Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0206/2007

Keskustelut :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 106kWORD 34k
Torstai 24. toukokuuta 2007 - Strasbourg
Radio Caracas TV -kanavan tapaus Venezuelassa
P6_TA(2007)0216RC-B6-0206/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. toukokuuta 2007 Radio Caracas TV -kanavan tapauksesta Venezuelassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja sananvapaus ovat demokratian ehdoton edellytys,

B.   ottaa huomioon, että viestinten vapaus on ensisijaisen tärkeää demokratian sekä perusvapauksien kunnioittamisen kannalta, koska sillä on keskeinen asema mielipiteen ja ajatuksen ilmaisemisen vapauden takaamisessa ja edistettäessä kansalaisten tehokasta osallistumista demokratian toimintaan,

C.   ottaa huomion, että yksityisen televisioyhtiön Radio Caracas Televisión'in (RCTV) 27. toukokuuta 2007 päättyvän lähetysluvan uusimatta jättäminen uhkaa lopettaa tämän 3000 työntekijää työllistävän tiedotusvälineen toiminnan,

D.   ottaa huomioon, että Venezuelan vanhimpiin ja merkittävimpiin audiovisuaalisiin viestimiin kuuluvan kanavan lähetysluvan uusimatta jättäminen jättää suuren osan yleisöstä ilman moniarvoista tiedonvälitystä ja rikkoo tiedotusvälineiden oikeutta toimia vastavoimana vallanpitäjille,

E.   ottaa huomioon, että Venezuelan presidentti Hugo Chávez on ilmoittanut, ettei hän aio uusia RCTV:n lähetyslupaa ja että kyseinen lupa umpeutuu 27. toukokuuta 2007,

F.   ottaa huomioon, että RCTV on Venezuelan hallituksen lausuntojen mukaan ainoa viestin, jonka lähetyslupaa ei uusita,

G.   ottaa huomioon, että Venezuelan perustuslain 57 ja 58 artiklassa taataan oikeus sananvapauteen, vapaaseen tiedonvälitykseen ja tiedonsaantiin,

H.   ottaa huomioon, että Venezuela on allekirjoittanut kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen sekä Amerikan valtioiden ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen,

I.   ottaa huomioon, että Venezuelan korkein oikeus ei ole noudattanut päätöksen tekemiselle säädettyä määräaikaa käsitellessään RCTV:n valitusta,

J.   katsoo, että RCTV:n johdolle esitetyt moitteet on käsiteltävä, mikäli viranomaiset pitävät sitä tarpeellisena, tavanomaisessa oikeudenkäynnissä,

K.   ottaa huomioon, että tämän päätöksen julkisti 28. joulukuuta 2006 valtionpäämies henkilökohtaisesti, mikä muodostaa huolestuttavan ennakkotapauksen sananvapaudelle Venezuelassa,

1.   muistuttaa Venezuelan hallitusta siitä, että sen on kunnioitettava ja vaalittava sananvapautta, mielipiteenvapautta ja lehdistönvapautta, mihin sitä velvoittavat maan oma perustuslaki, Amerikan maiden demokratian peruskirja, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä Amerikan valtioiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus, jotka kyseinen maa on allekirjoittanut;

2.   pyytää Venezuelan hallitusta valtion puolueettomuuden periaatteen nimissä varmistamaan tasapuolisen oikeudellisen kohtelun kaikille julkisille ja yksityisille tiedotusvälineille poliittisista tai ideologisista näkökohdista riippumatta;

3.   kehottaa Venezuelan hallitusta ja yksityisiä joukkoviestimiä ryhtymään vuoropuheluun, mutta samalla pahoittelee syvästi, että Venezuelan viranomaiset ovat osoittaneet täydellistä haluttomuutta vuoropuheluun yleensä ja RCTV:n tapauksessa erityisesti;

4.   tämän vuoksi pyytää, että asia saatetaan Euroopan parlamentin asiasta vastaavien valtuuskuntien ja valiokuntien käsiteltäväksi;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Mercosurin parlamentille sekä Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö