Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0256(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0141/2007

Esitatud tekstid :

A6-0141/2007

Arutelud :

PV 23/05/2007 - 17
CRE 23/05/2007 - 17

Hääletused :

PV 24/05/2007 - 7.2
CRE 24/05/2007 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0208

Vastuvõetud tekstid
PDF 274kWORD 49k
Neljapäev, 24. mai 2007 - Strasbourg
Teraviljaturu ühine korraldus *
P6_TA(2007)0208A6-0141/2007

Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta (KOM(2006)0755 – C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0755)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0044/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0141/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 6
(6)  Järelikult on vaja võtta asjakohased meetmed, et tagada ühenduse teraviljaturu nõuetekohane toimimine. Võttes arvesse eespoolnimetatud tegureid ja tootjate võimalusi turul, tundub sobivaim meede olevat maisi väljajätmine määrusega (EÜ) nr 1784/2003 ettenähtud sekkumiskorrast.
(6)  Järelikult on vaja võtta asjakohased meetmed, et tagada ühenduse teraviljaturu nõuetekohane toimimine. Võttes arvesse eespoolnimetatud tegureid, tuleks määruses (EÜ) nr 1784/2003 sätestatud sekkumiskorra alusel kokkuostetava maisi aastast kogust piirata.
Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 2
Artikli 5 lõige 1 (määrus (EÜ) nr 1784/2003)
2.  Artiklis 5 asendatakse lõige 1 järgmise tekstiga:
"1. Liikmesriikide määratud sekkumisametid ostavad kokku neile pakutavat ja ühenduses koristatud pehmet nisu, kõva nisu, otra ja sorgot, eeldusel et pakkumised vastavad eelkõige kvaliteedi ja koguste kohta ettenähtud tingimustele."
välja jäetud
Muudatusettepanekud 3 ja 4
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)
Artikli 5 lõike 1 esimene a ja esimene b lõik (uued) (määrus (EÜ) nr 1784/2003)
2 a.  Artikli 5 lõikele 1 lisatakse järgmised lõigud:
"Erandina esimeses lõigus sätestatud korraldustest kehtestatakse maisi sekkumiskokkuostule järgmised aastased ülemmäärad:
– 2 miljonit tonni turustusaastal 2007/2008,
– 1 miljon tonni turustusaastal 2008/2009,
– 0 tonni alates turustusaastast 2009/2010."
Komisjon esitab 31. detsembriks 2008 aruande maisituru trendide hindamise, sektori majandusliku olukorra ja küsimuse kohta, kas sekkumine tuleks kaotada või tuleks seda pikendada, millele vajadusel on lisatud uued õigusaktide ettepanekud."

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika