Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0202(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0205/2007

Předložené texty :

A6-0205/2007

Rozpravy :

PV 06/06/2007 - 17
CRE 06/06/2007 - 17

Hlasování :

PV 07/06/2007 - 5.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0230

Přijaté texty
PDF 608kWORD 289k
Čtvrtek, 7. června 2007 - Brusel
Ochrana osobních údajů *
P6_TA(2007)0230A6-0205/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2007 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (opětovná konzultace) (7315/2007 – C6-0115/2007 – 2005/0202(CNS))

(Postup konzultace - opětovná konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Rady (7315/2007),

-   s ohledem na pozměňovací návrhy Rady (7315/1/2007),

-   s ohledem na návrh Komise (KOM(2005)0475),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 27. září 2006(1),

-   s ohledem na články 30 a 31 a čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada znovu konzultovala s Parlamentem (C6-0115/2007),

-   s ohledem na články 93 a 51 a čl. 55 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0205/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.   vyzývá Radu, aby návrh změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit svůj návrh;

5.   hluboce lituje, že v Radě ohledně rozšíření působnosti rámcového rozhodnutí nebylo dosaženo shody, a vyzývá Komisi a Radu, aby navrhly rozšíření jeho působnosti i na údaje zpracovávané na vnitrostátní úrovni, a to v závislosti na vyhodnocení a revizi rámcového rozhodnutí a nejpozději tři roky po vstupu rozhodnutí v platnost, tak aby byl zajištěn soulad s pravidly o ochraně údajů v Evropské unii;

6.   vyzývá Radu a Komisi, aby formálně přijaly patnáct zásad vztahujících se k ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Radou   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7a (nový)
(7a)  Toto rámcové rozhodnutí by se nemělo vykládat jako opatření, které by vyžadovalo, aby členské státy snížily úroveň ochrany vyplývající z vnitrostátních předpisů, které mají za cíl rozšířit zásady směrnice 95/46/ES na oblast justiční a policejní spolupráce.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 10a (nový)
(10a)  S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvořených nebo zpracovaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejných komunikačních sítí1, která umožňuje, aby byly údaje shromažďované soukromými osobami dostupné za účelem vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů, by měla být stanovena minimální harmonizace povinností soukromých osob, které zpracovávají údaje v rámci výkonu veřejné služby. Zároveň je nutné harmonizovat předpisy, které umožní přístup příslušných orgánů členských států k těmto údajům.
__________________________________
1 Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 54.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 12
(12)  Osobní údaje poskytované členským státem Evropské unie třetím zemím nebo mezinárodním subjektům by měly být v zásadě chráněny odpovídajícím způsobem.
(12)  Osobní údaje poskytované členským státem Evropské unie třetím zemím nebo mezinárodním subjektům musí být chráněny odpovídajícím způsobem.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 13
(13)  Může být nutné informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů, zejména v případech závažných zásahů do jeho práv prostřednictvím tajného získávání údajů, aby se tomuto subjektu zajistila možnost účinné právní ochrany.
(13)  Subjekt údajů by měl být zcela jistě informován o zpracování jeho osobních údajů, zejména v případech závažných zásahů do jeho práv prostřednictvím tajného získávání údajů, aby se tomuto subjektu zajistila možnost účinné právní ochrany.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 14
(14)   Aby se zajistila ochrana osobních údajů, aniž by byl ohrožen účel trestního vyšetřování, je nezbytné vymezit práva subjektu údajů.
(14)   Je nezbytné vymezit práva subjektu údajů, aby se zajistila ochrana osobních údajů, aniž by byl ohrožen účel trestního vyšetřování.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 15
(15)  Je vhodné stanovit společná pravidla o důvěrné povaze a bezpečnosti zpracování, odpovědnosti a sankcích za nezákonné využití údajů ze strany příslušných orgánů, i o právních prostředcích, které má subjekt údajů k dispozici. Je však na každém členském státu, aby určil povahu pravidel pro odškodnění a sankcí použitelných v případě porušení vnitrostátních ustanovení o ochraně údajů.
(15)  Je vhodné stanovit společná pravidla o důvěrné povaze a bezpečnosti zpracování, odpovědnosti a sankcích za nezákonné využití údajů ze strany příslušných orgánů, i o právních prostředcích, které má subjekt údajů k dispozici. Je však na každém členském státu, aby určil povahu pravidel pro odškodnění a sankcí, včetně trestněprávních sankcí, použitelných v případě porušení vnitrostátních ustanovení o ochraně údajů.
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 16
(16)  Zřízení nezávislých orgánů dozoru v členských státech je podstatným prvkem ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce členských států v trestních věcech.
(16)  Určení vnitrostátních nezávislých orgánů dozoru v členských státech je podstatným prvkem ochrany osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce členských států v trestních věcech. Úkoly těchto vnitrostátních orgánů dozoru by měly být svěřeny vnitrostátním orgánům pro ochranu údajů vytvořeným podle článku 28 směrnice 95/46/ES.
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 17
(17)  Tyto orgány by měly mít k dispozici nezbytné prostředky pro plnění svých úkolů, včetně pravomocí provádět šetření a zasahovat, zejména pokud jsou těmto orgánům podány stížnosti jednotlivých osob, nebo pravomoci obrátit se na soud. Orgány dozoru by měly přispět k průhlednosti zpracování údajů v členských státech, do jejichž pravomoci spadají. Pravomoci těchto orgánů by ovšem neměly být v rozporu s pravidly stanovenými pro trestní řízení a s nezávislostí soudů.
(17)  Tyto orgány by měly mít k dispozici nezbytné prostředky pro plnění svých úkolů, včetně pravomocí provádět šetření a zasahovat, zejména pokud jsou těmto orgánům podány stížnosti jednotlivých osob, nebo pravomoci zahájit řízení nebo se jinak obrátit na soud. Orgány dozoru by měly přispět k průhlednosti zpracování údajů v členských státech, do jejichž pravomoci spadají. Pravomoci těchto orgánů by ovšem neměly být v rozporu s pravidly stanovenými pro trestní řízení a s nezávislostí soudů.
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 18
(18)  Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je rovněž sloučení stávajících orgánů dozoru v oblasti ochrany údajů, jejichž činnost je doposud upravena samostatně pro Schengenský informační systém, Europol, Eurojust a celní informační systém 3. pilíře, do jednoho orgánu dozoru v oblasti ochrany údajů. Měl by být zřízen jednotný orgán dozoru, který by v případě potřeby vykonával i poradenskou činnost. Prostřednictvím jednotného orgánu dozoru může být ochrana údajů v oblasti 3. pilíře rozhodujícím způsobem dále zlepšena.
(18)  Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je rovněž sloučení orgánů dozoru v oblasti ochrany údajů existujících na evropské úrovni, jejichž činnost je doposud upravena samostatně pro Schengenský informační systém, Europol, Eurojust a celní informační systém 3. pilíře, do jednoho orgánu dozoru v oblasti ochrany údajů. Měl by být zřízen jednotný orgán dozoru, který by měl v případě potřeby vykonávat i poradenskou činnost. Prostřednictvím jednotného orgánu dozoru může být ochrana údajů v oblasti 3. pilíře rozhodujícím způsobem dále zlepšena.
Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 18a (nový)
(18a)  Ve společném orgánu dozoru by měly být sdruženy vnitrostátní orgány dozoru a Evropský inspektor ochrany údajů.
Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 22
(22)  Toto rámcové rozhodnutí by se mělo použít také na osobní údaje, které se zpracovávají v rámci Schengenského informačního systému druhé generace, a na související výměnu doplňujících informací podle rozhodnutí 2006/ …/SVV o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace.
(22)  Toto rámcové rozhodnutí by se mělo použít také na osobní údaje, které se zpracovávají v rámci Schengenského informačního systému druhé generace, a na související výměnu doplňujících informací podle rozhodnutí Rady 2007/ …/SVV ze dne ... o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a v rámci vízového informačního systému podle rozhodnutí Rady 2007/.../SVV ze dne ... o konzultačním přístupu do Vízového informačního systému (VIS) pro určené orgány členských států a pro Europol za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a dalších závažných trestných činů.
Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 25a (nový)
(25a)  S cílem zajistit, aby členské státy dostály svým mezinárodním závazkům, se toto rámcové rozhodnutí nemůže vykládat tak, že zaručí nižší úroveň ochrany než je ta, která vyplývá z Úmluvy Rady Evropy 108 a jejího dodatkového protokolu anebo z článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod či judikatury s ním spojené. V souladu s čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a s Listinou základních práv Evropské unie, zejména s jejími články 1, 7, 8 a 47, musí být úroveň ochrany stanovená tímto rámcovým rozhodnutím vykládána stejně jako v uvedených dvou úmluvách.
Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 26a (nový)
(26a)  Toto rámcové rozhodnutí je pouze prvním krokem ke stanovení všeobecnějšího a soudržnějšího rámce ochrany osobních údajů, které jsou používány pro bezpečnostní účely. Tento rámec může vycházet ze zásad přiložených k tomuto rámcovému rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 32
(32)  Toto rámcové rozhodnutí dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Snahou tohoto rámcového rozhodnutí je zajistit plné respektování práva na ochranu soukromí a práva na ochranu osobních údajů zakotvených v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie,
(32)  Toto rámcové rozhodnutí dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Snahou tohoto rámcového rozhodnutí je zajistit plné respektování práva na ochranu soukromí a práva na ochranu osobních údajů zakotvených v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, které jsou konkrétním vyjádřením práva na lidskou důstojnost, stanoveným v článku 1 Listiny, která zároveň ve svém článku 47 zaručuje právo na účinný prostředek nápravy a spravedlivý proces,
Pozměňovací návrh 15
Čl. 1 odst. 1
1.  Účelem tohoto rámcové rozhodnutí je zajistit vysokou úroveň ochrany základních práv a svobod a zejména soukromí fyzických osob při zpracování osobních údajů v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech stanovené v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii a současně vysokou úroveň veřejné bezpečnosti.
1.  Účelem tohoto rámcového rozhodnutí je zajistit vysokou úroveň ochrany základních práv a svobod a zejména soukromí fyzických osob při zpracování osobních údajů v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech stanovené v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii.
Pozměňovací návrh 17
Čl. 1 odst. 2
2.  Členské státy a instituce a orgány zřízené na základě aktů Rady přijatých podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii zaručují dodržováním tohoto rámcového rozhodnutí plnou ochranu základních práv a svobod a zejména soukromí subjektů údajů při předávání osobních údajů mezi členskými státy nebo institucemi a orgány zřízenými na základě aktů Rady přijatých podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo výkonu trestů nebo při jejich dalším zpracování za tímto účelem v přijímajícím členském státě nebo v institucích a orgánech zřízených na základě aktů Rady přijatých podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii.
Netýká se CS.
Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 odst. 4
4.  Úřady nebo jiné orgány zabývající se výlučně otázkami vnitřní bezpečnosti nespadají do oblasti působnosti tohoto rámcového rozhodnutí.
vypouští se
Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 odst. 5a (nový)
5a.  Nejdéle 3 roky po vstupu v platnost tohoto rámcového rozhodnutí může Komise předložit návrhy s cílem rozšířit oblast jeho působnosti pro zpracování osobních údajů v rámci policejní a justiční spolupráce na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 písm. g)
g) "souhlasem subjektu údajů" jakýkoli svobodný, výslovný a vědomý projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
vypouští se
Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 písm. k)
k) "anonymizací" taková změna osobních údajů, v jejímž důsledku je přiřazení jednotlivých údajů o osobních a věcných poměrech určité identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě nemožné nebo možné pouze za nepřiměřeného vynaložení času, nákladů a pracovního úsilí.
k) "anonymizací" taková změna osobních údajů, v jejímž důsledku je přiřazení jednotlivých údajů o osobních a věcných poměrech určité identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě nemožné.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 3 odst. 1
1.  Příslušné orgány mohou osobní údaje shromažďovat pouze ke stanoveným, jednoznačným a zákonným účelům podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii a zpracovávat pouze k účelu, pro nějž byly údaje shromážděny. Zpracování údajů musí být pro tento účel nezbytné přiměřené a nesmí jej přesahovat.
1.  Příslušné orgány mohou osobní údaje shromažďovat pouze ke stanoveným, jednoznačným a zákonným účelům podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii a zpracovávat je řádně a v souladu se zákonem pouze k účelu, pro nějž byly údaje shromážděny. Zpracování údajů musí být pro tento účel nezbytné, přiměřené a v odpovídajícím rozsahu.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 3 odst. 1a (nový)
1a.  Osobní údaje jsou posouzeny s ohledem na jejich míru přesnosti nebo spolehlivosti, jejich zdroj, kategorie subjektů údajů, účel, pro který jsou zpracovávány, a fázi, ve které jsou používány. Nepřesné nebo neúplné údaje jsou vymazány nebo opraveny.
Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 odst. 1b (nový)
1b.  Získávat údaje nebo jinak ve velkém rozsahu zpracovávat velké množství osobních údajů, zejména jedná-li se o osoby, které nejsou podezřelé ze spáchání trestných činů, a převádět tyto údaje jiným správcům, je možné pouze v souladu s výsledky posudku vykonaným orgánem dozoru buď před jejich započetím, nebo v rámci přípravy legislativního opatření.
Pozměňovací návrh 24
Čl. 3 odst. 1c (nový)
1c.  Osobní údaje se zpracují tak, že fakta a objektivní posudky se oddělí od názorů a osobních hodnocení a údaje týkající se předcházení a stíhání trestných činů se oddělí od údajů, které jsou legálně uchovány pro administrativní účely.
Pozměňovací návrh 25
Čl. 3 odst. 2 písm. c)
c) toto zpracování je pro tento účel nezbytné a přiměřené.
c) toto zpracování je pro tento účel nezbytné, přiměřené a v odpovídajícím rozsahu.
Pozměňovací návrh 26
Čl. 4 odst. 1a (nový)
1a.  Členské státy zajistí, aby byla kvalita osobních údajů, které jsou poskytovány příslušným orgánům jiných členských států, pravidelně kontrolována, tak aby byl zaručen přístup k přesným a aktuálním údajům. Členské státy zajistí, aby se nepřenášely ani neposkytovaly osobní údaje, které již nejsou přesné nebo aktuální.
Pozměňovací návrh 27
Článek 7
Zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života je povoleno pouze, pokud je to naprosto nezbytné a pokud jsou poskytnuty vhodné dodatečné záruky
Zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví a sexuálního života je zakázáno.
Výjimečně lze údaje tohoto druhu zpracovávat v následujících případech:
– pokud je zpracování stanoveno zákonem a pokud probíhá na základě dřívějšího pověření ze strany příslušného soudního orgánu, na individuální bázi a v případě naprosté nutnosti za účelem prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání teroristických činů a jiných závažných trestných činů,
– pokud členský stát stanoví vhodná zvláštní ochranná opatření, například přístup k dotyčným údajům pouze pro personál, který je pověřen výkonem legitimního úkolu, který odůvodňuje zpracování.
V případě, že vnitrostátní právní předpisy poskytují přiměřené záruky, lze údaje spadající do těchto specifických kategorií zpracovávat automaticky. Stejné podmínky se vztahují na osobní údaje týkající se odsouzení pro trestný čin.
Pozměňovací návrh 28
Čl. 7 odst. 1a (nový)
1a.  Pokud se jedná o zpracování, která mohou představovat zvláštní rizika pro práva a svobody subjektů údajů, například zpracování profilů DNA, biometrických údajů, údajů týkající se osob, které stojí mimo podezření a používání zvláštních technik dohledu nebo nových technologií, prostřednictvím konkrétních ustanovení či na základě předcházející kontroly, poskytnou se přiměřené záruky.
Pozměňovací návrh 29
Čl. 10 odst. 1
1.  Předávající orgán poukáže při předávání údajů na lhůty stanovené jeho vnitrostátními právními předpisy pro uchovávání údajů, po jejichž uplynutí musí i příjemce údaje buď vymazat nebo přezkoumat, zda jsou ještě potřebné. Nezávisle na těchto lhůtách se musí předané údaje vymazat, jakmile již nejsou nutné pro účel, pro nějž byly předány nebo pro který smějí být podle článku 12 dále zpracovávány.
1.  Předávající orgán poukáže při předávání údajů na lhůty stanovené jeho vnitrostátními právními předpisy pro uchovávání údajů, po jejichž uplynutí musí i příjemce údaje buď vymazat nebo přezkoumat, zda jsou ještě potřebné pro specifický případ, pro který byly přeneseny, a musí informovat informuje orgán dozoru a předávající orgán. Nezávisle na těchto lhůtách se musí předané údaje vymazat, jakmile již nejsou nutné pro účel, pro nějž byly předány nebo pro který smějí být podle článku 12 dále zpracovávány.
Pozměňovací návrh 30
Čl. 11 odst. 1
1.  Každé předání osobních údajů musí být pro účely ověření zákonnosti zpracování údajů, vlastní kontroly a zajištění neporušenosti a zabezpečení údajů zaprotokolováno nebo zdokumentováno.
1.  Každé předání osobních údajů, jakož i přístup k těmto údajům, musí být pro účely ověření zákonnosti zpracování údajů, vlastní kontroly a zajištění neporušenosti a zabezpečení údajů zaprotokolováno nebo zdokumentováno.
Pozměňovací návrh 31
Čl. 12 odst. 1 úvod
1.  Osobní údaje, které byly předány nebo zpřístupněny příslušným orgánem jiného členského státu, smějí být dále zpracovávány pouze pro tyto jiné účely, než pro které byly původně předány:
1.  Osobní údaje, které byly předány nebo zpřístupněny příslušným orgánem jiného členského státu, smějí být dále zpracovávány pouze s výhradou vnitrostátních právních předpisů a pouze pro tyto jiné účely, než pro ty, pro které byly původně předány:
Pozměňovací návrh 32
Čl. 12 odst. 1 písm. a)
a) předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestních činů nebo výkon trestů, u kterých se nejedná o trestné činy nebo tresty, pro který byly údaje předány nebo zpřístupněny,
a) předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů v té samé oblasti nebo výkon trestů, u kterých se nejedná o trestné činy nebo tresty, pro který byly údaje předány nebo zpřístupněny,
Pozměňovací návrh 33
Čl. 12 odst. 1 písm. d)
d) pro všechny další účely pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu, který osobní údaje předal nebo zpřístupnil, s výjimkou případu, kdy příslušný orgán obdržel souhlas subjektu údajů,
d) pro všechny další stanovené účely, které jsou oprávněné a přiměřené k účelům, pro které byly zaprotokolované v souladu s článkem 5 Úmluvy Rady Evropy o ochraně jednotlivců při automatizovaném zpracování osobních údajů (dále Úmluva 108), ale pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu, který osobní údaje předal nebo zpřístupnil,
Pozměňovací návrh 34
Čl. 12 odst. 1 poslední pododstavec
a jsou splněny požadavky uvedené v čl. 3 odst. 2. Kromě toho smějí být předané osobní údaje použity příslušnými orgány pro historické, statistické či vědecké účely za předpokladu, že členské státy stanoví vhodná ochranná opatření, například anonymizaci údajů.
a jsou splněny požadavky uvedené v čl. 3 odst. 2. Kromě toho smějí být předané osobní údaje použity příslušnými orgány pro historické, statistické či vědecké účely za předpokladu, že členské státy provedou anonymizaci údajů.
Pozměňovací návrh 35
Čl. 12 odst. 2
2.  V případech, kdy jsou pro zpracování osobních údajů stanoveny na základě aktů Rady přijatých podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii přiměřené podmínky, které nahradí článek 1.
2.   Výjimky následující po vstupu tohoto rámcové rozhodnutí v platnost jiné než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1, jsou připuštěny pouze ve výjimečných případech na základě zvláštního řádně odůvodněného rozhodnutí Rady a po konzultaci s Evropským parlamentem.
Pozměňovací návrh 36
Článek 13
Předávající orgán upozorní příjemce na omezení zpracování údajů platná podle jeho vnitrostátních právních předpisů pro výměnu údajů mezi příslušnými orgány tohoto členského státu. Příjemce musí tato omezení zpracování rovněž dodržovat.
Předávající orgán upozorní příjemce na omezení zpracování údajů platná podle jeho vnitrostátních právních předpisů pro výměnu údajů mezi příslušnými orgány tohoto členského státu. Příjemce musí tato omezení zpracování rovněž dodržovat, nebo uplatní vnitrostátní právní přepisy svého státu, pokud zaručují lepší ochranu.
Pozměňovací návrh 37
Článek 14
Osobní údaje obdržené od příslušného orgánu jiného členského státu nebo tímto orgánem zpřístupněné smí být přeneseny třetím státům nebo mezinárodním orgánům pouze v případě, že příslušné orgány členských států, které údaje přenesly, vydaly s přenosem v souladu s vnitrostátními právními předpisy svůj souhlas.
Členské státy stanoví, že osobní údaje smí být přeneseny třetím zemím nebo mezinárodním orgánům či organizacím zřízeným na základě mezinárodních dohod nebo prohlášeným za mezinárodní orgán, pouze pokud
a) je takový přenos nezbytný pro prevenci, vyšetřování, odhalování nebo stíhání teroristických činů nebo jiných vážných trestných činů,
b) přijímající orgán ve třetí zemi nebo přijímající mezinárodní orgán nebo organizace je zodpovědná za prevenci, vyšetřování, odhalování, nebo stíhání trestných činů,
c) členský stát, od něhož údaje byly získány, vydal svůj souhlas s přenosem v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a
d) třetí země nebo dotyčný mezinárodní orgán zajistí pro zamýšlené zpracování údajů přiměřenou úroveň ochrany v souladu s článkem 2 dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob v souvislosti s automatizovaným zpracováním osobních údajů, pokud jde o dozorčí orgány a přeshraniční toky údajů a příslušnou judikaturu v souladu s článkem 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Členské státy zajistí, že záznamy o těchto přenosech budou vedeny a na vyžádání zpřístupňovány vnitrostátním orgánům pro ochranu osobních údajů.
Pozměňovací návrh 38
Čl. 14 odst. 1a (nový)
1a.  Rada může na základě stanoviska společného orgánu dozoru podle článku 26 a po konzultaci s Komisí a Evropským parlamentem stanovit, že třetí země nebo mezinárodní subjekt zajistí odpovídající úroveň ochrany soukromí a základních práv a svobod osob prostřednictvím svých vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních dohod.
Pozměňovací návrh 39
Čl. 14 odst. 1b (nový)
1b.  Ve výjimečných případech, ale v souladu se zásadou ius cogens, mohou být osobní údaje obdrženy od příslušného orgánu jiného členského státu dále předány příslušným orgánům třetích zemí nebo mezinárodním subjektům v případě, že nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo kde tato úroveň ochrany není zabezpečena, je-li naprosto nezbytné zajistit zásadních zájmy členského státu nebo zabránit bezprostřednímu závažnému nebezpečí ohrožujícímu veřejnou bezpečnost nebo konkrétní osobu či osoby. V takovém případě může osobní údaje zpracovat přijímací strana pouze tehdy, je-li to naprosto nezbytné pro konkrétní účel, pro který byly údaje poskytnuty. Tyto přenosy údajů jsou oznámeny příslušnému orgánu dozoru.
Pozměňovací návrh 40
Článek 14a (nový)
Článek 14a
Předávání jiným než příslušným orgánům
Členské státy stanoví, že osobní údaje mohou být dále předány jiným než příslušným orgánům členského státu pouze ve zvláštních a řádně odůvodněných případech, jsou-li splněny všechny následující požadavky:
a) předání umožňuje právní předpis, který jednoznačně zakládá povinnost nebo povolení, a
b) předání je nezbytné
- pro zvláštní účel, pro který byly dotyčné údaje shromážděny, předány nebo zpřístupněny, nebo pro účely předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo pro účely zamezení ohrožení veřejné bezpečnosti nebo určité osoby, s výjimkou případů, kdy nad takovými hledisky převáží nutnost chránit zájmy nebo základní práva subjektu údajů,
- protože dotyčné údaje jsou nepostradatelné pro orgán, kterému mají být dále předány, aby mu umožnily vykonání jeho zákonem stanovených úkolů, a za předpokladu, že cíl shromažďovat nebo zpracovávat, což má provádět uvedený orgán, není neslučitelný s původním zpracováním a že zákonná povinnost příslušného orgánu, který hodlá údaje přenášet, s tím není v rozporu.
Pozměňovací návrh 41
Článek 14b (nový)
Článek 14b
Předávání soukromým osobám
Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující trestní řízení, členské státy zajistí, aby se přenos osobních údajů soukromým osobám v členském státě uskutečnil pouze ve zvláštních případech a pouze tehdy, jsou-li zároveň splněny všechny následující požadavky:
a) předání umožňuje právní předpis, který jednoznačně zakládá povinnost nebo povolení;
b) předání je nezbytné pro účel, pro který byly dotyčné údaje předány nebo zpřístupněny, nebo pro předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání nebo pro účely zamezení ohrožení veřejné bezpečnosti nebo určité osoby, s výjimkou případů, kdy nad takovými hledisky převáží nutnost chránit zájmy nebo základní práva subjektu údajů.
Členské státy stanoví, že příslušné orgány mohou konzultovat a zpracovávat osobní údaje spravované soukromými osobami pouze v individuálních případech za stanovených okolností, pro stanovené účely a pod kontrolou soudních orgánů členských států.
Pozměňovací návrh 42
Článek 14c (nový)
Článek 14c
Zpracování údajů soukromými subjekty v rámci výkonu veřejné funkce
Členské státy stanoví ve svém vnitrostátním právu, že pokud soukromé osoby shromažďují a zpracovávají údaje v rámci výkonu veřejné funkce, podléhají přinejmenším stejným nebo přísnějším podmínkám jako příslušné orgány.
Pozměňovací návrh 43
Článek 16
Příslušný orgán oznámí subjektu shromažďování osobních údajů zpracovávání údajů, které se ho týkají, kategorie dotčených údajů a účel jejich zpracování, není-li to v daném případě neslučitelné s povolenými účely zpracování nebo spojené s vynaložením úsilí, které je v nepoměru se zájmy subjektu údajů.
Subjekt údajů bude obeznámen s tím, že osobní údaje , které se ho týkají, jsou předmětem zpracování, bude informován o jaké kategorie údajů se jedná a kdo je správce nebo případně jeho či její zástupce, jaký je právní základ a účel zpracování a o tom, že má právo na přístup a opravu údajů, které se ho týkají, pokud poskytování těchto informací není nemožné a neslučitelné s účelem zpracování a nebo pokud nevyžaduje nepřiměřené úsilí v porovnání se zájmy subjektu údajů či pokud subjekt údajů již má k dispozici tyto informace.
Pozměňovací návrh 44
Čl. 17 odst. 1 písm. ba) (nové)
ba) účely, pro které se údaje zpracovávají a poskytují
Pozměňovací návrh 45
Čl. 17 odst. 2 písm. a)
a) ohrozila řádné plnění povinností příslušného orgánu,
a) ohrozila další zpracování,
Pozměňovací návrh 46
Čl. 17 odst. 2 písm. b)
b) ohrožovala veřejnou bezpečnost nebo veřejný pořádek nebo jiným způsobem nepříznivě ovlivňovala národní zájmy,
vypouští se
Pozměňovací návrh 47
Čl. 17 odst. 2 písm. c)
c) údaje nebo jejich uložení musely být ze zákona nebo ze své podstaty utajeny, zejména pro převažující zájmy třetí strany,
c) údaje nebo jejich uložení musely být ze zákona nebo ze své podstaty utajeny,
Pozměňovací návrh 48
Čl. 18 odst. 1
1.  Subjekt údajů má právo na to, aby příslušný orgán dostál své povinnosti k opravě, vymazání nebo blokování osobních údajů vyplývající z tohoto rámcového rozhodnutí.
1.  Subjekt údajů má právo na to, aby příslušný orgán dostál své povinnosti k opravě, vymazání nebo blokování osobních údajů vyplývající z tohoto rámcového rozhodnutí. Subjekt údajů je rovněž oprávněn k přístupu a opravě svých vlastních údajů.
Pozměňovací návrh 49
Článek 20
Aniž je dotčena možnost opravných prostředků ve správním řízení, které je možno podat před předložením věci soudu, musí mít subjekt údajů možnost v případě porušení práv, jež mu zaručují vnitrostátní předpisy, předložit věc soudu.
Aniž je dotčena možnost opravných prostředků ve správním řízení, které je možno podat před předložením věci soudu, musí mít subjekt údajů možnost v případě porušení práv, jež mu zaručují vnitrostátní předpisy, které jsou právem členského státu příslušného úřadu, předložit věc soudu.
Pozměňovací návrh 50
Článek 21
Osoby, které mají přístup k osobním údajům spadajícím do oblasti působnosti tohoto rámcového rozhodnutí, smějí tyto údaje zpracovávat pouze jako členové nebo na pokyn příslušného orgánu, pokud k tomu nejsou povinni ze zákona. Osoby pověřené pracovat pro příslušný orgán členského státu, podléhají všem ustanovením o ochraně údajů, které platí pro daný příslušný orgán.
Řádně pověření členové personálu, kteří mají přístup k osobním údajům spadajícím do oblasti působnosti tohoto rámcového rozhodnutí, smějí tyto údaje zpracovávat pouze jako členové nebo na pokyn příslušného orgánu, pokud k tomu nejsou povinni ze zákona. Řádně pověření členové personálu, kteří mají pracovat pro příslušný orgán členského státu, podléhají všem ustanovením o ochraně údajů, které platí pro daný příslušný orgán.
Pozměňovací návrh 51
Čl. 22 odst. 2 písm. g)
g) zajistit, aby bylo možné následně ověřit a zjistit, které osobní údaje byly vloženy do automatizovaných systémů zpracování údajů a kdo a kdy je vložil (kontrola vkládání);
g) zajistit, aby bylo možné následně ověřit a zjistit, které osobní údaje byly vloženy nebo zpracovány do automatizovaných systémů zpracování údajů a kdo a kdy je vložil nebo zpracoval (kontrola vkládání a zpracování);
Pozměňovací návrh 52
Čl. 23 úvodní část
Členské státy stanoví, že příslušné orgány dozoru provedou kontrolu zpracovávání osobních údajů před jejím započetím, pokud
Členské státy stanoví, že příslušné soudní orgány určené vnitrostátním právem a příslušné orgány dozoru provedou kontrolu a vydají povolení ke zpracovávání osobních údajů před jejím započetím, pokud
Pozměňovací návrh 53
Článek 24
Členské státy přijmou vhodná opatření, kterými zajistí uplatňování ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí, a zejména určí účinné, přiměřené a odrazující sankce, které se uplatní v případě porušení předpisů přijatých na základě tohoto rámcového rozhodnutí.
Členské státy přijmou vhodná opatření, kterými zajistí uplatňování ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí, a zejména určí účinné, přiměřené a odrazující sankce, včetně sankcí správních nebo trestněprávních v souladu s vnitrostátním právem, které se uplatní v případě porušení předpisů přijatých na základě tohoto rámcového rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 54
Čl. 25 odst. 2 písm. c)
c) pravomoc obrátit se na soud v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení tohoto rámcového rozhodnutí nebo pravomoc tato porušení soudním orgánům oznámit. Proti rozhodnutím orgánu dozoru, která dala podnět ke stížnostem, je možné podat opravný prostředek k soudu.
c) pravomoc zahájit řízení nebo se jinak obrátit na soud v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení tohoto rámcového rozhodnutí nebo pravomoc tato porušení soudním orgánům oznámit. Proti rozhodnutím orgánu dozoru, která dala podnět ke stížnostem, je možné podat opravný prostředek k soudu.
Pozměňovací návrh 55
Čl. 26 odst. 1a (nový)
1a.  Ve společném orgánu dozoru jsou sdruženy vnitrostátní orgány dozoru podle článku 25 a Evropský inspektor ochrany údajů.
Pozměňovací návrh 56
Čl. 26 odst. 2
2.  Složení, úkoly a pravomoci společného kontrolního orgánu stanoví členské státy rozhodnutím Rady podle čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii. Společný kontrolní orgán má zejména sledovat řádné používání programů pro zpracování dat, s jejichž pomocí se zpracovávají osobní údaje, a poskytovat Komisi a členským státům poradenství o všech návrzích změn tohoto rámcového rozhodnutí, o všech doplňujících nebo zvláštních opatřeních na ochranu práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání, a o všech ostatních návrzích opatření, která se dotýkají těchto práv a svobod.
2.  Úkoly a pravomoci společného kontrolního orgánu stanoví Rada podle čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii do 12 měsíců po vstupu tohoto rámcového rozhodnutí v platnost. Společný kontrolní orgán má zejména sledovat řádné používání programů pro zpracování dat, s jejichž pomocí se zpracovávají osobní údaje, a poskytovat Komisi a členským státům poradenství o všech návrzích změn tohoto rámcového rozhodnutí, o všech doplňujících nebo zvláštních opatřeních na ochranu práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování, odhalování a stíhání, a o všech ostatních návrzích opatření, která se dotýkají těchto práv a svobod.
Pozměňovací návrh 57
Článek 27
Tímto rámcovým rozhodnutím nejsou dotčeny povinnosti ani závazky členských států nebo Evropské unie vyplývající z dvoustranných nebo mnohostranných dohod se třetími státy.
1.  Tímto rámcovým rozhodnutím nejsou dotčeny již existující povinnosti ani závazky členských států nebo Evropské unie vyplývající z dvoustranných nebo mnohostranných dohod se třetími státy.
Pozměňovací návrh 58
Čl. 27 odst. 1a (nový)
1a.  Veškeré dvoustranné nebo multilaterální dohody, které vstupují v platnost po dni vstupu tohoto rámcového rozhodnutí v platnost, musí být v souladu s tímto rámcovým rozhodnutím;
Pozměňovací návrh 59
Článek 27a (nový)
Článek 27a
Hodnocení a revize
1.  Do tří let po dni vstupu tohoto rámcového rozhodnutí v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení používání tohoto rámcového rozhodnutí spolu s návrhy na nezbytné změny, s cílem rozšířit jeho pole působnosti v souladu s čl. 1 odst. 5a.
2.  Komise pro tento účel zohlední připomínky parlamentů a vlád členských států, pracovní skupiny podle článku 29 zřízené směrnicí 95/46/ES, Evropského inspektora ochrany údajů a společného orgánu dozoru podle článku 26 tohoto rámcového rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 60
Příloha (nová)
15 Zásady ochrany osobních údajů v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
Zásada 1
(Ochrana práv a svobod)
1.  Osobní údaje se musí zpracovávat tak, aby byla zaručena vysoká úroveň ochrany práv, základních svobod a důstojnost subjektu a zahrnovat právo na ochranu osobních údajů.
Zásada 2
(Minimalizace)
1.  V případě, že je možné zamýšlené cíle dosáhnout s využitím anonymních informací anebo informací, které neumožňují identifikaci, zpracování osobních údajů musí být omezeno na minimum.
Zásada 3
(Transparentnost)
1.  Zpracování osobních údajů musí být transparentní,v souladu se zákonnými podmínkami.
2.  Musí být uvedeny a zpřístupněny informace o typu údajů a jejich zpracování, příslušné době uchovávání údajů a o totožnosti správce a zpracovatele (zpracovatelů).
3.  Výsledky zpracování dosažené plněním různých prostředků by měly být pravidelně zveřejňovány za účelem posoudit, zda-li je zpracování konkrétně nadále užitečné.
Zásada 4
(Legitimita zpracování)
1.  Osobní údaje mohou být zpracovány pouze tehdy, pokud právní předpisy stanoví, že zpracování ze strany oprávněného orgánu je nezbytné pro splnění zákonných závazků uvedených orgánů.
Zásada 5
(Kvalita údajů)
1.  Osobní údaje musí být:
– zpracovány korektně a zákonným způsobem;
– shromažďovány pro stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely;
– přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány a/nebo dále zpracovávány;
– přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované;
– uchovány v podobě, která umožňuje identifikaci údajů po dobu ne delší, než je potřebná pro účel, pro který byly údaje shromážděny a/ nebo pro který jsou dále zpracovávány, zejména pokud jsou k dispozici on-line.
2.  Při hodnocení osobních údajů se musí zohlednit míra jejich přesnosti nebo spolehlivosti, jejich původ, kategorie subjektů údajů, účely, pro které budou údaje zpracovávány a fázemi použití. Musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby nepřesné nebo neúplné údaje byly vymazány nebo opraveny.
3.  Získávat údaje anebo jiným způsobem ve velkém rozsahu zpracovávat velké množství osobních údajů, zejména jedná-li se o osoby, které nejsou podezřelé ze spáchání trestných činů, a převádět tyto údaje jiným správcům je povoleno pouze v souladu s výsledky hodnocení uskutečněného orgánem dozoru buď před začátkem postupu, nebo v rámci přípravy legislativního opatření.
4.  Osobní údaje musí být zpracovány tak, že fakta a objektivní posudky se oddělí od názorů a osobních hodnocení a údaje týkající se předcházení trestných činů a jejich stíhání se oddělí od údajů, které jsou legálně uchovány pro administrativní účely.
5.  Je nevyhnutelné zavést příslušné kontroly, před výměnou údajů a po ní.
6.  Správce příjme vhodná opatření s cílem ulehčit dodržování uvedených zásad a též prostřednictvím speciálního softwaru ad hoc, protože také souvisí s případným oznámením jakékoli opravy, výmazu nebo zablokování údajů příjemcům z třetích stran.
Zásada 6
(Zvláštní kategorie údajů)
1.  Zakazuje se zpracování osobních údajů z toho důvodu, že vypovídají výhradně o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, jakož i zpracování údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života.. Tyto údaje mohou být zpracovávány pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné za účelem konkrétního vyšetřování.
2.  Pokud jde o zpracování, která mohou představovat zvláštní rizika pro práva a svobody subjektů údajů, například zpracování profilů DNA, biometrických údajů, údajů osob, které nejsou podezřelé z trestného činu, používání technik dohledu nebo nových technologií, prostřednictvím konkrétních ustanovení anebo na základě předcházející kontroly se poskytnou přiměřené záruky.
Zásada 7
(Informace poskytované subjektu údajů)
1.  Subjekt údajů bude obeznámen s tím, že osobní údaje, které se ho týkají, jsou předmětem zpracování, bude informován o jaké kategorii údajů se jedná a kdo je správcem a/nebo případně jeho či její zástupcem, jaký je právní základ a účel zpracování a o tom, že má právo na přístup a opravu údajů, které se ho týkají, pokud se poskytování těchto informací není nemožné nebo neslučitelné s účelem zpracování a nebo pokud nevyžaduje nepřiměřené úsilí v porovnání se zájmy subjektu údajů či pokud subjekt údajů již k dispozici tyto informace má.
2.  Poskytování informací subjektu údajů se může v nevyhnutelné míře zpozdit, ale nesmí být ohrožen cíl shromažďování a dalšího zpracování údajů.
Zásada 8
(Právo na přístup k údajům a opravu)
1.  Subjekt údajů má právo od inspektora získat bez omezení v dostatečných intervalech a bez zbytečného odkladu:
a) potvrzení, že údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, jakož i informace týkající se alespoň účelů zpracování, kategorií příslušných údajů a příjemců anebo kategorií příjemců, kterým se údaje sdělily,
b) oznámení podané srozumitelnou formou o údajích, které se zpracovávají, a veškeré dostupné informace o zdroji údajů,
c) oznámení postupu automatického zpracování údajů, které se ho týkají, alespoň v případě automatických rozhodnutí uvedených v zásadě 9.
2.  Subjekt údajů bude mít právo na:
a) opravu a kde je to vhodné, vymazání údajů zpracovaných v rozporu s těmito zásadami, zejména z důvodů neúplnosti nebo nepřesnosti údajů,
b) oznámení třetím stranám, kterým byly údaje zpřístupněny, o veškerých opravách, výmazech nebo blokováních, provedených v souladu s písmenem a), pod podmínkou, že to nebude nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.
3.  Poskytnutí oznámení ve smyslu odstavce 1 je možné odmítnout anebo odložit , pokud je odmítnutí anebo odložení nevyhnutelné:
a) zajistit ochranu bezpečnosti a veřejného pořádku a zabránit trestnému činu; nebo
b) za účelem vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů; nebo
c) pro ochranu práv a svobod třetích stran.
Zásada 9
(Automatická jednotlivá rozhodnutí)
1.  Každý má právo, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí, které má za následek právní účinky týkající se této osoby, nebo ji významně ovlivňují, a které jsou založeny výhradně na automatickém zpracování údajů za účelem vyhodnocení určitých osobních aspektů této osoby.
2.  V souladu s ostatními zásadami, může být osoba předmětem rozhodnutí uvedeného typu, pokud jsou tato rozhodnutí v souladu se zákonem, který současně stanoví opatření na ochranu legitimních zájmů subjektu údajů.
Zásada 10
(Důvěrná povaha a bezpečnost zpracování)
1.  Správce nebo jakákoli osoba pověřena orgánem nesmí zveřejnit či jiným způsobem zpřístupnit osobní údaje, ke kterým mají přístup z titulu jejich funkce, ledaže právo povolí nebo stanoví jinak.
2.  Správce musí přijmout vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě nebo nezákonnému zveřejnění, úpravám a přístupu nebo proti všem protiprávním formám zpracování. Tato opatření by měla také zohledňovat spolehlivost a důvěrnost údajů, aby byly přiměřené rizikům vyplývajícím ze zpracování a charakteru údajů, které je potřebné chránit a musí se pravidelně revidovat.
Zásada 11
(Oznámení osobních údajů)
1.  Oznámení údajů by mělo být povoleno pouze tehdy, existuje-li odůvodněný zájem v rámci zákonných pravomocí příslušných orgánů.
2.  Údaje oznamované v souladu s těmito zásadami by se měly používat pouze pro účely, pro něž byly zpřístupněny, nebo jestli-že existuje konkrétní souvislost s probíhajícím vyšetřováním , je-li stanoveno podle zákona, či se na tom dohodly příslušné orgány.
3.  Oznámení jiným veřejným údajům nebo soukromým stranám by mělo být přípustné pouze v konkrétním případě:
a) existuje jednoznačný právní závazek zplnomocnění, nebo pověření ze strany orgánu dozoru, nebo jestliže
b) jsou tyto údaje pro příjemce nezbytné pro splnění jeho vlastní zákonné povinnosti a cíle shromažďování anebo zpracování ze strany příjemců není v rozporu s původním zpracováním a s právními závazky oznamujícího.
4.  Předávání údajů dalším veřejným orgánům je dále výjimečně přípustné, jestliže v konkrétním případě:
a)  Oznamování jiným veřejným orgánem je nade vší pochybnost v zájmu subjektu údajů a subjekt údajů s tím souhlasí, nebo okolnosti jsou takové, že je možné s určitostí předpokládat, že takový souhlas by byl dán, nebo jestli-že
b) je oznámení nevyhnutelné s cílem předejít bezprostřednímu a vážného nebezpečí.
5.  Podmínky oznamování údajů třetím zemím nebo mezinárodním institucím by mělo být předmětem adekvátního právního rámce vyplývajícího z prošetření, které bude před začátkem provedeno orgánem dozoru nebo v rámci legislativního opatření, což zvláště umožní, že žádost o takové sdělení obsahuje jasné označení orgánu nebo osoby požadující tyto údaje, účel, proporcionalitu, bezpečnostní opatření zpracování a adekvátní záruky zajištění povinného rámce týkajícího se použití údajů. Tyto záruky by měly být všeobecně posuzovat standardním postupem s tím, že budou zohledněny všechny zásady uvedené v této příloze.
Zásada 12
(Oznámení a předběžná kontrola)
1.  Členské státy určí kategorie trvalých souborů a ad hoc souborů, které by mohly představovat zvláštní rizika z hlediska práv a svobod subjektů údajů, které se následně oznámí orgánu dozoru, či budou podléhat předcházející kontrole v souladu s postupy a podmínkami, které se stanoví ve vnitrostátních předpisech.
Zásada 13
(Odpovědnost)
1.  Správce nese odpovědnost za to, aby zabezpečil dodržování opatření vytýčených v těchto zásadách, zejména co se týče jakýchkoli činností jím uskutečněných nebo zveřejněných zpracovateli, kteří jednají na jeho příkaz.
Zásada 14
(Opravné prostředky a odpovědnost)
1.  Každý má právo na soudní opravný prostředek týkající se jakéhokoli porušení práv zaručených těmito zásadami.
2.  Subjekt údajů má právo na náhradu jakékoli škody, vzniklé z důvodu nezákonného zpracování osobních údaj, které se ho týkají.
3.  Správce může být této odpovědnosti částečně nebo zcela zproštěn, pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke vzniku škody, neodpovídá.
Příloha
Zásada 15
(Dohled)
1.  Dodržování zásad ochrany osobních údajů by měl monitorovat a vymáhat jeden nebo několik veřejných orgánů dozoru. Orgány dozoru by měly mít pravomoc zejména vyšetřovat, zasahovat a obzvláště podporovat, aby byla podle okolností prováděna oprava nebo vymazávání osobních údajů, jejichž zpracování není v souladu se zásadami uvedenými v této příloze. Tyto orgány postupují při výkonu svých funkcí zcela nezávisle.
2.  Orgány dozoru poskytnou stanovisko při vypracování legislativních a administrativních opatření nebo nařízení, které se týkají ochrany práv a svobod jednotlivců, pokud jde o zpracování osobních údajů nebo jiný dopad, který mohou mít tato opatření a nařízení na uvedená práva a svobody.
3.  Orgány dozoru mají:
a) pravomoci provádět šetření, zahrnující například právo přístupu k údajům, které jsou předmětem zpracování a shromažďovat veškeré informace nezbytné pro splnění svého úkolu dozoru,
b) pravomoci účinně zasáhnout, jako například zaujmout stanoviska před zahájením zpracování v souladu se zásadou 12 a nařídit vymazání nebo zničení údajů, trvale zakázat zpracování, nebo zaslat správci upozornění či napomenutí či obrátit se s věcí na Parlament či na jiné politické orgány,
c) pravomoc obrátit se na soud v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých k provedení tohoto rámcového rozhodnutí nebo pravomoc oznámit tato porušení soudním orgánům.
Proti rozhodnutím orgánu dozoru, který dal podnět ke stížnostem, je možné podat opravný prostředek k soudu.
4.  Na orgány dozoru se může obrátit jakákoli osoba se žádostí týkající se ochrany svých práv a svobod v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Dotčená osoba bude informována o způsobu vyřízení své žádosti.
Každý orgán dozoru je zejména povinen vyslechnout žádost jakékoli osoby o kontrolu, zda údaje byly zpracovány v souladu se zásadou 8.3. Dotyčná osoba musí být vždy informována o provedení této kontroly.
5.  Orgány dozoru vypracují v pravidelných intervalech zprávu o své činnosti. Tato zpráva se zveřejní.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2006)0370.

Právní upozornění - Ochrana soukromí