Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0256(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0141/2007

Ingivna texter :

A6-0141/2007

Debatter :

PV 23/05/2007 - 17
CRE 23/05/2007 - 17

Omröstningar :

PV 24/05/2007 - 7.2
CRE 24/05/2007 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0208

Antagna texter
PDF 284kWORD 44k
Torsdagen den 24 maj 2007 - Strasbourg
Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål *
P6_TA(2007)0208A6-0141/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 maj 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1784/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (KOM(2006)0755 – C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0755)(1),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0044/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0141/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överrensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 6
(6)  Lämpliga åtgärder bör därför antas för att säkerställa att gemenskapsmarknaden för spannmål fungerar effektivt. Mot bakgrund av detta och de möjligheter som producenterna har att avsätta sitt spannmål på marknaden, förefaller den lämpligaste åtgärden vara att utesluta majs från det interventionssystem som fastställs i förordning (EG) nr 1784/2003.
(6)  Lämpliga åtgärder bör därför antas för att säkerställa att gemenskapsmarknaden för spannmål fungerar effektivt. Mot bakgrund av detta bör volymen av de årliga inköpen av majs begränsas inom ramen för det interventionssystem som fastställs i förordning (EG) nr 1784/2003.
Ändring 2
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 5, punkt 1 (förordning (EG) nr 1784/2003)
2.  Artikel 5.1 skall ersättas med följande:
utgår
"1. De interventionsorgan som utses av medlemsstaterna skall köpa in det vete, durumvete, korn och sorghum som erbjuds dem och har skördats i gemenskapen, förutsatt att erbjudandena uppfyller de fastställda villkoren, särskilt när det gäller kvalitet och kvantitet."
Ändring 3 och 4
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)
Artikel 5, punkt 1 stycke 1a (nytt) (förordning (EG) nr 1784/2003)
2a.  I artikel 5.1 skall följande stycken läggas till:
"Utan hinder av den bestämmelse som anges i stycke 1 skall de årliga inköpen av majs för intervention omfattas av följande tak:
– 2 miljoner ton under regleringsåret 2007/2008,
– 1 miljon ton under regleringsåret 2008/2009,
– 0 ton från och med regleringsåret 2009/2010.
Kommissionen skall senast den 31 december 2008 lägga fram en rapport med en bedömning av utvecklingen på majsmarknaden, den ekonomiska situationen inom sektorn och frågan om huruvida interventionen skall avskaffas eller utvidgas, eventuellt tillsammans med nya lagförslag."

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy