Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0202(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0205/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0205/2007

Συζήτηση :

PV 06/06/2007 - 17
CRE 06/06/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2007 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0230

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 665kWORD 295k
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 - Βρυξέλλες
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα *
P6_TA(2007)0230A6-0205/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (εκ νέου διαβούλευση) (7315/2007 – C6-0115/2007 – 2005/0202(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης - εκ νέου διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου (7315/2007),

–   έχοντας υπόψη τις τροπολογίες του Συμβουλίου (7315/1/2007),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0475),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 30, 31 και 34, παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0115/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93, 51 και 55, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0205/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρότασή του·

5.   εκφράζει την έντονη λύπη του για την έλλειψη συναίνεσης στο Συμβούλιο όσον αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της απόφασης πλαισίου και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της, ώστε να περιλάβει τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία σε εθνικό επίπεδο, μετά την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της απόφασης πλαισίου και το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της, ώστε να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα των κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

6.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή επισήμως να προσυπογράψουν τις 15 αρχές που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α) Η παρούσα απόφαση πλαίσιο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως μέτρο που απαιτεί από τα κράτη μέλη να μειώσουν το επίπεδο προστασίας που απορρέει από διατάξεις της νομοθεσίας τους σκοπός των οποίων είναι να επεκτείνουν την εφαρμογή των αρχών που καθορίζει η οδηγία 95/46/ΕΚ στο πεδίο της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)
(10α) Παραπέμποντας στην οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών1, η οποία προβλέπει τα δεδομένα που διατηρούνται από ιδιώτες να διατίθενται για τη διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών αδικημάτων, πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος βαθμός εναρμόνισης των υποχρεώσεων των ιδιωτών που επεξεργάζονται δεδομένα όταν επιτελούν έργο δημόσιας υπηρεσίας· πρέπει επίσης να εναρμονισθούν οι κανόνες που επιτρέπουν την πρόσβαση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στα ως άνω δεδομένα.
__________________
1 ΕΕ L 105, 13.4.2006, σ. 54.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Σε περίπτωση που δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει καταρχήν να τυγχάνουν του κατάλληλου επιπέδου προστασίας.
(12)  Σε περίπτωση που δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν του κατάλληλου επιπέδου προστασίας.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν ενδέχεται να είναι επιβεβλημένη, ιδίως στην περίπτωση πολύ σοβαρής καταπάτησης μέσω της μυστικής συλλογής δεδομένων, προκειμένου να παρασχεθεί στο υποκείμενο των δεδομένων η δυνατότητα πραγματικής νομικής προστασίας.
(13)  Η ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν είναι επιβεβλημένη, ιδίως στην περίπτωση πολύ σοβαρής καταπάτησης των δικαιωμάτων του μέσω της μυστικής συλλογής δεδομένων, προκειμένου να παρασχεθεί στο υποκείμενο των δεδομένων η δυνατότητα πραγματικής νομικής προστασίας.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Για να υπάρξουν εγγυήσεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να διακυβεύεται ο σκοπός των ποινικών ερευνών, είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.
(14)  Είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να διακυβεύεται ο σκοπός των ποινικών ερευνών.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες στον τομέα του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας, της ευθύνης και των κυρώσεων για την παράνομη χρήση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τα ένδικα μέσα που παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων. Ωστόσο, επαφίεται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει τη φύση των κανόνων περί αδικοπραξιών και των κυρώσεων που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των εσωτερικών διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.
(15)  Πρέπει να καθοριστούν κοινοί κανόνες στον τομέα της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας της επεξεργασίας, της ευθύνης και των κυρώσεων για την παράνομη χρήση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τα ένδικα μέσα που προσφέρονται στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Ωστόσο, επαφίεται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει τη φύση των κανόνων περί αδικοπραξιών και των κυρώσεων, περιλαμβανομένων και των ποινικών κυρώσεων, που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των εσωτερικών διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η σύσταση αρχών ελέγχου που ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία στα κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
(16)  Ο ορισμός εθνικών αρχών ελέγχου που ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία στα κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Τα καθήκοντα αυτών των εθνικών αρχών ελέγχου ανατίθενται στις αρχές των κρατών μελών για την προστασία των δεδομένων οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Οι αρχές αυτές θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είτε πρόκειται για εξουσίες έρευνας και παρέμβασης, ιδίως στην περίπτωση καταγγελιών εκ μέρους ιδιωτών, είτε πρόκειται για την εξουσία κίνησης δικαστικών διαδικασιών. Οι αρχές αυτές οφείλουν να συμβάλλουν στη διαφάνεια της επεξεργασίας των δεδομένων στα κράτη μέλη της δικαιοδοσίας τους. Πάντως, οι εξουσίες των αρχών αυτών δεν πρέπει να παραβιάζουν τους συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τις ποινικές διαδικασίες, ούτε την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.
(17)  Οι αρχές αυτές θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, είτε πρόκειται για εξουσίες έρευνας και παρέμβασης, ιδίως στην περίπτωση καταγγελιών εκ μέρους ιδιωτών, είτε πρόκειται για την εξουσία κίνησης δικαστικών διαδικασιών και κατ' άλλον τρόπο συμμετοχής σε αυτές. Οι αρχές αυτές οφείλουν να συμβάλλουν στη διαφάνεια της επεξεργασίας των δεδομένων στα κράτη μέλη της δικαιοδοσίας τους. Πάντως, οι εξουσίες των αρχών αυτών δεν πρέπει να παραβιάζουν τους συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τις ποινικές διαδικασίες, ούτε την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο επιδιώκεται επίσης να συγχωνευθούν σε μία αρχή προστασίας των δεδομένων οι υφιστάμενες αρχές προστασίας των δεδομένων οι οποίες μέχρι σήμερα ρυθμίζονται αυτοτελώς για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, την Ευρωπόλ, τη Εurojust και το Σύστημα Τελωνειακών Πληροφοριών του τρίτου πυλώνα. Θα πρέπει να συσταθεί κοινή αρχή ελέγχου, η οποία σε δεδομένη περίπτωση θα μπορούσε να έχει και συμβουλευτικά καθήκοντα. Η ενιαία αρχή ελέγχου μπορεί να βελτιώσει ακόμη αποφασιστικότερα την προστασία των δεδομένων του τρίτου πυλώνα
(18)  Με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο επιδιώκεται επίσης να συγχωνευθούν σε μία αρχή προστασίας των δεδομένων οι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υφιστάμενες αρχές προστασίας των δεδομένων οι οποίες μέχρι σήμερα ρυθμίζονται αυτοτελώς για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, την Ευρωπόλ, τη Εurojust και το Σύστημα Τελωνειακών Πληροφοριών του τρίτου πυλώνα. Θα πρέπει να συσταθεί κοινή αρχή ελέγχου, η οποία σε δεδομένη περίπτωση θα πρέπει να έχει και συμβουλευτικά καθήκοντα. Η ενιαία αρχή ελέγχου μπορεί να βελτιώσει ακόμη αποφασιστικότερα την προστασία των δεδομένων του τρίτου πυλώνα.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)
(18α) Η εν λόγω κοινή αρχή ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Ενδείκνυται η παρούσα απόφαση-πλαίσιο να εφαρμοσθεί στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς και στη συναφή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΥ/2006/ … για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς.
(22)  Ενδείκνυται η παρούσα απόφαση-πλαίσιο να εφαρμοστεί στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς και στη συναφή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΥ/2007/ … του Συμβουλίου της ... για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) καθώς και στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΥ/2007/... της ... σχετικά με την πρόσβαση, κατόπιν διαβούλευσης, στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) από τις αρμόδιες για την εσωτερική ασφάλεια αρχές των κρατών μελών και την Europol για την πρόληψη, ανίχνευση και έρευνα τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκληματικών πράξεων.
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 25α (νέα)
(25α) Για να εξασφαλίζεται ότι οι διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών τηρούνται, η παρούσα απόφαση πλαίσιο δεν μπορεί να ερμηνεύεται ότι εγγυάται επίπεδο προστασίας χαμηλότερο εκείνου που παρέχεται βάσει της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και το πρόσθετο πρωτόκολλο αυτής, ή εκείνου που παρέχεται βάσει του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών ή τη νομολογία που σχετίζεται με τις δύο αυτές συμβάσεις. Ομοίως η τήρηση του άρθρου 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα των άρθρων του 1, 7, 8 και 47, επιβάλλει να ερμηνεύεται το επίπεδο προστασίας που ορίζεται από την παρούσα απόφαση πλαίσιο ως το ίδιο με εκείνο που ορίζουν οι δύο αυτές συμβάσεις.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 26α (νέα)
(26α) Η παρούσα απόφαση πλαίσιο αποτελεί απλώς το πρώτο βήμα προς ένα περιεκτικότερο και συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση τους για λόγους ασφαλείας. Το εν λόγω πλαίσιο μπορεί να βασίζεται στις αρχές που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση πλαίσιο.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ακολουθεί τις ανεγνωρισμένες αρχές, και δη του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο στοχεύει να διασφαλίσει τον παντελή σεβασμό του δικαιώματος για ιδιωτική ζωή και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(32)  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ακολουθεί τις ανεγνωρισμένες αρχές, και δη του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο στοχεύει να διασφαλίσει τον παντελή σεβασμό του δικαιώματος για ιδιωτική ζωή και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχεία τα οποία αποτελούν ιδιαίτερες εκφράσεις του δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια το οποίο καθιερώνεται στο άρθρο 1 του ως άνω χάρτη, του οποίου το άρθρο 47 επίσης εγγυάται το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο και πρόσβασης σε δίκαιη δίκη.
Τροπολογία 15
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Σκοπός της παρούσας απόφασης-πλαισίου είναι να διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, όπως προβλέπεται στον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρέχει δε συγχρόνως υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
1.  Σκοπός της παρούσας απόφασης-πλαισίου είναι να διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, όπως προβλέπεται στον Τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη καθώς και τα όργανα και οργανισμοί που έχουν συσταθεί με νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζουν μέσω της τήρησης της παρούσας απόφασης-πλαισίου ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως δε η ιδιωτική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων, διαφυλάσσονται στο σύνολό τους, οσάκις δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται μεταξύ κρατών μελών, είτε προς τα όργανα και τους οργανισμούς που έχουν συσταθεί με νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκής Ένωση για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης αξιόποινων πράξεων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, είτε προκειμένου να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας στα κράτη μέλη αποδέκτες ή από τα όργανα και τους οργανισμούς που έχουν συσταθεί με νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης.
2.  Τα κράτη μέλη καθώς και τα όργανα και οργανισμοί που έχουν συσταθεί με νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζουν μέσω της τήρησης της παρούσας απόφασης-πλαισίου ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως δε η ιδιωτική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων, διαφυλάσσονται στο σύνολό τους, οσάκις δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται μεταξύ κρατών μελών, είτε προς τα όργανα και τους οργανισμούς που έχουν συσταθεί με νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης ή δίωξης αξιόποινων πράξεων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, είτε προκειμένου να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας στα κράτη μέλη αποδέκτες ή από τα όργανα και τους οργανισμούς που έχουν συσταθεί με νομοθετικές πράξεις του Συμβουλίου δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης.
Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 4
4.  Οι αρχές ή άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται ειδικά με ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης πλαισίου.
Διαγράφεται
Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσης αποφάσεως πλαισίου η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις προς διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της για να καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε επίπεδο κρατών μελών.
Τροπολογία 19
Άρθρο 2, στοιχείο ζ)
ζ) "συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων", κάθε δήλωση βουλήσεως ελευθέρας, ρητής και εν πλήρη επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
Διαγράφεται
Τροπολογία 20
Άρθρο 2, στοιχείο ια)
ια) "Ανωνυμοποίηση", η αλλοίωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε τα μεμονωμένα δεδομένα για προσωπικές ή αντικειμενικές καταστάσεις να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο ή σε δυνάμενο να αναγνωρισθεί φυσικό πρόσωπο, παρά μόνο με δυσανάλογα μεγάλη δαπάνη χρόνου, χρήματος και εργατικού δυναμικού.
ια) "Ανωνυμοποίηση", η αλλοίωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε τα μεμονωμένα δεδομένα για προσωπικές ή αντικειμενικές καταστάσεις να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο ή σε δυνάμενο να αναγνωρισθεί φυσικό πρόσωπο.
Τροπολογία 21
Άρθρο 3, παράγραφος 1
1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να συλλέγονται από τις αρμόδιες αρχές μόνο για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υφίστανται επεξεργασία μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν. Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να είναι απαραίτητη και ανάλογη προς τον σκοπό αυτόν και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όριά του.
1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να συλλέγονται από τις αρμόδιες αρχές μόνο για προσδιορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υφίστανται αμερόληπτη και σύννομη επεξεργασία μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν. Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να είναι απαραίτητη, κατάλληλη και ανάλογη προς τον σκοπό αυτόν.
Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτιμώνται λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ακριβείας τους ή την αξιοπιστία τους, την πηγή τους, τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τυγχάνουν επεξεργασίας και το στάδιο στο οποίο τους γίνεται χρήση. Δεδομένα τα οποία είναι ανακριβή ή ελλιπή διαγράφονται ή διορθώνονται.
Τροπολογία 23
Άρθρο 3, παράγραφος 1β (νέα)
1β. Η εξέταση δεδομένων προς αποκάλυψη πληροφοριών που ενυπάρχουν σε βάσεις δεδομένων και οιασδήποτε μορφής μεγάλης κλίμακας επεξεργασία μαζικών ποσοτήτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαιτέρως όταν σχετίζονται με υποκείμενα που δεν είναι ύποπτα, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε διαφορετικόν υπεύθυνο επεξεργασίας, επιτρέπονται μόνον εάν εκτελούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξετάσεως στην οποία έχει προβεί αρχή ελέγχου είτε πριν από την έναρξή τους είτε στο πλαίσιο της προετοιμασίας νομοθετικού μέτρου.
Τροπολογία 24
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ (νέα)
1γ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας κατόπιν διαχωρισμού γεγονότων και αντικειμενικών αποτιμήσεων από απόψεις ή προσωπικές εκτιμήσεις και δεδομένων που σχετίζονται με την πρόληψη και δίωξη αδικημάτων από τα δεδομένα που τηρούνται συννόμως για λόγους διοικήσεως.
Τροπολογία 25
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
γ) η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη και ανάλογη προς τον σκοπό αυτόν.
γ) η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη, κατάλληλη και ανάλογη προς τον σκοπό αυτόν.
Τροπολογία 26
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ποιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών άλλων κρατών μελών τυγχάνει τακτικής επαληθεύσεως για να διασφαλίζεται πρόσβαση σε ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι πλέον ακριβή ή επικαιροποιημένα δεν διαβιβάζονται, ούτε τίθενται στη διάθεση τρίτου.
Τροπολογία 27
Άρθρο 7
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία δεδομένων που αναφέρονται στην υγεία και τη σεξουαλική ζωή επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό είναι αυστηρά απαραίτητο και εφόσον προβλέπονται οι δέουσες επιπρόσθετες εγγυήσεις.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία δεδομένων που αναφέρονται στην υγεία και τη σεξουαλική ζωή απαγορεύεται.
Κατ´ εξαίρεση, μπορεί να πραγματοποιείται επεξεργασία τέτοιων δεδομένων:
- εάν μια τέτοια επεξεργασία προβλέπεται από τη νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει δοθεί σχετική άδεια από αρμόδια δικαστική αρχή, έπειτα από εξέταση κατά περίπτωση, και εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκληματικών πράξεων,
- εάν τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες ειδικές εγγυήσεις, επί παραδείγματι εάν η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα επιτρέπεται μόνον για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των νομίμων καθηκόντων που δικαιολογούν την επεξεργασία.
Αυτές οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων δεν μπορούν να υφίστανται αυτόματη επεξεργασία, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προσφέρει τις κατάλληλες διασφαλίσεις. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες.
Τροπολογία 28
Άρθρο 7, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Τα δέοντα εχέγγυα παρέχονται από ειδικές διατάξεις, ή βάσει εκ των προτέρων ελέγχου, όσον αφορά επεξεργασίες που πιθανώς να παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, όπως είναι ιδιαιτέρως η επεξεργασία προφίλ DNA, βιομετρικών δεδομένων, δεδομένων υποκειμένων που δεν είναι ύποπτοι και η χρήση συγκεκριμένων τεχνικών παρακολούθησης ή νέων τεχνολογιών.
Τροπολογία 29
Άρθρο 10, παράγραφος 1
1.  Η διαβιβάζουσα υπηρεσία επισημαίνει κατά τη διαβίβαση των δεδομένων τις προθεσμίες που προβλέπει η εθνική της νομοθεσία για τη φύλαξη των δεδομένων, μετά παρέλευση των οποίων και ο παραλήπτης τους οφείλει να τα διαγράψει ή να ελέγξει εάν εξακολουθούν να χρειάζονται. Ανεξάρτητα από τις προθεσμίες αυτές τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν πρέπει να διαγραφούν μόλις πάψουν να χρειάζονται για τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν ή για τον οποίο επιτρέπεται η κατά το άρθρο 12 περαιτέρω επεξεργασία τους.
1.  Η διαβιβάζουσα υπηρεσία επισημαίνει κατά τη διαβίβαση των δεδομένων τις προθεσμίες που προβλέπει η εθνική της νομοθεσία για τη φύλαξη των δεδομένων, μετά παρέλευση των οποίων και ο παραλήπτης τους οφείλει να τα διαγράψει ή να ελέγξει εάν εξακολουθούν να χρειάζονται για τη συγκεκριμένη υπόθεση προς εξυπηρέτηση της οποίας διαβιβάστηκαν, και υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά την αρχή ελέγχου και τη διαβιβάζουσα υπηρεσία. Ανεξάρτητα από τις προθεσμίες αυτές τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν πρέπει να διαγραφούν μόλις πάψουν να χρειάζονται για τον σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν ή για τον οποίο επιτρέπεται η κατά το άρθρο 12 περαιτέρω επεξεργασία τους.
Τροπολογία 30
Άρθρο 11, παράγραφος 1
1.  Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταχωρείται ή τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης του συννόμου νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, της αυτοπαρακολούθησης και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων.
1.  Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καταχωρείται ή τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της εξακρίβωσης του συννόμου νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων, της αυτοπαρακολούθησης και της εξασφάλισης της ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων· το αυτό ισχύει και για κάθε πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.
Τροπολογία 31
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση
1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διατίθενται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους επιτρέπεται να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο για τους εξής άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους διαβιβάστηκαν (...) :
1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διατίθενται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους επιτρέπεται να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνον εφόσον υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους και μόνο για τους εξής άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους διαβιβάστηκαν:
Τροπολογία 32
Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο α)
α) για πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη αξιόποινων πράξεων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, διάφορων από τις αξιόποινες πράξεις ή κυρώσεις για τις οποίες διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν τα δεδομένα,
α) για πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη αξιόποινων πράξεων στον ίδιο τομέα ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, διάφορων από τις αξιόποινες πράξεις ή κυρώσεις για τις οποίες διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν τα δεδομένα,
Τροπολογία 33
Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο δ)
δ) για κάθε άλλον σκοπό και μόνο με την εκ των προτέρων συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που διεβίβασε ή διέθεσε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή έχει επιτύχει τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων,
δ) για κάθε άλλον κατονομαζόμενο σκοπό υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμος και δεν υπερβαίνει τα όρια των σκοπών για τους οποίους έχουν καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 5 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Προσώπων έναντι της Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (αποκαλουμένης εφεξής "Συμβάσεως 108") αλλά μόνο με την εκ των προτέρων συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που διεβίβασε ή διέθεσε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
Τροπολογία 34
Άρθρο 12, παράγραφος 1, τελευταίο εδάφιο
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2. Πέραν αυτού, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον τα κράτη μέλη προβλέπουν τις δέουσες εγγυήσεις, όπως π.χ. ανωνυμοποίηση των δεδομένων.
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, παράγραφος 2. Πέραν αυτού, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον τα κράτη μέλη καθιστούν τα δεδομένα ανώνυμα.
Τροπολογία 35
Άρθρο 12, παράγραφος 2
2.  Σε περιπτώσεις όπου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει νομοθετικών πράξεων του Συμβουλίου δυνάμει του Τίτλου VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπονται κατάλληλες προϋποθέσεις, οι προϋποθέσεις αυτές έχουν το προβάδισμα έναντι της παραγράφου 1.
2.   Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης αποφάσεως πλαισίου εξαιρέσεις άλλες πλην εκείνων της παραγράφου 1 επιτρέπονται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στη βάση δεόντως τεκμηριωμένης αποφάσεως που λαμβάνει το Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 36
Άρθρο 13
Η διαβιβάζουσα αρχή επισημαίνει στον αποδέκτη τους περιορισμούς που σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο ισχύουν για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αρμοδίων αρχών εντός του οικείου κράτους μέλους. Ο παραλήπτης οφείλει ωσαύτως να τηρήσει τους περιορισμούς όσον αφορά την επεξεργασία.
Η διαβιβάζουσα αρχή επισημαίνει στον αποδέκτη τους περιορισμούς που σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο ισχύουν για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αρμοδίων αρχών εντός του οικείου κράτους μέλους. Ο παραλήπτης οφείλει ωσαύτως να τηρήσει τους περιορισμούς όσον αφορά την επεξεργασία, ή εφαρμόζει την οικεία νομοθεσία, εφόσον αυτή παρέχει μεγαλύτερη προστασία.
Τροπολογία 37
Άρθρο 14
Ένα κράτος μέλος επιτρέπεται να διαβιβάζει σε τρίτα κράτη ή σε διεθνείς οργανισμούς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του διαβιβάζονται ή διατίθενται από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μόνον όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο τα παρέλαβε συγκατατεθεί για αυτή τη διαβίβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, ή οργανισμούς που έχουν ιδρυθεί βάσει διεθνών συμφωνιών ή έχουν αναγνωρισθεί ως διεθνείς οργανισμοί, εάν:
α) η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών εγκληματικών πράξεων,
β) η αρχή της τρίτης χώρας ή ο διεθνής οργανισμός ή φορέας, που παραλαμβάνει τα δεδομένα, έχει την αρμοδιότητα της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης εγκληματικών πράξεων,
γ) το κράτος μέλος από το οποίο αποκτώνται τα δεδομένα έχει συγκατατεθεί στη διαβίβαση τηρώντας την εθνική νομοθεσία του και
δ) η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας για την επιδιωκόμενη επεξεργασία των δεδομένων, όπως ορίζει το άρθρο 2 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την Προστασία των Προσώπων έναντι της Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όσον αφορά τις εποπτεύουσες αρχές και τις διασυνοριακές ροές δεδομένων, και τη σχετική νομολογία βάσει του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαβιβάσεις των δεδομένων αυτών καταχωρίζονται σε αρχείο και τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων κατόπιν αιτήσεώς τους.
Τροπολογία 38
Άρθρο 14, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Ενεργώντας βάσει γνώμης που έχει εκδώσει η κοινή αρχή ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 26 και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο μπορεί να διαπιστώνει ότι τρίτο κράτος ή διεθνής οργανισμός εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των προσώπων βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας του ή διεθνών συμφωνιών.
Τροπολογία 39
Άρθρο 14, παράγραφος 1β (νέα)
1β. Κατ' εξαίρεση αλλά τηρουμένων των αρχών του αναγκαστικού δικαίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές τρίτων κρατών ή σε διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας ή εντός των οποίων αυτό το επίπεδο προστασίας δεν εξασφαλίζεται στην περίπτωση απολύτου ανάγκης προς διασφάλιση των ουσιαστικών συμφερόντων κράτους μέλους ή προς αποφυγή επικειμένων σοβαρών απειλών κατά της δημοσίας ασφαλείας ή της ασφαλείας συγκεκριμένα ενός ή πλειόνων προσώπων. Σε αυτή την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από τον παραλήπτη, μόνον εάν τούτο είναι απολύτως αναγκαίο για τον ειδικό σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα. Οι εν λόγω διαβιβάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή ελέγχου.
Τροπολογία 40
Άρθρο 14α (νέο)
Άρθρο 14α
Διαβίβαση σε αρχές άλλες από τις αρμόδιες
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται σε αρχές άλλες από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μόνον σε ειδικές ατομικές και καλά τεκμηριωμένες περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η διαβίβαση αποτελεί αντικείμενο ρητά προβλεπόμενης στο νόμο υποχρέωσης ή άδειας·
β) η διαβίβαση:
- είναι αναγκαία για την επίτευξη του ειδικού στόχου για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων ή για λόγους πρόληψης απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας ή κατά προσώπου, εκτός εάν η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων υπερέχει,
- είναι αναγκαία διότι τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα για να επιτραπεί στην αρχή στην οποία διαβιβάζονται περαιτέρω τα εν λόγω δεδομένα να εκτελέσει τα νόμιμα καθήκοντά της και εφόσον ο στόχος της συλλογής ή της επεξεργασίας τον οποίο πρέπει να πραγματοποιήσει η εν λόγω αρχή δεν είναι ασυμβίβαστος προς την αρχικά προβλεπόμενη επεξεργασία και δεν αντίκειται στις νόμιμες υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής η οποία προτίθεται να διαβιβάσει τα δεδομένα.
Τροπολογία 41
Άρθρο 14β (νέο)
Άρθρο 14β
Διαβίβαση σε ιδιώτες
Με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων ποινικής δικονομίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται περαιτέρω σε ιδιώτες σε κράτος μέλος παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον πληρείται το σύνολο των ακόλουθων όρων:
α) η διαβίβαση αποτελεί αντικείμενο ρητά προβλεπόμενης στο νόμο υποχρέωσης ή άδειας·
β) η διαβίβαση είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο τα εν λόγω δεδομένα συλλέχθηκαν, διαβιβάστηκαν ή διατέθηκαν ή για λόγους πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων ή για την πρόληψη απειλών έναντι της δημόσιας ασφάλειας ή ενός προσώπου, εκτός εάν η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εν λόγω προσώπου υπερέχει.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ελεγχόμενα από ιδιώτες μόνο σε κατά περίπτωση βάση, υπό ειδικές περιστάσεις, για ειδικούς σκοπούς, και υπό την επιφύλαξη του δικαστικού ελέγχου στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 42
Άρθρο 14γ (νέο)
Άρθρο 14γ
Επεξεργασία δεδομένων από ιδιώτες όταν επιτελούν έργο δημόσιας υπηρεσίας
Στη νομοθεσία των κρατών μελών προβλέπεται ότι όταν ιδιώτες συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα επιτελώντας έργο δημόσιας υπηρεσίας υπόκεινται σε απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες ή ανώτερες εκείνων που επιβάλλονται στις αρμόδιες αρχές.
Τροπολογία 43
Άρθρο 16
H αρμόδια αρχή ενημερώνει το υποκείμενο συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το γεγονός ότι τα δεδομένα αυτά υφίστανται επεξεργασία, για τις κατηγορίες δεδομένων περί των οποίων πρόκειται και για τους σκοπούς της επεξεργασίας, εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση η ενημέρωση αυτή αποδεικνύεται ασυμβίβαστη προς τους νόμιμους σκοπούς της επεξεργασίας, ή συνεπάγεται δαπάνη εντελώς δυσανάλογη προς τα χρήζοντα προστασίας συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων.
Στο υποκείμενο των δεδομένων γνωστοποιείται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν τυγχάνουν επεξεργασίας, οι κατηγορίες των δεδομένων, η ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και/ή του εκπροσώπου του, εάν υπάρχει, η νομική βάση και ο σκοπός της επεξεργασίας, η ύπαρξη του δικαιώματος να έχει πρόσβαση και να διορθώνει τα δεδομένα που το αφορούν εκτός εάν η παροχή αυτών των πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή ασύμβατη με τους σκοπούς της επεξεργασίας ή συνεπάγεται προσπάθεια δυσανάλογη σε σχέση προς τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή οσάκις το υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη αυτές τις πληροφορίες.
Τροπολογία 44
Άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο βα) (νέο)
βα) τους σκοπούς για τους οποίους εκτελείται η επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων,
Τροπολογία 45
Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο α)
α) οι πληροφορίες ενδέχεται να παρεμποδίζουν την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της αρμόδιας υπηρεσίας,
α) οι πληροφορίες ενδέχεται να παρεμποδίζουν μια εν εξελίξει ευρισκόμενη επιχείρηση,
Τροπολογία 46
Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο β)
β) οι πληροφορίες είναι δυνατόν να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια ή τάξη, ή να βλάπτουν άλλως πως τα εθνικά συμφέροντα,
Διαγράφεται
Τροπολογία 47
Άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
γ) πρέπει να τηρηθεί μυστικότητα για τα δεδομένα ή για την αποθήκευσή τους, βάσει νομοθετικών διατάξεων ή ως εκ του χαρακτήρα τους, ιδίως χάριν υπερτέρων συμφερόντων τρίτων,
γ) πρέπει να τηρηθεί μυστικότητα για τα δεδομένα ή για την αποθήκευσή τους, βάσει νομοθετικών διατάξεων ή ως εκ του χαρακτήρα τους,
Τροπολογία 48
Άρθρο 18, παράγραφος 1
1.  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να απαιτήσει από την αρμόδια αρχή να εκτελέσει τα οικεία καθήκοντα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απορρέουν από την παρούσα απόφαση πλαίσιο.
1.  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να απαιτήσει από την αρμόδια αρχή να εκτελέσει τα οικεία καθήκοντα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απορρέουν από την παρούσα απόφαση πλαίσιο. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και διόρθωσης αυτών.
Τροπολογία 49
Άρθρο 20
Με την επιφύλαξη διοικητικών ενδίκων μέσων για τα οποία υπάρχει ίσως πρόβλεψη, πριν από την άσκηση ένδικων μέσων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων σε περίπτωση που παραβιάσθηκαν τα δικαιώματα τα οποία διασφαλίζονται από το εθνικό δίκαιο.
Με την επιφύλαξη διοικητικών ενδίκων μέσων για τα οποία υπάρχει ίσως πρόβλεψη, πριν από την άσκηση ένδικων μέσων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων σε περίπτωση που παραβιάσθηκαν τα δικαιώματα τα οποία διασφαλίζονται από το εθνικό δίκαιο, το οποίο θα πρέπει να είναι το δίκαιο του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής.
Τροπολογία 50
Άρθρο 21
Κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης-πλαισίου, μπορεί να τα επεξεργασθεί μόνο ως υπαγόμενο στην αρμόδια αρχή ή κατ" εντολή της εν λόγω αρχής, εκτός εάν υπάρχει άλλη πρόβλεψη στο νόμο. Τα πρόσωπα που καλούνται να συνεργασθούν με την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους δεσμεύονται από όλους τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων που ισχύουν για την αρμόδια αρχή.
Δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό που έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης-πλαισίου, μπορεί να τα επεξεργασθεί μόνο ως υπαγόμενο στην αρμόδια αρχή ή κατ" εντολή της εν λόγω αρχής, εκτός εάν υπάρχει άλλη πρόβλεψη στο νόμο. Δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό που καλείται να συνεργασθεί με την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους δεσμεύεται από όλους τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων που ισχύουν για την αρμόδια αρχή.
Τροπολογία 51
Άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο ζ)
ζ) τη δυνατότητα να εξακριβώνεται και να διαπιστώνεται εκ των υστέρων ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εισήχθησαν σε συστήματα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, επίσης δε πότε και από ποιόν εισήχθησαν (έλεγχος της εισαγωγής δεδομένων),
ζ) τη δυνατότητα να εξακριβώνεται και να διαπιστώνεται εκ των υστέρων ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εισήχθησαν ή έτυχαν επεξεργασίας σε συστήματα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, επίσης δε πότε και από ποιόν εισήχθησαν ή έτυχαν επεξεργασίας (έλεγχος της εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων),
Τροπολογία 52
Άρθρο 23, εισαγωγική πρόταση
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ελέγχονται εκ των προτέρων από την αρμόδια αρχή ελέγχου, σε περίπτωση κατά την οποία:
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ελέγχονται εκ των προτέρων και εγκρίνονται από την αρμόδια δικαστική αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, καθώς και από την αρμόδια αρχή ελέγχου, σε περίπτωση κατά την οποία:
Τροπολογία 53
Άρθρο 24
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης-πλαισίου και θεσπίζουν ιδίως αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για την περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης-πλαισίου.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης-πλαισίου και θεσπίζουν ιδίως αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, περιλαμβανομένων και διοικητικών και/ή ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για την περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης-πλαισίου.
Τροπολογία 54
Άρθρο 25, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
γ) την εξουσία να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί κατ" εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου ή να επισημαίνει τις παραβάσεις αυτές στις δικαστικές αρχές. Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίων κατά αποφάσεων των αρχών ελέγχου οι οποίες γίνονται αντικείμενο καταγγελιών.
γ) την εξουσία να κινεί ή να συμμετέχει κατ' άλλον τρόπο σε δικαστική διαδικασία σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί κατ" εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου ή να επισημαίνει τις παραβάσεις αυτές στις δικαστικές αρχές. Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίων κατά αποφάσεων των αρχών ελέγχου οι οποίες γίνονται αντικείμενο καταγγελιών.
Τροπολογία 55
Άρθρο 26, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η κοινή αρχή ελέγχου περιλαμβάνει τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών που προβλέπονται στο άρθρο 25 και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.
Τροπολογία 56
Άρθρο 26, παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τις εξουσίες της κοινής αρχής ελέγχου με απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή αρχή ελέγχου επιβλέπει ειδικότερα την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων με τη βοήθεια των οποίων υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συμβουλεύει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για οποιοδήποτε σχέδιο τροποποίησης της παρούσας απόφασης-πλαισίου, οποιοδήποτε σχέδιο πρόσθετων ή ειδικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χάριν της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων στον τομέα αυτόν, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο μέτρων έχει επιπτώσεις στα εν λόγω δικαιώματα και ελευθερίες.
2.  Τα καθήκοντα και οι εξουσίες της κοινής αρχής ελέγχου ορίζονται από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το αργότερο εντός 12μήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας αποφάσεως πλαισίου. Η κοινή αρχή ελέγχου επιβλέπει ειδικότερα την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων με τη βοήθεια των οποίων υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συμβουλεύει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για οποιοδήποτε σχέδιο τροποποίησης της παρούσας απόφασης-πλαισίου, οποιοδήποτε σχέδιο πρόσθετων ή ειδικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χάριν της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων στον τομέα αυτόν, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο μέτρων έχει επιπτώσεις στα εν λόγω δικαιώματα και ελευθερίες.
Τροπολογία 57
Άρθρο 27, παράγραφος 1
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν θίγει τυχόν υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από διμερείς και/ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτα κράτη.
1.  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν θίγει τυχόν προϋπάρχουσες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από διμερείς και/ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτα κράτη.
Τροπολογία 58
Άρθρο 27, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Οιαδήποτε διμερής και/ή πολυμερής συμφωνία τίθεται εν ισχύι μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας αποφάσεως πλαισίου συμμορφώνεται προς την παρούσα απόφαση πλαίσιο·
Τροπολογία 59
Άρθρο 27α (νέο)
Άρθρο 27α
Αποτίμηση και αναθεώρηση
1.  Το αργότερο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας αποφάσεως πλαισίου η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποτίμηση της εφαρμογής της παρούσας αποφάσεως πλαισίου συνοδευόμενη από προτάσεις τροποποιήσεων που χρειάζεται να επέλθουν προς επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 5α.
2.  Προς τούτο η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν διαβιβάσει τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 της παρούσας απόφασης πλαισίου, η οποία δημιουργήθηκε με την οδηγία 95/46/ΕΚ ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και η κοινή αρχή ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 26.
Τροπολογία 60
Παράρτημα (νέο)
Παράρτημα
15 Αρχές περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
Αρχή 1
(Προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών)
1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία των δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρεπείας του υποκειμένου των δεδομένων, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αρχή 2
(Ελαχιστοποίηση)
1.  Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαμορφώνεται με ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας τους εάν η επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων είναι δυνατή χρησιμοποιώντας πληροφορίες που είναι ανώνυμες ή δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του υποκειμένου.
Αρχή 3
(Διαφάνεια)
1.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διενεργείται με διαφάνεια υπό τους όρους που ορίζει ο νόμος.
2.  Το είδος των δεδομένων και ο τρόπος επεξεργασίας, η σχετική διάρκεια διατήρησης και η ταυτότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας και του/των εκτελούντος/εκτελούντων αυτήν πρέπει να ορίζονται σαφώς και να διατίθενται.
3.  Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χάρις στις ποικίλες κατηγορίες επεξεργασίας που διενεργείται πρέπει να δημοσιοποιούνται τακτικά για να αποτιμάται εάν η επεξεργασία βοηθεί περαιτέρω κατά τρόπον απτό.
Αρχή 4
(Σύννομο της επεξεργασίας)
1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον εάν τούτο προβλέπεται από νόμο που ορίζει ότι επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητη για να μπορούν οι εν λόγω αρχές να ανταποκρίνονται στις κατά νόμον υποχρεώσεις τους.
Αρχή 5
(Ποιότητα των δεδομένων)
1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει:
- να τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τρόπο αμερόληπτο και σύννομο·
- να συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητώς εκπεφρασμένους και σύννομους σκοπούς και να μην τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπον ασυμβίβαστο προς τους εν λόγω σκοπούς·
- να είναι κατάλληλα προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και/ή τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας, σχετικά με αυτούς και να μην υπερβαίνουν τα όριά τους·
- να είναι ακριβή και, εφόσον είναι απαραίτητο, να ενημερώνονται·
- να τηρούνται υπό μορφήν που επιτρέπει προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει εκείνο που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα έχουν συλλεγεί και/ή τύχει περαιτέρω επεξεργασίας, ιδίως οσάκις τα δεδομένα διατίθενται σε απευθείας σύνδεση με τον υπολογιστή.
2.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να αποτιμώνται λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ακριβείας τους ή την αξιοπιστία τους, την πηγή τους, τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τυγχάνουν επεξεργασίας και το στάδιο στο οποίο γίνεται χρήση τους. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται.
3.  Η εξέταση δεδομένων προς αποκάλυψη πληροφοριών που ενυπάρχουν σε βάσεις δεδομένων και οιασδήποτε μορφής μεγάλης κλίμακας επεξεργασία μαζικών ποσοτήτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαιτέρως όταν σχετίζονται με υποκείμενα που δεν είναι ύποπτα, περιλαμβανομένης και της διαβιβάσεως αυτών των δεδομένων σε διαφορετικόν υπεύθυνο επεξεργασίας, επιτρέπονται μόνον εφόσον διενεργούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξετάσεως στην οποία έχει προβεί αρχή ελέγχου είτε πριν από την έναρξή τους είτε στο πλαίσιο προπαρασκευής νομοθετικού μέτρου.
4.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας κατόπιν διαχωρισμού γεγονότων και αντικειμενικών αποτιμήσεων από απόψεις ή προσωπικές εκτιμήσεις και δεδομένων που σχετίζονται με την πρόληψη και δίωξη αδικημάτων από τα δεδομένα που τηρούνται συννόμως για λόγους διοικήσεως.
5.  Πρέπει να θεσπίζονται κατάλληλοι έλεγχοι πριν από και μετά την ανταλλαγή δεδομένων.
6.  Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνει την τήρηση των αρχών που ορίζει το παρόν παράρτημα, μεταξύ των οποίων και μέσω ειδικού λογισμικού, καθώς και μέτρα που σχετίζονται με τη δυνατή κοινοποίηση διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος σε τρίτους αποδέκτες.
Αρχή 6
(Ειδικές κατηγορίες δεδομένων)
1.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίζεται αποκλειστικά στο ότι αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία δεδομένων που αναφέρονται στην υγεία και τη σεξουαλική ζωή απαγορεύεται. Επεξεργασία αυτών των δεδομένων μπορεί να εκτελείται μόνον εάν είναι απολύτως απαραίτητη για συγκεκριμένη έρευνα.
2.  Τα δέοντα εχέγγυα παρέχονται από ειδικές διατάξεις, ή βάσει εκ των προτέρων ελέγχου, όσον αφορά επεξεργασίες που πιθανώς να παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, όπως είναι ιδιαιτέρως η επεξεργασία προφίλ DNA, βιομετρικών δεδομένων, δεδομένων υποκειμένων που δεν είναι ύποπτοι και η χρήση συγκεκριμένων τεχνικών παρακολούθησης ή νέων τεχνολογιών.
Αρχή 7
(Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων)
1.  Στο υποκείμενο των δεδομένων γνωστοποιείται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν τυγχάνουν επεξεργασίας, οι κατηγορίες των δεδομένων, η ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και/ή του εκπροσώπου του, εάν υπάρχει, η νομική βάση και ο σκοπός της επεξεργασίας, η ύπαρξη του δικαιώματος να έχει πρόσβαση και να διορθώνει τα δεδομένα που το αφορούν εκτός εάν η παροχή αυτών των πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή ασύμβατη με τους σκοπούς της επεξεργασίας ή συνεπάγεται προσπάθεια δυσανάλογη εν συγκρίσει προς τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή οσάκις το υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη αυτές τις πληροφορίες.
2.  Η παροχή των πληροφοριών στο υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να καθυστερήσει όσο τούτο είναι αναγκαίο ώστε να μην δικυβεύονται οι σκοποί για τους οποίους τα δεδομένα έχουν συλλεγεί και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας.
Αρχή 8
(Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και διόρθωσης)
1.  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας χωρίς περιορισμό, ανά εύλογα διαστήματα και χωρίς υπέρμετρη καθυστέρηση:
α. επιβεβαίωση περί του εάν δεδομένα που το αφορούν τυγχάνουν επεξεργασίας ή όχι και πληροφορίες τουλάχιστον για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους γνωστοποιούνται δεδομένα,
β. κοινοποίηση προς αυτόν και υπό κατανοητή μορφή των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία και οιωνδήποτε πληροφοριών διατίθενται περί της πηγής τους,
γ. γνώση της λογικής της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν τουλάχιστον στην περίπτωση των αυτοματοποιημένων αποφάσεων που αναφέρονται στην αρχή 9·
2.  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα:
α. διόρθωσης ή, εάν αρμόζει, διαγραφής δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά παραβίαση αυτών των αρχών, ιδίως λόγω της ελλιπούς ή ανακριβούς φύσεως των δεδομένων,
β. σε διενέργεια κοινοποίησης σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης ή διαγραφής που εκτελείται σύμφωνα με το σημείο (α), εάν τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια.
3.  Μπορεί να υπάρξει άρνηση ή καθυστέρηση της κοινοποίησης σε μνεία της οποίας προβαίνει η παράγραφος 1 εάν αυτή η άρνηση ή καθυστέρηση είναι απαραίτητη για
α. την προστασία της ασφάλειας και της δημοσίας τάξεως ή την πρόληψη εγκληματικής δραστηριότητας· ή
β. τη διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη αξιόποινων πράξεων· ή
γ. την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων.
Αρχή 9
(Αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις)
1.  Έκαστος έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα που τον αφορούν ή του προξενεί σημαντική ζημία και η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προς αξιολόγηση συγκεκριμένων πλευρών της προσωπικότητάς του.
2.  Χωρίς να θίγονται άλλες αρχές, ένα πρόσωπο μπορεί να υπόκειται σε απόφαση του είδους του οποίου μνεία γίνεται στο παρόν παράρτημα εάν αυτή η απόφαση επιτρέπεται από νόμο ο οποίος επίσης ορίζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.
Αρχή 10
(Εμπιστευτικός χαρακτήρας και ασφάλεια της επεξεργασίας)
1.  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και οιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί υπό την αρχή του δεν πρέπει να γνωστοποιεί ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να διαθέτει οιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα οποία η πρόσβαση καθίσταται αναγκαία ως εκ των καθηκόντων τους εκτός εάν ο νόμος τους το επιτρέπει ή τους το επιβάλλει.
2.  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή απαγορευμένη διάδοση, αλλοίωση και πρόσβαση ή από κάθε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι επιπέδου αντίστοιχου προς τους κινδύνους που δημιουργούνται από την επεξεργασία και τη φύση των προς προστασία δεδομένων, εξετάζοντας επίσης την αξιοπιστία και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων, πρέπει δε να τυγχάνουν ανασκοπήσεως περιοδικά.
Αρχή 11
(Κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)
1.  Η κοινοποίηση δεδομένων πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν υπάρχει θεμιτό συμφέρον για αυτή την κοινοποίηση εντός του πλαισίου των κατά νόμον εξουσιών των αρμοδίων αρχών.
2.  Δεδομένα που κοινοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται εδώ πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή, εάν προβλέπεται από τον νόμο ή έχει συμφωνηθεί από τις αρμόδιες αρχές, οσάκις υπάρχει συγκεκριμένος σύνδεσμος με εν εξελίξει έρευνα.
3.  Κοινοποίηση σε άλλους δημοσίους φορείς ή σε ιδιώτες πρέπει να επιτρέπεται μόνον εάν σε συγκεκριμένη περίπτωση:
α. υπάρχει σαφής νομική υποχρέωση ή εξουσιοδότηση, ή με την εξουσιοδότηση της αρχής ελέγχου, ή εάν
β. τα εν λόγω δεδομένα είναι απαραίτητα στον παραλήπτη για να του δώσουν τη δυνατότητα να εκτελέσει το νόμιμο καθήκον του και υπό την προϋπόθεση ότι ο στόχος της συλλογής ή επεξεργασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον παραλήπτη δεν είναι ασύμβατος προς την αρχική επεξεργασία και ότι οι νομικές υποχρεώσεις του φορέα που κοινοποιεί δεν αντιβαίνουν σε αυτό.
4.  Πέραν τούτων κοινοποίηση σε άλλους δημοσίους φορείς επιτρέπεται κατ' εξαίρεση εάν σε συγκεκριμένη περίπτωση:
α. η κοινοποίηση αναμφισβήτητα είναι προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων και είτε το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει σε αυτό ή εάν οι περιστάσεις επιτρέπουν να εικαστεί σαφώς η συγκατάθεσή του, ή εάν
β. η κοινοποίηση χρειάζεται ώστε να προληφθεί σοβαρός και επικείμενος κίνδυνος.
5.  Η κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα κράτη ή σε διεθνείς οργανισμούς πρέπει να υπόκειται στην ύπαρξη καταλλήλου νομικού πλαισίου που προέρχεται από εξέταση που διενεργείται πριν από την έναρξη της κοινοποιήσεως από αρχή ελέγχου ή στο πλαίσιο νομοθετικού μέτρου όπου προβλέπεται ιδιαιτέρως ότι το αίτημα για την κοινοποίηση υποδεικνύει σαφώς τον φορέα ή το πρόσωπο που διατυπώνει το αίτημα, τον σκοπό, την αναλογικότητα και τα μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας και τα δέοντα εχέγγυα προς εξασφάλιση υποχρεωτικού πλαισίου για τη χρήση δεδομένων. Αυτά τα εχέγγυα πρέπει να αποτιμώνται εν γένει βάσει τυποποιημένης διαδικασίας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αρχές που ορίζει το παρόν Παράρτημα.
Αρχή 12
(Ειδοποίηση και εκ των προτέρων έλεγχος)
1.  Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις κατηγορίες μονίμων ή ειδικών φακέλων που πιθανόν να αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων δεδομένων για τους οποίους πρέπει να ειδοποιηθεί αρχή ελέγχου ή οι οποίοι πρέπει να υπόκεινται σε εκ των προτέρων έλεγχο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ορίζει η εσωτερική νομοθεσία.
Αρχή 13
(Ευθύνη)
1.  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων που ορίζουν οι παρούσες αρχές, συγκεκριμένα για οιεσδήποτε δραστηριότητες εκτελούνται και/ή ανατίθενται προς εκτέλεση από τους εκτελούντες την επεξεργασία κατ' εντολήν του.
Αρχή 14
(Ένδικα μέσα και ευθύνη)
1.  Έκαστος έχει το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα για οιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων τα οποία του εγγυώνται οι παρούσες αρχές.
2.  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα αποζημίωσης για οιαδήποτε ζημία υποστεί λόγω παρανόμου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τον αφορούν.
3.  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να απαλλάσσεται εν όλω ή εν μέρει της ευθύνης που φέρει εάν αποδεικνύει ότι δεν είναι υπεύθυνος για το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία.
Αρχή 15
(Εποπτεία)
1.  Η τήρηση των αρχών προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παρακολουθείται και να επιβάλλεται από μία ή πλείονες δημόσιες αρχές ελέγχου. Στις αρχές ελέγχου πρέπει συγκεκριμένα να έχουν χορηγηθεί εξουσίες διερεύνησης και παρέμβασης οι οποίες να τους επιτρέπουν συγκεκριμένα να κινούν, εφόσον απαιτείται, τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η επεξεργασία των οποίων δεν τηρεί τις αρχές που θεσπίζει το παρόν Παράρτημα. Αυτές οι αρχές χαίρουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
2.  Κατά την εκπόνηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων ή κανονισμών που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή που έχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντίκτυπο επ' αυτών διεξάγεται διαβούλευση με τις αρχές ελέγχου.
3.  Στις αρχές ελέγχου παρέχονται:
α. εξουσίες έρευνας, όπως η εξουσία πρόσβασης σε δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και συλλογής κάθε αναγκαίας πληροφορίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων ελέγχου,
β. ουσιαστικές εξουσίες παρέμβασης, όπως επί παραδείγματι να γνωμοδοτούν πριν από την εκτέλεση επεξεργασιών δεδομένων σύμφωνα με την αρχή 12 και να επιτάσσουν τη διαγραφή ή την καταστροφή δεδομένων, να απαγορεύουν οριστικά την επεξεργασία, να απευθύνουν προειδοποίηση ή επίπληξη προς τον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή να προσφεύγουν στο Κοινοβούλιο ή σε άλλα πολιτικά όργανα,
γ. η εξουσία να κινούν δικαστικές διαδικασίες οσάκις έχει γίνει παραβίαση των αρχών ή να θέτουν αυτές τις παραβιάσεις υπόψη των δικαστικών αρχών.
Κατά αποφάσεων των αρχών ελέγχου για τις οποίες γίνονται καταγγελίες μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον των δικαστηρίων.
4.  Οι αρχές ελέγχου δέχονται αιτήσεις από οιοδήποτε πρόσωπο, ή οργάνωση που το εκπροσωπεί, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επί των οποίων και αποφασίζουν. Ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτησή του.
Ειδικότερα, κάθε αρχή ελέγχου ακούει κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση ελέγχου της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων όταν εφαρμόζεται η αρχή 8.3. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενημερώνεται για τη διεξαγωγή ελέγχου.
5.  Οι αρχές ελέγχουν συντάσσουν έκθεση επί των δραστηριοτήτων τους κατά τακτικά διαστήματα. Η έκθεση δημοσιοποιείται.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία, P6_TA(2006)0370.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου