Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2121(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0198/2007

Pateikti tekstai :

A6-0198/2007

Debatai :

PV 23/05/2007 - 13
CRE 23/05/2007 - 13

Balsavimas :

PV 24/05/2007 - 7.3
CRE 24/05/2007 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0209

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2007 m. gegužės 24 d. - Strasbūras
Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimas
P6_TA(2007)0209A6-0198/2007

2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimo (2007/2121(REG))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą dėl narių į Europos Parlamentą rinkimų vadovaujantis tiesioginio visuotinio balsavimo teise(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 3, 4 ir 9 straipsnius ir I priedą,

–   atsižvelgdamas į oficialų Italijos valdžios institucijų pranešimą dėl Beniamino Donnicio (Beniamino Donnici) išrinkimą į Europos Parlamentą,

–   atsižvelgdamas į Achillės Occhetto (Achille Occhetto) 2007 m. kovo 25 d. laišką, kuriame jis ginčija Beniamino Donnicio išrinkimo į Europos Parlamentą teisėtumą,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0198/2007),

A.   kadangi 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse pateikiamas sąrašas pareigų, kurios nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis,

B.   kadangi pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnį ir pagal jų I priedą Europos Parlamento nariai privalo išsamiai deklaruoti savo profesinę veiklą ir bet kokį kitą mokamą darbą arba veiklą,

C.   kadangi Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad "Kai Parlamento narys paskiriamas kitiems kandidatams iš to paties sąrašo atsiėmus savo kandidatūras, už įgaliojimų patikrinimą atsakingas komitetas prižiūri, kad šios kandidatūros būtų atšauktos pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto ir šių Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 3 dalies raidę ir dvasią",

D.   kadangi nacionalinės nuostatos dėl rinkimų tvarkos Europoje turi atitikti pagrindinius Bendrijos teisės sistemos principus, Bendrijos pirminę teisę ir 1976 m. Akto dvasią ir raidę; kadangi dėl to atsakingos nacionalinės įstatymų leidybos, administracinės ir teisminės valdžios institucijos, taikydamos ir (arba) interpretuodamos savo nacionalines nuostatas dėl rinkimų tvarkos Europoje, negali tinkamai neatsižvelgti į Bendrijos rinkimų teisės principus,

E.   kadangi turi būti įvertinta, ar Achillės Occhetto kandidatūros atšaukimas suderinamas su 1976 m. Akto raide ir dvasia remiantis minėtojo Akto 6 straipsniu, kuriame teigiama, kad Europos Parlamento narių nevaržo nurodymai ir paliepimai, t. y. jame apibrėžiamas vienas iš autentiškų pagrindinių principų – narių laisvė ir nepriklausomumas,

F.   kadangi Europos Parlamento narių statuto (kuris įsigalios 2009 m.) 2 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad "Parlamento nariai yra laisvi ir nepriklausomi", o to paties straipsnio 2 dalyje, kuri akivaizdžiai grindžiama pirmąja dalimi, priduriama, kad "susitarimai dėl Parlamento nario mandato atsisakymo nesibaigus kadencijai arba jos pabaigoje yra niekiniai ir negalioja",

G.   kadangi šiose Statuto nuostatose tik išaiškinami jau 1976 m. Akte nustatyti laisvės ir nepriklausomumo principai, kurie aiškiai įtvirtinami Statute siekiant apsaugoti Parlamentą ir jo narius,

H.   kadangi Europos Parlamento narių statutas, nors ir pradės galioti tik kitos parlamentinės kadencijos pradžioje 2009 m., dabartinėje Bendrijos teisės sistemoje yra pirminės teisės instrumentas, kurį patvirtino Europos Parlamentas besąlygiškai pritarus Tarybai ir kuris buvo tinkamai paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

I.   kadangi Europos Parlamentas ir nacionalinės institucijos, atsakingos už savo nacionalinių nuostatų dėl rinkimų tvarkos Europoje įgyvendinimą ir (arba) interpretavimą, privalo tinkamai atsižvelgti į EP narių statuto principus ir nuostatas bei, be kita ko, laikydamosis lojalaus bendradarbiavimo principo, nustatyto EB sutarties 10 straipsnyje, susilaikyti nuo priemonių ar nuostatų, neabejotinai neatinkančių šio Statuto, priėmimo,

J.   kadangi EP narių statuto principai ir nuostatos be jokių abejonių sudaro dalį principų, kurie nurodyti Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir kuriais remiasi pati Europos Sąjunga (įskaitant demokratijos ir teisinės valstybės principus) ir kurių būtina laikytis kaip pagrindinių Bendrijos teisės principų,

K.   kadangi į 1976 m. Akto 6 straipsnio taikymo sritį įeina kandidatai, kurie oficialiai įtraukti į po rinkimų sudarytą sąrašą, ir tai atitinka Parlamento interesus, nes šie kandidatai yra potencialūs Europos Parlamento nariai,

L.   kadangi Achillės Occhetto kandidatūros atsiėmimas grindžiamas susitarimu, sudarytu su kitu pagal sąrašą "Società civile Di Pietro-Occhetto" dalyvavusiu nariu prieš paskelbiant Europos Parlamento 2004 m. birželio 12–13 d. rinkimų laimėtojus, ir dėl to turėtų būti laikomas neatitinkančiu 1976 m. Akto raidės ir dvasios bei skelbiamas niekiniu,

M.   kadangi Achillės Occhetto kandidatūros atsiėmimas turi būti laikomas niekiniu, todėl jį pakeitusio nario Beniamino Donnicio įgaliojimai negali būti pripažinti nei de jure, nei de facto,

N.   kadangi Lacijaus regioninis administracinis teismas (pirmosios instancijos teismas) 2006 m. liepos 21 d. priėmė sprendimą, pagal kurį Achillės Occhetto kandidatūros atsiėmimas prieš paskelbiant rinkimų laimėtojus negali būti laikomas kandidatūros išbraukimu iš sąrašo, sudaryto po rinkimų, remiantis tuo, kad turi būti gerbiama tautos valia ir rinkimų rezultatai negali būti keičiami, be to, juo vadovaujantis negali būti priimti jokie nario pakeitimo aktai remiantis nesuderinamumo, pilietinių teisių netekimo, netinkamumo ar paskyrimo arba pareigų atsisakymo kitų teisėtų kandidatų atžvilgiu pagrindais kadangi tai reiškia, kad kandidatas, atsisakęs užimti pareigas, į kurias buvo išrinktas, turi teisę, jei konkrečiu atveju galima taikyti pakeitimo taisykles, atšaukti savo sprendimą dėl kandidatūros atsiėmimo siekdamas asmens pakeitimo pagrindais užimti minėtąsias pareigas,

O.   kadangi Italijos valstybės taryba savo galutiniu sprendimu pripažino Achillės Occhetto išrinkimo į Europos Parlamentą paskelbimą negaliojančiu,

P.   kadangi remiantis 1976 m. Akto 12 straipsniu Europos Parlamentas (ir tik jis) tvirtina savo visuotinių rinkimų metų išrinktų narių įgaliojimus; kadangi ši esminė Europos Parlamento privilegija negali būti nuginčyta ar juo labiau panaikinta nacionalinių institucijų sprendimu, nes tai neabejotinai pažeistų atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas ir principus, net jeigu toks sprendimas būtų galutinai patvirtintas aukščiausios atitinkamos valstybės teisminės institucijos, kaip tai įvyko aptariamojo Italijos valstybės tarybos sprendimo atveju; kadangi Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje patvirtino šios privilegijos pagrįstumą, įskaitant galutinių nacionalinių sprendimų, paskelbtų pažeidžiant Bendrijos teisę, atžvilgiu, ir priėmė valstybei nepalankų sprendimą,

Q.   kadangi Parlamentas gali teisėtai atsisakyti patvirtinti Beniamino Donnicio įgaliojimus ir nepaisyti Italijos valstybės tarybos sprendimo remdamasis tuo, kad jis prieštarauja 1976 m. Akto raidei ir dvasiai, ir išsaugoti Achillės Occhetto nario įgaliojimus,

1.   skelbia, kad Europos Parlamento nario Beniamino Donnicio, apie kurio išrinkimą pranešė valstybės narės valdžios institucijos, mandatas negalioja;

2.   patvirtina Achillės Occhetto nario mandato teisėtumą;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Italijos valdžios institucijoms, Beniaminui Donniciui ir Achillei Occhettui.

(1) OL L 278, 1976 10 8, p. 5. Aktas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika