Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0212/2007

Debatai :

PV 24/05/2007 - 14.2
CRE 24/05/2007 - 14.2

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 199kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2007 m. gegužės 24 d. - Strasbūras
Žmogaus teisės Sirijoje
P6_TA(2007)0217RC-B6-0212/2007

2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Jungtinių Tautų Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 1 dalį, kuriame numatytas žmogaus teisių skatinimas kaip bendros užsienio ir saugumo politikos tikslas ir į Europos bendrijos steigimo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos ir Artimųjų Rytų bei į 2006 m. spalio 26 d. rezoliuciją kartu su rekomendacija Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimo tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos sudarymo(1),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 14 d. ES Tarybai pirmininkaujančios šalies pareiškimą dėl intelektualo Michel Kilo ir politinio aktyvisto Mahmoud Issa nuteisimo Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Sirija ratifikavo 1969 m. balandžio 21 d.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi pagarba žmogaus teisėms yra esminė Europos ir Viduržemio jūros šalių partnerystės dalis, atsispindinti ES ir Sirijos bendradarbiavimo susitarime bei Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarime tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos, kurio sudarymo procedūra dar nėra baigta,

B.   kadangi Europos Parlamentas ir jo pirmininkas jau keletą kartų yra pasisakę už Sirijos kalėjimuose sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų, politikų ir parlamentarų paleidimą,

C.   kadangi už demokratiją pasisakantis aktyvistas rašytojas Michel Kilo, kuris buvo sulaikytas 2006 m. gegužės 14 d., labiausiai dėl jo pozicijos dėl Beiruto ir Damasko deklaracijos, ir Mahmoud Issa 2007 m. gegužės 13 d. buvo nuteisti trejiems metams kalėti,

D.   kadangi Demokratinės nacionalinės bendruomenės lyderis Suleiman Al-Shamar ir Kurdų ateities krypties viešųjų ryšių biuro vadovas Khalil Hussein buvo nuteisti dešimčiai metų įkalinimo už "nacionalinės etikos silpninimą" ir "sąmokslą su užsienio šalimi",

E.   kadangi įvairių žmogaus teisių organizacijų Sirijoje nariai Fayek El Mir ir Aref Dalila yra uždaryti į vienutę jau šešerius metus,

F.   kadangi 2005 m. lapkričio 8 d. Sirijos saugumo pajėgos sulaikė gydytoją ir vieną iš Demokratinio liberalaus sambūrio įkūrėjų Kamal al-Labwani jam grįžtant iš kelionės į Europą, Jungtines Valstijas ir Egiptą ir politiškai motyvuotų kaltinimų pagrindu jis buvo nuteistas 12 metų kalėjimo atliekant sunkius darbus,

G.   kadangi Sirijos žmogaus teisių organizacijos įkūrėjas ir žmogaus teisių klausimų specialistas Anwar Al Bunni 2006 m. buvo sulaikytas Damasko gatvėse, kai jis jau neilgai trukus turėjo užimti 2006 m. Europos Sąjungos finansuoto žmogaus teisių centro direktoriaus pareigas, ir buvo nuteistas penkeriems metams kalėjimo už "valstybei žalingos klaidingos informacijos skleidimą",

1.   reiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai priimtų nuosprendžių prieš politinius kalinius ir žmogaus teisių aktyvistus Sirijoje, kurie daro įtaką visoms opozicijos politinėms kryptims;

2.   labai susirūpinęs dėl apribojimų ir kaltinimų Mahmoudui Issai, Fayekui El Mirui, Arefui Dalilai, Kamalui al Labwaniui, Anwarui Al Bunniui, Micheliui Kilo, Suleimanui Al-Shamarui ir Khalilui Husseinui dėl naudojimosi savo demokratinėmis teisėmis ir dalyvavimo taikioje veikloje;

3.   ragina Sirijos valdžios institucijas griežtai laikytis tarptautinės žmogaus teisių teisės ir ypač Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto bei Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kuriuos Sirija ratifikavo atitinkamai 1969 m. ir 2004 m.;

4.   ragina Siriją gerbti nuomonės reiškimo laisvę ir teisę į teisingą teismą;

5.   ragina Sirijos valdžios institucijas atsižvelgti į JT Žmogaus teisių komiteto susirūpinimą ir:

   a) užtikrinti, kad su pirmiau minėtais sulaikytaisiais būtų gerai elgiamasi, kad jie nebūtų kankinami ar kad nebūtų su jais kitaip blogai elgiamasi,
   b) užtikrinti, kad sulaikytieji ar įkalintieji asmenys galėtų greitai ir reguliariai susitikti su savo advokatais, gydytojais ir šeimomis;

6.   ragina atitinkamus Sirijos organus panaikinti pirmiau minėtus teismo sprendimus, atsisakyti kaltinimų Damasko kariniame teisme ir paleisti visus minėtus sąžinės ir politinius kalinius;

7.   ragina atšaukti daugiau kaip prieš 40 metų Sirijoje paskelbtą nepaprastąją padėtį;

8.   ypač ragina Bendrijos institucijas ir valstybes nares teikti visokeriopą reikalingą paramą Sirijos pilietinės visuomenės aktyvistams pasitelkus Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP) ir naują Europos demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimo priemonę (EDŽTSP), įskaitant skubų vadinamųjų ad hoc priemonių, skirtų žmogaus teisių gynėjams, įgyvendinimą;

9.   prašo Sirijos, kuri galėtų vaidinti svarbų vaidmenį skatinant taiką regione, pagerinti ir remti žmogaus teises bei nuomonės laisvę šalyje;

10.   ragina Siriją remti tarptautinio pobūdžio baudžiamojo tribunolo įkūrimą kai tik bus užbaigtas Libane atliekamas tyrimas, kuriam vadovauja JT Tarptautinės nepriklausomos tyrimo komisijos vadovas teisėjas Brammertzas;

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0459.

Teisinė informacija - Privatumo politika