Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2557(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0201/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0201/2007

Keskustelut :

PV 23/05/2007 - 10
CRE 23/05/2007 - 10

Äänestykset :

PV 24/05/2007 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0210

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 46k
Torstai 24. toukokuuta 2007 - Strasbourg
Nigerian tilanne
P6_TA(2007)0210B6-0201/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2007 Nigerian äskettäisistä vaaleista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin Nigerian liittotasavaltaan lähettämän vaalitarkkailijavaltuuskunnan 23. huhtikuuta 2007 esittämän lausunnon alustavista tuloksista ja johtopäätöksistä,

–   ottaa huomioon kansainvälisen vaalitarkkailun periaatejulistuksen ja kansainvälisten vaalitarkkailijoiden toimintasäännöt, joista sovittiin Yhdistyneiden Kansakuntien johdolla 27. lokakuuta 2005,

–   ottaa huomioon komission 11. huhtikuuta 2000 esittämän tiedonannon Euroopan unionin vaaliavusta ja vaalitarkkailutoiminnasta (KOM(2000)0191),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   katsoo, että Nigeriassa vuonna 2007 valtion ja liittovaltion tasolla järjestetyt vaalit eivät täyttäneet demokraattisille vaaleille asetettuja kansainvälisiä ja alueellisia perusvaatimuksia eikä niitä voida pitää uskottavina, vapaina ja oikeudenmukaisina,

B.   katsoo, että vaalit eivät vastanneet Nigerian kansalaisten toiveita ja odotuksia, ja ottaa huomioon, että kansalaiset olivat innokkaasti mukana vaaliprosessissa ja äänestivät usein erittäin vaikeissa oloissa osoittaen päättäväisyytensä äänestää ja käyttää hyväkseen demokraattista oikeuttaan monilla alueilla vallinneesta turvattomasta äänestysilmapiiristä ja pelosta huolimatta,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunta totesi vaalien olleen erittäin puutteelliset, mikä johtui huonosta organisoinnista, avoimuuden puutteesta, laajamittaisista vaalien kulkuun liittyvistä väärinkäytöksistä, merkittävästä näytöstä petosten käytöstä varsinkin tulosten tarkistamisessa, äänestysoikeuden epäämisestä äänestäjiltä prosessin eri vaiheissa ja ehdokkaiden yhtäläisten edellytysten puutteesta,

D.   ottaa huomioon, että sen sijaan, että kansalaisille olisi taattu perusoikeus äänestää vapaasti, Nigerian hallitus ja vaalivirkailijat toimivat salaa aktiivisesti yhteistyössä petoksen ja väkivallan nimissä tai eivät ainakaan välittäneet hallitsevan puolueen kannattajien tai muiden tahojen suorittamista ihmisoikeusrikkomuksista,

E.   ottaa huomioon, että valtiollisten vaalien päivänä äänestyspaikat avattiin hyvin myöhään, jos ollenkaan, niissä ei ollut riittävästi materiaalia eikä tarpeeksi vaalivirkailijoita ja että näistä suurinta osaa ei ollut koulutettu riittävästi,

F.   ottaa huomioon, että vaalisalaisuutta ei useinkaan varmistettu, koska äänestyskoppeja ei ollut ja äänestyspaikat oli suunniteltu huonosti, ja että menettelyjä ei noudatettu oikein, riippumaton valvonta oli osittain estetty ja alaikäisten sallittiin todistettavasti äänestää,

G.   ottaa huomioon, että EU:n tarkkailijat raportoivat väärinkäytöksistä äänten laskussa ja tarkistuksessa sekä häirinnästä, puutteellisesta laskennasta ja tuloseroista ja että äänestyspaikkojen tuloksia ei julkaistu millään vaalihallintotasolla koko maassa,

H.   ottaa huomioon, että mainitut ongelmat johtivat väkivaltaisuuksiin, joissa ainakin 50 ihmistä sai surmansa ja yhtä monta loukkaantui valtiollisten vaalien päivää 14. huhtikuuta 2007 edeltävänä ja sitä seuraavana aikana ja joiden aiheuttamista kuolemantapauksista puolet sattui Niger-joen suistoalueella, sekä kaaokseen, jonka aikana rikollisryhmät kaappasivat vaaliuurnia,

I.   toteaa, että jotkut epäkohdat saatiin korjattua 14. ja 21. huhtikuuta 2007 pidettyjen vaalien välillä ja että poliittiset puolueet ja poliisi olisivat voineet ryhtyä konkreettisiin toimiin ilmapiirin rauhoittamiseksi ja vakauttamiseksi,

J.   ottaa huomioon, että liittovaltiovaalien pitopäivänä EU:n tarkkailijat havaitsivat samankaltaisia väärinkäytöksiä kuin 14. huhtikuuta 2007 eli väärien äänestyslippujen laittamista vaaliuurniin, virallisten tuloslomakkeiden muuttamista, arkaluontoisen äänestysmateriaalin varastamista, äänten ostoa ja alaikäisten äänestämistä,

K.   ottaa huomioon, että lopputulos molemmissa tapauksissa oli hallitsevan PDP-puolueen (People's Democratic Party) voitto äänivyöryllä, niin että joissakin tapauksissa 100 prosenttia kaikista äänistä annettiin PDP:n hyväksi,

L.   ottaa huomioon, että poliittiset puolueet, kansalaisyhteiskunta ja tiedotusvälineet ovat olleet vakavasti huolissaan vaalien järjestämistavasta,

M.   ottaa huomioon, että Nigerian suurin sisäinen tarkkailujärjestö, Transition Monitoring Group, vaati presidentinvaalien uudelleenjärjestämistä,

N.   ottaa huomioon, että riippumaton keskusvaalilautakunta ei valmistautunut hyvin vaaleihin eivätkä sen kyvyt ja puolueettomuus herättäneet luottamusta vaalien sidosryhmissä,

O.   ottaa huomioon, että vaalien valmisteluvaiheissa paljastui puutteita, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen oppositiota kohtaan, avoimuuteen, äänestäjien rekisteröintiin ja oikeusvaltion periaatteen noudattamiseen, ja että presidentti Olusegun Obasanjo yritti sulkea ehdokkaita vaalien ulkopuolelle,

P.   ottaa huomioon, että Olusegun Obasanjo on presidenttikaudellaan saanut aikaan merkittäviä asioita ja edistänyt demokratiaa kaikkialla Afrikassa, mutta katsoo, että hänen on nyt vahvistettava myönteisiä toimia ja sitouduttava pitämään vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit kansainvälisten standardien mukaisesti,

Q.   toteaa, että naiset ovat edelleen aliedustettuina ehdokkaina ja vaalihallinnossa,

R.   katsoo, että parlamenttivaalit antoivat maalle mahdollisuuden kokeilla aivan ensimmäistä vallanvaihtoaan siviilijohdosta toiseen eli ne vahvistivat näin demokratiaa,

S.   ottaa huomioon, että koska Nigerian 140-miljoonainen kansa muodostaa noin 250 etnistä ryhmää, jotka asuvat 36 osavaltiossa, joista jokaisella on oma kuvernöörinsä ja lainsäädäntöelimensä, ja maassa on 64 miljoonaa rekisteröityä äänestäjää, Nigerian vaalit olivat suurimmat Afrikassa koskaan pidetyt vaalit,

T.   katsoo, että vaalien avoimuus ja uskottavuus vaikuttavat suuresti Nigerian kansainväliseen asemaan sekä kahdenvälisten suhteiden ja taloudellisen yhteistyön laatuun,

U.   katsoo, että vaalien onnistuminen ja uskottavuus edellyttävät myös välitöntä ja ennakoivaa kansallista, alueellista ja laajempaa kansainvälistä osallistumista vaaliväkivallan ja -manipuloinnin torjuntaan,

V.   ottaa huomioon, että vaikka EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunta teki ammattitaitoista työtä äänestäjien luottamuksen vahvistamiseksi yleensä paljastamalla väärinkäytöksiä, estämällä petoksia ja antamalla suosituksia vaaliprosessin parantamiseksi, EU:n uskottavuutta vähentää se, ettei ole yhdenmukaista vaalien jälkeistä toimintasuunnitelmaa epäonnistuneiden vaalien käsittelyyn,

W.   ottaa huomioon, että Nigerian vakaus on vaakalaudalla,

1.   vaatii asiaankuuluvia viranomaisia ja sidosryhmiä ryhtymään kiireesti korjaaviin toimiin, jotta voidaan palauttaa edellytykset uskottavien ja avoimien vaalien järjestämiselle Nigeriassa;

2.   kehottaa Nigerian viranomaisia tutkimaan vaalien väärinkäytökset pikaisesti, perusteellisesti ja avoimesti, ryhtymään välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi ja saattamaan väärinkäytöksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan;

3.   vaatii konkreettisia toimenpiteitä sellaisen aidosti puolueettoman vaalihallinnon luomiseksi, jolla on täydet valmiudet järjestää vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit;

4.   vahvistaa, että Nigerian kansa on oikeutettu saamaan uudet, uskottavat vaalit, jotka järjestetään aidosti puolueettoman ja tehokkaan riippumattoman keskusvaalilautakunnan (INEC) alaisuudessa; korostaa, että nykyisessä tilanteessa INEC ei pysty täyttämään siihen kohdistuvia järjestely- ja logistiikkahaasteita;

5.   pahoittelee, että Nigerian vuoden 2006 vaalilaki ei edelleenkään täytä avoimuuden perusvaatimuksia, jotka koskevat etenkin tulosten tarkastamista ja julkaisua, ja vaatii lain muuttamista;

6.   toteaa, että voitaisiin perustaa kaikkiin puolueisiin kuuluvista edustajainhuoneen ja senaatin edustajista koottu komitea, joka tarkastelisi uudelleen vaaliprosessia sekä tekisi ehdotuksia uusien ja uskottavien vaalien järjestämiseksi;

7.   pahoittelee, että vaikka ilmapiiri oli parantunut siten, että ilmaisun- ja kokoontumisvapauksia kunnioitettiin yleisesti vaalikampanjan aikana, tuomioistuimilla oli yleisesti myönteinen ja puolueeton asema ja ihmiset olivat aidosti sitoutuneet demokratiaan, vaaleja ei voida pitää uskottavina;

8.   pitää erittäin valitettavana, että poliisin, armeijan ja valtion turvallisuuspalveluiden laajamittaista käyttämistä koskevista hallituksen järjestelyistä huolimatta vaalit johtivat kuolemiin jopa ennen ääntenlaskun alkamista ja toisinaan jopa ennen äänestämistä ja että ainakin 200 ihmistä, muun muassa ehdokkaita ja poliiseja, sai surmansa vaaleihin liittyneissä välikohtauksissa;

9.   kehottaa Nigerian viranomaisia, riippumatonta keskusvaalilautakuntaa ja poliittisia puolueita tutkimaan kaikki väkivaltatapaukset ja saattamaan niihin syyllistyneet vastuuseen teoistaan;

10.   tuomitsee vaalivilppejä koskevan rankaisemattomuuden ilmapiirin, virkamiesten koskemattomuuden ja tavan palkata rikollisia harjoittamaan vaaliväkivaltaa sekä vaatii konkreettisia toimia tällä alalla;

11.   kehottaa Nigerian hallitusta olemaan puuttumatta vaaliprosessia koskeviin muutoksenhakuihin; kehottaa oppositiossa olevia poliittisia puolueita käyttämään vaaleihin liittyviä tuomioistuinmenettelyjä, pidättymään väkivallan käytöstä ja tukemaan Afrikan unionin ja Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) yhteistä sovittelua uusien uskottavien vaalien järjestämisestä, jotta voidaan ratkaista vaalien jälkeinen vakava tilanne;

12.   suhtautuu myönteisesti vetoomustuomioistuimen luomiin menettelyihin vaalien jälkeisten valitusten yksinkertaistamiseksi ja pikaisen ratkaisun varmistamiseksi; pahoittelee kuitenkin sitä, että loukatut oppositiopuolueet, jotka jättivät valituksia vaalivetoomustuomioistuimeen, odottivat vielä kahden viikon kuluttua presidentinvaaleista käsittelyn alkamista;

13.   vaatii toimivia ja yleisiä kansalaisoikeuksia ja vaalikoulutusta ja korostaa tarvetta puuttua laajalle levinneeseen lukutaidottomuuteen, joka estää Nigerian kansaa lukemasta painettua sanaa ja joka on myös yksi suurimmista vaaleihin osallistumista rajoittavista syistä varsinkin naisten kohdalla;

14.   hyväksyy Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan johtopäätökset;

15.   kehottaa komissiota esittämään neuvostolle ja Euroopan parlamentille yhdenmukaisen ja uskottavan ehdotuksen vaalien jälkeiseksi EU:n politiikaksi, jossa kunnioitetaan kansan vapaata valintamahdollisuutta kyseisessä maassa; pelkää, että nykyinen, jatkamiseen entiseen tapaan perustuva politiikka on haitallista ja jäytää EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan uskottavuutta;

16.   korostaa, että EU:n Nigerialle kohdistamaa apua ei pitäisi antaa liittovaltion tai osavaltioiden rakenteille, ennen kuin on järjestetty uudet, uskottavat vaalit; huomauttaa, että avun on hyödynnettävä Nigerian kansaa ja sitä olisi siitä syystä käytettävä hyvään hallintotapaan, demokratiakehitykseen, äänestäjien koulutukseen ja yhteisöön perustuviin sosiaalisiin peruspalveluihin varsinkin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kautta;

17.   kehottaa komissiota ja sen Nigerian-edustustoa varmistamaan, että maan hallitus ei ole sekaantunut hankkeiden valintaan eikä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen sellaisen rahoituksen täytäntöönpanoon, jota on nimenomaisesti tarkoitus käyttää ilman isäntämaan hyväksyntää;

18.   kehottaa liittohallitusta torjumaan korruptiota, väkivaltaa ja rankaisemattomuutta, jotka ovat murentaneet suurelta osin maan hallintotapaa varsinkin osavaltion ja paikallisella tasolla ja jotka ovat pitäneet valtaosan nigerialaisista köyhyydessä ja riistäneet heiltä terveydenhoidon ja koulutuksen peruspalvelut, sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia;

19.   kehottaa Nigerian viranomaisia käynnistämään neuvottelut paikallisväestön kanssa Niger-joen suistoalueen tulevaisuudesta eli sen yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja ympäristökehityksestä;

20.   toteaa, että vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen on demokratian avaintekijä ja vaikuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja talouskehityksen parantamiseen;

21.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Nigerian hallitukselle, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille, Afrikan unionin komission ja toimeenpanevan neuvoston puheenjohtajille ja Länsi-Afrikan talousyhteisön komissiolle ja ministerineuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö