Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2121(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0198/2007

Esitatud tekstid :

A6-0198/2007

Arutelud :

PV 23/05/2007 - 13
CRE 23/05/2007 - 13

Hääletused :

PV 24/05/2007 - 7.3
CRE 24/05/2007 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0209

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 44k
Neljapäev, 24. mai 2007 - Strasbourg
Beniamino Donnici volituste kontrollimine
P6_TA(2007)0209A6-0198/2007

Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta otsus Beniamino Donnici volituste kontrollimise kohta (2007/2121(REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat 20. septembri 1976. aasta akti(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 3, 4 ja 9 ning I lisa;

–   võttes arvesse Itaalia ametiasutuste ametlikku teadet Beniamino Donnici valimise kohta Euroopa Parlamendi liikmeks;

–   võttes arvesse Beniamino Donnici Euroopa Parlamenti valimise õigsuse vaidlustamist, mis saadi Achille Occhettolt 25. märtsil 2007;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0198/2007),

A.   arvestades, et 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõigetes 1 ja 2 täpsustatakse ülesanded, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga;

B.   arvestades, et kodukorra artikli 9 ja I lisa kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmed kohustatud selgelt deklareerima oma töö ja muu tasustatud tegevuse;

C.   arvestades, et kodukorra artikli 3 lõikes 5 on sätestatud, et "kui parlamendiliikme nimetamine on tingitud samas nimekirjas olnud kandidaatide tagasiastumisest, siis tagab volituste kontrollimise eest vastutav komisjon, et sellised tagasiastumised oleksid kooskõlas 20. septembri 1976. aasta akti sätte ja mõttega ning käesoleva kodukorra artikli 4 lõikega 3";

D.   arvestades, et Euroopa valimismenetlust käsitlevad riiklikud sätted peavad olema kooskõlas ühenduse õigussüsteemi aluspõhimõtetega, ühenduse esmase õigusega ning 1976. aasta akti teksti ja mõttega; arvestades, et seetõttu peavad pädevad riiklikud seadusandlikud, haldus- ja õigusasutused Euroopa valimismenetlust käsitlevaid riiklikke sätteid kohaldades ja/või tõlgendades võtma asjakohaselt arvesse ühenduse valimisõiguse põhimõtteid;

E.   arvestades, et Achille Occhetto loobumise vastavust 1976. aasta akti sättele ja mõttele tuleb hinnata nimetatud akti artikli 6 valguses, kus on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmeid ei seo mingid korraldused või juhised, määratledes seega juhtpõhimõttena parlamendiliikmete vabaduse ja sõltumatuse;

F.   arvestades, et 2009. aastal jõustuva Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et parlamendiliikmed on vabad ja sõltumatud, ning sellest otseselt tulenevas lõikes 2 täpsustatakse, et kokkulepped seoses mandaadist loobumisega enne ametiaja lõppu või selle lõppedes on kehtetud;

G.   arvestades, et põhimääruse nimetatud sätetega sõnastatakse juba 1976. aasta aktis sisalduv vabaduse ja sõltumatuse põhimõte, mida Euroopa Parlamendi ja selle liikmete kaitse eesmärgil toetatakse selgelt ka põhimääruses;

H.   arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus – ehkki see ei jõustu enne järgmist parlamendi ametiaega 2009. aastal – on ühenduse praeguse õigussüsteemi kohaselt esmane õigusakt, mille on vastu võtnud Euroopa Parlament nõukogu tingimusteta heakskiidul ja mis on nõuetekohaselt avaldatud Euroopa Liidu Teatajas;

I.   arvestades, et Euroopa Parlament ja Euroopa valimismenetlust käsitlevate riiklike sätete kohaldamise ja/või tõlgendamise eest vastutavad siseriiklikud ametiasutused peavad võtma nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse põhimõtteid ja sätteid, samuti peavad nad – muu hulgas EÜ asutamislepingu artiklis 10 sätestatud lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt – hoiduma vastu võtmast meetmeid või sätteid, mis on põhimäärusega selgelt vastuolus;

J.   arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse põhimõtted ja sätted moodustavad vaieldamatult osa Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 nimetatud põhimõtetest, millel Euroopa Liit rajaneb (sh demokraatia ja õigusriigi põhimõtted) ja mida see peab austama kui ühenduse õiguse üldpõhimõtteid;

K.   arvestades, et 1976. aasta akti artikli 6 kohaldamisala tuleks laiendada ka nendele kandidaatidele, kes on kantud ametlikult valimisjärgsesse nimekirja, kuna see on Euroopa Parlamendi huvides võimaluse tõttu, et need kandidaadid võivad saada Euroopa Parlamendi liikmeteks;

L.   arvestades, et Achille Occhetto loobumine tuleneb enne 12. ja 13. juunil 2004. aastal toimunud Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste väljakuulutamist valimisnimekirja Società civile Di Pietro-Occhetto teise liikmega sõlmitud kokkuleppest, mistõttu tuleks loobumist lugeda mittevastavaks 1976. aasta akti sättele ja mõttele ning seega kehtetuks;

M.   arvestades, et kui Achille Occhetto loobumine on kehtetu, ei saa pidada õiguspäraseks ka tema järglase Beniamino Donnici volitusi;

N.   arvestades, et 21. juulil 2006. aastal otsustas Lazio piirkondlik halduskohus (esimese astme kohus), et Achille Occhetto loobumisotsust, mis tehti enne valimistulemuste väljakuulutamist, ei saa lugeda loobumiseks kohast valimisjärgses nimekirjas, kuna rahva tahte austamine eeldab, et valimistulemusi ei saa muuta, ning et loobumine ei mõjuta ametikohale algselt õigust omavate isikute asendamist käsitlevate aktide vastuvõtmist nende isikute mittevastavuse, kodanikuõiguste kaotamise, mittevalitavuse või tagasiastumise korral; arvestades, et sellest tulenevalt on kandidaadil, kes ei soovi asuda ametikohale, kuhu ta on valitud, õigus asendamise tingimuste täitmise korral oma loobumisotsus tühistada ning asuda ametisse asendusliikmena;

O.   arvestades, et Itaalia Riiginõukogu tühistas lõpliku otsusega Achille Occhetto valimise Euroopa Parlamendi liikmeks;

P.   arvestades, et 1976. aasta akti artikli 12 kohaselt kontrollib otsestel ja üldistel valimistel valitud Euroopa Parlamendi liikmete volitusi Euroopa Parlament – ja ainult Euroopa Parlament; arvestades, et seda Euroopa Parlamendi eesõigust ei tohi kahtluse alla seada või veel vähem kehtetuks tunnistada siseriiklike ametiasutuste poolt vastuvõetud otsusega, mis on selges vastuolus ühenduse õiguse asjaomaste eeskirjade ja põhimõtetega, isegi kui sellise otsuse võttis lõplikult vastu asjaomase liikmesriigi kõrgeim kohus, nagu see oli ka kõnealusel juhul Itaalia Riiginõukogu otsusega; arvestades, et Euroopa Kohus on oma pretsedendiõiguses kinnitanud selle eesõiguse kehtivust – sh vis-à-vis lõplike siseriiklike kohtuotsustega, mis on tehtud ühenduse õigust rikkudes – ning otsustanud liikmesriigi kahjuks;

Q.   arvestades, et Euroopa Parlamendil on õigus nii keelduda Beniamino Donnici volituste kinnitamisest kui ka jätta Itaalia Riiginõukogu otsusega arvestamata põhjusel, et see on vastuolus 1976. aasta akti sätte ja mõttega, kinnitades seega Achille Occhetto volituste kehtivust,

1.   kuulutab Beniamino Donnici, kelle valituks osutumisest andsid teada riiklikud ametiasutused, volitused Euroopa Parlamendi liikmena kehtetuks;

2.   kinnitab Achille Occhetto volituste kehtivust;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Itaalia riiklikele ametiasutustele, Beniamino Donnicile ja Achille Occhettole.

(1) EÜT L 278, 8.10.1976, lk 5. Akti on viimati muudetud otsusega nr 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 21.10.2002, lk. 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika