Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2121(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0198/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0198/2007

Keskustelut :

PV 23/05/2007 - 13
CRE 23/05/2007 - 13

Äänestykset :

PV 24/05/2007 - 7.3
CRE 24/05/2007 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0209

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 43k
Torstai 24. toukokuuta 2007 - Strasbourg
Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastus
P6_TA(2007)0209A6-0198/2007

Euroopan parlamentin päätös 24. toukokuuta 2007 Beniamino Donnicin valtakirjan tarkastuksesta (2007/2121(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 3, 4 ja 9 artiklan sekä liitteen I,

–   ottaa huomioon Italian toimivaltaisen kansallisen viranomaisen antaman virallisen ilmoituksen Beniamino Donnicin valinnasta Euroopan parlamenttiin,

–   ottaa huomioon Achille Occhettolta 25. maaliskuuta 2007 vastaanotetun ilmoituksen Euroopan parlamenttiin valitun Beniamino Donnicin valinnan pätevyyden kiistämisestä,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0198/2007),

A.   ottaa huomioon, että 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa luetellaan tehtävät, jotka ovat ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa,

B.   ottaa huomioon, että työjärjestyksen 9 artiklan ja liitteen I mukaisesti jäsenten on ilmoitettava täsmällisesti ammatillinen toimintansa sekä muut palkalliset toimensa tai tehtävänsä,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen 3 artiklan 5 kohdassa määrätään seuraavaa: "Jos jäsenen nimitys tapahtuu samalta listalta valitun jäsenen toimesta luopumisen vuoksi, valtakirjojen tarkastuksesta vastaava valiokunta varmistaa, että edustajantoimesta luopuminen on tapahtunut 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen sekä tämän työjärjestyksen 4 artiklan 3 kohdan hengen ja kirjaimen mukaisesti.",

D.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvää menettelyä koskevien kansallisten säännösten on oltava yhteisön lainsäädännön perusperiaatteiden ja erityisesti yhteisön primaarioikeuden sekä vuonna 1976 annetun säädöksen kirjaimen ja hengen mukaisia; toteaa, että lainsäädäntö-, hallinto- ja tuomiovaltaa käyttävät toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät tästä syystä voi Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvää menettelyä koskevia kansallisia säännöksiä soveltaessaan ja/tai tulkitessaan jättää huomiotta vaalimenettelyjä koskevia yhteisön oikeuden periaatteita;

E.   katsoo, että Achille Occhetton edustajantoimesta luopumisen yhteensopivuutta vuonna 1976 annetun säädöksen hengen ja kirjaimen kanssa on arvioitava kyseisen säädöksen 6 artiklan mukaisesti, jossa säädetään, että "Edustaj[ia] … eivät sido mitkään ohjeet eikä heidän edustajan toimensa ole sidottu toimintaohjeisiin", ja että jäsenten itsenäisyys ja riippumattomuus on todellinen ja varsinainen perusperiaate,

F.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen (jotka tulevat voimaan vuodesta 2009 alkaen) 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että "jäsenet ovat itsenäisiä ja riippumattomia". Saman artiklan 2 kohdassa, joka välittömästi johtuu 1 kohdasta, säädetään puolestaan, että "sopimus edustajantoimesta luopumisesta ennen vaalikauden päättymistä tai vaalikauden päättyessä on mitätön",

G.   ottaa huomioon, että jäsenten asemaa koskevien sääntöjen näissä säännöksissä vain lausutaan nimenomaisesti vuoden 1976 säädökseen jo sisältyvä periaate itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta ja että jäsenten asemaa koskevilla säännöillä nimenomaisesti vahvistetaan Euroopan parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuuden turvaaminen,

H.   ottaa huomioon, että vaikka Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt tulevatkin voimaan vasta seuraavalla vaalikaudella, joka alkaa vuonna 2009, ne ovat yhteisön tämänhetkisessä lainsäädännössä primaarioikeuteen kuuluva säädös, jonka Euroopan parlamentti on neuvoston yksiselitteisellä suostumuksella hyväksynyt ja joka on julkaistu asianmukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

I.   ottaa huomioon, että sekä Euroopan parlamentin että Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvää menettelyä koskevien kansallisten säännösten täytäntöönpanosta ja/tai tulkinnasta vastaavien kansallisten viranomaisten on otettava huomioon jäsenten asemaa koskevien sääntöjen periaatteet ja järjestelmä ja että näin ollen ne eivät EY:n perustamissopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun lojaalin yhteistyön periaatteen mukaisesti voi hyväksyä toimenpiteitä tai säännöksiä, jotka ovat selvästi ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa,

J.   katsoo, että jäsenten asemaa koskevien sääntöjen periaatteet ja säännökset kuuluvat ilman muuta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisiin periaatteisiin, joille Euroopan unioni perustuu (kuten erityisesti kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteet), ja joita Euroopan unionissa pidetään yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina,

K.   ottaa huomioon, että vuonna 1976 annetun säädöksen 6 artiklan oikeusvaikutus kattaa Euroopan parlamentin intressien vuoksi myös ehdokkaat, jotka kuuluvat virallisesti vaalien tuloksiin perustuvaan luetteloon, sillä kyseiset ehdokkaat ovat mahdollisia Euroopan parlamentin jäseniä,

L.   ottaa huomioon, että Achille Occhetton edustajantoimesta luopuminen johtuu toisten "Società civile DI PIETRO-OCCHETTO" -luetteloon kuuluvien jäsenten kanssa tehdystä sopimuksesta, josta päätettiin ennen kuin 12.–13. kesäkuuta 2004 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien tulos julistettiin, joten edustajantoimesta luopumista on pidettävä vuonna 1976 annetun säädöksen hengen ja kirjaimen vastaisena ja siten mitättömänä,

M.   ottaa huomioon, että Achille Occhetton edustajantoimesta luopumisen mitättömyydestä seuraa, että hänen tilalleen valitun Beniamino Donnicin edustajantoimen olemassaololta ja pätevyydeltä puuttuu tosiasiallinen ja oikeudellinen perusta,

N.   ottaa huomioon, että Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Lazion alueellinen hallinto-oikeus; ensimmäinen oikeusaste) vahvisti 21. heinäkuuta 2006 antamallaan päätöksellä, että Achille Occhetton edustajantoimesta luopumista, josta päätettiin ennen kuin valittujen henkilöiden nimet julistettiin, ei voida pitää luopumisena paikasta vaalien tuloksiin perustuvassa luettelossa, sillä kansan tahto edellyttää, että vaalien tulokset eivät ole tahdonvaltaisia eikä niitä voida muuttaa, ja että luopuminen on tehoton päätettäessä toimenpiteistä tehtävien yhteensopimattomuuden, kansalaisluottamuksen tai vaalikelpoisuuden menettämisen taikka tehtävään tai toimeen alun perin oikeutetun henkilön luopumisen vuoksi vapautuneen edustajantoimen täyttämiseksi. Ehdokkaalla, joka luopuu paikastaan, on vapautuneen edustajantoimen täyttämistä koskevien edellytysten toteutuessa siten oikeus peruuttaa toimesta luopumista koskeva päätöksensä ja vastaanottaa vapautunut ja siten uudelleen täytettäväksi tullut edustajantoimi,

O.   ottaa huomioon, että Consiglio di Stato (ylin oikeusaste hallintoasioissa) on lainvoiman saaneella tuomiollaan kumonnut Achille Occhetton valinnan Euroopan parlamentin jäseneksi,

P.   ottaa huomioon, että vuonna 1976 annetun säädöksen 12 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti – ja ainoastaan Euroopan parlamentti – tarkastaa yleisillä vaaleilla valittujen jäsentensä valtakirjat; katsoo, että tätä Euroopan parlamentin perustavaa laatua olevaa erityisoikeutta ei voida kiistää saati tehdä tyhjäksi millään kansallisten viranomaisten antamalla säännöksellä, joka on selvässä ristiriidassa yhteisön oikeuden asiaa koskevien säännösten ja periaatteiden kanssa, ja että näin on myös silloin, kun kyseisen valtion ylintä tuomiovaltaa käyttävä elin on tehnyt lopullisen päätöksen tällaisen säännöksen hyväksymisestä, kuten tässä tapauksessa Italian Consiglio di Stato; toteaa, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetaan nämä erityisoikeudet, myös suhteessa kansallisiin lopullisiin tuomioihin, jotka ovat yhteisön lainsäädännön vastaisia, ja oikeuskäytännössä on joka tapauksessa vahvistettu valtion vastuu,

Q.   ottaa huomioon, että parlamentti voi laillisesti todeta Beniamino Donnicin edustajantoimen pätemättömäksi sekä olla ottamatta huomioon Italian Consiglio di Staton päätöstä, koska se ei ole vuoden 1976 säädöksen hengen ja kirjaimen mukainen, pysyttäen siten voimassa Achille Occhetton edustajantoimen,

1.   julistaa pätemättömäksi Beniamino Donnicin valtakirjan Euroopan parlamentin jäseneksi, jonka valinnasta kansallinen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut;

2.   vahvistaa Achille Occhetton edustajantoimen pätevyyden;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Italian toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle sekä Beniamino Donnicille ja Achille Occhettolle.

(1) EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5, säädös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö