Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2240(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0068/2007

Predložena besedila :

A6-0068/2007

Razprave :

PV 23/05/2007 - 4
CRE 23/05/2007 - 4

Glasovanja :

PV 23/05/2007 - 5.11
CRE 23/05/2007 - 5.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0206

Sprejeta besedila
PDF 257kWORD 121k
Sreda, 23. maj 2007 - Strasbourg
Dostojno delo
P6_TA(2007)0206A6-0068/2007

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za vse (2006/2240(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Spodbujanje dostojnega dela za vse – Prispevek Evropske unije k izvajanju agende za dostojno delo po svetu (KOM(2006)0249) (Sporočilo Komisije o dostojnem delu),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije – Priloga k sporočilu Komisije o dostojnem delu (SEK(2006)0643),

–   ob upoštevanju Mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. januarja 2007 o sporočilu Komisije o dostojnem delu(1),

–   ob upoštevanju deklaracije Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu,

–   ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

–   ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela in temeljnih delovnih standardov,

–   ob upoštevanju odstavka 47 resolucije generalne skupščine Združenih narodov o končnem dokumentu vrha generalne skupščine leta 2005 z dne 16. septembra 2005, ki se nanaša na dostojno delo in pravično globalizacijo,

–   ob upoštevanju sprejetja ministrske deklaracije ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov z dne 5. julija 2006, v kateri je navedeno, da je na nacionalni in mednarodni ravni nujno treba ustvariti okolje, v katerem se bosta spodbujala polna in produktivna zaposlitev ter dostojno delo za vse kot ključna elementa trajnostnega razvoja,

–   ob upoštevanju poročila Svetovne komisije za socialno razsežnost globalizacije z naslovom "Pravična globalizacija: ustvarjanje priložnosti za vse" z dne 24. februarja 2004,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije o socialni razsežnosti globalizacije – prispevek politike EU k razširitvi koristi na vse (KOM(2004)0383),

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom "Drugo letno poročilo o migraciji in integraciji" (SEK(2006)0892),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2002 o Sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom "Spodbujanje temeljnih delovnih standardov in izboljšanje socialnega upravljanja v kontekstu globalizacije"(2),

–   ob upoštevanju skupne izjave Sveta in predstavnikov vlad držav članic v okviru Sveta ter Evropskega parlamenta in Komisije o razvojni politiki Evropske unije "Evropsko soglasje"(3),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "Vlaganje v ljudi – Sporočilo o tematskem programu za človekov in socialni razvoj ter finančni perspektivi za obdobje 2007-2013'' (KOM(2006)0018) (Sporočilo Komisije o vlaganju v ljudi),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2002 o sporočilu Komisije z naslovom "Prilagajanje spremembam na področju dela in družbe:nova strategija Skupnosti za zdravje in varnost pri delu 2002–2006''(4),

–   ob upoštevanju poročila odbora za zaposlovanje in socialno politiko upravnega organa Mednarodne organizacije dela o posodobljenih podatkih o izvajanju svetovne agende za zaposlovanje in z njo povezanih vidikih integracijske politike iz marca 2004,

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta Mednarodne organizacije dela o pravnih vidikih trgovine z ljudmi za namene prisilnega dela v Evropi iz aprila 2006,

–   ob upoštevanju delovnega dokumenta Mednarodne organizacije dela št. 58 iz avgusta 2005 o dostojnem delu, standardih in kazalnikih,

–   ob upoštevanju študije Mednarodne organizacije dela iz avgusta 2006 o pomanjkanju dostojnega dela po vsem svetu: merjenje trendov z indeksom,

–   ob upoštevanju razpravljalnega sporočila iz oktobra 2004 o dostojnem delu v nacionalnih okvirih, pripravljenega za seminar Mednarodne organizacije dela o globalnih ciljih in nacionalnih izzivih,

–   ob upoštevanju člena 31(1) Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, ki določa, da ima vsak delavec pravico do delovnih pogojev, primernih njegovemu zdravju, varnosti in dostojanstvu,

–   ob upoštevanju člena 152(1) Pogodbe ES, ki določa, da se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Skupnosti zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi,

–   ob upoštevanju člena 50 Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000(5) (Sporazum iz Cotonouja),

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o dostojnem delu za vse, sprejetih v Bruslju dne 1. decembra 2006,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja(6),

   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1889/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu(7),

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za razvoj, Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter Odbora za mednarodno trgovino (A6-0068/2007),

A.   ker koncept dostojnega dela močno presega varovanje temeljnih delovnih standardov; ker koncept vključuje produktivno in svobodno izbrano zaposlitev, pravice na delovnem mestu, socialno zaščito, socialni dialog in vključevanje vidika spolov v okviru vseh štirih stebrov,

B.   ker bi moral biti način za doseganje dostojnega dela prilagojen posebnostim, stopnji razvoja in zmogljivostim posamezne družbe; ker bi morala prizadevanja za spodbujanje dostojnega dela vključevati delavce v formalno in neformalno gospodarstvo, vključno z delavci v kmetijskem sektorju, samozaposlenimi, delavci z nepolnim delovnim časom, zaposlenimi za določen čas in zaposlenimi na domu,

C.   ker bi moralo biti spodbujanje dostojnega dela za vse na vseh ravneh svetovni cilj, k čemur so pozvali Svetovna komisija za socialno razsežnost globalizacije, resolucija o izidih svetovnega vrha ZN 2005 in ministrska deklaracija, ki jo je dne 5. julija 2006 sprejel ekonomski in socialni svet Združenih narodov; ker bi ta cilj moral biti tudi del prizadevanj za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja in zavez svetovnega socialnega vrha v Kobenhavnu leta 1995,

D.   ker je dostojno delo zaničevano in ogroženo zaradi odpiranja novih poceni trgov dela in s tem povezanimi poskusi izkoristiti "donosen" damping delovne sile,

E.   ker je Mednarodna organizacija dela pristojna za določanje mednarodnih delovnih standardov in pogajanje o njih ter za nadzor nad njihovo uporabo v zakonodaji in praksi; ker je povečano sodelovanje med Mednarodno organizacijo dela in zadevnimi zainteresiranimi stranmi ter polno sodelovanje Mednarodne organizacije dela pri delu Svetovne trgovinske organizacije (STO) bistvenega pomena, in ker ima Evropska unija, ki zastopa svojih 27 držav članic, pomemben vpliv in lahko odigra pomembno vlogo na tem področju, pa tudi na področju socialnega upravljanja,

F.   ker nacionalni program za dostojno delo Mednarodne organizacije dela in druga prizadevanja mednarodnih razvojnih agencij ter Združenih narodov, ki obravnavajo izziv v zvezi z delovnimi mesti v širšem kontekstu, prispevajo k nacionalnim in regionalnim strategijam za razvoj, k boju proti brezposelnosti in k zmanjšanju revščine,

G.   ker večina programov zunanjega sodelovanja in študij o njem za obdobje od leta 2000 do 2006 ni vključevala zaposlovanja, socialne kohezije in dostojnega dela,

H.   ker postaja dostojno delo osrednji del nenehnih prizadevanj za izboljšanje delovnih razmer in boj proti brezposelnosti, revščini in socialni izključenosti,

I.   ker zaposlitve za nepolni delovni čas, podzaposlenost in druge posebej izkoriščevalne oblike dela ter, v neformalnem gospodarstvu, neprijavljene ali nezakonite dejavnosti, vključno s prisilnim delom ali delom otrok, pogosto ne dosegajo standardov dostojnega dela,

J.   ker je razmere, ki ne upoštevajo načela dostojnega dela, opaziti tudi takrat, kadar so delavci prisiljeni delati s krajšim delovnim časom in si tega niso sami izbrali, pri čemer jih veliko živi s prihodki, nižjimi od minimalne plače,

K.   ker so spoštovanje kulturne raznolikosti, pravična globalizacija ter cilji polne in produktivne zaposlitve ter dostojnega dela za vse, vključno z invalidi, ženskami, mladimi in starejšimi delavci, kulturnimi in avtohtonimi manjšinami, osebami z nizkimi kvalifikacijami in tistimi, ki živijo na nerazvitih in prikrajšanih območjih, glavno sredstvo za boj proti revščini in socialni izključenosti,

L.   ker morajo vsi mednarodni akterji z izboljšanjem dostopa starejših do programov vseživljenjskega učenja in z njihovo prekvalifikacijo za nova delovna mesta po eni strani ter z zagotavljanjem zadostnih pokojnin, zdravstvenih storitev in drugih pomembnih socialnih storitev po drugi, pomagati povečati priložnosti za starejše, da pridobijo in obdržijo dostojno delo; ker je socialna zaščita sestavni del dostojnega dela,

M.   ker imajo mladi vsepovsod pravico, da najdejo dostojno delo; in ker bi bilo treba ta prizadevanja razviti prek vseživljenjskega in medgeneracijskega pristopa; ker ima lahko dolgo obdobje brezposelnosti na začetku poklicnega življenja mladih dolgotrajen vpliv na njihovo zaposljivost, prihodek in dostop do kakovostne zaposlitve,

N.   ker številni delavci migranti v Evropi morda nimajo dostojnih delovnih razmer,

O.   ker v številnih delih sveta obstaja nevarnost, da bodo ženske izpostavljene nepravičnim delovnim pogojem in je zato temu treba posvetiti posebno pozornost,

P.   ker imajo sistemi izobraževanja in usposabljanja, ki so prilagojeni potrebam družbe znanja, bistveno vlogo pri pripravljanju mladih za njihovo vključitev na trg dela, saj pomagajo povečati njihove možnosti, da najdejo dostojno in kakovostnejšo zaposlitev,

Q.   ker vseživljenjsko učenje vsem ljudem omogoča, da pridobijo potrebne spretnosti za prilagajanje spreminjajočim se potrebam trga dela, prispevajo k njegovi produktivnosti in kot aktivni državljani sodelujejo v družbi znanja,

R.   ker so vse države članice pripravile nacionalne akcijske načrte za zaposlovanje v skladu s smernicami zaposlovanja, ki so bile sprejete na izrednem zasedanju Evropskega sveta o zaposlovanju v Luxembourgu dne 20. in 21. novembra 1997,

S.   ker si evropska strategija zaposlovanja ter strategiji socialne zaščite in socialne vključenosti prizadevajo, da bi usmerile prednostne naloge politike zaposlovanja, socialne zaščite in socialne vključenosti, za katere bi se morale zavezati države članice na ravni EU, ter zagotovile njihovo usklajevanje,

T.   ker je Evropski svet 22. in 23. marca 2005 v svoji revidirani Lizbonski strategiji za rast in delovna mesta in v evropski strategiji trajnostnega razvoja poudaril pomen razvoja poklicnega življenja na socialno trajnosten način,

U.   ker si je EU z Lizbonsko strategijo zadala nov strateški cilj, da postane najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju in je sposobno doseči trajnostno gospodarsko rast z več in boljšimi delovnimi mesti, socialno kohezijo in visoko stopnjo varstva okolja; ker se pričakovani rezultati doslej še niso pokazali,

V.   ker je, kakor je navedeno v Integriranih smernicah za rast in delovna mesta (2005-2008) (KOM(2005)0141), za krepitev konkurenčnosti Evropske unije na socialno trajnosten način pomembno izboljšati produktivnost s spodbujanjem dostojnega dela in kakovosti poklicnega življenja, vključno z zdravjem in varnostjo pri delu, boljšim ravnovesjem med prilagodljivostjo in varnostjo pri zaposlovanju, vseživljenjskim učenjem, vzajemnim zaupanjem in sodelovanjem ter boljšim usklajevanjem družinskega/zasebnega in poklicnega življenja; ker sta boj proti diskriminaciji na podlagi spola in drugim oblikam diskriminacije ter spodbujanje socialnega vključevanja ranljivih skupin sestavni del prizadevanj za dostojno delo,

1.   meni, da je dostojno delo osrednji del boja proti revščini in socialni izključenosti;

2.   meni, da lahko Evropska unija prek svoje notranje in zunanje politike in z uporabo svojih družbenih vrednot in načel, bojem proti različnim oblikam dampinga delovne sile ter prek uveljavljanja svoje vloge na mednarodni ravni pomembno prispeva k spodbujanju dostojnega dela za vse;

3.   poudarja, da pri dostojnem delu ne gre le za zaposlovanje in socialno zaščito, ampak tudi za upravljanje, in da izvajanje učinkovitih politik, osredotočenih na dostojno delo, zahteva zanesljive institucije, politično predanost dobremu upravljanju države ter aktivno in organizirano civilno družbo;

4.   poziva Svet in Komisijo, naj upoštevata pomisleke in priporočila Svetovne komisije za socialno razsežnost globalizacije, resolucijo o izidih svetovnega vrha Združenih narodov 2005 in ministrsko deklaracijo, ki jo je dne 5. julija 2006 sprejel ekonomski in socialni svet Združenih narodov, ter vključita razsežnost dostojnega dela v vse dejavnosti Evropske unije ter spodbujata k temu tudi države članice;

5.   poudarja potrebo po tem, da zlasti večnacionalna podjetja podpirajo načelo socialne razsežnosti globalizacije in spoštujejo mednarodne delovne standarde ter dostojno delo v svojem poslovanju po vsem svetu;

6.   poziva Komisijo, naj predlagano strategijo in usmeritve praktično uporabi za boljše aktiviranje notranje in zunanje politike Evropske unije pri spodbujanju Agende za dostojno delo, zlasti na področju razvoja, zunanje pomoči, širitve, sosedske politike, trgovine, migracij in zunanjih dvostranskih ter večstranskih odnosov;

7.   poziva Svet in Komisijo, naj ne odstopata od svojih obveznosti pri izvajanju splošnega sistema trgovinskih preferencialov (GSP+), temveč naj dejavno sodelujeta z Mednarodno organizacijo dela pri zagotavljanju, da se pogoji sporazumov v celoti spoštujejo in, kjer je to potrebno, uporabita svoj vpliv, da prekineta preferenciale z državami, ki ne spoštujejo temeljnih socialnih pravic, pravic delavcev in človekovih pravic, vključno s pravico do svobode združevanja, ter druge temeljne konvencije Mednarodne organizacije dela ter temeljne delovne standarde;

8.   poziva Komisijo, naj bolj strogo izvaja sistem GSP+, tako da podaja priporočila vladam prejemnicam in aktivira režim, predviden v Uredbi Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov(8), in, kjer je potrebno, uporabi mehanizem za trenutno ukinitev preferencialov za države, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti ter resno in sistematično kršijo temeljne socialne pravice, hkrati pa naj zagotovi, da ukinitev preferencialov ne vzpodbudi protekcionizma; poziva tudi k spremljanju in razširitvi uporabe teh mehanizmov, tako da bodo vključevali države upravičenke po GSP+, zlasti kar zadeva delo otrok in prisilno delo, izkoreninjenje katerih je glavni izziv za Mednarodno organizacijo dela, kakor je navedeno v njenem poročilu, naslovljenem "Konec dela otrok: na dosegu roke";

9.   poziva države članice naj kot nadaljevanje zavzetosti Komisije v njenem poročilu o dostojnem delu razmislijo o socialni razsežnosti dostojnega dela v pobudah Komisije, ko sklepajo trgovinske sporazume s tretjimi državami;

10.   poudarja, da so v Agendo za dostojno delo vključene številne splošne strategije, ki niso povezane s specifičnim razvojnim modelom, ampak se neposredno nanašajo na pravičnejšo in bolj uravnoteženo porazdelitev proizvedenega bogastva, in da je agenda instrument, v katerem je razvoj prilagojen vrednotam in načelom ukrepov in upravljanja, ki gospodarsko konkurenčnost združujejo s socialno pravičnostjo;

11.   v okviru strategije trajnostnega razvoja poziva Komisijo, naj razvije dosleden pristop glede povezav med socialno politiko, politiko zaposlovanja in okoljsko politiko, ki bo temeljil na svobodi in odgovornosti;

12.   poudarja, da cilj dostojnega dela zahteva skladen in integriran skupek gospodarskih in socialnih politik, ki si prizadevajo za produktivna in kakovostna delovna mesta; poudarja, da Agenda za dostojno delo priporoča sprejetje politik, ki presegajo običajne politike trga dela, in da jo morajo podpirati gospodarske politike vseh držav članic;

13.   poziva države članice in podjetja, naj ob sodelovanju s socialnimi partnerji ter na podlagi zakonodaje Skupnosti v zvezi z zdravjem in varnostjo delavcev sprejme preventivne strategije ter izvaja ukrepe za varstvo materinstva in izboljšanje zdravja in varnosti pri delu nosečih delavk ter delavk, ki so pred nedavnim rodile ali dojijo;

14.   poudarja, da je treba izboljšati preglednost trgov dela, da bodo vse vrste zaposlitve (začasna, stalna, s polnim in nepolnim delovnim časom ter zaposlitev, ki se plačuje po urni postavki) uradne, dostojno plačane in bodo v celoti upoštevale pravice delavcev, temeljne standarde dela, socialni dialog, socialno zaščito (vključno z zdravjem in varnostjo pri delu) ter enakostjo med spoloma;

15.   opozarja, da je treba pri pogojih za zaposlovanje mladih ljudi, vključno s pripravniki, spoštovati temeljne pravice vseh delavcev in načela dostojnega dela;

16.   pozdravlja sporočilo Komisije o dostojnem delu in poziva države članice in kandidatke, naj ratificirajo in v celoti izvajajo konvencije Mednarodne organizacije dela, ki jih je ta ocenila kot sodobne, zlasti tiste, ki so povezane z dostojnim delom; je prepričan, da bi bilo treba izvajanje konvencij Mednarodne organizacije dela v zvezi z dostojnim delom spodbujati v sosedski in zunanji politiki; poziva Komisijo in države članice, naj podprejo Mednarodno organizacijo dela pri krepitvi njenega nadzornega sistema in mehanizmov;

17.   odločno podpira pristop Komisije, katerega cilj je podpirati pobude glede spodbujanja sindikalne svobode in kolektivnih pogajanj, glede okrepitve uradov za delo, inšpekcij dela in struktur za upravljanja socialne zaščite ter glede razvoja celovitih strategij za preventivo v zvezi z zdravjem in varstvom pri delu v okviru širitve in predpristopnih programov;

18.   pozdravlja sporočilo Komisije o vlaganju v ljudi v okviru "Evropskega soglasja" (razvojna politika EU) in pomembnost tega programa pri izvajanju Agende za dostojno delo v državah partnericah EU;

19.   poudarja, da člen 12 (2)(d)(ii) Uredbe (ES) št. 1905/2006 poziva k spodbujanju Agende za dostojno delo kot univerzalnega cilja, za doseganje katerega so med drugim potrebni: globalne in druge večstranske pobude za izvajanje mednarodno dogovorjenih temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela, ocena učinka trgovine na dostojno delo ter trajni in ustrezni mehanizmi za pravično financiranje in učinkovito delovanje – in širšo pokritost – sistemov socialne zaščite; poudarja, da člen 5(2)(c) Uredbe (ES) št. 1905/2006 dostojno delo obravnava kot področje, na katerega se je treba osredotočiti; poziva Komisijo, naj dejavno uporablja te določbe v svoji razvojni politiki; nadalje jo poziva, naj v svojem letnem poročilu o razvojni politiki in izvajanju zunanje pomoči sistematično poroča o svojih prizadevanjih za spodbujanje dostojnega dela;

20.   poziva Komisijo, naj spodbuja spoštovanje temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela in cilj dostojnega dela za vse v trgovinski politiki članic Svetovne trgovinske organizacije kot učinkovitega niza pravil, dopolnjenih z mehanizmom sankcioniranja partnerjev, ki se tem standardom ne prilagodijo, hkrati pa popolnoma upošteva postopek GSP+; spodbuja Evropsko unijo, da pretehta možnost oblikovanja mehanizmov za spremljanje vzporednega napredka trgovine in dostojnega dela na evropski in mednarodni ravni;

21.   poziva Komisijo, naj podpira dialog, ki ga je nedavno začela med mednarodnimi finančnimi institucijami, Mednarodno organizacijo dela, Združenimi narodi in Svetovno trgovinsko organizacijo v zvezi z dopolnilnostjo in skladnostjo njihovih politik ter medsebojno povezanostjo med gospodarsko rastjo, naložbami, trgovino in dostojnim delom, in v njem, če je to mogoče, tudi sodeluje;

22.   poziva Komisijo, naj pri dodeljevanju trgovinskih preferencialov, na primer v okviru pakta stabilnosti in rasti, upošteva, ali države upravičenke ravnajo v skladu z mednarodnimi standardi dela, ki varujejo dostojno delo, da bi države, ki ne upoštevajo teh osnovnih standardov, ne mogle izkoristiti trgovinskih preferencialov Evropske unije;

23.   poudarja potrebo po večjem sodelovanju med Svetovno trgovinsko organizacijo; Konferenco združenih narodov o trgovini in razvoju in Mednarodno organizacijo dela ter drugimi mednarodnimi organizacijami glede dopolnjevanja njihovih politik; meni, da je skladnost med sprejetimi ukrepi bistvena pri prizadevanjih za dostojno delo in njegovem zagotavljanju v praksi; predlaga, da se Mednarodni organizaciji dela dodeli status opazovalke v Svetovni trgovinski organizaciji; poziva parlamente drugih članic Svetovne trgovinske organizacije, da podprejo ta predlog;

24.   poziva Komisijo, naj v Svetovni trgovinski organizaciji po vzoru odbora za trgovino in okolje predlaga ustanovitev odbora za trgovino in dostojno delo;

25.   opozarja, da je Mednarodni organizaciji dela po njenih statutih dovoljeno predlagati gospodarske sankcije proti državam, ki ne spoštujejo mednarodnih socialnih konvencij, in poziva Svetovno trgovinsko organizacijo, da se zaveže k spoštovanju sklepov Mednarodne organizacije dela, da bi ohranili skladnost pri dejavnostih mednarodnih institucij;

26.   predlaga, da se Mednarodni organizaciji dela dovoli posredovati strokovna poročila (amicus brief) strokovnim odborom Svetovne trgovinske organizacije in prizivnemu telesu v relevantnih primerih sporov zaradi kršitev mednarodnih konvencij, v katerem je treba upoštevati sklepe Svetovne trgovinske organizacije;

27.   predlaga, da bi v primerih, ko po mnenju države članice Svetovne trgovinske organizacije sklep prizivnega telesa izpodbija sklepe Mednarodne organizacije dela o skladnosti s konvencijami o delu, moral obstajati postopek pritožbe Mednarodni organizaciji dela, da bi zagotovili skladnost s prizadevanji mednarodne skupnosti za dostojno delo;

28.   poziva Evropsko unijo, naj skladnost z mednarodnimi delovni standardi postane sestavni del pogajanj o pristopu novih držav članic k Svetovni trgovinski organizaciji;

29.   poziva Komisijo, naj spoštovanje temeljnih delovnih standardov postavi za predpogoj pri svoji politiki nakupov in sklepanja pogodb; poziva Komisijo, naj v ta namen oblikuje trgovinsko politiko in poskrbi za pomoč zanjo, s čimer bo omogočeno, da mali proizvajalci in države v razvoju v enaki meri spoštujejo te standarde;

30.   poudarja, da je potrebno še naprej razvijati metodološko ocenjevanje učinkov trgovine in trgovinskih sporazumov na spodbujanje dostojnega dela, vključno s svetovnimi dobavnimi verigami in prostimi proizvodnimi conami ter zagotoviti okrepitev in učinkovito časovno določiti trajnostno presojo vpliva trgovinske politike;

31.   poziva Komisijo, naj prizna in v svoja dvostranska in večstranska pogajanja ter ocene o vplivu na trajnostni razvoj vključi razumske kazalnike, kot jih opredeljuje Mednarodna organizacija dela, o številu delovnih inšpektorjev v odnosu do obsega delovne sile: 1 inšpektor na 10 000 delavcev v industrijskih državah s tržnim gospodarstvom, 1 na 20 000 v gospodarstvih v tranziciji in 1 na 40 000 v manj razvitih državah;

32.   poziva Komisijo, naj zagotovi izvajanje člena 50 Sporazuma iz Cotonouja, v katerem so posebne določbe o trgovinskih in delovnih standardih in ki potrjuje zavezanost podpisnic k spoštovanju temeljnih delovnih standardov;

33.   poziva Komisijo, naj v sodelovanju z organi Združenih narodov, nacionalnimi in regionalnimi organizacijami, socialnimi partnerji in drugimi deli civilne družbe bolje uskladi programe zunanjega sodelovanja za dostojno delo z izvajanjem nacionalnih programov za dostojno delo Mednarodne organizacije dela ali enakovrednih načrtov ter okrepi skupna prizadevanja zato, da se dostojno delo vključi v strategije zmanjševanja revščine, strateške dokumente za zmanjševanje revščine in razvojne strategije, saj lahko prispeva dodano vrednost boju za dostojno delo za vse; v zvezi s tem poziva k tesnemu posvetovanju socialnih partnerjev in drugih delov civilne družbe;

34.   poziva, naj Evropska unija financira razvojni program za dostojno delo v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela, zlasti zato, da se poiščejo najučinkovitejše strategije za spodbujanje dostojnega dela;

35.   poudarja, da je za države članice bistvenega pomena, da dosežejo cilj 0,7 % porabe svojega BNP za pomoč državam v razvoju, saj so rast in trdne socialne strukture osnovni pogoji za razvoj dostojnega dela, zlasti v državah v razvoju;

36.   spodbuja Komisijo, naj pri svojih dejavnostih uporablja celovit večrazsežnosten pristop, ki temelji na štirih stebrih agende za dostojno delo: produktivna zaposlitev po svobodni izbiri, pravice na delovnem mestu, vključno s temeljnimi delovnimi standardi, socialnim varstvom in socialni dialog, pri čemer se v vseh stebrih upošteva enakost med spoloma; spodbuja države članice, naj pretehtajo možnost uvedbe minimalne plače kot varovalke, s katero se prepreči izkoriščanje ljudi in revščine zaposlenih;

37.   poudarja, da je pomembno podpirati vključitev zaposlovanja in dostojnega dela v razvojne strategije; poziva k vključitvi podrobnejših analiz zaposlenosti in drugih vidikov dostojnega dela v strateške dokumente za zmanjševanje revščine, sporazume o gospodarskem partnerstvu, državne strateške dokumente in večletne okvirne programe; v zvezi s tem poudarja pomen posvetovanja z vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi z organiziranimi delodajalci, sindikati in delavci ter z zasebnim sektorjem in civilno družbo v najširšem smislu;

38.   poziva, da je treba ministrstva za zaposlovanje, združenja delodajalcev in organizacije delavcev okrepiti in bolj sistematično vključiti v participativni postopek, s katerim bo podprto oblikovanje in izvajanje strateških dokumentov o zmanjšanju revščine, državnih strateških dokumentov in večletnih programov; meni, da je zato treba izboljšati njihovo sodelovanje z gospodarskimi in finančnimi ministrstvi, z ustreznimi finančnimi in gospodarskimi institucijami, kot so bretton -woodske institucije, Evropska investicijska banka (EIB) in Svetovna trgovinska organizacija; poziva vse udeležence, naj zagotovijo, da bodo državni strateški dokumenti pripravljeni na resnično participativen način; poziva Komisijo, naj poveča naložbe v tehnično in institucionalno usposobljenost ter olajša ukrepe za ukoreninjenje dostojnega dela v nacionalne strateške dokumente;

39.   zlasti poudarja potrebo po nacionalnih programih za dostojno delo, ki jih vodijo države, ali podobnem načrtu, ki bi nastal ob sodelovanju organizacij socialnih partnerjev in drugih pomembnih zainteresiranih strani, katerih cilj bo z razvojnim sodelovanjem doseči dostojno delo za vse – tudi s političnim dialogom o učinkih gospodarske politike in upravljanja na zaposlovanje, z ukrepi za proračunsko podporo ter z usposabljanjem, zlasti institucionalnim; to razvojno sodelovanje pa mora biti dobro usklajeno med Komisijo, državami članicami in drugimi mednarodnimi razvojnimi partnerji ter pomembnimi akterji, vključno z Mednarodno organizacijo dela in drugimi agencijami ZN ter mednarodnimi finančnimi ustanovami;

40.   poziva k obnovitvi prizadevanj v boju proti kršitvam človekovih pravic in delovnega prava, in sicer z možnostjo, da bi večnacionalna podjetja, ki poslujejo v državah v razvoju, izključili iz javnih naročil, ki jih financirajo ali podpirajo Evropska unija in njene članice ter iz izvoznih kreditnih garancij, ki jih odobrijo Evropska investicijska banka in druge finančne institucije, če bi kršila te pravice; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo spoštovanje temeljnih delovnih standardov obvezno v okviru javnih naročil, ki se financirajo iz Evropskega razvojnega sklada oziroma prejemajo drugo podporo Skupnosti ali dvostransko podporo;

41.   poziva države članice, naj v večji meri uskladijo prizadevanja za razvoj usposobljenosti, da bi se združile in delile koristi novih tehnologij in inovacij; ugotavlja, da se dostojno delo doseže z rastjo, naložbami in razvojem podjetništva, skupaj s družbeno odzivnostjo;

42.   poziva institucije EU, naj v okviru Lizbonske strategije in integriranih smernic za rast in delovna mesta (2005–2008) razvijejo in spodbujajo evropsko podjetniško kulturo, namenjeno posameznikom in zlasti mladim, da bi ustvarili hitro rastoča podjetja in lažje dosegli enega od ciljev dostojnega dela, in sicer ustvarjanje več in boljših delovnih mest;

43.   poziva države članice, naj dostojno delo prednostno obravnavajo v svoji gospodarski in socialni politiki, tako da dajo poseben poudarek ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, spoštovanju temeljnih delovnih pravic za vse kategorije delavcev, krepitvi socialnega varstva in spodbujanju socialnega dialoga;

44.   poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo sprejetje kodeksov ravnanja kot prostovoljnih pobud na ravni podjetij ali sektorja, ki se nanašajo na in dopolnjujejo nacionalno zakonodajo in mednarodne standarde, ter kodekse ravnanja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in Mednarodne organizacije dela za večnacionalna podjetja;

45.   zelo priporoča, da države članice in Evropska unija spodbujajo uporabo dobrih praks družbene odgovornosti podjetij pri vseh podjetjih, ne glede na to, kje opravljajo dejavnosti, da se ustvari varno, prilagodljivo in kakovostno delovno okolje; spodbuja forum interesnih skupin in evropsko zvezo za družbeno odgovornost podjetij, naj razvijeta pobude, ki bodo pospeševale vključevanje dostojnega dela kot pomembne sestavine družbene odgovornosti podjetij;

46.   poziva države članice in Komisijo kot delodajalce v državah v razvoju, naj upoštevajo načelo dostojnega dela v skladu s priporočilom 135 Mednarodne organizacije dela o določanju minimalne plače s posebnim poudarkom na državah v razvoju;

47.   pozdravlja prispevek organizacij ZN k dostojnemu delu, npr. pobudo visokega komisarja ZN za človekove pravice za dopolnilno poročilo o človekovih pravicah v nadnacionalnih korporacijah;

48.   poudarja, kako pomembno je spodbujanje tristranske deklaracije Mednarodne organizacije dela o večnacionalnih podjetjih in socialni politiki;

49.   spodbuja podjetja, da sprejmejo odgovorno, nediskriminacijsko kadrovsko politiko in politiko poklicnega razvoja, da se pospeši zaposlovanje žensk in prikrajšanih na trgu dela;

50.   priporoča, da podjetja prevzamejo pobude za spodbujanje večjega sodelovanja in zastopanosti žensk v organih socialnega dialoga, kar je strateški cilj koncepta dostojnega dela;

51.   poziva Komisijo, naj v okviru politike razvojnega sodelovanja skupaj s socialnimi partnerji in Mednarodno organizacijo dela spodbuja podjetnice k ustanavljanju in razvijanju podjetij v Evropski uniji in zunaj nje;

52.   poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo podjetja, ki delujejo v Evropski uniji in zunaj nje, nudila boljše informacije in posvetovanje s predstavniki delavcev kot del širšega trajnega socialnega dialoga, s katerim obveščajo delavce in se z njimi posvetujejo o različnih vprašanjih v zvezi z njihovo zaposlitvijo in delovnimi pogoji; poziva Komisijo, države članice in socialne partnerje, naj priznajo visoke standarde zaposlitvenega zdravja in varnosti kot bistveno človekovo pravico;

53.   poudarja pomen socialnega dialoga pri pripravi nacionalnih programov za dostojno delo, ki bi jih izvajale države članice, in jih poziva k pristnemu posvetovanju s socialnimi partnerji;

54.   poudarja, da imajo socialni partnerji bistveno vlogo pri uspešnem izvajanju Agende za dostojno delo in bi morali biti zato vsaj prek postopka obravnavanja dejavno udeleženi pri izvajanju pobud za dostojno delo;

55.   pozdravlja pogajanja evropskih socialnih partnerjev o okvirnem sporazumu o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu kot primer spodbujanja dostojnega dela v Evropi; poziva Komisijo, naj spodbuja socialne partnerje k uspešnemu zaključku teh pogajanj;

56.   poudarja, da evropska socialna agenda, Lizbonska strategija (vključno z nacionalnimi programi reform) in vedno večja prizadevanja za ratifikacijo in izvajanje mednarodnih konvencij o delu, ki jih je Mednarodna organizacija dela označila za sodobne, predstavljajo načrt EU glede dostojnega dela;

57.   poziva države članice, naj izvajajo učinkovite, preventivne in zaščitne politike in programe, da bi povečale število, kakovost in pristojnosti ter orodja inšpektorata za delo v skladu z zakonodajo Skupnosti in konvencijami Mednarodne organizacije dela, da se povečata varnost in zdravje pri delu, izboljšajo delovni pogoji in druga socialna zakonodaja;

58.   priporoča tesnejše sodelovanje pri razvoju izmenjave dobrih praks na ravni Skupnosti med nacionalnimi inšpekcijskimi službami za delo, kar bi pripomoglo k spodbujanju dostojnega dela; poziva države članice, naj pristojnim inšpekcijskim organom za delo dodelijo obsežnejša sredstva, ki bi jim omogočila izvajanje nalog tako, da bi se namesto izogibanja nacionalnim delovnim predpisom zagotovilo njihovo praktično izvajanje;

59.   poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo z obstoječim pravom zaščitene tudi vse nove oblike dela, in naj razmislijo o novih pravnih instrumentih, ki se bodo lahko prožno uporabljali za nove oblike dela, tako da bo vsem delavcem zagotovljena enotna raven zaščite;

60.   priznava pomen dela omrežja za zaposlovanje mladih in foruma Mednarodne organizacije dela za dostojno delo v obliki izmenjave vrstnikov, podpore in revizijskih mehanizmov; poziva Komisijo, naj skupaj z Mednarodno organizacijo dela podpre razvoj teh omrežij v državah partnericah EU kot enega od načinov za izvajanje svetovne agende za zaposlovanje;

61.   poziva države članice, naj zagotovijo izobraževanje za mlade kot učinkovito strategijo za preprečevanje družbene izključenosti in revščine ter da razvijejo njihovo zaposljivost tako, da uporabijo sedanje mehanizme, kot so omrežje Euroguidance, ki posameznikom pomaga, da se bolje seznanijo s priložnostmi za delo v Evropi; poziva jih tudi, da omogočijo uspešen prehod na trg dela in izboljšajo dostop do zaposlitve prek shem za poklicno usmerjanje, hkrati pa zagotovijo usklajenost z življenjskim ciklusom in medgeneracijskim pristopom;

62.   poziva države članice, naj razširijo svoje naložbe v infrastrukturo, ki je potrebna za uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, in v izobraževanje ter usposabljanje mladih s skupnimi naložbami javnega in zasebnega sektorja;

63.   poziva države članice, naj pri izvajanju politike Skupnosti zagotovijo vsesplošen in povečan dostop do možnosti vseživljenjskega učenja tudi na geografsko odmaknjenih in podeželskih območjih ter izvajajo posebne ukrepe, prilagojene lokalnim razmeram, da bi v spreminjajočem se delovnem okolju zagotovile zaposljivost vseh;

64.   poziva države članice, naj v svojih izobraževalnih sistemih uvedejo ustrezne reforme in vsem zagotovijo dostop do kakovostne izobrazbe;

65.   poziva Komisijo in države članice, naj vključijo razsežnost spola in razvoja v vse politike in programe za spodbujanje dostojnega dela in poziva države članice, naj moškim in ženskam zagotovijo enake možnosti za dostojno delo ne le z vidika dostopa do zaposlitve ali napredovanja, ampak tudi glede višine plačila;

66.   poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo spravo med zasebnim, družinskim in poklicnim življenjem, s čimer naj bi se povečalo sodelovanje žensk na trgu dela ter preučili in odstranili vzroki, ki bi utegnili spodkopati učinkovitost teh ukrepov;

67.   priporoča, da se razišče, kako povečati zaželenost delovnih mest, ki zdaj veljajo za pretežka oziroma preveč ponižujoča (pomoč na domu, pomoč družini, skrb za starejše, osebne storitve itd.);

68.   poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo ukrepe, s katerimi bodo vsi delavci lažje uskladili poklicno in družinsko življenje, glede na to, da lahko dolg delovnik, stres in negotovost zaposlitve ogrozijo družinsko življenje, ki je pomemben temelj naše družbe;

69.   poziva Komisijo in države članice, naj za ekonomsko in socialno enakopravnost žensk v državah v razvoju in spodbujanje dostojnega dela na vseh ravneh sodelujejo z nevladnimi organizacijami, sindikati ter organizacijami in omrežji žensk;

70.   pozdravlja pobudo, ki je bila objavljena v sporočilu Komisije o dostojnem delu, da je treba podpreti prizadevanja za boljšo vključenost socialnih partnerjev in drugih zainteresiranih strani družbe pri upravljanju na svetovni ravni po zgledu svetovalnega modela OECD;

71.   poziva države članice, naj sprejmejo nacionalno politiko za spodbujanje enakih priložnosti in enake obravnave delavcev, ne glede na starost in spol; poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje diskriminacije žensk in starejših delavcev;

72.   poudarja, da je cilj spodbujanja dostojnega dela doseči splošno izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev za vse, in zaradi tega podpira vključitev neformalnega sektorja v glavno gospodarsko dogajanje;

73.   poziva Komisijo in države članice, naj podprejo in spodbujajo zakonodajne in politične pobude in prakse o nediskriminaciji do invalidnosti in enakih možnostih pri poklicnem usposabljanju in na delovnem mestu, vključno s podporo za prilagoditev delovnih mest za invalide, kar zadeva države v razvoju;

74.   poziva Komisijo, naj spodbudi države članice, da bodo na področju socialne zaščite uporabljale odprto metodo usklajevanja, da bi povečale vrednost različnih socialnih sistemov; v ta namen in v skladu z revidirano lizbonsko strategijo ter da bi se izboljšale prilagodljivost in mobilnost evropskih delavcev ter socialna kohezija v Uniji, meni, da je treba bolj uskladiti pokojninske sisteme, zlasti glede vključitve primerov, ko so ljudje delali v različnih državah članicah, še posebej zato, ker to ne onemogoča le prostega pretoka delavcev, ampak tudi ovira enoten trg finančnih storitev;

75.   ugotavlja, da marginalizacija nekaterih manjšin, ki temelji na religiji ali rasi, ovira dosego dostojnega dela za vse v EU, in zato poziva vse države članice, ki tega še niso storile, naj Direktivo Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(9) dokončno prenesejo v svoj pravni red;

76.   v okviru doslednega pristopa do mednarodnih migracij zaradi dela pozdravlja pripravljenost držav članic, da ratificirajo Mednarodno konvencijo o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov ter konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 97 in 143;

77.   poziva države članice, naj dosežejo dogovor o skupni standardni opredelitvi prisilnega dela in zlorabe ranljivosti, da bi zmanjšali dvoumnost in pristranskost v sodnih odločbah;

78.   ugotavlja, da so nekateri državljani EU, ki uveljavljajo svojo pravico do svobode gibanja, izpostavljeni slabim delovnim pogojem, ter poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo politike za spremljanje izkušenj znotraj evropskih migrantov na trgu dela in naj sprejmejo ukrepe za odpravo izkoriščevalske delovne prakse;

79.   poziva Komisijo in delegacije Skupnosti v partnerskih državah, naj dejavno spodbujajo vključevanje agende o dostojnem delu, nacionalnih programov za dostojno delo in regionalnih programov za dostojno delo v državne strateške dokumente, regionalne strateške dokumente, nacionalne akcijske načrte in druge programske instrumente politike razvojnega sodelovanja EU;

80.   pozdravlja namero Komisije, da pretehta razširitev določbe Uredbe (ES) št. 2110/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti(10), kar zadeva spoštovanje temeljnih delovnih standardov, na naročila, ki se financirajo iz Evropskega razvojnega sklada;

81.   poziva Komisijo, naj dodeli ustrezna sredstva za izvajanje svojih predlogov za spodbujanje dostojnega dela, ki so zapisani v njenem sporočilu o vlaganju v ljudi;

82.   pozdravlja pomembnost, ki jo sporočilo Komisije o vlaganju v ljudi pripisuje izvajanju Agende za dostojno delo v državah partnericah EU; pozdravlja dejstvo, da program priznava jasno povezavo med dostojnim delom in socialno zaščito; poziva Komisijo, naj zagotovi zadostna sredstva za spodbujanje dostojnega dela v okviru tematskega programa vlaganje v ljudi;

83.   pozdravlja novo celovito strategijo za pravice otrok, ki je bila napovedana v sporočilu Komisije "Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti" (KOM(2006)0367), in opozarja, da je treba ukrepe proti delu otrok, kot je opredeljeno v konvencijah Mednarodne organizacije dela št. 138 in 182 proti prisilnemu delu, vključiti med nacionalne in mednarodne ukrepe;

84.   poziva države članice, naj sprejmejo politiko v skladu s skupnimi osnovnimi načeli o vključevanju državljanov tretjih držav v EU;

85.   pozdravlja namero Komisije, da pripravi poročilo o nadaljnjem izvajanju svojega sporočila o dostojnem delu do leta 2008, ki bi moralo vsebovati analizo in oceno o tem, v kakšni meri države članice ratificirajo in izvajajo konvencije Mednarodne organizacije dela o zaposlovanju, zdravju in varnosti, varstvu materinstva in pravic delavcev migrantov; poziva, naj to poročilo vsebuje tudi akcijski program za dostojno delo, ki bo obsegal sodelovanje v EU in prizadevanja na mednarodni ravni;

86.   pozdravlja prizadevanje Komisije za izboljšanje analiz in oblikovanje primernih kazalnikov v zvezi z izvajanjem Agende za dostojno delo;

87.   pozdravlja predlog ministrske izjave Ekonomskega in socialnega sveta ZN z dne 5. julija 2006, da je treba Agendo za dostojno delo razviti z največjo pripravljenostjo, da bi se do leta 2015 dosegli vidni rezultati;

88.   poziva Komisijo, naj Parlamentu predloži specifične številčne podatke, ki kažejo, kako se financirajo dostojno delo in z njim povezane zadeve, da bi lahko bolje ocenili politično zavezanost s stališča financiranja;

89.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 93, 27.4.2007, str. 38.
(2) UL C 271 E, 12.11.2003, str. 598.
(3) UL C 46, 24.2.2006, str. 1.
(4) UL C 300 E, 11.12.2003, str. 290.
(5) UL L 317, 15.12.2000, str. 3.
(6) UL L 378, 27.12.2006, str. 41.
(7) UL L 386, 29.12.2006, str. 1.
(8) UL L 169, 30.6.2005, str. 1.
(9) UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
(10) UL L 344, 27.12.2005, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov