Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2121(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0198/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0198/2007

Συζήτηση :

PV 23/05/2007 - 13
CRE 23/05/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 24/05/2007 - 7.3
CRE 24/05/2007 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0209

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 278kWORD 46k
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Έλεγχος της εντολής του Beniamino Donnici
P6_TA(2007)0209A6-0198/2007

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με τον έλεγχο της εντολής του Beniamino Donnici (2007/2121(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 4 και 9, καθώς και το Παράρτημα I του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την επίσημη κοινοποίηση από την αρμόδια ιταλική εθνική αρχή της εκλογής του Beniamino Donnici ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ένσταση που υπέβαλε ο Achille Occhetto στις 25 Μαρτίου 2007 σχετικά με την εγκυρότητα της εκλογής του Beniamino Donnici στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0198/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 καθορίζει τα καθήκοντα τα οποία είναι ασυμβίβαστα με αυτά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 9 και του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υποχρέωση να δηλώνουν με ακρίβεια τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και οποιοδήποτε άλλο αμειβόμενο λειτούργημα ή αμειβόμενη δραστηριότητα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3, παράγραφος 5, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι "εφόσον ο διορισμός βουλευτή είναι συνέπεια της παραίτησης υποψηφίων του ίδιου ψηφοδελτίου, η αρμόδια για τον έλεγχο της εντολής επιτροπή μεριμνά ώστε η παραίτηση αυτή να υποβάλλεται σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, καθώς και του άρθρου 4, παράγραφος 3, του παρόντος Κανονισμού.",

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές διατάξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία πρέπει να συμμορφούνται προς τις θεμελιώδεις αρχές της κοινοτικής έννομης τάξης, το πρωτογενές δίκαιό της καθώς και με το πνεύμα της Πράξης του 1976· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους λόγους αυτούς, οι αρμόδιες εθνικές αρχές - νομοθετικές, διοικητικές και δικαιοδοτικές - όταν εφαρμόζουν και/ή ερμηνεύουν τις εθνικές τους διατάξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία δεν μπορούν να μη λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του κοινοτικού δικαίου σε θέματα εκλογών·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον η αποποίηση της εκλογής του Achille Occhetto είναι σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα της Πράξης του 1976, υπό το φως του άρθρου 6 που ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "δεν δεσμεύονται από οδηγίες, ούτε δέχονται επιτακτική εντολή" και ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των βουλευτών είναι θεμελιώδης αρχή,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς των βουλευτών (που θα ισχύσει από το 2009) προβλέπει, στο άρθρο 2, παράγραφος 1, ότι "οι βουλευτές είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι'· παρομοίως, η παράγραφος 2, η οποία αποτελεί προφανή απόρροια της παραγράφου 1, ορίζει ότι "συμφωνίες σχετικά με την παραίτηση από την εντολή πριν τη λήξη ή κατά το τέλος κοινοβουλευτικής περιόδου είναι άκυρες.",

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις αυτές του καθεστώτος των βουλευτών συνιστούν απλώς αποσαφήνιση των αρχών της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας που περιλαμβάνονται ήδη στην Πράξη του 1976 τις οποίες το καθεστώς των βουλευτών θεσπίζει ρητά για την κατοχύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μολονότι πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μόνο από την επόμενη νομοθετική περίοδο που θα αρχίσει το 2009, είναι, με βάση τη σημερινή κοινοτική έννομη τάξη, νομοθετική πράξη πρωτογενούς δικαίου, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγινε άνευ όρων δεκτό από το Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε κανονικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και/ή την ερμηνεία των εθνικών διατάξεων για την ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές και τις ρυθμίσεις του Καθεστώτος των βουλευτών και πρέπει εν πάση περιπτώσει να απέχουν, και τούτο βάσει της αρχής της θεμιτής συνεργασίας που θεσπίζει το άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ, από την έγκριση μέτρων ή διατάξεων σε καταφανή αντίθεση με το εν λόγω καθεστώς,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές και οι ρυθμίσεις του καθεστώτος των βουλευτών εμπίπτουν αδιαμφισβήτητα στις αρχές που προβλέπει το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ, αρχές που είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως, συγκεκριμένα, η αρχή της δημοκρατίας και η αρχή του κράτους δικαίου) και τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβεται ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική εμβέλεια του άρθρου 6 της Πράξης του 1976 περιλαμβάνει στο πλαίσιο εφαρμογής του και τους υποψηφίους οι οποίοι περιλαμβάνονται επίσημα στον πίνακα εκλογικών αποτελεσμάτων, και τούτο προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί είναι δυνάμει μέλη του Κοινοβουλίου,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραίτηση από την εκλογή που υπέβαλε ο Achille Occhetto είναι το αποτέλεσμα βούλησης που υπαγορεύεται από συμφωνία, η οποία είχε προηγηθεί της ανακήρυξης των εκλεγομένων στις ευρωπαϊκές εκλογές της 12ης και 13ης Ιουνίου 2004, με το άλλο μέλος του ψηφοδελτίου "Società civile Di Pietro-Occhetto" και ότι ως εκ τούτου πρέπει να θεωρηθεί ασυμβίβαστη με το γράμμα και το πνεύμα της Πράξης του 1976 και, κατά συνέπεια, άκυρη,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακυρότητα της παραίτησης από την εκλογή του Achille Occhetto αχρηστεύει το πραγματικό και νομικό στοιχείο στο οποίο ερείδεται η ύπαρξη και η εγκυρότητα της εντολής του διαδόχου του, Beniamino Donnici,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο του Λατίου (εκδίκαση σε πρώτο βαθμό), με την απόφασή του της 21ης Ιουλίου 2006, έκρινε ότι η παραίτηση στην οποία προέβη ο Achille Occhetto ενόψει της ανακήρυξης των εκλεγομένων, δεν συνιστά παραίτηση από τη θέση που καταλαμβάνει στον πίνακα εκλογικών αποτελεσμάτων, διότι ο σεβασμός της λαϊκής βούλησης επιβάλλει τα εκλογικά αποτελέσματα να θεωρούνται εκτός συναλλαγής και μη δυνάμενα να τροποποιηθούν, και δεν παράγει αποτελέσματα όσον αφορά την έγκριση τυχόν πράξεων υποκατάστασης σε περίπτωση ασυμβίβαστου, έκπτωσης, μη εκλογιμότητας ή αποποίησης του διορισμού ή του αξιώματος από πλευράς δικαιούχου· ωστόσο ο υποψήφιος που έχει παραιτηθεί από την εκλογή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποκατάστασης, να ανακαλέσει την πράξη παραίτησής του για να καταλάβει την έδρα που πρέπει να πληρωθεί με υποκατάσταση,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με οριστική απόφασή του έχουσα αποκτήσει την ισχύ του δεδικασμένου, είχε ακυρώσει την ανακήρυξη της εκλογής του Achille Occhetto ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του άρθρου 12 της Πράξης του 1976, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - και μόνον αυτό - ελέγχει τις εντολές των μελών του που εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία· ότι το θεμελιώδες αυτό προνόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση και, ακόμη λιγότερο, να εξουδετερώνεται από απόφαση των εθνικών αρχών που έχει εκδοθεί κατά καταφανή παράβαση των σχετικών κανόνων και αρχών του κοινοτικού δικαίου, και μάλιστα ακόμη και στην περίπτωση που η απόφαση αυτή έχει εγκριθεί οριστικά από ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο του εν λόγω κράτους, όπως, εν προκειμένω, η συγκεκριμένη απόφαση του ιταλικού Συμβουλίου της Επικρατείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου, επιβεβαιώνοντας τα προνόμια αυτά και έναντι οριστικών εθνικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου, έχει πάντως προσδιορίσει την ευθύνη του κράτους,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί νομίμως να απορρίψει την εγκυρότητα της εντολής του Beniamino Donnici και, ταυτόχρονα, να αγνοήσει την απόφαση του ιταλικού Συμβουλίου της Επικρατείας διότι αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα της Πράξης του 1976, διατηρώντας, κατά συνέπεια, την εντολή του Achille Occhetto,

1.   κηρύσσει άκυρη την εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Beniamino Donnici, η εκλογή του οποίου κοινοποιήθηκε από την αρμόδια εθνική αρχή·

2.   επιβεβαιώνει το κύρος της εντολής του Achille Occhetto·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην αρμόδια ιταλική εθνική αρχή και στους βουλευτές Beniamino Donnici και Achille Occhetto.

(1) ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 5. Πράξη όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 283, 21.10.2002, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου