Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0212/2007

Forhandlinger :

PV 24/05/2007 - 14.2
CRE 24/05/2007 - 14.2

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 39k
Torsdag den 24. maj 2007 - Strasbourg
Menneskerettighederne i Syrien
P6_TA(2007)0217RC-B6-0212/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om menneskerettighederne i Syrien

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder af 1948,

-   der henviser til EU-traktatens artikel 11, stk. 1, som fastslår, at det er et mål for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik at fremme menneskerettighederne, og til EF-traktatens artikel 177,

-   der henviser til tidligere beslutninger om Syrien og Mellemøsten og til sin beslutning af 26. oktober 2006 med henstilling til Rådet om indgåelsen af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side(1),

-   der henviser til EU-formandskabets erklæring af 14. maj 2007 om dommene over forfatteren Michel Kilo og den politiske aktivist Mahmoud Issa i Syrien,

-   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der ratificeredes af Syrien den 21. april 1969,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at respekt for menneskerettighederne er et væsentligt element i Euro-Middelhavspartnerskabet, hvilket kommer til udtryk i aftalen mellem EU og Syrien og en associeringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side, der stadig er under udarbejdelse,

B.   der henviser til, at Europa-Parlamentet og dets formand allerede flere gange har interveneret til fordel for løsladelsen af menneskerettighedsforkæmpere, politikere og parlamentsmedlemmer fra syriske fængsler,

C.   der henviser til, at Michel Kilo, en militant, pro-demokratisk forfatter, blev anholdt den 14. maj 2006, hovedsagelig på grund af sin holdning til Beirut-Damaskus-erklæringen, og at Mahmoud Issa blev idømt tre års fængsel den 13. maj 2007,

D.   der henviser til, at Suleiman Al-Shamar, ledende medlem af Demokratisk Nationalt Fællesskab, og Khalil Hussein, formand for Kurd Future Trends PR-kontor, blev idømt ti års fængsel for at "svække den nationale moral" og "konspirere til fordel for en fremmed magt",

E.   der henviser til, at Faek El Mir og Aref Dalila, medlemmer af forskellige menneskerettighedsorganisationer i Syrien, nu har været isolationsfængslet i 6 år,

F.   der henviser til, at de syriske sikkerhedsstyrker anholdt Kamal al-Labwani, en læge og medgrundlægger af Demokratisk Liberal Samling, den 8. november 2005, da han vendte tilbage fra en rejse til Europa, USA og Egypten, og nu har idømt ham en straf på 12 års fængsel og strafarbejde på grundlag af politisk motiverede anklager,

G.   der henviser til, at Anwar Al Bunni, der er medstifter af den syriske menneskerettighedsorganisation og advokat med speciale i menneskerettighedsanliggender, blev anholdt på gaden i Damaskus, kort inden han i 2006 skulle tiltræde stillingen som direktør for et menneskerettighedscenter, der er finansieret af EU, og nu er blevet idømt 5 års fængsel for "udbredelse af falske og statsfjendtlige oplysninger",

1.   udtrykker stor bekymring over de seneste domme over politiske fanger og menneskerettighedsforkæmpere i Syrien, der rammer alle politiske retninger inden for oppositionen;

2.   er dybt foruroliget over restriktionerne og anklagerne mod Mahmoud Issa, Fayek El Mir, Aref Dalila, Kamal al Labwani, Anwar Al Bunni, Michel Kilo, Suleiman Al-Shamar og Khalil Hussein, der blot har udøvet deres demokratiske rettigheder og deltaget i fredelige aktiviteter;

3.   henstiller til de syriske myndigheder nøje at overholde den internationale menneskerettighedslovgivning, herunder navnlig den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Syrien har ratificeret i henholdsvis 1969 og 2004;

4.   opfordrer Syrien til at respektere ytringsfriheden og retten til retfærdig rettergang;

5.   henstiller til de syriske myndigheder at tage FN-Menneskerettighedskommissionens kritik til efterretning og:

   a) sikre, at de ovennævnte tilbageholdte behandles ordentligt og ikke underkastes tortur eller andre former for mishandling,
   b) sikre, at tilbageholdte eller fængslede personer får omgående og regelmæssig adgang til deres advokater, læger og familier;

6.   henstiller til de relevante syriske myndigheder at annullere de ovennævnte domme, lade de verserende sager ved militærdomstolen i Damaskus falde og løslade alle ovennævnte samvittighedsfanger og politiske fanger;

7.   opfordrer til ophævelse af undtagelsestilstanden, der blev indført i Syrien for mere end 40 år siden;

8.   opfordrer navnlig fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaterne til at yde den nødvendige støtte til syriske civilsamfundsforkæmpere gennem det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) og det nyligt vedtagne europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR), herunder hurtigst muligt gennemføre de såkaldte ad hoc-foranstaltninger til fordel for menneskerettighedsforkæmpere;

9.   anmoder Syrien, der kunne spille en vigtig rolle til fremme af fred i regionen, om at forbedre og støtte menneskerettighederne og ytringsfriheden i landet;

10.   opfordrer Syrien til at støtte oprettelsen af en straffedomstol af international karakter, så snart FN's internationale uafhængige undersøgelseskommission under ledelse af dommer Brammertz har afsluttet efterforskningen i Libanon;

11.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0459.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik