Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0212/2007

Debatter :

PV 24/05/2007 - 14.2
CRE 24/05/2007 - 14.2

Omröstningar :

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 116kWORD 36k
Torsdagen den 24 maj 2007 - Strasbourg
Syrien
P6_TA(2007)0217RC-B6-0212/2007

Europaparlamentets resolution av den 24 maj 2007 om Syrien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av artikel 11.1 i EU-fördraget, som fastställer respekten för mänskliga rättigheter som ett mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och artikel 177 i EG-fördraget,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien och Mellanöstern och sin resolution av den 26 oktober 2006 som innehåller en rekommendation till rådet om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Arabrepubliken Syrien å andra sidan(1),

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalande av den 14 maj 2007 om domarna i Syrien mot den intellektuelle Michel Kilo och den politiske aktivisten Mahmoud Issa i Syrien,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Syrien ratificerade den 21 april 1969,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Respekten för de mänskliga rättigheterna är en väsentlig del av partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet som kommer till uttryck i ett samarbetsavtal mellan EU och Syrien och i ett ännu inte fullbordat Europa-Medelhavsavtal om upprättande Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Arabrepubliken Syrien å andra sidan.

B.  Europaparlamentet och dess talman har redan vid flera tillfällen ingripit för att få de människorättsaktivister, politiker och parlamentsledamöter som sitter i syriska fängelser frigivna.

C.  Den stridbare demokratikämpen och författaren Michel Kilo greps den 14 maj 2006, huvudsakligen på grund av sin ståndpunkt i Beirut-Damaskus-deklarationen, och Mahmoud Issa dömdes den 13 maj 2007 till ett treårigt fängelsestraff.

D.  Suleiman Al-Shamar, en ledande medlem i Demokratiska nationella samfundet, och Khalil Hussein, ordförande för Kurd Future Trends PR-kontor, har dömts till tio års fängelse för "försvagning av den nationella etiken" och "konspiration med främmande land."

E.  Fayek El Mir och Aref Dalila, medlemmar i olika människorättsorganisationer i Syrien, har nu suttit i isoleringscell i sex år.

F.  Den 8 november 2005 grep syriska säkerhetsstyrkor Kamal al-Labwani, läkare och tillika en av grundarna av Demokratisk liberal samling, när han kom tillbaka från en resa till Europa, Förenta staterna och Egypten, och han har nu dömts till tolv års fängelse med straffarbete efter ett politiskt motiverat åtal.

G.  Anwar Al Bunni, grundande medlem av Syriens människorättsorganisation och tillika advokat med specialisering på människorättsfrågor, greps på öppen gata i Damaskus strax innan han skulle tillträda tjänsten som chef för ett EU-finansierat människorättscentrum 2006 och har nu dömts till fem års fängelse för "spridning av falsk och statsfientlig information".

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den senaste tidens domar mot politiska fångar och människorättsaktivister i Syrien, något som påverkar all politisk oppositionsverksamhet.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över restriktionerna och åtalen mot Mahmoud Issa, Fayek El Mir, Aref Dalila, Kamal al-Labwani, Anwar Al Bunni, Michel Kilo, Suleiman Al-Shamar och Khalil Hussein, som bara utövat sina demokratiska rättigheter och ägnat sig åt fredlig verksamhet.

3.  Europaparlamentet uppfordrar de syriska myndigheterna att fullt ut efterleva internationell människorättslagstiftning, i synnerhet den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som Syrien ratificerade 1969 respektive 2004.

4.  Europaparlamentet uppmanar Syrien att respektera yttrandefriheten och rätten till en rättvis rättegång.

5.  Europaparlamentet uppfordrar de syriska myndigheterna att ta fasta på synpunkterna från FN:s människorättskommitté och att

   a) se till att de ovannämnda fångarna behandlas väl och inte utsätts för tortyr eller annan misshandel,
   b) se till att gripna och fängslade personer får snabb och regelbunden tillgång till sina advokater, läkare och familjer.

6.  Europaparlamentet uppfordrar behöriga syriska organ att upphäva de ovannämnda domarna, lägga ner de åtal som väckts vid Damaskus militärdomstol och frige alla ovannämnda samvetsfångar och politiska fångar.

7.  Europarlamentet kräver att Syrien upphäver det undantagstillstånd som infördes för mer än 40 år sedan;

8.  Europaparlamentet uppmanar framför allt gemenskapens institutioner att ge allt nödvändigt stöd till aktivister från det syriska civila samhället genom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) och det nyligen antagna europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR), bland annat genom att snarast genomföra de så kallade ad hoc-åtgärder som är riktade till människorättsförsvarare.

9.  Europaparlamentet uppmanar Syrien, som kan komma att spela en viktig fredskapande roll i regionen, att förbättra och främja de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten i landet.

10.  Europaparlamentet uppmanar Syrien att stödja inrättandet av en brottmålsdomstol av internationellt slag så snart den utredning i Libanon som leds av domaren Serge Brammertz, kommissarien för FN:s internationella oberoende undersökningskommission, har avslutats.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt Arabrepubliken Syriens regering och parlament.

(1) P6_TA(2006)0459.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy