Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0232(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0195/2007

Předložené texty :

A6-0195/2007

Rozpravy :

PV 06/06/2007 - 17
CRE 06/06/2007 - 17

Hlasování :

PV 07/06/2007 - 5.11
CRE 07/06/2007 - 5.11

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0229

Přijaté texty
PDF 488kWORD 150k
Čtvrtek, 7. června 2007 - Brusel
Konzultační přístup do informačního systému o vízech (VIS) *
P6_TA(2007)0229A6-0195/2007
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o konzultačním přístupu do Vízového informačního systému (VIS) pro určené orgány členských států a pro Europol za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a dalších závažných trestných činů (KOM(2005)0600 – C6-0053/2006 – 2005/0232(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0600)(1),

-   s ohledem na čl. 30 odst. 1 písm. b) a čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0053/2006),

-   s ohledem na Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem,

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0195/2007)

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   bere na vědomí přiložená prohlášení Rady;

3.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

4.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU(1)

k návrhu Komise týkajícího se

ROZHODNUTÍ RADY

o konzultačním přístupu do Vízového informačního systému (VIS) pro určené orgány členských států █a pro Europol za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a dalších závažných trestných činů

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 30 odst. 1 písm. b) a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise(2),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Rozhodnutím Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS)(4) byl zřízen VIS jako systém pro výměnu vízových údajů mezi členskými státy. Zřízení VIS představuje jednu z hlavních iniciativ v rámci politik Evropské unie jejichž cílem je vytvoření oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Cílem VIS by mělo být zlepšit provádění společné vízové politiky a VIS by rovněž měl přispívat k vnitřní bezpečnosti a k boji proti terorismu za jasně definovaných a monitorovaných podmínek.

(2)  Na zasedání dne 7. března 2005 přijala Rada závěry stanovující, že "pro plné dosažení cíle zlepšení vnitřní bezpečnosti a boje proti terorismu" by měl být orgánům členských států odpovědným za vnitřní bezpečnost "při plnění jejich povinností týkajících se prevence, odhalování a vyšetřování trestných činů včetně teroristických činů a hrozeb" zaručen přístup do VIS "podléhající přísnému dodržování pravidel na ochranu osobních údajů"(5).

(3)  Pro boj proti terorismu a jiným závažným trestným činům je důležité, aby příslušné služby měly podle své příslušnosti úplné a aktuální informace. Příslušné vnitrostátní služby členských států potřebují informace, aby mohly plnit své úkoly. Informace obsažené ve VIS mohou být nezbytné pro účely předcházení terorismu a závažným trestným činům a boj proti nim, a proto by měly být určeným orgánům přístupné k nahlédnutí v souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

(4)  Evropská rada navíc uvedla, že Europol má klíčový význam, pokud jde o spolupráci mezi orgány členských států v oblasti vyšetřování přeshraniční trestné činnosti, protože podporuje předcházení trestné činnosti, analýzy a vyšetřování na úrovni Unie. Proto by měl mít k údajům VIS v rámci svých úkolů a v souladu s úmluvou ze dne 26. července 1995 o zřízení Evropského policejního úřadu přístup také Europol(6).

(5)  Toto rozhodnutí doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů mezi členskými státy o krátkodobých vízech 2005/XX/ES(7) (dále jen "nařízení o VIS") tak, že stanoví právní základ podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii pověřující přístupem do VIS určené orgány a Europol.

(6)  Je nezbytné určit příslušné orgány členských států, jakož i ústřední přístupové body, jimiž by byl přístup umožňován, a vést seznam operativních složek v rámci určených orgánů, které mají povolen přístup do VIS za konkrétními účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů, jak je uvedeno v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy(8). Důležité je zajistit, aby řádně oprávnění zaměstnanci mající právo přístupu do VIS byli omezeni pouze na ty, kteří "potřebují získat informace" a mají patřičné znalosti o bezpečnosti údajů a pravidlech o ochraně údajů.

Žádosti o přístup do VIS by měly být podávány operačními složkami v rámci určených orgánů do ústředních přístupových bodů. Tyto ústřední přístupové body by měly žádosti o přístup do VIS vyřídit po ověření, zda jsou splněny všechny podmínky pro přístup. Ve výjimečném případě naléhavosti vyřídí ústřední přístupové body žádost neprodleně a ověření provedou až poté.

(7)  Pro účely ochrany osobních údajů, a zejména za účelem vyloučení běžného přístupu, by zpracovávání údajů VIS mělo probíhat pouze případ od případu. Takový zvláštní případ nastane zejména tehdy, je-li konzultační přístup spojen s konkrétní událostí nebo s nebezpečím spojeným se závažnou trestnou činností nebo s konkrétní osobou či osobami, u nichž se lze vážně domnívat, že spáchají nebo již spáchaly teroristické trestné činy nebo jiné závažné trestné činy nebo že jsou s takovou osobou nebo osobami ve vztahu. Určené orgány a Europol by tudíž měly údaje obsažené ve VIS vyhledávat pouze tehdy, pokud mají rozumné důvody se domnívat, že jim toto vyhledávání poskytne informace, jež jim zásadním způsobem pomohou při prevenci, odhalování či vyšetřování závažných trestných činů.

Jakmile vstoupí v platnost rámcové rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech(9), mělo by se vztahovat na osobní údaje zpracovávané podle tohoto rozhodnutí. Dokud však pravidla stanovená v rámcovém rozhodnutí nebudou použitelná a aby je bylo možné doplňovat, musí být stanovena odpovídající ustanovení, aby byla zajištěna nutná ochrana údajů. Každý členský stát by měl ve svém vnitrostátním právu zajistit odpovídající úroveň ochrany údajů, která přinejmenším odpovídá úrovni vyplývající z Úmluvy Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracovávání osobních údajů a která odpovídá judikatuře vydané na základě článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a v případě členských států, které ratifikovaly dodatkový protokol k této úmluvě ze dne 8. listopadu 2001, úrovni vyplývající z uvedeného protokolu a vezme přitom v úvahu doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti.

(8)  Účinné sledování provádění tohoto rozhodnutí by mělo být v pravidelných intervalech hodnoceno.

(9)  Jelikož cílů opatření, jež mají být učiněna, zejména stanovení povinností a podmínek pro konzultační přístup určených orgánů členských států a Europolu k údajům VIS, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků těchto postupů lépe dosaženo na úrovni Evropské unie, může Rada přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 2 Smlouvy o EU a v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu se zásadou proporcionality toto rozhodnutí nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(10)  V souladu s článkem 47 Smlouvy o Evropské unii se toto rozhodnutí nedotýká pravomocí Evropského společenství, zejména v rámci nařízení o VIS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.(10)

(11)  Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis(11). Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(12)  Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis(12). Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(13)  V souladu s rámcovým rozhodnutím 2006/960/SVV(13) však informace uvedené ve VIS mohou být poskytovány Spojenému království a Irsku příslušnými orgány členských států, jejichž určené orgány mají přístup do VIS podle tohoto rozhodnutí, a informace vedené ve vnitrostátních rejstřících víz Spojeného království a Irska mohou být poskytovány příslušným donucovacím orgánům v jiných členských státech. Jakákoli forma přímého přístupu pro ústřední orgány Spojeného království a Irska do VIS by za současného stavu jejich účasti na schengenském acquis vyžadovala dohodu mezi Společenstvím a těmito členskými státy, případně doplněnou o jiná pravidla, podrobněji upravující podmínky a postupy pro takový přístup.

(14)  Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí, s výjimkou článku 7, ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis(14), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999(15) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(15)  Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí, s výjimkou článku 7, ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES ze dne 25. října 2004 o podpisu dohody jménem Evropské unie a o prozatímním provádění některých jejích ustanovení(16).

S výjimkou článku 6 představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005.

(16)  Toto rozhodnutí ctí základní práva a svobody a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví podmínky, za nichž mohou určené orgány členských států a Evropský policejní úřad (Europol) získat konzultační přístup do Vízového informačního systému za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

Článek 2

Definice

1.  Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

   (1) "Vízovým informačním systémem (VIS)" Vízový informační systém zřízený rozhodnutím Rady 2004/512/ES;

(2)  "Europolem" Evropský policejní úřad zřízený Úmluvou ze dne 26. července 1995 o zřízení Evropského policejního úřadu ("Úmluva o Europolu");

   3) "teroristickými trestnými činy" trestné činy podle vnitrostátního práva, které odpovídají nebo jsou rovnocenné trestným činům v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu(17);
   4) "závažnými trestnými činy" druhy trestných činů, které odpovídají nebo jsou rovnocenné trestným činům podle čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu;
   5) "určenými orgány" orgány,které jsou odpovědné za prevenci, odhalování či vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů a které jsou určené členskými státy v souladu s článkem 3 tohoto rozhodnutí.

2.  Použijí se rovněž definice uvedené v nařízení o VIS.

Článek 3

Určené orgány a ústřední přístupové body

1.  Členské státy určí orgány uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 5, které mají na základě tohoto rozhodnutí povolen přístup k údajům VIS.

1a.  Každý členský stát vede seznam určených orgánů. Do tří měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost oznámí každý členský stát v prohlášení Komisi a generálnímu sekretariátu Rady své určené orgány a toto své prohlášení může kdykoli změnit nebo nahradit jiným prohlášením.

1b.  Každý členský stát určí ústřední přístupový bod (přístupové body), prostřednictvím kterého (kterých) se přístup provádí. Členské stát mohou určit více než jeden přístupový bod, aby zohlednily své organizační a správní struktury při plnění ústavních nebo právních požadavků. Do tří měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost oznámí každý členský stát v prohlášení Komisi a generálnímu sekretariátu Rady svůj ústřední přístupové bod (své ústřední přístupové body) a své prohlášení může kdykoli změnit nebo nahradit jiným prohlášením.

2.  Komise zveřejní prohlášení uvedená v odstavcích 1a a 1b v Úředním věstníku Evropské unie.

3.  3 Každý členský stát vede na vnitrostátní úrovni seznam operativních složek v rámci určených orgánů, které mají právo přístupu do VIS prostřednictvím ústředního přístupového bodu (ústředních přístupových bodů).

4.  4 Pouze řádně zmocnění zaměstnanci operativních složek a ústředního přístupového bodu (ústředních přístupových bodů) mají právo přístupu do VIS v souladu s článkem 4a.

Článek 4a

Postup přístupu do VIS

1.  Pokud jsou splněny podmínky článku 5, operativní složky uvedené v čl. 3 odst. 3 předloží odůvodněnou písemnou nebo elektronickou žádost o přístup do VIS ústřednímu přístupovému bodu podle čl. 3 odst. 1b. Po přijetí žádosti o přístup ověří ústřední přístupový bod (přístupové body), zda jsou splněny podmínky pro přístup uvedené v článku 5. Jsou-li splněny všechny podmínky pro přístup, řádně zmocnění zaměstnanci ústředního přístupového bodu (ústředních přístupových bodů) vyřídí příslušné žádosti. Zpřístupněné údaje z VIS se předávají operativním složkám uvedeným v čl. 3 odst. 3 takovým způsobem, aby nebyla narušena bezpečnost daných údajů.

2.  Ve výjimečném případě naléhavosti může ústřední přístupový bod (mohou ústřední přístupové body) přijímat písemné, elektronické nebo ústní žádosti. V takovém případě ústřední přístupový bod (přístupové body) vyřídí žádost neprodleně a až následně ověří, zda jsou splněny všechny podmínky článku 5, včetně podmínky výjimečného případu naléhavosti. Následné ověření se provádí bez zbytečných odkladů po vyřízení žádosti.

Článek 5

Podmínky pro přístup k údajům VIS určenými orgány členských států

1.  Konzultační přístup určených orgánů do VIS se uskutečňuje v rozsahu jejich pravomocí a jsou-li splněny tyto podmínky:

   a) konzultační přístup musí být nutný z důvodu prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo dalších závažných trestných činů;
   b) konzultační přístup musí být v konkrétním případě nutný ;
   c) existují-li rozumné důvody domnívat se, že nahlédnutí do údajů VIS podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování jakéhokoli daného trestného činu.

2.  Nahlédnutí do VIS je omezeno na vyhledávání jakéhokoli z těchto údajů VIS v souboru žádosti:

   a) příjmení, rodné příjmení (dřívější příjmení); křestní jména; pohlaví; den, místo a země narození;
   b) současná státní příslušnost žadatele; státní příslušnost při narození;
   c) druh a číslo cestovního dokladu, orgán, který jej vydal, den vydání a den skončení platnosti;
   d) hlavní cíl cesty a délka zamýšleného pobytu;
   e) účel cesty;
   f) den příjezdu a odjezdu;
   g) hraniční přechod prvního vstupu nebo trasa průjezdu;
   h) bydliště;
   i)
   j) otisky prstů;
   k) druh víza a počet vízových štítků
   l) podrobnosti o osobě, která zaslala pozvání nebo odpovídá za placení nákladů na životní potřeby během pobytu
  

a v případě shody je umožněn přístup ke všem těmto údajům i k

   a) jakýmkoli dalším údajům uvedeným ve formuláři žádosti;
   b) údajům uvedeným v souvislosti s jakýmkoli vydaným, zamítnutým, anulovaným, odebraným či prodlouženým vízem.

Článek 6

Podmínky pro přístup k údajům VIS ze strany určených orgánů členských států, na něž se ještě nezačalo vztahovat nařízení o VIS

1.  Konzultační přístup do VIS pro určené orgány členského státu, na něž se ještě nezačalo vztahovat nařízení o VIS, se uskutečňuje v rozsahu jejich pravomocí a

   a) za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až c); a
   b) prostřednictvím řádně odůvodněné písemné nebo elektronické žádosti zaslané určenému orgánu členského státu, na který se vztahuje nařízení o VIS; tento orgán požádá poté svůj národní ústřední přístupový bod (přístupové body) o konzultaci VIS.

2.  Členský stát, na který se nařízení o VIS ještě nezačalo vztahovat, zpřístupní své údaje o vízech členským státům, na které se nařízení o VIS vztahuje, a to na základě řádně odůvodněné písemné nebo elektronické žádosti v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. a) až c).

2a.  Odpovídajícím způsobem se použijí čl. 8 odst. 1, 2a, 5, 6 a 7, čl. 8a odst. 1, čl. 8b odst. 1 a 3, článek 8d, čl. 8e odst. 1 a 3 tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Podmínky pro přístup Europolu k údajům VIS

1.  Konzultační přístup Europolu do VIS se uskuteční v rozsahu jeho mandátu a

   a) v případě potřeby za účelem plnění jeho úkolů podle čl. 3 odst. 1 bodu 2 Úmluvy o Europolu a za účelem zvláštních analýz uvedených v článku 10 Úmluvy o Europolu nebo
   b) v případě potřeby za účelem plnění jeho úkolů podle čl. 3 odst. 1 bodu 2 Úmluvy o Europolu a pro účely analýzy obecné povahy a analýzy strategického typu, jak je uvedeno v článku 10 Úmluvy o Europolu, za předpokladu, že s údaji VIS poskytovanými Europolem je před takovým zpracováním nakládáno anonymně a jsou uchovávány ve formě, která již neumožňuje určení totožnosti příslušných osob.

2.  Čl. 5 odst. 2 tohoto rozhodnutí se použije odpovídajícím způsobem.

3.  Europol určí specializovanou složku pro účely tohoto rozhodnutí složenou ze zaměstnanců Europolu řádně oprávněných jednat jako ústřední přístupový bod pro konzultační přístup do VIS.

4.  Zpracování informací získaných Europolem na základě přístupu do VIS podléhá souhlasu členských států, které do VIS tyto údaje vkládají. Takový souhlas lze získat prostřednictvím národní jednotky Europolu daného členského státu.

Článek 8

Ochrana osobních údajů

1.  Zpracovávání osobních údajů konzultovaných na základě tohoto rozhodnutí podléhá následujícím pravidlům a vnitrostátním právním předpisům konzultujícího členského státu. S ohledem na zpracovávání osobních údajů konzultovaných na základě tohoto rozhodnutí zajistí každý členský stát ve svých vnitrostátních právních předpisech odpovídající úroveň ochrany údajů, která odpovídá přinejmenším úrovni vyplývající z Úmluvy Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracovávání osobních údajů a, v případě členských států, které ratifikovaly dodatkový protokol k této úmluvě ze dne 8. listopadu 2001, úrovni uvedeného protokolu a vezme přitom v úvahu doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (87) 15 ze 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti.

2.  Zpracování osobních údajů Europolem na základě tohoto rozhodnutí musí být v souladu s Úmluvou o Europolu a jejími prováděcími předpisy a musí být pod dohledem nezávislého společného kontrolního orgánu zřízený článkem 24 této úmluvy.

2a.  Osobní údaje získané z VIS na základě tohoto rozhodnutí se zpracovávají pouze pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů.

   3.
   4.

5.  Osobní údaje získané z VIS na základě tohoto rozhodnutí se nepředávají nebo nezpřístupňují třetí zemi ani mezinárodní organizaci. Takové údaje se však mohou ve výjimečných případech naléhavosti předat nebo zpřístupnit třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, a to výlučně za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a dalších závažných trestných činů a za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 tohoto rozhodnutí, s podmínkou souhlasu členského státu, který údaje do VIS vložil, a v souladu s vnitrostátním právem členského státu, který údaje předává nebo je zpřístupňuje. V souladu s vnitrostátním právem členské státy zajistí, aby o takovém předávání byly vedeny záznamy a tyto byly na požádání zpřístupněny národním úřadům ochrany údajů. Předávání údajů členským státem, který údaje vložil do VIS v souladu s daným nařízením, podléhá vnitrostátnímu právu tohoto členského státu.

6.  Příslušný orgán nebo příslušné orgány, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy pověřeny dohledem nad zpracováváním osobních údajů orgány určenými podle tohoto rozhodnutí, monitorují zákonnost zpracovávání osobních údajů na základě tohoto rozhodnutí. Členské státy zajistí, aby tyto orgány měly dostatek prostředků k plnění úkolů, které jim byly tímto rozhodnutím uloženy.

6a.  Orgány uvedené v odstavci 6 zajistí, aby byl alespoň každé čtyři roky proveden audit zpracovávání osobních údajů na základě tohoto rozhodnutí, pokud možno v souladu s mezinárodními auditorskými standardy.

7.  Členské státy a Europol povolí příslušnému orgánu nebo orgánům uvedeným v odstavcích 2 a 6 získat potřebné informace, které by jim v souladu s tímto článkem umožnily provádět jejich úkoly.

8.  Dříve, než zaměstnanci orgánů mající právo přístupu do VIS obdrží povolení zpracovávat údaje uložené ve VIS, absolvují odpovídající odbornou přípravu týkající se zabezpečení údajů a pravidel ochrany údajů a jsou informováni o všech s tím souvisejících trestných činech a sankcích.

Článek 8a

Ochrana údajů

1.  Odpovědný členský stát zajistí bezpečnost údajů během jejich předávání a v okamžiku jejich předání určeným orgánům.

2.  Každý členský stát přijme nezbytná bezpečnostní opatření, pokud jde o získávání údajů z VIS podle tohoto rozhodnutí a jejich následné uchovávání, zejména aby:

   a) fyzicky chránil údaje mimo jiné vypracováním plánů pro mimořádné situace pro ochranu kritické infrastruktury;
   b) zabránil jakékoli neoprávněné osobě v přístupu k vnitrostátním zařízením, v nichž členský stát údaje uchovává (kontroly při vstupu do zařízení);
   c) zabránil neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování či vyjímání nosičů dat (kontrola nosičů dat);
   d) zabránil neoprávněnému prohlížení, pozměňování nebo vymazání uložených osobních údajů (kontrola uchovávání);
   e) zabránil neoprávněnému zpracování údajů z VIS (kontrola zpracování údajů);
   f) zajistil, aby osoby oprávněné k přístupu do VIS měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze s pomocí individuálních a jednoznačných totožností uživatele a režimů přístupu k důvěrným informacím (kontrola přístupu k údajům);
   g) zajistil, aby všechny orgány s oprávněním přístupu do VIS vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům přistupovat a údaje vyhledávat, a aby tyto profily neprodleně zpřístupnily vnitrostátním orgánům dozoru uvedeným v čl. 8 odst. 6 na jejich žádost (profily pracovníků);
   h) zajistil, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým orgánům se mohou osobní údaje předávat prostřednictvím zařízení pro přenos údajů (kontrola přenosu údajů);
   i) zajistil, aby bylo možné ověřit a určit, které údaje byly z VIS získány, kdy, kým a za jakým účelem (kontrola záznamu údajů);
   j) zabránil neoprávněnému čtení a kopírování osobních údajů během jejich přenosu, zejména prostřednictvím vhodných technik šifrování (kontrola přepravy);
   k) sledoval účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijal nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění souladu s tímto rozhodnutím (interní kontrola).

Článek 8b

Odpovědnost

1.  Každá osoba nebo členský stát, který byl poškozen v důsledku nezákonného zpracování nebo jiné činnosti neslučitelné s tímto rozhodnutím, má právo na náhradu škody od členského státu odpovědného za vzniklou škodu. Tento stát je zcela nebo částečně zproštěn své odpovědnosti, pokud prokáže, že neodpovídá za událost vedoucí ke vzniku škody.

2.  Pokud jakékoli nesplnění povinností členského státu podle tohoto rozhodnutí způsobí VIS škodu, bude tento členský stát činěn za toto poškození odpovědným, ledaže by jiný členský stát účastnící se VIS opomenul přijmout přiměřená opatření pro zabránění vzniku škody nebo zmírnění jejích následků.

3.  Uplatnění nároku na náhradu škody členského státu za škodu uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí vnitrostátním právem žalovaného členského státu.

Článek 8c

Vlastní kontrola

Členské státy zajistí, aby veškeré orgány, které mají právo přístupu k údajům VIS, přijaly opatření nezbytná k zajištění plnění tohoto rozhodnutí a v případě potřeby spolupracovaly s vnitrostátním orgánem nebo vnitrostátními orgány dozoru podle čl. 8 odst. 6.

Článek 8d

Sankce

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jakékoli zneužití údajů z VIS v rozporu s tímto rozhodnutím lze potrestat sankcemi, včetně správních nebo trestních sankcí, které jsou účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 8e

Uchovávání údajů VIS ve vnitrostátních složkách

1.  Údaje získané z VIS mohou být uchovávány ve vnitrostátních složkách, pouze pokud je to v konkrétním případě nezbytné v souladu s účely stanovenými v tomto rozhodnutí a v souladu s příslušnými právními předpisy včetně těch, které se týkají ochrany údajů, a pouze po dobu nezbytnou pro daný konkrétní případ.

2.  Odstavcem 1 nejsou dotčena ustanovení vnitrostátního práva členského státu ukládat prostřednictvím svých určených orgánů do svých vnitrostátních složek údaje, které tento členský stát uložil do VIS podle příslušného nařízení.

3.  Jakékoli využití údajů, které není v souladu s odstavci 1 a 2, je považováno za zneužití podle vnitrostátních právních předpisů každého členského státu.

Článek 8f

Právo na přístup, opravu a vymazání

1.  Právo osob na přístup k údajům, které se jich týkají, získaných z VIS podle tohoto rozhodnutí, se vykonává v souladu s právními předpisy členského státu, u kterého toto právo uplatňují.

2.  Stanoví-li to vnitrostátní právo, rozhodne vnitrostátní orgán dozoru o tom, zda a jakým způsobem se tyto informace poskytnou.

3.  Jiný členský stát než ten, který vložil údaje do VIS podle příslušného nařízení, může poskytnout informace o těchto údajích pouze tehdy, pokud před tím poskytl členskému státu, který údaje vložil, příležitost zaujmout postoj.

4.  Informace se subjektu údajů nesdělují, pokud je takové zamítnutí nevyhnutelné pro výkon zákonem stanoveného úkolu v souvislosti s příslušnými údaji nebo z důvodu ochrany práv a svobod třetích stran.

5.  Každý má právo na opravu věcně nepřesných údajů nebo výmaz protiprávně uchovávaných údajů, které se jej týkají. Pokud určené orgány obdrží takovou žádost, nebo pokud mají jakýkoli jiný důkaz, který potvrzuje, že údaje zpracované ve VIS jsou nepřesné, neprodleně informují vízový orgán příslušného členského státu, který údaje vložil do VIS a který příslušné údaje musí zkontrolovat a případně neprodleně opravit nebo vymazat podle článku 21 nařízení o VIS.

6.  Dotyčná osoba je informována co nejdříve a v každém případě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato osoba požádala o přístup, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy.

7.  Tato osoba je o činnostech v návaznosti na výkon jejích práv na opravu a výmaz informována co nejdříve a v každém případě nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy požádala o opravu nebo výmaz, nebo dříve, stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy.

8.  V každém členském státě má každá osoba právo podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů nebo soudů daného členského státu, který této osobě zamítl právo na přístup nebo právo na opravu nebo vymazání údajů, které se jí týkají, jak je stanoveno v tomto článku.

Článek 9

Náklady

Každý členský stát a Europol na své náklady zřizuje a udržuje technickou infrastrukturu nezbytnou pro provedení tohoto rozhodnutí a nese náklady spojené s přístupem do VIS pro účely tohoto rozhodnutí.

Článek 10

Vedení záznamů

1.  Každý členský stát a Europol zajistí, aby veškeré činnosti související se zpracováváním údajů vyplývající z konzultačního přístupu do VIS v souladu s tímto rozhodnutím byly zaznamenávány pro účely kontroly, zda je vyhledávání přípustné či nikoli, dále pro účely sledování zákonnosti zpracování osobních údajů, pro vlastní kontrolu, zajištění správného fungování uchovávání údajů a jejich zabezpečení.

Tyto záznamy ukazují :

   a) přesný důvod konzultačního přístupu podle čl. 5 odst. 1 písm. a) včetně daného druhu trestného činu podle definice v čl. 2 odst. 1 bodech 3 a 4 a pro Europol přesný důvod konzultačního přístupu podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nebo b);
   b) příslušné odkazy na vnitrostátní složky;
   c) datum a přesný čas přístupu;
   d) případně to, že byl použit postup podle čl. 4a odst. 2;
   e) údaje použité pro konzultaci;
   f) druh konzultovaných údajů;
   g) podle vnitrostátních předpisů nebo ustanovení úmluvy o Europolu identifikační značku úředníka, který provedl vyhledávání, a úředníka, který vyhledávání nebo obstarání nařídil.

2.  Tyto záznamy obsahující osobní údaje se využívají pouze ke sledování zákonnosti zpracování údajů a rovněž k zajištění bezpečnosti údajů. Pro sledování a hodnocení uvedené v článku 12 tohoto rozhodnutí mohou být použity pouze záznamy obsahující údaje, jež nemají osobní povahu.

3.  Tyto záznamy jsou odpovídajícími opatřeními chráněny proti nepovolenému přístupu a zneužití a po uplynutí lhůty jednoho roku od pětileté lhůty uchovávání uvedené v čl. 20 odst. 1 nařízení o VIS jsou vymazány, pokud nejsou potřebné pro postupy sledování podle odstavce 2 tohoto článku, které již byly zahájeny.

Článek 11

Článek 12

Monitorování a hodnocení

1.  Řídící orgán uvedený v nařízení o VIS zajistí zavedení systémů pro sledování provozu VIS podle tohoto rozhodnutí a porovná výsledky, účinnost vynaložených prostředků, bezpečnost a kvalitu služeb se stanovenými cíli.

1a.  Pro účely technické údržby má řídící orgán přístup k potřebným informacím, které se týkají operací zpracování údajů prováděných v rámci VIS.

2.  Dva roky po zahájení provozu VIS a poté vždy po dvou letech předloží řídící orgán Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o technickém fungování systému VIS podle tohoto rozhodnutí. Zpráva obsahuje informace o výkonnosti VIS ve srovnání s kvantitativními ukazateli předem stanovenými Komisí, a zejména o potřebě a využití čl. 4a odst. 2.

3.  Tři roky po zahájení provozu VIS a poté každé čtyři roky vypracuje Komise celkové hodnocení VIS podle tohoto rozhodnutí. Toto hodnocení zahrne přezkoumání dosažených výsledků v porovnání se stanovenými cíli, posouzení, zda stále trvají důvody platnosti vzniku rozhodnutí, posouzení plnění tohoto rozhodnutí, pokud jde o VIS, bezpečnost VIS a důsledky budoucího provozování systému. Komise předloží hodnotící zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

4.  Členské státy a Europol poskytnou řídícímu orgánu a Komisi informace nezbytné k vypracování návrhů zpráv podle odstavců 2 a 3. Tyto informace nesmějí nikdy ohrozit pracovní metody ani obsahovat informace, které prozrazují zdroje, zaměstnance nebo vyšetřování určených orgánů.

4a.  Řídící orgán poskytne Komisi informace nezbytné pro vypracování celkových vyhodnocení uvedených v odstavci 3.

4b.  V přechodném období, než začne řídící orgán plnit svoje povinnosti, odpovídá za vypracování a předložení zpráv uvedených v odstavci 2 Komise.

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Toto rozhodnutí se použije ode dne, který určí Rada, jakmile ji Komise informuje o tom, že nařízení o VIS vstoupilo v platnost a je použitelné.

Generální sekretariát Rady zveřejní toto datum v Úředním věstníku Evropské unie.

V...

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Prohlášení Rady o rámcovém rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

Rada uznává význam existence komplexního a jednotného souboru pravidel na úrovni Evropské unie týkajícího se vysoké úrovně ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech jako součásti neustále rostoucího regulativního souboru nástrojů Unie týkajících se této spolupráce. Tato pravidla budou představovat významný rozvoj zásad minimální ochrany údajů stanovených v úmluvě ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a v doporučení (87)15 o používání osobních údajů v policejní oblasti, přičemž oba nástroje byly přijaty v rámci Rady Evropy.

Rada proto i nadále upřednostňuje posouzení návrhu rámcového rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech a hodlá dosáhnout politické dohody o tomto návrhu co nejdříve, a to nejpozději do konce roku 2007.

Prohlášení Rady týkající se práva přístupu do VIS Spojeným královstvím a Irskem v daném rozhodnutí Rady

Rada uznává, že společná bezpečnost členských států bude posílena recipročním přístupem Spojeného království a Irska do VIS a zdůrazňuje význam přístupu Spojeného království a Irska do VIS pro účely vymáhání práva. Rada bude proto průběžně přezkoumávat postoj Spojeného království a Irska, včetně vztahu k příslušné judikatuře a s ohledem na výsledek rozhodnutí Soudního dvora přijme taková ustanovení, jaká mohou být nezbytná nebo vhodná, aby Spojené království a Irsko měly přístup k VIS za stejných podmínek jako ostatní členské státy.

(1) Tučně a kurzivou je označen nový či nahrazený text, zatímco vypuštěný text je označen symbolem █.
(2) Úř. věst. C, , s. .
(3) Úř. věst. C, , s. .
(4) Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5.
(5) Závěry zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost ze dne 7.3.2005, dokument 6811/05.
(6) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 2, naposledy pozměněná protokolem vypracovaným na základě čl. 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol), kterým se mění tato Úmluva – Úř. věst. C 2, 6.1.2004, s. 3.
(7) Úř. věst. C, s. .
(8) Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1.
(9) KOM(2005)0475.
(10) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(11) Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.
(12) Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.
(13) Úř. věst. L 386, 18.12.2006, s. 89.
(14) Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
(15) Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.
(16) Úř. věst. L 368, 15.12.2004, s. 26.
(17) Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3.

Právní upozornění - Ochrana soukromí