teiktų kokybiškesnę informaciją ir konsultuotųsi su darbuotojų atstovais ir kad tai būtų dalis vykstančio išsamesnio socialinio dialogo, kurio metu darbuotojai būtų informuojami ir konsultuojami daugeliu klausimų, susijusių su įdarbinimo ir darbo sąlygomis; ragina Komisiją, valstybes nares ir socialinius partnerius pripažinti, jog aukšti darbuotojų sveikatos ir saugos standartai – viena pagrindinių žmogaus teisių;

53.   pabrėžia socialinio dialogo svarbą rengiant valstybėms narėms skirtas nacionalines deramo darbo programas ir ragina jas tinkamai konsultuotis su socialiniais partneriais;

54.   pabrėžia, jog socialinių partnerių vaidmuo ypač reikšmingas įgyvendinant deramo darbo skatinimo darbotvarkę, todėl jie turėtų aktyviai dalyvauti įgyvendinant deramo darbo skatinimo iniciatyvas (bent jau rengti atitinkamus klausymus);

55.   pritaria Europos socialinių partnerių deryboms dėl pagrindų susitarimo dėl priekabiavimo ir smurto darbe; šis susitarimas turi būti deramo darbo Europoje skatinimo pavyzdys; ragina Komisiją skatinti socialinius partnerius sėkmingai užbaigti šias derybas;

56.   pabrėžia, kad į ES deramo darbo skatinimo programos gaires įtraukta socialinė darbotvarkė, Lisabonos strategija (įskaitant nacionalines reformų programas) ir pastangos ratifikuoti ir taikyti tarptautines darbo konvencijas, kurias TDO laiko šiuolaikinėmis;

57.   ragina valstybes nares, siekiant priversti laikytis saugos ir sveikatos darbe, darbo sąlygų ir kitų socialinės teisės aktų, įgyvendinti veiksmingas, prevencines ir apsaugines politikos priemones bei programas ir šiomis priemonėmis, remiantis Bendrijos teisės aktais ir TDO konvencijomis, padidinti darbo inspekcijų skaičių, kokybę, kompetenciją ir turimas priemones;

58.   siūlo Bendrijos lygmeniu glaudžiau bendradarbiauti kuriant nacionalinių darbo priežiūros tarnybų keitimosi geriausia praktika sistemą ir taip skatinti deramą darbą; ragina valstybes nares skirti tinkamą finansavimą už darbo priežiūros tarnybų ir darbo inspekcijų veiklą atsakingoms institucijoms, kad būtų užtikrinta, jog bus tinkamai įgyvendinti (o ne apeiti) nacionaliniai darbo įstatymai;

59.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad pagal atitinkamas galiojančias darbo teisės nuostatas būtų saugomos ir naujos darbo formos, be to, ragina įvertinti naujas teisines priemones, kurios galėtų būti lanksčiai taikomos naujoms darbo formoms siekiant visiems darbuotojams užtikrinti vienodą apsaugos lygį;

60.   pripažįsta, koks svarbus jaunimo užimtumo tinklo ir TDO forumo deramo darbo klausimais darbas; tai priemonės, suteikiančios galimybę bendraamžiams ir vienodo socialinio statuso žmonėms keistis informacija ir paramos bei kontrolės priemonės; ragina Komisiją ir TDO remti šių tinklų plėtojimą šalyse ES partnerėse kaip būdą įgyvendinti pasaulinę užimtumo darbotvarkę;

61.   ragina valstybes nares užtikrinti visapusį jaunimo švietimą kaip veiksmingą strategiją siekiant išvengti socialinės atskirties ir skurdo, didinti įsidarbinimo galimybes naudojant esamas priemones (pvz., Euroguidance tinklą), kurios padėtų kiekvienam asmeniui geriau susipažinti su darbo Europoje galimybėmis; taip pat ragina jas palengvinti sėkmingą perėjimą į darbo rinką ir pagerinti darbo prieinamumą naudojant profesinio orientavimo programas) ir užtikrinti, kad karjera būtų suderinta su gyvenimo ciklu ir kartų solidarumo principu;

62.   ragina valstybes nares didinti ir viešųjų, ir privačių sektorių investicijas į infrastruktūrą, kurios reikia siekiant naudotis informacijos ir ryšių technologijomis, ir į jaunimo švietimą bei mokymą;

63.   ragina valstybes nares, įgyvendinant Bendrijos politikos priemones, kurti ir plėsti visiems prieinamas galimybes mokytis visą gyvenimą net ir geografiniu požiūriu atokiose vietovėse, kaime ir įgyvendinti konkrečias priemones, pritaikytas prie vietos aktualijų taip užtikrinant, kad kintančioje darbo aplinkoje visi sugebėtų įsidarbinti;

64.   ragina valstybes nares įgyvendinti atitinkamas švietimo sistemų reformas ir garantuoti aukštos kokybės švietimą visiems;

65.   ragina Komisiją ir valstybes nares integruoti lyčių ir plėtros aspektus į visas politikos priemones ir programas, kuriomis skatinamas deramas darbas, ir prašo valstybes nares užtikrinti lygias deramo darbo galimybes vyrams ir moterims ne tik darbo prieinamumo arba skatinimo, bet ir užmokesčio dydžio požiūriu;

66.   ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių ir užtikrinti, kad moterims vis daugiau dalyvaujant darbo rinkoje būtų suderinamas privatus arba šeimos gyvenimas ir darbas, ištirti ir pašalinti priežastis, galinčias sumažinti šių priemonių veiksmingumą;

67.   siūlo ieškoti galimybių, kad darbai (namų ruoša, pagalba šeimoms, pagalba pagyvenusiems žmonėms, socialinė pagalba ir t. t.), kurie šiandien dar laikomi per sunkiais ar negarbingais, taptų patrauklesni;

68.   ragina Komisiją ir valstybes nares gerinti priemones, darbuotojams užtikrinančias tinkamesnę darbinės veiklos ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą, atsižvelgiant į tai, kad ilgos darbo valandos, įtampa ir netikrumas dėl darbo vietos kelia grėsmę šeimai, kuri yra socialinis visuomenės pagrindas;

69.   ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti su NVO, profesinėmis sąjungomis, moterų organizacijomis ir tinklais, siekiančiais besivystančiose šalyse suteikti moterims daugiau ekonominių ir socialinių galių ir skatinti deramą darbą visais lygmenimis;

70.   pritaria Komisijos komunikate dėl deramo darbo paskelbtai iniciatyvai, skatinančiai remiantis EBPO konsultacijų modeliu į pasaulinį valdymą labiau įtraukti socialinius partnerius ir kitas suinteresuotąsias visuomenės grupes;

71.   ragina valstybes nares patvirtinti nacionalines politikos priemones, skatinančias vienodas galimybes ir vienodą požiūrį į darbuotojus nepaisant jų amžiaus arba lyties; ragina valstybes nares imtis priemonių ir užkirsti kelią moterų ir pagyvenusių darbuotojų diskriminacijai;

72.   pabrėžia, kad deramo darbo skatinimo iniciatyvos tikslas – apskritai pagerinti visų žmonių gyvenimo ir darbo sąlygas, todėl ja taip pat siekiama integruoti neformalų sektorių į bendrąją ekonomiką;

73.   ragina Komisiją ir valstybes nares remti ir skatinti teisinio ir politinio pobūdžio iniciatyvas ir praktiką, susijusią su neįgalių žmonių nediskriminavimo ir lygių galimybių profesinio mokymo srityje bei darbo vietoje principų taikymu, be to, teikti paramą besivystančioms šalims, siekiant pritaikyti darbo vietas neįgaliems žmonėms;

74.   ragina Komisiją skatinti valstybes nares visais lygmenimis naudoti atvirą koordinavimo metodą socialinės apsaugos srityje, kad būtų patobulintos įvairios socialinės sistemos; taigi remdamasis atnaujinta Lisabonos strategija, atsižvelgdamas į siekį palengvinti Europos darbuotojų prisitaikymą, pagerinti jų judumą ir spartinti Sąjungos socialinę sanglaudą, mano, kad reikia platesniu mastu suderinti pensijų sistemas daugiausia dėmesio skiriant aspektams, susijusiems su paslaugų teikimu įvairiose valstybėse narėse dirbusiems darbuotojams, kadangi tai sudaro rimtą kliūtį ne tik laisvam darbuotojų judėjimui, bet ir siekiui sukurti bendrą finansų paslaugų rinką;

75.   pažymi, kad tam tikrų mažumų grupių atskirtis religiniu arba rasiniu požiūriu trukdo įgyvendinti deramo darbo visiems iniciatyvą ES, dėl to ragina valstybes nares, kurios dar neperkėlė į savo teisę Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės(9), tai padaryti;

76.   vadovaudamasis nuosekliu požiūriu į tarptautinę darbo jėgos migraciją, pritaria valstybių narių siekiui ratifikuoti Tarptautinę konvenciją C 97 dėl migruojančių darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos, taip pat TDO konvencijas Nr. 97 ir 143;

77.   ragina valstybes nares susitarti dėl bendro standartinio priverstinio darbo ir naudojimosi pažeidžiamumu apibrėžimo ir taip sumažinti teismų sprendimų dviprasmiškumą ir jų tendencingumą;

78.   pažymi, kad savo teise į judėjimo laisve pasinaudoję ES piliečiai mažiau apsaugoti nuo galimybės dirbti netinkamomis darbo sąlygomis, ir ragina Komisiją ir valstybes nares parengti politikos kryptis, padėsiančias vertinti ES vidaus migrantų patirtį darbo rinkoje, taip pat parengti priemones išnaudotojiško darbo praktikai likviduoti;

79.   ragina Komisiją ir Bendrijos delegacijas šalyse partnerėse imtis aktyvios veiklos, kad deramo darbo darbotvarkė ir deramo darbo šalies bei regioninės programos būtų įtrauktos į atitinkamų šalių strategijos dokumentus, regioninius strategijos dokumentus, nacionalinius veiksmų planus ir kitas su ES vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis susijusias priemones;

80.   pritaria Komisijos ketinimui apsvarstyti galimybę išplėsti 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą(10) nuostatų dėl pagrindinių darbo standartų laikymosi taikymo sritį, kad ji apimtų iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas sutartis;

81.   ragina Komisiją skirti pakankamai lėšų komunikato "Investavimas į žmones" pasiūlymams dėl deramo darbo skatinimo įgyvendinti;

82.   džiaugiasi Komisijos komunikato "Investavimas į žmones" dėmesiu, skiriamu deramo darbo darbotvarkės įgyvendinimui šalyse Europos Sąjungos partnerėse; džiaugiasi, kad programoje aiškiai apibrėžtas ryšys tarp deramo darbo ir socialinės apsaugos; ragina Komisiją skirti pakankamą finansavimą deramam darbui pagal teminę programą "Investavimas į žmones" skatinti;

83.   teigiamai vertina Komisijos komunikate "Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo" (COM(2006)0367) paskelbtą naują integruotą vaikų teisių strategiją ir primena, kad, kaip apibrėžta TDO konvencijose Nr. 138 ir  182, kovos su vaikų darbu ir priverstiniu darbu veiksmai turi būti integruoti į valstybių vidaus ir tarptautines priemones;

84.   ragina valstybes nares parengti politikos kryptis, suderintas su trečiųjų šalių piliečių integracijos ES bendrais pagrindiniais principais;

85.   teigiamai vertina Komisijos ketinimą iki 2008 m. parengti tolesnį pranešimą, papildantį jos komunikatą dėl deramo darbo, į kurį turėtų būti įtraukti analizės ir įvertinimo duomenys apie tai, kaip valstybės narės ratifikavo ir taiko su užimtumo politika, sveikata ir sauga darbe, motinystės apsauga ir darbuotojų migrantų teisėmis susijusias TDO konvencijas; ragina į šį pranešimą įtraukti deramo darbo skatinimo veiklos programą, apimančią bendradarbiavimo ES sritį ir tarptautinio masto priemones;

86.   pritaria Komisijos pastangoms tobulinti tyrimus ir nustatyti rodiklius, susijusius su deramo darbo darbotvarkės įgyvendinimu;

87.   pritaria 2006 m. liepos 5 d. JT Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos priimtos ministrų deklaracijos pasiūlymui kuo skubiau rengti Deramo darbo darbotvarkę, kad iki 2015 m. būtų galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų;

88.   ragina Komisiją pateikti Parlamentui konkrečius skaičius, parodančius, kaip finansuojama deramo darbo sritis ir su ja susijusios sritys, kad atsižvelgiant į finansavimą būtų galima geriau įvertinti politinį ryžtą;

89.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL C 93, 2007 4 27, p. 38.
(2) OL C 271 E, 2003 11 12, p. 598.
(3) OL C 46, 2006 2 24, p. 1.
(4) OL C 300 E, 2003 12 11, p. 290.
(5) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(6) OL L 378, 2006 12 27, p. 41.
(7) OL L 386, 2006 12 29, p. 1.
(8) OL L 169, 2005 6 30, p. 1.
(9) OL L 180, 2000 7 19, p. 22.
(10) OL L 344, 2005 12 27, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika