Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0256(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0141/2007

Pateikti tekstai :

A6-0141/2007

Debatai :

PV 23/05/2007 - 17
CRE 23/05/2007 - 17

Balsavimas :

PV 24/05/2007 - 7.2
CRE 24/05/2007 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0208

Priimti tekstai
PDF 354kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2007 m. gegužės 24 d. - Strasbūras
Bendras grūdų rinkos organizavimas *
P6_TA(2007)0208A6-0141/2007

2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (COM(2006)0755 – C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0755)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba pasikonsultavo su Parlamentu (C6-0044/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto (A6-0141/2007) pranešimą,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS
6)  Todėl būtina priimti atitinkamas priemones, kad būtų galima garantuoti gerą Bendrijos grūdų rinkos funkcionavimą. Tuo tikslu, atsižvelgiant į anksčiau minėtus faktus ir ūkininkų rinkoje turimas realizavimo galimybes, Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 numatytas intervencinės sistemos taikymo kukurūzams panaikinimas atrodo labiausiai tinkama priemone.
6)  Todėl būtina priimti atitinkamas priemones, kad būtų galima garantuoti gerą Bendrijos grūdų rinkos funkcionavimą. Tuo tikslu, atsižvelgiant į anksčiau minėtus faktus, metinis pagal Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 numatytą intervencinę sistemą superkamų kukurūzų kiekis turėtų būti ribojamas.
Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
5 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 1784/2003)
2. 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama šiuo tekstu:
"1. Valstybių narių paskirtos intervencinės agentūros superka joms siūlomus Bendrijoje išaugintus paprastuosius kviečius, kietuosius kviečius, miežius, ir sorgą, jeigu pasiūlymai atitinka nustatytus reikalavimus, ypač dėl kokybės ir kiekių."
Išbraukta
Pakeitimai 3 ir 4
1 STRAIPSNIO 2 A PUNKTAS (naujas)
5 straipsnio 1 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos) (Reglamentas (EB) Nr. 1784/2003)
2a. 5 straipsnio 1 dalis papildyta šia pastraipa:
"Nukrypstant nuo pirmoje pastraipoje nustatytos tvarkos, metinis intervencinis superkamų kukurūzų didžiausias kiekis ribojamas iki:
– 2 mln. tonų per 2007–2008 prekybos metus,
– 1 mln. tonų per 2008–2009 prekybos metus,
– 0 tonų nuo 2009–2010 prekybos metų.
Komisija iki 2008 m. gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą, kurioje įvertina kukurūzų rinkos tendencijas, ekonominę sektoriaus padėtį ir išnagrinėja klausimą, ar intervencinę sistemą reikia panaikinti, ar pratęsti jos galiojimą, ir, jei reikia, pateikia naujų teisėkūros pasiūlymų."

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika