Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0256(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0141/2007

Indgivne tekster :

A6-0141/2007

Forhandlinger :

PV 23/05/2007 - 17
CRE 23/05/2007 - 17

Afstemninger :

PV 24/05/2007 - 7.2
CRE 24/05/2007 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0208

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 47k
Torsdag den 24. maj 2007 - Strasbourg
Den fælles markedsordning for korn *
P6_TA(2007)0208A6-0141/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. maj 2007 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1784/2003 om den fælles markedsordning for korn (KOM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0755)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0044/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0141/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 6
(6)  Der bør derfor træffes passende foranstaltninger for at sikre, at EF's kornmarked fungerer effektivt. I lyset af ovenstående og de muligheder, som producenterne har for at afsætte deres korn på markedet, vil den mest hensigtsmæssige foranstaltning derfor være at udelukke majs fra den interventionsordning, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1784/2003.
(6)  Der bør derfor træffes passende foranstaltninger for at sikre, at EF's kornmarked fungerer effektivt. I lyset af ovenstående bør der ske en mængdemæssig begrænsning af de årlige opkøb af majs i henhold til den interventionsordning, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1784/2003.
Ændring 2
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 5, stk. 1 (forordning (EF) nr. 1784/2003)
2)  Artikel 5, stk. 1, affattes således:
udgår
"1. De interventionsorganer, som medlemsstaterne har udpeget, opkøber i fællesskab hvede, hård hvede, byg og sorghum, som de får tilbudt, og som er høstet i EF, forudsat at tilbuddene opfylder de fastsatte betingelser, navnlig med hensyn til kvalitet og mængde."
Ændring 3 + 4
ARTIKEL 1, NR. 2 A (ny)
Artikel 5, stk. 1, afsnit 1 a og 1 b (nye) (forordning (EF) nr. 1784/2003)
2a)  I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
"Uanset bestemmelserne i afsnit 1 kan de årlige interventionsopkøb af majs ikke overskride følgende øvre grænser:
- 2 mio. ton i produktionsåret 2007/08
- 1 mio. ton i produktionsåret 2008/09
- 0 mio. ton i produktionsåret 2009/10.
Senest den 31. december 2008 forelægger Kommissionen en beretning, hvori den evaluerer udviklingen på majsmarkedet og den økonomiske situation inden for sektoren samt tager spørgsmålet om afskaffelse eller udvidelse af interventionsordningen op til fornyet overvejelse med eventuel fremlæggelse af dermed forbundne lovforslag."

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik