Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0205/2007

Rozpravy :

PV 22/05/2007 - 18
CRE 22/05/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 24/05/2007 - 9.4

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 128kWORD 47k
Štvrtok, 24. mája 2007 - Štrasburg
Estónsko
P6_TA(2007)0215RC-B6-0205/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2007 o Estónsku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 2. mája 2007 o situácii pred veľvyslanectvom Estónskej republiky v Moskve,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa a na rozpravu o situácii v Estónsku, ktorá sa uskutočnila v pléne 9. mája 2007,

–   so zreteľom na početné vyhlásenia Rady, Komisie a vlád členských štátov, vyjadrujúce podporu Estónsku,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže v hlavnom meste Estónska a v častiach severovýchodného Estónska medzi boli 26. a 28. aprílom 2007 demonštranti protestujúci proti rozhodnutiu estónskej vlády o premiestnení sovietskeho "pamätníka osloboditeľov Tallinnu" z centra hlavného mesta na niekoľko kilometrov vzdialený cintorín estónskych obranných síl zodpovední za dve noci násilia, ktoré sa začalo útokom demonštrantov na políciu a vyústilo do rozsiahleho vandalizmu v centre Tallinnu,

B.   keďže polícia použila silu len vo vyhrotených situáciách a estónsky verejný ochranca práv nezaznamenal nijaký prípad nesprávneho konania polície,

C.   keďže estónska vláda vopred vysvetlila vláde Ruskej federácie dôvody, ktoré ju viedli k tomuto rozhodnutiu, ponúkla jej možnosť spolupráce počas premiestňovania pamätníka a vyzvala ruských predstaviteľov, aby sa zúčastnili na exhumáciách telesných pozostatkov, čo však ruské orgány odmietli,

D.   keďže exhumácie boli vykonané v prísnom súlade s medzinárodnými štandardmi a normami dôstojného zaobchádzania a keďže pamätník bol na vojenskom cintoríne znovu slávnostne odhalený za účasti zástupcov protihitlerovskej koalície,

E.   keďže násilné demonštrácie a útoky proti právu a poriadku sa uskutočnili za aktívnej organizácie a spolupráce síl, ktoré sa nachádzajú mimo Estónska,

F.   keďže Rusko vydalo viacero vyhlásení na vysokej úrovni vrátane oficiálneho vyhlásenia delegácie Štátnej dumy počas návštevy Tallinnu, v ktorých vyzýva estónsku vládu, aby odstúpila,

G.   keďže estónsky predseda vlády Andrus Ansip vyhlásil, že tieto udalosti predstavujú dobre koordinovaný a očividný zásah do vnútorných záležitostí Estónska,

H.   keďže okamžite po nepokojoch v Tallinne bola nepriateľskými demonštrantami z ruskej provládnej mládežníckej organizácie "Naši" počas 7 dní blokovaná normálna činnosť estónskeho veľvyslanectva v Moskve, čo vyústilo do fyzických útokov na estónsku veľvyslankyňu a švédskeho veľvyslanca, vyhrážok, že bude zničená budova veľvyslanectva, strhnutia estónskej vlajky na pôde veľvyslanectva a označenia Estónska za "fašistickú" krajinu,

I.   keďže systematické útoky cez internet s cieľom zablokovať oficiálne komunikačné kanály a internetové stránky estónskej verejnej správy boli organizované prevažne mimo Estónska, keďže tieto útoky prišli z IP adries ruskej verejnej správy a keďže pokračujú intenzívne propagandistické útoky cez internet a mobilné textové správy, ktoré vyzývajú na ozbrojený odpor a ďalšie násilie,

J.   keďže len niekoľko dní po udalostiach v Tallinne boli zavedené rozsiahle obmedzenia pre estónsky vývoz do Ruska, ruské spoločnosti pozastavili plnenie zmlúv s estónskymi spoločnosťami, boli ohrozené dodávky energií do Estónska a vlakové spojenie medzi Estónskom a Petrohradom bude od konca júna 2007 prerušené,

K.   keďže ruské orgány vrátane delegácie Štátnej dumy nanešťastie odmietli začatie dialógu s estónskymi orgánmi a dokonca odmietli zúčastniť sa na spoločnej tlačovej konferencii na ministerstve zahraničných vecí,

L.   keďže metropolita estónskej ortodoxnej cirkvi patriacej pod moskovský patriarchát, Kornelius, skonštatoval, že neexistujú žiadne dôvody na konflikty medzi komunitami a že nevidí dôvody na to, aby sa nepokoje prezentovali ako konflikt medzi estónsky a rusky hovoriacimi komunitami,

M.   keďže udalosti boli vyhrocované dezinformáciami šírenými ruskými mediálnymi kanálmi, ktoré vyvolávali ďalšie protesty,

N.   keďže iba nepatrná časť etnicky ruského obyvateľstva sa zúčastnila na demonštráciách a plienení, značný počet príslušníkov policajných síl ruského pôvodu vykonával znamenite svoje povinnosti a všetci opýtaní schvaľovali konanie estónskej vlády,

O.   keďže Estónsko ako nezávislý členský štát EÚ a NATO má výsostné právo hodnotiť svoju nedávnu tragickú minulosť, počínajúc stratou nezávislosti v dôsledku paktu medzi Hitlerom a Stalinom z roku 1939 a končiac až v roku 1991,

P.   keďže sovietska okupácia a anektovanie pobaltských štátov neboli západnými demokraciami nikdy uznané za legálne,

Q.   keďže vo svojom uznesení z 12. mája 2005 o šesťdesiatom výročí skončenia druhej svetovej vojny 8. mája 1945(1) usúdil, že "pre niektoré národy znamenal koniec druhej svetovej vojny obnovenú tyraniu spôsobenú stalinistickým Sovietskym zväzom" a poblahoželal krajinám strednej a východnej Európy k získaniu slobody "po toľkých desaťročiach sovietskej nadvlády alebo okupácie",

R.   keďže len Ruská federácia ako právny nástupca Sovietskeho zväzu stále popiera skutočnosť protiprávneho pričlenenia pobaltských štátov k Sovietskemu zväzu,

1.   vyjadruje svoju podporu a solidaritu demokraticky zvolenej estónskej vláde v jej úsilí o zabezpečenie poriadku, stability a dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých obyvateľov Estónska;

2.   považuje útoky na jeden z najmenších členských štátov EÚ za skúšku solidarity EÚ;

3.   považuje rôzne pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí Estónska zo strany ruských orgánov za neprípustné;

4.   je veľmi znepokojený nedostatočnou ochranou estónskeho veľvyslanectva v Moskve zo strany ruských orgánov a fyzickými útokmi demonštrantov z organizácie "Naši" na estónsku veľvyslankyňu; vyzýva ruskú vládu, aby bez výnimiek dodržiavala ustanovenia Viedenského dohovoru z roku 1961 o diplomatických stykoch;

5.   odsudzuje pokusy Ruska o vyvíjanie hospodárskeho nátlaku na Estónsko ako nástroja zahraničnej politiky a vyzýva ruskú vládu, aby obnovila normálne hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami;

6.   pripomína ruským orgánom, že nerozvážna a otvorene nepriateľská rétorika, ktorú ruské orgány používajú proti Estónsku, je v ostrom protiklade so zásadami medzinárodného správania a bude mať vplyv na celkové vzťahy medzi EÚ a Ruskom;

7.   vyzýva Komisiu a všetky členské štáty, aby pomohli pri analýze počítačových útokov na estónske internetové stránky a predložili štúdiu o tom, ako sa tento typ útokov a hrozieb môže riešiť na úrovni EÚ; vyzýva Rusko, aby v plnom rozsahu pomáhalo pri tomto vyšetrovaní;

8.   vyzýva ruskú vládu, aby nadviazala otvorený a objektívny dialóg s východoeurópskymi a stredoeurópskymi demokraciami o dejinách 20. storočia, ako aj o zločinoch proti ľudskosti, ktoré v ňom boli spáchané, vrátane zločinov totalitného komunizmu;

9.   víta slová estónskeho prezidenta Toomasa Hendrika Ilvesa, ktorý zdôraznil, že ľudia, ktorí prišli do Estónska za sovietskych čias a dnes žijú v Estónskej republike, a takisto ich deti a vnúčatá sú spoluobyvateľmi Estónska, že všetci Estónci majú svoje vlastné, veľmi bolestné skúsenosti zo života pod tromi po sebe nasledujúcimi okupačnými mocnosťami v minulom storočí, a že musíme byť schopní vidieť tragédie iných a porozumieť im, a pripomenul všetkým dotknutým stranám, že na tento účel musí byť posilnený dialóg v rámci Estónska, aby sa preklenuli jestvujúce rozdiely medzi rôznymi komunitami a vytvorili nové príležitosti na integráciu najmä rusky hovoriacich obyvateľov Estónska;

10.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Ruskej federácie.

(1) Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 392.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia