Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2240(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0068/2007

Predkladané texty :

A6-0068/2007

Rozpravy :

PV 23/05/2007 - 4
CRE 23/05/2007 - 4

Hlasovanie :

PV 23/05/2007 - 5.11
CRE 23/05/2007 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0206

Prijaté texty
PDF 345kWORD 123k
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg
Dôstojná práca
P6_TA(2007)0206A6-0068/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre všetkých (2006/2240(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o podpore dôstojnej práce pre všetkých – Prínos Únie k implementácii programu dôstojnej práce vo svete (KOM(2006)0249) (Oznámenie Komisie o dôstojnej práci pre všetkých),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie – Príloha k oznámeniu Komisie o dôstojnej práci (SEK(2006)0643),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o oznámení Komisie o dôstojnej práci zo 17. januára 2007(1),

–   so zreteľom na deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na dohovory MOP a základné pracovné normy,

–   so zreteľom na odsek 47 rezolúcie Valného zhromaždenia OSN zo 16. septembra 2005 o výsledkoch svetového samitu OSN z roku 2005, ktorý sa týka dôstojnej práce a spravodlivej globalizácie,

–   so zreteľom na prijatie ministerského vyhlásenia hospodárskej a sociálnej rady OSN z 5. júla 2006, v ktorom sa uvádza naliehavá potreba vytvoriť na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni prostredie, ktoré by ako kľúčový prvok trvalo udržateľného rozvoja viedlo k vytvoreniu plného a produktívneho zamestnávania a dôstojnej práce pre všetkých,

–   so zreteľom na správu Svetovej komisie pre sociálnu dimenziu globalizácie s názvom "Spravodlivá globalizácia: vytváranie príležitostí pre všetkých" z 24. februára 2004,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o sociálnej dimenzii globalizácie – politický príspevok EÚ k rozdeleniu výhod pre všetkých (KOM(2004)0383),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom "Druhá výročná práva o migrácii a integrácii" (SEK(2006)0892),

–   so zreteľom svoje uznesenie zo 4. júla 2002 o oznámení Komisie pre Radu, Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor s názvom "Podpora základných pracovných noriem a zlepšovanie sociálneho riadenia v kontexte globalizácie"(2),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade, Európskeho parlamentu a Komisie o rozvojovej politike Európskej únie: Európsky konsenzus (3),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Investovanie do ľudí – Oznámenie o tematickom programe pre ľudský a sociálny rozvoj a o finančných výhľadoch na roky 2007 – 2013 (KOM(2006)0018) (Oznámenie Komisie o investovaní do ľudí),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2002 o oznámení Komisie "Prispôsobenie sa zmenám v práci a spoločnosti: nová stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2002 – 2006"(4),

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálnu politiku, ktorý je súčasťou riadiaceho orgánu MOP, s názvom "Aktualizácia vykonávania programu globálnej zamestnanosti a príslušné aspekty integrácie politiky" z marca 2004,

–   so zreteľom na pracovný dokument MOP "Právne aspekty nezákonného obchodovania pre účely nútenej práce v Európe" z apríla 2006,

–   so zreteľom na pracovný dokument MOP č. 58 s názvom Dôstojná práca, normy a ukazovatele, z augusta 2005,

–   so zreteľom na prieskum MOP "Nedostatok dôstojnej práce vo svete: hodnotenie vývoja ukazovateľmi" z augusta 2006,

–   so zreteľom na diskusný príspevok o dôstojnej práci v národných rámcoch, pripravený pre seminár MOP o globálnych cieľoch a národných výzvach, z októbra 2004,

–   so zreteľom na článok 31 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, ktorý stanovuje, že každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť,

–   so zreteľom na článok 152 ods. 1 Zmluvy o ES, ktorý stanovuje, že pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia,

–   so zreteľom na článok 50 Dohody o partnerstve medzi skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanej v Cotonou 23. júna 2000(5) (Dohoda z Cotonou),

–   so zreteľom na závery Rady o dôstojnej práci pre všetkých prijaté v Bruseli 1. decembra 2006,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce(6),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete(7),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a na stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0068/2007),

A.   keďže koncepcia dôstojnej práce prekračuje hranice zabezpečenia základných pracovných noriem; keďže do tejto koncepcie patrí produktívne a slobodne vybraté zamestnanie, práva pri práci, sociálna ochrana a sociálny dialóg a uplatňovanie rodového hľadiska v rámci všetkých štyroch pilierov,

B.   keďže prostriedky na dosiahnutie dôstojnej práce by sa mali prispôsobiť špecifikám každej spoločnosti, úrovni rozvoja a kapacít; keďže úsilie podporovať dôstojnú prácu by malo zahŕňať pracovníkov vo formálnom a neformálnom hospodárstve vrátane pracovníkov v sektore poľnohospodárstva, samostatne zárobkovo činných osôb, zamestnancov na čiastočný úväzok, pracovníkov so zmluvou na dobu určitú a domáckych pracovníkov,

C.   keďže podpora dôstojnej práce pre všetkých na všetkých úrovniach by mala byť globálnym cieľom, ako žiada Svetová komisia pre sociálnu dimenziu globalizácie, rezolúcia OSN o výsledkoch svetového samitu z roku 2005 a ministerské vyhlásenie hospodárskej a sociálnej rady OSN z 5. júla 2006; keďže tento cieľ by mal tiež byť súčasťou snáh uskutočniť rozvojové ciele milénia a záväzky svetového samitu o sociálnom rozvoji konaného v Kodani v roku 1995,

D.   keďže v súčasnosti existuje tendencia pohŕdať dôstojnou prácou a znižovať jej hodnotu, čo je výsledkom otvorenia nových lacných pracovných trhov a s tým súvisiacich pokusov využívať "lukratívny" pracovný dumping,

E.   keďže MOP je orgánom kompetentným na vymedzenie medzinárodných pracovných noriem a na rokovanie o nich a na kontrolu ich právneho a praktického uplatňovania; keďže zosilnená spolupráca medzi MOP a všetkými zúčastnenými stranami a plná účasť MOP na práci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sú veľmi dôležité a keďže EÚ, ktorá zastupuje svojich 27 členských štátov, má významný vplyv a dôležitú úlohu tak v tejto oblasti, ako aj v oblasti sociálneho riadenia,

F.   keďže vnútroštátne programy MOP pre dôstojnú prácu, ako aj ďalšie snahy medzinárodných agentúr pre rozvoj a OSN, ktoré sú zamerané na riešenie úloh súvisiacich s pracovnými miestami, prispievajú v širšom kontexte k vnútroštátnym a regionálnym stratégiám pre rozvoj a bojujú proti nezamestnanosti a chudobe,

G.   keďže zamestnanie, sociálna súdržnosť a dôstojná práca neboli v období rokov 2000 až 2006 zahrnuté do väčšiny programov a štúdií o vonkajšej spolupráci,

H.   keďže dôstojná práca sa stáva hlavným bodom neustáleho zlepšovania pracovných podmienok a boja proti nezamestnanosti, chudobe a sociálnemu vylúčeniu,

I.   keďže pri práci na čiastočný úväzok, neplnej zamestnanosti sa často nespĺňajú normy dôstojnej práce, ako aj v rámci neformálneho hospodárstva pri nevyhlásených a nelegálnych činnostiach vrátane nútenej práce a detskej práce,

J.   keďže situáciu, v ktorej sa nedodržiava zásada dôstojnej práce, možno pozorovať aj v prípade osôb, ktoré sú skôr nútené pracovať na čiastočný úväzok ako by sa im poskytla možnosť vybrať si tento typ práce, a mnohé z nich žijú z príjmov, ktoré sú nižšie ako minimálna mzda,

K.   keďže rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti, spravodlivej globalizácie, cieľov plného a produktívneho zamestnávania a dôstojnej práce pre všetkých vrátane ľudí s postihnutím, žien, mladých a starších pracovníkov, kultúrnych a domorodých menšín, migrantov, ľudí s nízkou kvalifikáciou a ľudí žijúcich v zaostalých a znevýhodnených oblastiach sú hlavnými nástrojmi boja proti chudobe, nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu,

L.   keďže všetci medzinárodní činitelia musia pomôcť zvyšovať príležitosti starších ľudí na získanie a udržanie dôstojnej práce na jednej strane prostredníctvom zlepšovania ich prístupu k programom celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie na nové typy pracovných miest, alebo na druhej strane prostredníctvom zabezpečenia, aby mali dostatočné dôchodky, zdravotnú starostlivosť a ďalšie dôležité sociálne služby a výhody, a to vzhľadom na to, že sociálna ochrana je integrálnou súčasťou dôstojnej práce,

M.   keďže mladí ľudia žijúci kdekoľvek majú právo nájsť dôstojnú prácu; a keďže toto úsilie by sa malo vyvinúť prostredníctvom životného cyklu a medzigeneračného prístupu; keďže dlhé obdobie nezamestnanosti na začiatku pracovného života mladého človeka predstavuje nebezpečenstvo, že bude mať trvalý dosah na jeho zamestnateľnosť, príjem a prístup ku kvalitným pracovným miestam,

N.   keďže mnoho migrujúcich pracovníkov v Európe pravdepodobne nemá dôstojné pracovné podmienky,

O.   keďže v mnohých častiach sveta sú ženy vystavené nebezpečenstvu, že budú podrobené nespravodlivým pracovným podmienkam, a preto si v tomto smere zaslúžia osobitnú pozornosť,

P.   keďže vzdelávacie a školiace systémy prispôsobené požiadavkám znalostnej spoločnosti hrajú dôležitú úlohu pri príprave mladých ľudí na ich začlenenie do pracovného trhu na základe toho, že im pomáhajú zvýšiť ich príležitosti nájsť prácu, ktorá je dôstojná a kvalitnejšia,

Q.   keďže celoživotné vzdelávanie umožňuje všetkým ľuďom získať potrebnú kvalifikáciu s cieľom prispôsobiť sa meniacim sa potrebám pracovného trhu, prispievať k jeho produktivite a aktívne sa zúčastňovať na živote znalostnej spoločnosti,

R.   keďže všetky členské štáty navrhli národné akčné plány pre zamestnanosť v súlade s usmerneniami o zamestnanosti stanovenými na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady týkajúcom sa zamestnania, ktoré sa uskutočnilo 20. a 21. novembra 1997 v Luxemburgu,

S.   keďže Európska stratégia zamestnanosti a stratégie sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia sú zamerané na to, aby usmerňovali a zabezpečovali koordináciu politických priorít zamestnávania, sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, ktoré by mali členské štáty podporovať na úrovni EÚ;

T.   keďže 22. a 23. marca 2005 Európska rada vo svojej prepracovanej lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť a európskej stratégii pre trvalo udržateľný rozvoj zdôraznila význam rozvoja pracovného života sociálne udržateľným spôsobom,

U.   keďže EÚ si sama stanovila nový strategický cieľ v rámci Lisabonskej stratégie: stať sa najkonkurencieschopnejším a najdynamickejším znalostným hospodárstvom na svete, schopným trvalo udržateľného hospodárskeho rastu s väčším počtom kvalitnejších pracovných miest, sociálnou súdržnosťou a vysokým stupňom ochrany životného prostredia; keďže očakávané výsledky doteraz nie sú zrejmé,

V.   keďže, ako sa uvádza v integrovaných usmerneniach pre rast a zamestnanosť (2005 – 2008) (KOM(2005)0141), s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ sociálne trvalo udržateľným spôsobom je dôležité zlepšiť produktivitu prostredníctvom podpory dôstojnej práce a kvality pracovného života vrátane zdravia a bezpečnosti pri práci, väčšej rovnováhy medzi flexibilitou a bezpečnosťou v zamestnaní, celoživotného vzdelávania, vzájomnej dôvery a účasti, ako aj väčšej rovnováhy medzi súkromným, rodinným životom a pracovným životom; keďže boj proti rodovej diskriminácii a ďalším formám diskriminácie, ako aj podpora sociálnej integrácie zraniteľných skupín, sú neoddeliteľnými súčasťami úsilia smerujúceho k dôstojnej práci,

1.   domnieva sa, že dôstojná práca je hlavným bodom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

2.   domnieva sa, že EÚ môže významne prispieť k podpore dôstojnej práce pre všetkých prostredníctvom svojich vnútorných aj vonkajších politík, uplatnením svojich sociálnych hodnôt a zásad, bojom proti rôznym podobám sociálneho dumpingu práce a presadzovaním svojej úlohy na medzinárodnej úrovni;

3.   zdôrazňuje, že dôstojná práca nie je len záležitosťou zamestnania a sociálnej ochrany, ale aj vecou riadenia, a že uplatňovanie účinnej politiky zameranej na dôstojnú prácu si vyžaduje zodpovedné inštitúcie, politické záväzky náležite riadiť štát a energickú a organizovanú občiansku spoločnosť;

4.   žiada Radu a Komisiu, aby zohľadnili úvahy a odporúčania Svetovej komisie pre sociálny rozmer globalizácie, rezolúcie OSN o výsledkoch svetového samitu z roku 2005 a ministerského vyhlásenia prijatého hospodárskym a sociálnym výborom OSN z 5. júla 2006 a aby zahrnuli perspektívu dôstojnej práce do všetkých aktivít EÚ a to isté podporovali aj v členských štátoch EÚ;

5.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby viacnárodné spoločnosti predovšetkým presadzovali zásadu sociálnej dimenzie globalizácie a dodržiavali medzinárodné pracovné normy a dôstojné pracovné postupy v rámci všetkých svojich operácií všade vo svete;

6.   vyzýva Komisiu, aby začala uplatňovať svoju navrhovanú stratégiu a zameranie na lepšiu mobilizáciu vnútorných a vonkajších politík EÚ na podporu programu dôstojnej práce, a to predovšetkým v záležitostiach rozvoja, vonkajšej pomoci, rozšírenia, susedskej politiky, obchodu, migrácie a vonkajších bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov;

7.   vyzýva Radu a Komisiu, aby sa nevzdávali svojich záväzkov v rámci uplatňovania systému všeobecných obchodných preferencií (SVP+), ale aby aktívne spolupracovali s MOP pri zabezpečovaní plného súladu s podmienkami dohôd a v prípade potreby využili právomoci, ktoré majú k dispozícii, aby zrušili preferencie v prípade všetkých krajín nerešpektujúcich základné sociálne, pracovné a ľudské práva vrátane slobody združovania a ďalšie základné dohovory MOP a pracovné normy;

8.   vyzýva Komisiu, aby bola prísnejšia pri vykonávaní SVP+ prostredníctvom odporúčaní adresovaných prijímajúcim vládam a uplatnila opatrenia v oblasti dohľadu stanovené v nariadení Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií(8), a v prípade potreby uplatnila mechanizmus dočasného prerušenia preferencií v prípade krajín, ktoré neplnia svoje záväzky a vážne a systematicky porušujú základné sociálne práva, a zároveň zaistila, aby zrušenie preferencií nepodnietilo protekcionizmus; žiada tiež, aby sa monitorovali a uplatňovali tie mechanizmy, ktoré majú zahrnúť ostatné krajiny profitujúce z SVP+, predovšetkým v oblasti detskej práce a nútenej práce, odstránenie ktorých je hlavnou úlohou MOP, ako uvádza vo svojej správe s názvom "Zrušenie detskej práce: na dosah";

9.   vyzýva členské štáty, vzhľadom na záväzok Komisie v jej oznámení o dôstojnej práci, aby posúdili sociálnu dimenziu dôstojnej práce v iniciatívach Komisie pri uzatváraní obchodných dohôd s tretími krajinami;

10.   zdôrazňuje, že program dôstojnej práce zahŕňa množstvo univerzálnych stratégií, ktoré sa neviažu na špecifický rozvojový model, ale priamo súvisia so spravodlivejšou a vyváženejšou distribúciou vyprodukovaného bohatstva, a že je nástrojom upravujúcim rozvoj vzhľadom na hodnoty a zásady činnosti a riadenia, ktoré kombinujú hospodársku konkurencieschopnosť so sociálnou spravodlivosťou;

11.   v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja žiada Komisiu, aby vytvorila dôsledný prístup týkajúci sa prepojení medzi sociálnou politikou, politikou zamestnanosti a environmentálnou politikou, ktorý by bol založený na slobode a zodpovednosti;

12.   zdôrazňuje, že cieľ dôstojnej práce si vyžaduje koherentný a integrovaný balík hospodárskych a sociálnych politík snažiacich sa o podporu produktívnych, kvalitných pracovných miest; podčiarkuje, že program dôstojnej práce podporuje prijatie politík, ktoré presiahnu tradičnú politiku trhu práce, a že ho musia podporovať všetky hospodárske politiky členských štátov;

13.   vyzýva členské štáty a podniky v spolupráci so sociálnymi partnermi a na základe právnych predpisov Spoločenstva o zdraví a bezpečnosti pracovníkov, aby prijali preventívne stratégie a zaviedli opatrenia na ochranu materstva a na zlepšenie zdravotných a bezpečnostných podmienok na pracovisku pre tehotné pracovníčky a tie pracovníčky, ktoré nedávno porodili alebo dojčia;

14.   zdôrazňuje potrebu zlepšenia transparentnosti trhu práce tak, aby sa každá forma práce (na dobu určitú alebo neurčitú, na plný alebo čiastočný úväzok a práca platená od hodiny) nahlasovala a dôstojne zaplatila a aby sa plne rešpektovali práva pracovníkov, základné pracovné normy, sociálny dialóg, sociálna ochrana (vrátane zdravia a bezpečnosti pri práci) a rodová rovnosť;

15.   pripomína, že podmienky zamestnávania mladých ľudí vrátane praktikantov musia uznávať základné práva všetkých pracovníkov a zásady súvisiace s dôstojnou prácou;

16.   víta oznámenie Komisie o dôstojnej práci a naliehavo žiada členské štáty a kandidátske krajiny, aby podpísali a plne uplatňovali dohovory MOP, ktoré MOP klasifikovala ako aktuálne, predovšetkým tie, ktoré súvisia s dôstojnou prácou; vyjadruje presvedčenie, že uplatňovanie dohovorov MOP súvisiacich s dôstojnou prácou by sa malo podporovať v susedskej politike a vo vonkajších politikách; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali MOP pri posilňovaní jej kontrolného systému a mechanizmov;

17.   silne podporuje prístup Komisie, ktorý je zameraný na podporu iniciatív týkajúcich sa podpory slobody odborových zväzov a kolektívneho vyjednávania, zlepšovania pracovnej administratívy, pracovných inšpektorátov a orgánov na riadenie sociálnej ochrany a vytvárania integrovaných stratégií prevencie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci v rámci programov rozšírenia a predvstupových programov;

18.   víta oznámenie Komisie o investovaní do ľudí v kontexte "Európskeho konsenzu" (rozvojová politika EÚ), a dôležitosť, ktorá sa v tomto programe prikladá vykonávaniu programu dôstojnej práce v partnerských krajinách EÚ;

19.   zdôrazňuje, že článok 12 ods. 2 písm. d) bod ii) nariadenia (ES) č. 1905/2006 vyzýva na podporu programu "dôstojná práca pre všetkých" ako všeobecného cieľa, ktorý je potrebné dosiahnuť okrem iného prostredníctvom celosvetových a iných viacstranných iniciatív v záujme vykonávania medzinárodne schválených základných pracovných noriem MOP, posúdenia vplyvu obchodu na dôstojnú prácu, stálych a vhodných mechanizmov spravodlivého financovania, účinného fungovania – a širšieho pokrytia – systémov sociálnej ochrany; zdôrazňuje, že aj v článku 5 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa dôstojná práca uvádza ako hlavná oblasť záujmu; vyzýva Komisiu, aby tieto ustanovenia aktívnejšie využívala vo svojej rozvojovej politike; ďalej vyzýva Komisiu, aby systematicky informovala o svojich snahách na podporu dôstojnej práce vo svojich výročných správach o rozvojovej politike a vykonávaní vonkajšej pomoci;

20.   vyzýva Komisiu, aby podporovala uznávanie hlavných pracovných noriem MOP a cieľa dôstojnej práce v obchodnej politike členov WTO ako účinného súboru pravidiel doplnených mechanizmom sankcií pre partnerov, ktorí sa neprispôsobia takýmto normám, a zároveň plne realizovala postup SVP+; povzbudzuje EÚ, aby zvážila vytvorenie mechanizmov, ktorých úlohou by bolo monitorovať paralelný vývoj obchodu a dôstojnej práce tak na európskej, ako aj na medzinárodnej úrovni

21.   vyzýva Komisiu, aby nielen podporovala dialóg medzi medzinárodnými finančnými inštitúciami, MOP, OSN a WTO, ktorý sa týka sa komplementarity a súdržnosti ich politiky spojenej s hospodárskym rastom, investovaním, obchodom a dôstojnou prácou, ale aby sa na tomto dialógu podľa možnosti aj zúčastňovala;

22.   vyzýva Komisiu, aby pri udeľovaní obchodných preferencií, napríklad v rámci paktu stability a rastu, zohľadňovala, ako užívateľské krajiny dodržiavajú medzinárodné pracovné normy zabezpečujúce dôstojnú prácu, aby krajiny, ktoré nespĺňajú tieto základné normy, neprofitovali z obchodných preferencií EÚ;

23.   zdôrazňuje potrebu lepšej spolupráce medzi WTO, UNCTAD, MOP a inými medzinárodnými organizáciami v oblasti vzájomného dopĺňania ich politík; domnieva sa, že pri podporovaní dôstojnej práce a jej zaistení v praxi je mimoriadne dôležitá súdržnosť medzi prijatými opatreniami; navrhuje, aby sa MOP udelil štatút pozorovateľa vo WTO; obracia sa na parlamenty ostatných členských štátov WTO a žiada ich o podporu tejto žiadosti;

24.   vyzýva Komisiu, aby v rámci WTO navrhla zriadenie výboru pre obchod a dôstojnú prácu podľa vzoru výboru pre obchod a životné prostredie;

25.   zdôrazňuje, že štatút MOP jej umožňuje žiadať o obchodné sankcie voči krajine v prípade neplnenia medzinárodných sociálnych dohovorov a vyzýva WTO, aby sa zaviazala dodržiavať rozhodnutia MOP, aby sa zaručila súdržnosť činnosti medzinárodných inštitúcií;

26.   navrhuje, aby bola MOP oprávnená predkladať odborné správy (amicus briefs) expertným skupinám organizácie WTO a odvolaciemu orgánu v relevantných prípadoch, ak je porušenie medzinárodných dohovorov spornou otázkou a ak je nevyhnutné zohľadniť rozhodnutia MOP;

27.   navrhuje, aby v prípade, ak sa členský štát WTO domnieva, že rozhodnutie zmierovacieho orgánu spochybňuje rozhodnutie MOP týkajúce sa dodržiavania pracovných dohovorov, existovala možnosť odvolať sa na MOP s cieľom zaistiť súdržnosť činností medzinárodného spoločenstva pri podporovaní dôstojnej práce;

28.   vyzýva EÚ, aby súlad s medzinárodnými normami predstavoval jeden prvok v rokovaniach nových členských štátov o pristúpení k WTO;

29.   nalieha na Komisiu, aby podmienkou jej politiky nákupov a udeľovania zmlúv bol súlad so základnými pracovnými normami; vyzýva Komisiu, aby na tento účel vytvorila politiku a poskytla pomoc v oblasti obchodu, ktorá by malým výrobcom v rozvojových krajinách taktiež umožnila dodržiavať tieto normy;

30.   zdôrazňuje potrebu ďalšieho vývoja metodológie na posudzovanie účinkov obchodu a obchodných dohôd na podporu dôstojnej práce vrátane globálnych dodávateľských reťazcov a vývozných spracovateľských zón, ako aj potrebu zabezpečiť posilnenie a efektívne časové rozvrhnutie hodnotení vplyvu trvalo udržateľného obchodu;

31.   vyzýva Komisiu, aby uznala a do svojich bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní a hodnotení trvalo udržateľných dopadov začlenila rozumné ukazovatele týkajúce sa počtu inšpektorov práce, ako ich určila MOP, podľa veľkosti pracovnej sily: 1 inšpektor na 10 000 pracovníkov v priemyselných krajinách s trhovým hospodárstvom, 1 inšpektor na 20 000 pracovníkov v prechodných hospodárstvach a 1 na 40 000 v menej rozvinutých krajinách;

32.   vyzýva Komisiu, aby zaistila uplatňovanie článku 50 Dohody z Cotonou, ktorý obsahuje osobitné ustanovenie týkajúce sa obchodných a pracovných noriem a ktorý potvrdzuje, že zmluvné strany sa zaviazali dodržiavať základné pracovné normy;

33.   vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s orgánmi OSN, národnými a regionálnymi organizáciami, sociálnymi partnermi a ďalšími časťami občianskej spoločnosti viac zosúladila programy vonkajšej spolupráce v súvislosti s dôstojnou prácou s vykonávaním národných programov MOP týkajúcich sa dôstojnej práce alebo ekvivalentných plánov a zvýšila spoločné úsilie s cieľom integrovať dôstojnú prácu do stratégií znižovania chudoby, strategických dokumentov a rozvojových stratégií, pretože môžu zaistiť pridanú hodnotu boja za dôstojnú prácu pre všetkých; v tejto súvislosti žiada o úzku konzultáciu so sociálnymi partnermi a ďalšími zložkami občianskej spoločnosti;

34.   žiada EÚ, aby v spolupráci s MOP poskytla financie na rozvojový program dôstojnej práce, predovšetkým s cieľom určiť najefektívnejšie stratégie na podporu dôstojnej práce;

35.   zdôrazňuje, že je nadovšetko dôležité a v záujme pokroku smerom k cieľu dôstojnej práce, aby členské štáty splnili cieľ venovať 0,7 % ich HDP na pomoc rozvojovým krajinám vzhľadom na to, že rast a pevné sociálne štruktúry sú nevyhnutným predpokladom na rozvoj dôstojnej práce, predovšetkým v rozvojových krajinách;

36.   povzbudzuje Komisiu, aby vo svojich činnostiach nasledovala integrovaný viacdimenzionálny prístup založený na štyroch pilieroch programu dôstojnej práce: produktívne a slobodne vybraté zamestnanie, pracovné práva vrátane základných pracovných noriem, sociálna ochrana a sociálny dialóg a uplatňovanie rodového hľadiska v rámci všetkých pilierov; povzbudzuje členské štáty, aby posúdili zavedenie minimálnej mzdy ako záchrannej siete, ktorá by zabraňovala vykorisťovaniu a chudobe v zamestnaní;

37.   zdôrazňuje dôležitosť podporovania začlenenia zamestnanosti a dôstojnej práce do rozvojových stratégií; žiada, aby sa podrobnejšia analýza zamestnanosti a iných aspektov dôstojnej práce stala súčasťou strategických dokumentov o znižovaní chudoby, dohôd o hospodárskom partnerstve, strategických dokumentov krajiny a viacročných indikatívnych programov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam konzultácií so všetkými zúčastnenými stranami vrátane organizovaných zamestnávateľov, odborových zväzov a zamestnancov, ako aj súkromného sektora a občianskej spoločnosti v najširšom zmysle;

38.   žiada posilnenie ministerstiev práce, zamestnávateľských združení a zamestnaneckých organizácií a ich systematickejšie začlenenie do participatívneho procesu, ktorým sa podporuje vypracovávanie a vykonávanie strategických dokumentov o znižovaní chudoby, strategických dokumentov krajiny a viacročných indikatívnych programov; domnieva sa, že z tohto dôvodu sa musí zlepšiť ich spolupráca s ministerstvami hospodárstva a financií, a tiež spolupráca s príslušnými medzinárodnými finančnými a hospodárskymi inštitúciami, akými sú napríklad inštitúcie Bretton Woods, Európska investičná banka (EIB) a WTO; vyzýva všetky strany, aby zabezpečili, že strategické dokumenty krajiny budú pripravené skutočne participatívnym spôsobom; nalieha na Komisiu, aby viac investovala do budovania technických a inštitucionálnych kapacít a aby uľahčila opatrenia na začlenenie dôstojnej práce do strategických dokumentov krajiny;

39.   zdôrazňuje, že je potrebné najmä to, aby krajiny prijali svoje programy pre dôstojnú prácu alebo podobné plány vypracované v spolupráci s organizáciami sociálnych partnerov a s ďalšími príslušnými zúčastnenými stranami, zamerané na dosiahnutie dôstojnej práce pre všetkých pomocou rozvojovej spolupráce – vrátane politického dialógu o vplyve hospodárskych politík a správy na zamestnanosť, rozpočtových podporných opatreniach a budovaní kapacít, najmä inštitucionálneho budovania kapacít – ktoré sa budú dobre koordinovať a harmonizovať medzi Komisiou, členskými štátmi a ďalšími medzinárodnými rozvojovými partnermi a príslušnými účastníkmi vrátane MOP a ďalších agentúr OSN, ako aj medzinárodných finančných inštitúcií;

40.   vyzýva na obnovenie úsilia v boji proti porušovaniu ľudských a pracovných práv, pričom v prípade porušovania týchto práv možno nadnárodné spoločnosti pôsobiace v rozvojových krajinách vylúčiť z postupov verejného obstarávania financovaných a podporovaných Európskou úniou a jej členskými štátmi a tiež zo záruk za vývozné úvery udelené Európskou investičnou bankou a ďalšími finančnými inštitúciami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bolo dodržiavanie základných pracovných noriem povinné v rámci verejného obstarávania financovaného Európskym rozvojovým fondom alebo pri využívaní inej pomoci Spoločenstva alebo dvojstrannej pomoci;

41.   vyzýva členské štáty, aby zjednotili väčšie úsilie na rozvoj kvalifikácie s cieľom získať výhody nových technológií a inovácií a deliť sa o ne; poukazuje na skutočnosť, že dôstojnú prácu možno dosiahnuť prostredníctvom rastu, investícií a rozvoja podnikania, spolu so sociálnou prístupnosťou;

42.   vyzýva inštitúcie EÚ, aby v rámci lisabonskej stratégie a Integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť (2005 – 2008) rozvíjali a podporovali európsku podnikateľskú kultúru zameranú na jednotlivcov, a najmä na mladých ľudí s cieľom vytvoriť rýchlo rastúce podniky a lepšie dosiahnuť jeden z cieľov dôstojnej práce, a to konkrétne vytvorenie "väčšieho počtu lepších pracovných miest";

43.   vyzýva členské štáty, aby vo svojej hospodárskej a sociálnej politike stanovili dôstojnú prácu ako prioritu tým, že položia osobitný dôraz na vytvorenie kvalitných miest, na uznávanie základných pracovných práv pre všetky kategórie pracovníkov, na posilnenie sociálnej ochrany a na podporu sociálneho dialógu;

44.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili prijatie kódexov správania ako dobrovoľnú iniciatívu na úrovni podnikov alebo sektorov, ktorá by sa vzťahovala na vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné normy a ktorá by ich dopĺňala, ako aj kódexov správania pre viacnárodné podniky v rámci OECD a MOP;

45.   dôrazne odporúča, aby členské štáty a EÚ podporovali uplatňovanie dobrých postupov sociálnej zodpovednosti podnikov u všetkých spoločností a všade, kde vykonávajú svoje činnosti, s cieľom vytvoriť bezpečné, pružné a vysoko kvalitné pracovné prostredie; podporuje Európske mnohostranné fórum a Európsku alianciu sociálnej zodpovednosti podnikov, aby vyvinuli iniciatívy, ktoré by podporili začlenenie dôstojnej práce ako dôležitého prvku sociálnej zodpovednosti podnikov;

46.   vyzýva členské štáty a Komisiu ako zamestnávateľov v rozvojových krajinách, aby zohľadnili zásadu dôstojnej práce v súlade s odporúčaním č. 135 MOP o stanovovaní minimálnej mzdy s osobitným zreteľom na rozvojové krajiny;

47.   víta prínos organizácií OSN k dôstojnej práci, ako napríklad iniciatívu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva v súvislosti s doplnkovou správou o ľudských právach v nadnárodných podnikoch;

48.   zdôrazňuje význam podporovania tripartitnej deklarácie organizácie MOP týkajúcej sa viacnárodných podnikov a sociálnej politiky;

49.   povzbudzuje podniky, aby prijali zodpovednú, nediskriminujúcu náborovú a profesionálnu rozvojovú politiku s cieľom podporiť zamestnanosť žien a znevýhodnených na pracovnom trhu;

50.   odporúča, aby sa podniky chopili iniciatívy a podporili väčšiu účasť a zastúpenie žien v orgánoch zapojených do sociálneho dialógu, čo predstavuje strategický cieľ koncepcie dôstojnej práce;

51.   vyzýva Komisiu, aby v spolupráci so sociálnymi partnermi a MOP podporovali podnikateľky v zakladaní a rozvíjaní podnikov, v rámci EÚ a aj za jej hranicami, ako súčasť politiky rozvojovej spolupráce;

52.   vyzýva členské štáty, aby sa postarali o to, aby podniky vykonávajúce svoju činnosť v rámci EÚ a mimo nej zabezpečili lepšie informácie a konzultácie so zástupcami pracovníkov ako súčasť širšieho pretrvávajúceho sociálneho dialógu a aby informovali pracovníkov a konzultovali s nimi, pokiaľ ide o škálu otázok dôležitých pre ich zamestnanie a pracovné podmienky; vyzýva Komisiu, členské štáty a sociálnych partnerov, aby uznali, že vysoké normy zdravia a bezpečnosti pri práci sú základným ľudským právom;

53.   zdôrazňuje dôležitosť sociálneho dialógu pri vytváraní vnútroštátnych programov dôstojnej práce, ktoré majú vykonávať členské štáty, a žiada ich, aby pravidelne konzultovali so sociálnymi partnermi;

54.   zdôrazňuje, že sociálni partneri sú veľmi dôležití pre úspešné vykonávanie programu dôstojnej práce, a preto by mali byť aktívne zapojení do vykonávania iniciatív dôstojnej práce prinajmenšom prostredníctvom procesu vypočutia;

55.   víta rokovania európskych sociálnych partnerov o rámcovom rozhodnutí o obťažovaní a násilí v práci ako príklad podpory dôstojnej práce v Európe; vyzýva Komisiu na podporu sociálnych partnerov, aby úspešne uzavreli tieto rokovania;

56.   zdôrazňuje, že Európsky sociálny program, lisabonská stratégia (vrátane vnútroštátnych reformných programov) a zvyšujúce sa úsilie schváliť a uplatňovať medzinárodné pracovné dohovory, ktoré MOP označuje ako aktuálne, vytvárajú plán dôstojnej práce EÚ;

57.   žiada členské štáty, aby uplatňovali účinné, preventívne a ochranné politické postupy a programy s cieľom zvýšiť počet, kvalitu, kompetenciu a nástroje pracovného inšpekčného úradu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a dohovormi MOP, aby sa posilnila bezpečnosť a zdravie pri práci, pracovné podmienky a ďalšia sociálna legislatíva;

58.   navrhuje posilniť spoluprácu v oblasti rozvoja výmen najlepších postupov na úrovni Spoločenstva medzi národnými pracovnými inšpekčnými službami s cieľom prispieť k podpore dôstojnej práce; žiada členské štáty, aby orgánom zodpovedným za pracovnú inšpekciu poskytli komplexnejšie zdroje, aby im umožnili vykonávať svoje úlohy s cieľom zabezpečiť, aby sa ich vnútroštátne pracovné právne predpisy uplatňovali v praxi a aby sa im občania nevyhýbali;

59.   žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že platné právne predpisy tiež ochraňujú nové formy práce, a aby posúdili nové právne nástroje, ktoré sa môžu pružne uplatňovať na nové formy práce, a to s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany pre všetkých pracovníkov;

60.   uznáva význam práce siete zamestnávania mladých ľudí (Youth Employment Network) a fóra MOP pre dôstojnú prácu (Decent Work Forum) ako mechanizmov rovnocennej výmeny, podpory a kontroly; vyzýva Komisiu, aby spolu s MOP podporovala rozvoj týchto sietí v partnerských krajinách EÚ ako spôsob vykonávania globálneho programu zamestnanosti;

61.   žiada členské štáty, aby zabezpečili vzdelávanie mladých ľudí ako účinnú stratégiu na vyhýbanie sa sociálnemu vylúčeniu a chudobe a rozvíjali ich zamestnateľnosť prostredníctvom využitia existujúcich mechanizmov, ako je napríklad sieť Euroguidance, ktoré jednotlivcom pomáhajú lepšie porozumieť pracovným príležitostiam v Európe; tiež ich žiada, aby uľahčili úspešný prechod na pracovný trh a zlepšili prístup k zamestnaniu prostredníctvom programov profesionálneho zamerania a zároveň zabezpečili súdržnosť so životným cyklom a medzigeneračným prístupom;

62.   vyzýva členské štáty, aby rozšírili svoje investície do infraštruktúry, ktorá je potrebná na využitie informačných komunikačných technológií a na vzdelávanie a školenie mladých ľudí prostredníctvom spoločných investícií verejného aj súkromného sektora;

63.   žiada členské štáty, aby pri vykonávaní politík Spoločenstva zovšeobecnili a rozšírili prístup k celoživotným vzdelávacím príležitostiam, a to aj v geograficky odľahlých a vidieckych oblastiach, a aby uplatňovali osobitné opatrenia prispôsobené miestnym podmienkam s cieľom zaručiť zamestnateľnosť všetkých jednotlivcov v rámci meniaceho sa pracovného prostredia;

64.   žiada členské štáty, aby zaviedli príslušné reformy svojich vzdelávacích systémov a aby všetkým zabezpečili prístup k vysoko kvalitnému vzdelaniu;

65.   žiada Komisiu a členské štáty, aby začlenili rodové a rozvojové aspekty do všetkých politík a programov na podporu dôstojnej práce a žiada členské štáty, aby zaručili rovnaké príležitosti mužov a žien na dôstojnú prácu, nielen pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu alebo povýšenie v zamestnaní, ale aj v súvislosti s výškou platu;

66.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie rovnováhy medzi súkromným, rodinným a pracovným životom s cieľom zvýšiť účasť žien na pracovnom trhu a preskúmať a odstrániť príčiny, ktoré by mohli narušiť účinnosť daných opatrení;

67.   odporúča preskúmať spôsoby zatraktívnenia tých druhov práce, ktoré sa považujú za veľmi namáhavé alebo podradné (pomoc v domácnosti, pomoc rodinám, pomoc starým ľuďom, osobné služby atď.);

68.   žiada Komisiu a členské štáty, aby zlepšili opatrenia, ktoré by umožnili všetkým pracovníkom dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom s ohľadom na to, že dlhotrvajúca práca, stres a neistota v zamestnaní ohrozujú štruktúru rodinného života, ktorý predstavuje dôležitý základ našej spoločnosti;

69.   žiada Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali s MVO, odborovými zväzmi, organizáciami žien a sieťami s cieľom posilniť hospodárske a sociálne postavenie žien v spoločnosti v rozvojových krajinách a podporu dôstojnej práce na všetkých úrovniach;

70.   víta iniciatívu v oznámení Komisie o dôstojnej práci na podporu úsilia na zlepšenie účasti sociálnych partnerov a ďalších účastníkov spoločnosti v rámci globálneho riadenia na základe poradného modelu OECD;

71.   vyzýva členské štáty, aby prijali vnútroštátne politiky na podporu rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi bez ohľadu na ich vek alebo rod; vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na predchádzanie diskriminácii žien a starších pracovníkov;

72.   zdôrazňuje, že podpora dôstojnej práce je zameraná na dosiahnutie celkového zlepšenia životných a pracovných podmienok pre všetkých a na tento účel zahŕňa podporu integrácie neformálneho sektora do bežného hospodárstva;

73.   žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali a presadzovali legislatívne a politické iniciatívy a postupy týkajúce sa nediskriminácie na základe postihnutia a rovnakých príležitostí v rámci odbornej prípravy a na pracovisku vrátane podpory prispôsobovania pracovísk takým spôsobom, aby vyhovovali zdravotne postihnutým, pokiaľ ide o rozvojové krajiny;

74.   žiada Komisiu, aby povzbudila členské štáty k využitiu otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany s cieľom pridať hodnotu rôznym sociálnym systémom; na tento účel, v súlade s obnovenou lisabonskou stratégiou a s cieľom zlepšiť pružnosť a mobilitu európskych pracovníkov a sociálnu súdržnosť v EÚ sa domnieva, že je potrebné snažiť sa o väčšiu harmonizáciu dôchodkových systémov, najmä pokiaľ ide o pokrytie služieb, ak ľudia pracovali v rôznych členských štátoch, predovšetkým preto, že to nepredstavuje len vážnu prekážku voľnému pohybu pracovníkov, ale aj prekážku jednotnému trhu finančných služieb;

75.   upozorňuje, že marginalizácia istých menšín na základe náboženstva alebo rasy je prekážkou dosiahnutia dôstojnej práce pre všetkých v EÚ, a preto žiada všetky tie členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby dokončili transpozíciu smernice Rady 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(9);

76.   v rámci dôsledného prístupu k medzinárodnej pracovnej migrácii víta vôľu členských štátov schváliť medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, ako aj dohovory MOP č. 97 a 143;

77.   žiada členské štáty, aby sa dohodli na spoločnom štandardnom vymedzení pojmov nútená práca a zneužívanie zraniteľnosti s cieľom znížiť nejednoznačnosť a zaujatosť v súdnych rozhodnutiach;

78.   upozorňuje na to, že občania EÚ uplatňujúci svoje právo na slobodu pohybu ľahko podliehajú zlým pracovným podmienkam a žiada Komisiu a členské štáty, aby prijali politické postupy na monitorovanie skúseností ľudí migrujúcich v rámci EÚ na trhu práce a aby prijali opatrenia na odstránenie vykorisťovateľských pracovných praktík;

79.   žiada Komisiu a delegácie Spoločenstva v partnerských krajinách, aby aktívne podporovali začlenenie programu dôstojnej práce, štátnych programov dôstojnej práce a regionálnych programov dôstojnej práce do strategických dokumentov krajín, regionálnych strategických dokumentov, národných akčných plánov a ďalších plánovacích nástrojov politiky rozvojovej spolupráce EÚ;

80.   víta zámer Komisie zvážiť rozšírenie ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 zo 14. decembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva(10) na kontrakty financované prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu, pokiaľ ide o súlad so základnými pracovnými normami;

81.   žiada Komisiu, aby vyčlenila primerané zdroje na uskutočnenie svojich návrhov na podporu dôstojnej práce obsiahnutých v tematickom programe o investovaní do ľudí;

82.   víta význam, ktorý oznámenie Komisie o investovaní do ľudí pripisuje uskutočňovaniu programu dôstojnej práce v partnerských krajinách EÚ; víta skutočnosť, že tento program uznáva jasné prepojenie medzi dôstojnou prácou a sociálnou ochranou; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila dostatok finančných prostriedkov na podporu dôstojnej práce v rámci tematického programu investovania do ľudí;

83.   víta novú integrovanú stratégiu pre detské práva uvedenú v oznámení Komisie s názvom K stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa (KOM(2006)0367) a pripomína, že opatrenia proti detskej práci vymedzené v dohovoroch MOP č. 138 a 182 proti nútenej práci sa musia začleniť do vnútroštátnych a medzinárodných opatrení;

84.   žiada členské štáty, aby prijali politické postupy v súlade s bežnými základnými zásadami o integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín do EÚ;

85.   ,víta zámer Komisie vypracovať do roku 2008 správu nadväzujúcu na jej oznámenie o dôstojnej práci, ktorá by mala obsahovať analýzu a posúdenia toho, ako členské štáty schvaľujú a uplatňujú dohovory MOP o zamestnaní, zdraví a bezpečnosti, ochrane materstva a právach migrujúcich pracovníkov; žiada, aby táto správa obsahovala akčný program dôstojnej práce pokrývajúci tak spoluprácu v EÚ, ako aj úsilie na medzinárodnej úrovni;

86.   víta úsilie Komisie zlepšiť analýzu a vytvoriť vhodné indikátory týkajúce sa vykonávania programu dôstojnej práce;

87.   víta návrh ministerského vyhlásenia prijatého výborom OSN pre hospodárske a sociálne veci dňa 5. júla 2006, aby sa program dôstojnej práce naplno rozvíjal s cieľom dosiahnuť do roku 2015 hmatateľné výsledky;

88.   žiada Komisiu, aby mu predložila konkrétne údaje preukazujúce ako sa financuje dôstojná práca a záležitosti s ňou spojené, s cieľom lepšie posúdiť politické záväzky, pokiaľ ide o financovanie;

89.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 93, 27.4.2007, s. 38.
(2) Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2003, s. 598.
(3) Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 300 E, 11.12.2003, s. 290.
(5) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(6) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.
(7) Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.
(9) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
(10) Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia