Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2557(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0201/2007

Indgivne tekster :

B6-0201/2007

Forhandlinger :

PV 23/05/2007 - 10
CRE 23/05/2007 - 10

Afstemninger :

PV 24/05/2007 - 7.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0210

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 48k
Torsdag den 24. maj 2007 - Strasbourg
Situationen i Nigeria
P6_TA(2007)0210B6-0201/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om de nyligt afholdte valg i Nigeria

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til erklæringen af 23. april 2007 om de foreløbige resultater og konklusioner fra Den Europæiske Unions valgobservationsmission til Forbundsrepublikken Nigeria,

-   der henviser til erklæringen om principperne for international valgobservation og adfærdskodeksen for internationale valgobservatører, som blev fastsat i FN den 27. oktober 2005;

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. april 2000 om EU-bistand til valghandlinger og valgovervågning (KOM(2000)0191),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at forbunds- og delstatsvalgene i Nigeria ikke opfyldte de internationale og regionale normer for demokratiske valg, og at de ikke kan anses for troværdige, frie og retfærdige,

B.   der henviser til, at valgene ikke har levet op til forventningerne blandt nigerianerne, der ivrigt deltog i valgprocessen og ofte stemte under meget vanskelige omstændigheder, og som var fast besluttet på at afgive deres stemme og gøre brug af deres demokratiske ret, til trods for at der herskede stor usikkerhed og frygt blandt vælgerne i mange områder,

C.   der henviser til, at Den Europæiske Unions valgobservationsmission konkluderede, at valgene i høj grad var mangelfulde på grund af dårlig tilrettelæggelse, manglende gennemskuelighed, store formelle mangler, tydelige beviser på svindel, navnlig i forbindelse med kontrol af valgresultater, fratagelse af stemmeret i forskellige faser af processen og uensartede vilkår for de opstillede kandidater,

D.   der henviser til, at regeringen i Nigeria og de valgtilforordnede i stedet for at garantere borgernes grundlæggende ret til frit at afgive deres stemme aktivt i visse tilfælde bidrog til valgsvindel og volden og i andre blot ignorerede de menneskerettighedskrænkelser, der blev begået af tilhængere af regeringspartiet og af andre,

E.   der henviser til, at valglokalerne på dagen for delstatsvalget åbnede meget sent eller slet ikke, at der manglede det behørige materiale, at der var et utilstrækkeligt antal valgtilforordnede, og at de fleste heraf ikke havde modtaget den nødvendige oplæring,

F.   der henviser til, at der i mange tilfælde ikke var nogen garanti for hemmelig afstemning på grund af mangel på valgkabiner og dårlig indretning af valglokalerne, og at der var eksempler på procedurefejl, forsøg på at hindre uafhængig overvågning og mindreårige, der fik lov at stemme,

G.   der henviser til, at EU-observatører påpegede, at der havde fundet uregelmæssigheder sted under stemmeoptællingen og kontrolprocessen, herunder tilfælde af afbrydelser, manglende optælling og uoverensstemmelser mellem resultaterne, og at resultaterne fra valgstederne ikke på noget tidspunkt blev offentliggjort under valgprocessen i landet,

H.   der henviser til, at disse problemer medførte vold, hvilket resulterede i, at mindst halvtreds personer blev dræbt og lige så mange såret i perioden omkring delstatsvalget den 14. april 2007, at halvdelen af dødsfaldene fandt sted i Niger Delta-området, og at det endvidere førte til kaos, herunder tyveri af stemmeurner begået af grupper af uromagere,

I.   der henviser til, at det ville have været muligt at afhjælpe nogle af disse mangler mellem valget den 14. april og valget den 21. april 2007, og at de politiske partier og politiet kunne have truffet konkrete foranstaltninger for at skabe fredelige og stabile tilstande,

J.   der henviser til, at EU-observatører under forbundssvalget var vidne til de samme uregelmæssigheder som dem, der fandt sted den 14. april 2007, dvs. falske stemmesedler i urnerne, ændring af de officielle resultater, tyveri af følsomt valgmateriale, køb af stemmer samt mindreårige, der fik lov at stemme,

K.   der henviser til, at de endelige resultater i begge tilfælde var en jordskredssejr for regeringspartiet, Folkets Demokratiske Parti, der i nogle tilfælde fik 100 % af de afgivne stemmer,

L.   der henviser til, at politiske partier, civilsamfundet og medierne har givet udtryk for alvorlige bekymringer over gennemførelsen af valgene,

M.   der henviser til, at TMT-Gruppen (Transition Monitoring Group), som er den største nationale observatørkommission i Nigeria, har anmodet om at få kontrolleret afstemningsresultatet ved præsidentvalget,

N.   der henviser til, at Den Uafhængige Nationale Valgkommission (INEC) ikke var tilstrækkelig forberedt på valgene, og at de berørte parter i valget ikke havde tiltro til dens kapacitet og upartiskhed,

O.   der henviser til, at de indledende faser af valgene har udvist mangler, hvad angår en grundlæggende retfærdig behandling af oppositionen, gennemsigtighed, registrering af vælgere og overholdelse af retsstatsprincippet, idet præsident Olusegun Obasanjo forsøgte at udelukke kandidater,

P.   der henviser til, at Olusegun Obasanjos i sin præsidentperiode har opnået imponerende resultater og kæmpet for demokrati i Afrika, men at disse positive resultater nu må styrkes, og at der må afholdes frie og retfærdige valg i overensstemmelse med de internationale normer,

Q.   der henviser til, at kvinder stadig er underrepræsenterede som kandidater og i valgadministrationen,

R.   der henviser til, at valgene åbnede mulighed for, at landet kunne opleve det første magtskifte fra en civil regering til en anden og således styrke demokratiet,

S.   der henviser til, at valget i betragtning af Nigerias 140 mio. indbyggere, der består af 250 etniske grupper i 36 delstater, der hver især har deres egen guvernør og lovgivende forsamling, og de 64 mio. registrerede vælgere var det største valg, der nogensinde er blevet afholdt i Afrika,

T.   der henviser til, at valgets gennemsigtighed og troværdighed i høj grad påvirker Nigerias internationale status samt kvaliteten af de bilaterale forbindelser og det økonomiske samarbejde,

U.   der henviser til, at vellykkede og troværdige valg også kræver et umiddelbart og proaktivt nationalt, regionalt og bredt internationalt engagement for at hindre vold og manipulation under valgene,

V.   der henviser til, at EU's troværdighed, til trods for det professionelle stykke arbejde, som EU's valgobservationsmission har gennemført, hvad angår opbygning af tilliden blandt vælgerne generelt ved at afsløre uregelmæssigheder, hindre bedrageri og fremsætte henstillinger for at forbedre valgprocessen, har lidt skade på grund af manglen på en sammenhængende politik for perioden efter valget med henblik på at løse problemerne i forbindelse med mislykkede valg,

W.   der henviser til, at den skrøbelige stabilitet i Nigeria er truet,

1.   opfordrer til, at de relevante myndigheder og involverede parter hurtigst muligt forsøger at afhjælpe situationen med henblik på at skabe de rette betingelser for afholdelse af troværdige og gennemsigtige valg i Nigeria;

2.   opfordrer de nigerianske myndigheder til hurtigst muligt på grundig og gennemsigtig vis at undersøge uregelmæssighederne under valget og til straks at træffe foranstaltninger for at afhjælpe situationen og stille gerningsmændene bag uregelmæssighederne til ansvar for deres handlinger;

3.   opfordrer til, at der træffes konkrete foranstaltninger for at etablere en fuldt ud uafhængig valgadministration, der er i stand til at afholde frie og retfærdige valg;

4.   bekræfter, at den nigerianske befolkning har ret til afholdelse af nye troværdige valg under en fuldstændig uafhængig og effektiv national valgkommission (INEC); understreger, at INEC ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at håndtere de organisationsmæssige og logistiske udfordringer, den står over for;

5.   beklager, at valgloven fra 2006 stadig ikke opfylder de grundlæggende krav om gennemsigtighed, navnlig hvad angår optælling og offentliggørelse af resultater, og opfordrer til en ændring af loven;

6.   bemærker, at der bør oprettes et udvalg, der består af medlemmer fra alle partier i Repræsentanternes hus og Senatet, med henblik på at ændre valgprocessen og fremsætte forslag om nye og troværdige valg;

7.   beklager, at valgene ikke kan anses for troværdige til trods for en forbedret atmosfære, hvor ytrings- og forsamlingsfriheden stort set blev respekteret under valgkampen, hvor domstolene generelt har spillet en positiv og uafhængig rolle, og hvor folk har været reelt engageret i demokrati;

8.   beklager dybt, at valgene, til trods for regeringens foranstaltninger, der indebar en massiv udnyttelse af politiets, militærets og statens sikkerhedstjenester, medførte dødsfald selv før påbegyndelsen af stemmeoptællingen, og nogle gange før stemmerne blev afgivet, idet mindst 200 personer, herunder kandidater og politifolk, blev myrdet i forbindelse med valgrelaterede hændelser;

9.   opfordrer de nigerianske myndigheder, INEC og de politiske partier til at efterforske alle tilfælde af vold, og til at stille gerningsmændene til denne vold, til ansvar;

10.   fordømmer tendensen til straffrihed for valgrelaterede forbrydelser og immuniteten for de udøvende myndigheder samt brugen af betalte voldsmænd til at skabe uro, og opfordrer til, at der træffes konkrete foranstaltninger på dette område;

11.   opfordrer den nigerianske regering til at undlade at gribe ind i valgprocessen med retsmidler og opfordrer de politiske oppositionspartier til at anvende valgankeprocedurerne, afstå fra voldsanvendelse og støtte fælles mæglingsbestræbelser fra Den Afrikanske Union - Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater, så der kan afholdes nye, troværdige valg med henblik på en løsning på den dramatiske situation efter valgene;

12.   bifalder de mekanismer, appeldomstolene har indført for at forenkle og sikre en rettidig behandling af klager efter valg, men beklager, at de forurettede oppositionspartier, der indgav klager til valgnævnet, stadig ventede på, at behandlingen skulle indledes, to uger efter præsidentvalget;

13.   kræver effektive og omfattende uddannelsesforanstaltninger omkring borgerlige rettigheder og valg og understreger, at det er nødvendigt at bekæmpe den udbredte analfabetisme, der hindrer det nigerianske folks adgang til den trykte presse og samtidig er en af de vigtigste hindringer for deltagelse i valg, navnlig for kvinder;

14.   godkender konklusionerne fra Den Europæiske Unions valgobservationsmission;

15.   opfordrer Kommissionen til at forelægge Rådet og Parlamentet et konsekvent og troværdigt forslag til EU-politik efter valg, der respekterer, at befolkningen i givet land skal have et frit valg, og frygter, at den aktuelle 'business as usual"-politik er skadelig og gør EU's valgobservationsmissioner mindre troværdige;

16.   understreger, at der ikke bør tildeles EU-støtte til Nigeria til forbunds- eller delstatsstrukturer, før der har været afholdt nye, troværdige valg; understreger, at disse midler skal gavne det nigerianske folk og derfor skal anvendes til god regeringsførelse, demokratisering, uddannelse af vælgere og sociale tjenester i lokalsamfundene, og navnlig kanaliseres gennem civilsamfundsorganisationer;

17.   opfordrer Kommissionen og dennes delegation i Nigeria til at sikre, at regeringen ikke inddrages i udvælgelsen af projekter eller gennemførelsen af nogen form for støtte under det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder, der netop er udformet, så det skal operere uden værtslandets samtykke;

18.   henstiller til forbundsregeringen at bekæmpe den tendens til korruption, vold og straffrihed, der har undermineret regeringsførelsen i store dele af landet, navnlig på delstatsplan og lokalt plan, og har holdt hovedparten af borgerne i Nigeria i fattigdom og berøvet dem grundlæggende sundheds- og uddannelsestjenester, og at respektere menneskerettighederne;

19.   opfordrer de nigerianske myndigheder til at indlede forhandlinger med lokalbefolkningerne om Niger Delta-regionens fremtid, herunder især den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling;

20.   bemærker, at gennemførelsen af millenniummålene for udvikling er et centralt aspekt af demokratiet og bidrager til en forbedring af den sociale retfærdighed og økonomiske udvikling;

21.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Nigerias regering, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, formændene for Den Afrikanske Unions kommission og eksekutivråd samt kommissionen og ministerrådet for Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik