Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2121(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0198/2007

Indgivne tekster :

A6-0198/2007

Forhandlinger :

PV 23/05/2007 - 13
CRE 23/05/2007 - 13

Afstemninger :

PV 24/05/2007 - 7.3
CRE 24/05/2007 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0209

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 45k
Torsdag den 24. maj 2007 - Strasbourg
Prøvelse af Beniamino Donnicis mandat
P6_TA(2007)0209A6-0198/2007

Europa-Parlamentets afgørelse af 24. maj 2007 om prøvelse af Beniamino Donnicis mandat (2007/2121(REG))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 3, 4 og 9 og bilag I,

-   der henviser til den kompetente italienske myndigheds officielle meddelelse om valget af Beniamino Donnici til Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Achille Occhettos indsigelse mod gyldigheden af valget af Beniamino Donnici til Europa-Parlamentet, der modtoges den 25. marts 2007,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0198/2007),

A.   der henviser til, at artikel 7, stk. 1 og 2 i akten af 20. september 1976 fastsætter, hvilke hverv der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet,

B.   der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til forretningsordenens artikel 9 og bilag I er forpligtet til at give nøjagtige oplysninger om deres erhverv samt alle andre funktioner og aktiviteter, de udfører mod vederlag,

C.   der henviser til, at forretningsordenens artikel 3, stk. 5, indeholder følgende bestemmelse: "Skyldes valget af et medlem, at kandidater på samme liste har trukket deres kandidatur tilbage, påser det udvalg, der er kompetent med hensyn til valgs prøvelse, at denne tilbagetrækning er sket i overensstemmelse med ånd og bogstav i akten af 20. september 1976 og artikel 4, stk. 3, i denne forretningsorden",

D.   der henviser til, at de nationale bestemmelser vedrørende proceduren for valg til Europa-Parlamentet skal overholde fællesskabsretssystemets grundlæggende principper, Fællesskabets primærret og ånd og bogstav i 1976-akten; der henviser til, at de nationale kompetente myndigheder, dvs. lovgivningsmyndigheder, forvaltningsmyndigheder og retlige myndigheder, derfor ikke kan ignorere de fællesskabsretlige principper på valgområdet, når de anvender og/eller fortolker deres nationale bestemmelser vedrørende proceduren for valg til Europa-Parlamentet,

E.   der henviser til, at vurderingen af, om Achille Occhettos tilbagetrækning af sit kandidatur er sket i overensstemmelse med ånd og bogstav i 1976-akten, skal foretages i lyset af artikel 6 i samme akt, som fastsætter, at "Medlemmerne af Europa-Parlamentet (…) ikke er bundet af pålæg og kan ikke modtage bundet mandat", og at medlemmernes frihed og uafhængighed er et helt centralt princip,

F.   der henviser til, at statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (der træder i kraft i 2009) i artikel 2, stk. 1, fastsætter, at "Medlemmerne er frie og uafhængige", og at artikel 2, stk. 2, som en naturlig følge af stk. 1 desuden fastsætter, at "Aftaler om nedlæggelse af et mandat inden eller ved en valgperiodes udløb er ugyldige",

G.   der henviser til, at medlemsstatuttens bestemmelser blot er en præcisering af de principper om frihed og uafhængighed, der er indeholdt i akten fra 1976, og nu fastslås eksplicit i medlemsstatutten for at beskytte Europa-Parlamentet og dets medlemmer,

H.   der henviser til, at statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, skønt den først træder i kraft fra næste valgperiode, der begynder i 2009, på fællesskabsretssystemets nuværende trin er en primærretlig retsakt vedtaget af Europa-Parlamentet med Rådets ubetingede godkendelse og forskriftsmæssigt offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende,

I.   der henviser til, at Europa-Parlamentet ligesom de nationale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen og/eller fortolkningen af de nationale bestemmelser vedrørende proceduren for valg til Europa-Parlamentet, skal tage hensyn til principperne og bestemmelserne i medlemmernes statut og under alle omstændigheder, bl.a. i medfør af det i EF-traktatens artikel 10 fastsatte princip om loyalt samarbejde, skal afholde sig fra at vedtage foranstaltninger eller bestemmelser, der klart strider mod denne statut,

J.   der henviser til, at principperne og bestemmelserne i medlemmernes statut hører til blandt de i EU-traktatens artikel 6 fastsatte principper, som er fundamentet for Den Europæiske Union (navnlig princippet om demokrati og retsstatsprincippet), og som sidstnævnte respekterer som generelle principper for fællesskabsretten,

K.   der henviser til, at artikel 6 i 1976-akten juridisk set også finder anvendelse på de kandidater, der officielt er opført på listen over valgte kandidater, og til, at dette er i Europa-Parlamentets interesse, eftersom disse kandidater er potentielle medlemmer af Parlamentet,

L.   der henviser til, at Achille Ochettos tilbagetrækning af sit kandidatur skyldes en aftale, der var indgået - inden kundgørelsen af de repræsentanter, der blev indvalgt i Europa-Parlamentet ved valget den 12.-13. juni 2004 - med det andet medlem af listen "Società civile Di Pietro-Occhetto", og at hans tilbagetrækning af sit kandidatur må anses for uforenelig med ånd og bogstav i akten fra 1976 og dermed for ugyldig,

M.   der henviser til, at ugyldigheden af Achille Occhettos tilbagetrækning af sit kandidatur betyder, at hans afløser, Beniamino Donnicis mandat ikke kan retfærdiggøres hverken de facto eller de jure,

N.   der henviser til, at forvaltningsdomstolen i regionen Lazio (første instans) med sin dom af 21. juli 2006 fastslog, at Achille Ochettos erklæring om tilbagetrækning af kandidatur, afgivet forud for kundgørelsen af de valgte repræsentanter, ikke udgør noget afkald på en plads opnået på en liste over valgte kandidater - eftersom respekten for folkets vilje kræver, at valgresultater betragtes som endelige og uforanderlige - og ikke har nogen virkning i forbindelse med vedtagelse af eventuelle afgørelser om overtagelse af ledige mandater i tilfælde af uforenelighed, fortabelse af mandat, manglende valgbarhed eller rettighedshaveres afkald på udnævnelse eller hverv; der henviser til, at har en kandidat, der har givet afkald på sit kandidatur, derfor har ret til, når forudsætningerne for overtagelse af et ledigt mandat er til stede, at trække sin erklæring om afkald på kandidatur tilbage for at overtage et mandat, der er blevet ledigt,

O.   der henviser til, at det italienske statsråd i sin endelige afgørelse annullerede kundgørelsen af, at Achille Occhetto var valgt til medlem af Europa-Parlamentet,

P.   der henviser til, at det i medfør af artikel 12 i 1976-akten er Europa-Parlamentet - og alene Europa-Parlamentet - der prøver sine direkte valgte medlemmers mandat, og at dette grundlæggende Europa-Parlamentsprærogativ ikke kan svækkes endsige udhules af en afgørelse truffet af de nationale myndigheder i klar strid med de relevante bestemmelser og principper i fællesskabsretten, heller ikke hvis den pågældende afgørelse er endeligt vedtaget af en retsinstans på højeste niveau i medlemsstaten, således som det er tilfældet med den her omhandlede afgørelse fra det italienske statsråd; der endvidere henviser til, at Domstolen i sin faste retspraksis som en bekræftelse af dette prærogativ, også i forbindelse med nationale endelige nationale afgørelser truffet i strid med fællesskabsretten, under alle omstændigheder har givet Europa-Parlamentet medhold på dette punkt,

Q.   der henviser til, at Europa-Parlamentet med fuld ret både kan afvise at godkende Beniamino Donnicis mandat og kan se bort fra det italienske statsråds afgørelse, da den strider mod ånd og bogstav i akten fra 1976, og dermed kan fastholde Achille Occhettos mandat,

1.   erklærer mandatet som medlem af Europa-Parlamentet for Beniamino Donnici, som den kompetente nationale myndighed har meddelt er blevet valgt, for ugyldigt;

2.   fastslår gyldigheden af Achille Ochettos mandat;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den ansvarlige nationale myndighed i Italien samt til Beniamino Donnici og Achille Ochetto.

(1) EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5. Senest ændret ved afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s.1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik