Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0206/2007

Arutelud :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 106kWORD 36k
Neljapäev, 24. mai 2007 - Strasbourg
Telekanali Radio Caracas TV juhtum Venezuelas
P6_TA(2007)0216RC-B6-0206/2007

Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta resolutsioon telekanali Radio Caracas TV juhtumi kohta Venezuelas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et meedia pluralism ja sõnavabadus on demokraatia vältimatu alustala;

B.   arvestades, et ajakirjandusvabadus on demokraatia ja põhiõiguste austamise seisukohast äärmiselt vajalik, kuna selle abil tagatakse vabadus avaldada oma arvamust ja mõtteid ning see aitab kaasata inimesi demokraatiaprotsessidesse;

C.   arvestades, et eraõigusliku audiovisuaalteenuste ettevõtja Radio Caracas Televisión (RCTV) ringhäälinguluba lõpeb 27. mail 2007 ning selle pikendamata jätmine võib viia nimetatud meediaettevõtte – mille palgal on 3000 töötajat – kadumisele;

D.   arvestades, et tegemist on ühe Venezuela vanima ja tähtsaima audiovisuaalmeedia ettevõttega, mille ringhäälinguloa pikendamata jätmine jätaks suure osa auditooriumist pluralistliku teabeta ning kahjustaks ajakirjanduse õigust tegutseda riigivõimu tasakaalustajana;

E.   arvestades, et Venezuela president Hugo Chávez on teatanud, et ta ei pikenda RCTV ringhäälinguluba, mille kehtivus lõppeb 27. mail 2007;

F.   arvestades, et RCTV on Venezuela valitsuse kinnitusel ainus meediaettevõte, kelle luba pikendamata jäetakse;

G.   arvestades, et Venezuela põhiseaduse artiklitega 57 ja 58 tagatakse sõna-, kommunikatsiooni- ja teabevabadus;

H.   arvestades, et Venezuela on allkirjastanud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti ning Ameerika inimõiguste konventsiooni;

I.   arvestades, et Venezuela Ülemkohus, kelle poole RCTV hagiga pöördus, pole otsuse tegemisel kinni pidanud seadusjärgsest tähtajast;

J.   arvestades, et RCTV juhtkonnale tehtavate etteheidete suhtes tuleb võimudel alustada tavapärast kohtumenetlust, kui nad seda vajalikuks peavad;

K.   arvestades, et selline otsus, mille riigipea isiklikult 28. detsembril 2006. aastal teatavaks tegi, loob ohtliku pretsedendi sõnavabaduse järgimise asjus selles riigis,

1.   tuletab Venezuela valitsusele meelde, et tal tuleb järgida sõnavabadust, arvamusvabadust ja ajakirjandusvabadust ning tagada nende vabaduste järgimine, nagu teda kohustavad Venezuela põhiseadus ning Põhja- ja Lõuna-Ameerika vaheline demokraatiaharta, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt ja Ameerika inimõiguste konventsioon, mille see riik on allkirjastanud;

2.   palub Venezuela valitsusel tagada riigi erapooletuse põhimõtte nimel võrdne õiguslik kohtlemine kõigile avalik- ja eraõiguslikele meediaettevõtetele, hoolimata poliitilistest või ideoloogilistest kaalutlustest;

3.   kutsub üles dialoogile Venezuela valitsuse ja eraõiguslike meediaettevõtete vahel, avaldades samas kahetsust, et Venezuela võimud ei ole ei üldiselt ega konkreetselt RCTV juhtumi puhul dialoogile avanud;

4.   nõuab seetõttu, et Euroopa Parlamendi pädevad delegatsioonid ja komisjonid tegeleksid oleksid kaasatud selle küsimusega tegelemisesse;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele, Mercosuri parlamendile ning Venezuela Bolivari Vabariigi valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika