Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0256(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0141/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0141/2007

Συζήτηση :

PV 23/05/2007 - 17
CRE 23/05/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 24/05/2007 - 7.2
CRE 24/05/2007 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0208

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 346kWORD 49k
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών *
P6_TA(2007)0208A6-0141/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (COM(2006)0755 – C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0755)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0044/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0141/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
(6)  Κρίνεται επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κοινοτικής αγοράς σιτηρών. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων στοιχείων και των δυνατοτήτων διάθεσης στην αγορά που έχουν οι παραγωγοί, το πιο ενδεδειγμένο μέτρο για το σκοπό αυτό θεωρείται η εξαίρεση του αραβοσίτου από το καθεστώς παρέμβασης που προβλέπει ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1784/2003.
(6)  Κρίνεται επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κοινοτικής αγοράς σιτηρών. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων στοιχείων, ο ετήσιος όγκος των αγορών αραβοσίτου από το καθεστώς παρέμβασης που προβλέπει ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1784/2003 πρέπει να περιοριστεί.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 5, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003)
2.  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Οι οργανισμοί παρέμβασης που έχουν υποδειχθεί από τα κράτη μέλη αγοράζουν τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, την κριθή και το σόργο τα οποία έχουν συγκομιστεί στην Κοινότητα και προσφέρονται σε αυτούς, με την προϋπόθεση ότι οι προσφορές πληρούν τους καθορισμένους όρους, κυρίως ως προς την ποσότητα και την ποιότητα."
Διαγράφεται
Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2Α (νέο)
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφια 1α και 1β (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1784/2003)
2α. Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
"Κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου, η αγορά αραβοσίτου από την παρέμβαση υπόκειται στα ακόλουθα ετήσια ανώτατα όρια:
– 2 εκατομμύρια τόνοι κατά το έτος εμπορίας 2007/08,
– 1 εκατομμύριο τόνοι κατά το έτος εμπορίας 2008/09,
– 0 τόνοι από το έτος εμπορίας 2009/10 και εξής.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση που αξιολογεί τις τάσεις στην αγορά αραβοσίτου, την οικονομική κατάσταση του κλάδου και κατά πόσον η παρέμβαση πρέπει να καταργηθεί ή να παραταθεί· η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από νέες νομοθετικές προτάσεις."

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου