Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0256(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0141/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0141/2007

Keskustelut :

PV 23/05/2007 - 17
CRE 23/05/2007 - 17

Äänestykset :

PV 24/05/2007 - 7.2
CRE 24/05/2007 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0208

Hyväksytyt tekstit
PDF 271kWORD 45k
Torstai 24. toukokuuta 2007 - Strasbourg
Viljan yhteinen markkinajärjestely *
P6_TA(2007)0208A6-0141/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. toukokuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi viljan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1784/2003 muuttamisesta (KOM(2006)0755 – C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0755)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0044/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0141/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE
(6)  Sen vuoksi on hyväksyttävä tarpeelliset toimenpiteet viljamarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Asetuksessa (EY) N:o 1784/2003 säädetyn maissin interventiojärjestelmän lakkauttaminen vaikuttaa tässä tarkoituksessa kaikkein tarkoituksenmukaisimmalta toimenpiteeltä, kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat ja tuottajien käytettävissä olevat myyntikanavat.
(6)  Sen vuoksi on hyväksyttävä tarpeelliset toimenpiteet viljamarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Asetuksessa (EY) N:o 1784/2003 säädetyn maissin interventiojärjestelmän mukaista maissin vuosittaista ostoa olisi siksi rajoitettava määrällisesti, kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat.
Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
5 artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 1784/2003)
2)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:
Poistetaan.
"1. Jäsenvaltioiden nimeämien interventioelinten on ostettava niille tarjottu yhteisössä korjattu tavallinen vehnä, durumvehnä, ohra ja durra, jos tarjoukset täyttävät tietyt erityisesti laatua ja määrää koskevat vaatimukset."
Tarkistukset 3 ja 4
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
5 artiklan 1 kohdan 1 a ja 1 b alakohta (uusi) (asetus (EY) N:o 1784/2003)
2 a)  Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:
"Maissin vuosittaiset interventio-ostot tehdään ensimmäisen alakohdan säännöksistä poiketen seuraavien enimmäismäärien mukaisesti:
– 2 miljoonaa tonnia markkinointivuonna 2007/2008,
– miljoona tonnia markkinointivuonna 2008/2009,
– nolla tonnia markkinointivuodesta 2009/2010 alkaen.
Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä kertomuksen, jossa arvioidaan maissimarkkinoiden kehittymistä, alan taloudellista tilannetta ja interventioiden lakkauttamista tai jatkamista, ja tekee tarvittaessa uusia lainsäädäntöehdotuksia."

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö