Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0202(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0205/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0205/2007

Debates :

PV 06/06/2007 - 17
CRE 06/06/2007 - 17

Balsojumi :

PV 07/06/2007 - 5.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0230

Pieņemtie teksti
PDF 644kWORD 254k
Ceturtdiena, 2007. gada 7. jūnijs - Brisele
Personas datu aizsardzība *
P6_TA(2007)0230A6-0205/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 7. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes Pamatlēmumam par tādu personas datu aizsardzību, kurus apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (atkārtota konsultācija) (7315/2007 – C6-0115/2007 – 2005/0202(CNS))

(Apspriežu procedūra ‐ jauna apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes priekšlikumu (7315/2007),

–   ņemot vērā Padomes veiktos grozījumus (7315/1/2007),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2005)0475),

–   ņemot vērā 2006. gada 27. septembra nostāju,(1)

–   ņemot vērā ES līguma 30. un 31. pantu, kā arī 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir atkārtoti apspriedusies ar Parlamentu (C6-0115/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu un 55. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0205/2007),

1.   apstiprina grozīto Padomes priekšlikumu;

2.   aicina Padomi izdarīt tekstā attiecīgus grozījumus;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt tās priekšlikumu;

5.   pauž nožēlu par vienprātības trūkumu Padomē par pamatlēmuma paplašināto darbības jomu un aicina Komisiju un Padomi pēc pamatlēmuma novērtēšanas un pārskatīšanas un vēlākais trīs gadus pēc tā stāšanās spēkā ieteikt paplašināt tā darbības jomu, iekļaujot datus, kuri tiek apstrādāti dalībvalstu līmenī, lai tādējādi nodrošinātu noteikumu par datu aizsardzību saskaņotību Eiropas Savienībā;

6.   aicina Padomi un Komisiju oficiāli apstiprināt piecpadsmit principus saistībā ar tādu personas datu aizsardzību, kurus apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
7.a apsvērums (jauns)
(7.a)  Šis pamatlēmums nav jāinterpretē kā pasākums, kas paredz dalībvalstīm pazemināt aizsardzības līmeni, kurš izriet no valstu noteikumiem, kuri paredz Direktīvas 95/46/EK principus attiecināt arī uz tiesu iestāžu un policijas sadarbības jomu.
Grozījums Nr. 2
10.a  apsvērums (jauns)
(10.a)  Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, kas paredz padarīt pieejamus privātpersonu uzglabātus datus smagu nodarījumu izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas nolūkā, ir jāparedz atsevišķu privātpersonu pienākumu saskaņošana, ja šīs personas apstrādā datus, veicot sabiedrisko pakalpojumu misiju; ir jāsaskaņo arī noteikumi, kas reglamentē dalībvalstu kompetento iestāžu piekļuvi šiem datiem
____________
1 OV L 105, 13.4.2006., 54. lpp.
Grozījums Nr. 3
12. apsvērums
(12)  Ja personas datus nosūta no Eiropas Savienības dalībvalsts uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, datiem būtu principiāli jānodrošina pienācīga līmeņa aizsardzība.
(12)  Ja personas datus pārsūta no Eiropas Savienības dalībvalsts uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, datiem ir jānodrošina pienācīga līmeņa aizsardzība.
Grozījums Nr. 4
13. apsvērums
(13)  Tā kā datu subjektu var informēt par tā datu apstrādi, lai tam garantētu efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas, jo īpaši tad, kad tā tiesības ir būtiski aizskartas, veicot datu slepenu ieguvi.
(13)  Tā kā datu subjekts būtu obligāti jāinformē par tā datu apstrādi, lai tam garantētu efektīvas tiesiskās aizsardzības iespējas, jo īpaši tad, kad tā tiesības ir būtiski aizskartas, veicot datu slepenu ieguvi.
Grozījums Nr. 5
14. apsvērums
(14)  Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, nekaitējot kriminālizmeklēšanas mērķiem, ir nepieciešams noteikt datu subjekta tiesības.
(14)  Nepieciešams noteikt datu subjekta tiesības, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, nekaitējot kriminālizmeklēšanas mērķiem.
Grozījums Nr. 6
15. apsvērums
(15)  Ir lietderīgi izveidot kopējus noteikumus attiecībā uz datu apstrādes konfidencialitāti un drošību, kompetento iestāžu atbildību un tām piemērojamām sankcijām par datu nelikumīgu izmantošanu, kā arī attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas ir pieejami datu subjektam. Turklāt ir nepieciešams, lai dalībvalstis paredz kriminālsankcijas par īpaši nopietniem un starptautiska mēroga datu aizsardzības nosacījumu pārkāpumiem.
(15)  Ir lietderīgi izveidot kopējus noteikumus attiecībā uz datu apstrādes konfidencialitāti un drošību, kompetento iestāžu atbildību un tām piemērojamām sankcijām par datu nelikumīgu izmantošanu, kā arī attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas ir pieejami datu subjektam. Turklāt ir nepieciešams, lai dalībvalstis paredz kriminālsankcijas, tostarp kriminālsodus, par īpaši nopietniem un starptautiska mēroga datu aizsardzības nosacījumu pārkāpumiem.
Grozījums Nr. 7
16. apsvērums
(16)  Tādu uzraudzības iestāžu izveide dalībvalstīs, kuras pilda funkcijas pilnīgi neatkarīgi, ir būtiska aizsardzības sastāvdaļa attiecībā uz personas datiem, ko apstrādā, sadarbojoties dalībvalstu policijas un tiesu iestādēm.
(16)  Tādu valsts uzraudzības iestāžu norīkošana dalībvalstīs, kuras pilda funkcijas pilnīgi neatkarīgi, ir būtiska aizsardzības sastāvdaļa attiecībā uz personas datiem, ko apstrādā, sadarbojoties dalībvalstu policijas un tiesu iestādēm. Valsts uzraudzības iestāžu funkcijas būtu jāpiešķir valstu datu aizsardzības iestādēm atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 28. pantam.
Grozījums Nr. 8
17. apsvērums
(17)  Minēto iestāžu rīcībā jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem to pienākumu veikšanai, tostarp pilnvarām veikt izmeklēšanu un iejaukties, jo īpaši personu sūdzību gadījumos, un pilnvarām iesaistīties tiesvedībā. Šīm pilnvarām jāpalīdz nodrošināt datu apstrādes caurskatāmību dalībvalstīs, kuru jurisdikcijā ir šīs iestādes. Tomēr to pilnvaras nedrīkst būt pretrunā ar īpašajiem noteikumiem, kas paredzēti kriminālprocesā, vai ietekmēt tiesu varas neatkarību.
(17)  Minēto iestāžu rīcībā jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem to pienākumu veikšanai, tostarp pilnvarām veikt izmeklēšanu un iejaukties, jo īpaši personu sūdzību gadījumos, un pilnvarām ierosināt tiesvedību un citādi iesaistīties tajā. Šīm pilnvarām jāpalīdz nodrošināt datu apstrādes caurskatāmību dalībvalstīs, kuru jurisdikcijā ir šīs iestādes. Tomēr to pilnvaras nedrīkst būt pretrunā ar īpašajiem noteikumiem, kas paredzēti kriminālprocesā, vai ietekmēt tiesu varas neatkarību.
Grozījums Nr. 9
18. apsvērums
(18)  Ar šo pamatlēmumu tiecas arī apvienot vienā datu aizsardzības uzraudzības iestādē pašreizējās datu aizsardzības uzraudzības iestādes, kas ir atsevišķi izveidotas attiecīgi Šengenas Informācijas sistēmai, Eiropolam, Eurojust un 3. pīlāra muitas informācijas sistēmai. Būtu jāizveido vienota uzraudzības iestāde, kas attiecīgā gadījumā varētu pildīt arī padomdevējas funkcijas. Vienota uzraudzības iestāde var būtiski uzlabot datu aizsardzību 3. pīlārā.
(18)  Ar šo pamatlēmumu tiecas arī apvienot vienā datu aizsardzības uzraudzības iestādē Eiropas līmenī pastāvošās datu aizsardzības uzraudzības iestādes, kas ir atsevišķi izveidotas attiecīgi Šengenas Informācijas sistēmai, Eiropolam, Eurojust un 3. pīlāra muitas informācijas sistēmai. Būtu jāizveido vienota uzraudzības iestāde, kurai vajadzētu pildīt arī padomdevējas funkcijas. Vienota uzraudzības iestāde var būtiski uzlabot datu aizsardzību 3. pīlārā.
Grozījums Nr. 10
18.a apsvērums (jauns)
(18.a)  Kopējai kontroles iestādei vajadzētu apvienot valstu kontroles iestādes un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju.
Grozījums Nr. 11
22. apsvērums
(22)  Šis pamatlēmums būtu jāpiemēro arī personas datiem, ko apstrādā otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmā, un ar to saistītai papildu informācijas apmaiņai atbilstīgi Lēmumam TI/2006/ … par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas izveidošanu, darbību un izmantošanu.
(22)  Šis pamatlēmums būtu jāpiemēro arī personas datiem, ko apstrādā otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas ietvaros, un ar to saistītai papildu informācijas apmaiņai atbilstīgi Padomes ... Lēmumam 2007/…/TI par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izveidošanu, darbību un izmantošanu, kā arī vīzu informācijas sistēmā atbilstīgi Padomes ... Lēmumam 2007/…/TI par dalībvalstu kompetento iestāžu, kas atbildīgas par iekšējo drošību, un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai teroristisku nodarījumu un citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai un atklāšanai.
Grozījums Nr. 12
25.a apsvērums (jauns)
(25.a)  Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro starptautiskās saistības, šo pamatlēmumu nevar interpretēt kā tādu, kurš garantē zemāku aizsardzības līmeni par to, kas izriet no Eiropas Padomes 108. konvencijas un tās papildu protokola, un no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. panta vai saistītās tiesu prakses. Līdzīgi, lai ievērotu Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un īpaši tās 1., 7., 8. un 47. pantu, interpretācijai par aizsardzības līmeni, kas noteikta ar šo pamatlēmumu, jāatbilst interpretācijai, kas noteikta ar šīm divām konvencijām.
Grozījums Nr. 13
26.a apsvērums (jauns)
(26.a)  Šis pamatlēmums ir tikai pirmais posms ceļā uz pilnīgāku un visaptverošāku drošības nolūkā izmantoto personas datu aizsardzības sistēmu. Šādai sistēmai par pamatu var ņemt principus, kas pievienoti pašreizējam.
Grozījums Nr. 14
32. apsvērums
(32)  Šajā pamatlēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šā pamatlēmuma mērķis ir nodrošināt to, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu pilnībā ievēro tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību,
(32)  Šajā pamatlēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šā pamatlēmuma mērķis ir nodrošināt to, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu pilnībā ievēro tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību, kas ir noteiktas izpausmes tiesībām uz cilvēka cieņu, kuras ietvertas minētās hartas 1. pantā, turklāt šīs hartas 47. pants garantē pārsūdzības tiesības un objektīvas tiesas pieejamību;
Grozījums Nr. 15
1. panta 1. punkts
1.  Šī pamatlēmuma mērķis ir nodrošināt personu pamattiesību, pamatbrīvību un it sevišķi privātuma aizsardzības augstu līmeni attiecībā uz personas datu apstrādi, kura tiek veikta, sadarbojoties policijas un tiesu iestādēm krimināllietās, kā paredzēts VI sadaļā Līgumā par Eiropas Savienību, vienlaikus garantējot augstu sabiedrības drošības līmeni.
1.  Šī pamatlēmuma mērķis ir nodrošināt personu pamattiesību, pamatbrīvību un it sevišķi privātuma aizsardzības augstu līmeni attiecībā uz personas datu apstrādi, kura tiek veikta, sadarbojoties policijas un tiesu iestādēm krimināllietās, kā paredzēts VI sadaļā Līgumā par Eiropas Savienību.
Grozījums Nr. 17
1. panta 2. punkts
2.  Dalībvalstis un iestādes un struktūras, kas izveidotas uz Padomes aktu pamata saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu, ievērojot šo pamatlēmumu, garantē, ka datu subjektu pamattiesības, pamatbrīvības un it sevišķi privātums tiek pilnīgi aizsargāts, kad personas dati tiek nosūtīti starp dalībvalstīm vai iestādēm un struktūrām, kas izveidotas uz Padomes aktu pamata saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu, noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas vai kriminālsankciju izpildes mērķiem, vai saņēmējas dalībvalstis vai iestādes un struktūras, kas izveidotas uz Padomes aktu pamata saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu, šādiem mērķiem tos tālāk apstrādā.
2.  Dalībvalstis un iestādes un struktūras, kas izveidotas uz Padomes aktu pamata saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu, ievērojot šo pamatlēmumu, garantē, ka datu subjektu pamattiesības, pamatbrīvības un it sevišķi privātums tiek pilnīgi aizsargāts, kad personas dati tiek nosūtīti starp dalībvalstīm vai iestādēm un struktūrām, kas izveidotas uz Padomes aktu pamata saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu, noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas vai kriminālsankciju izpildes mērķiem, vai saņēmējas dalībvalstis vai iestādes un struktūras, kas izveidotas uz Padomes aktu pamata saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu, šādiem mērķiem tos tālāk apstrādā.
Grozījums Nr. 16
1. panta 4. punkts
4.  Iestādes vai citas struktūras, kuru īpašajā kompetencē ir valsts drošības jautājumi, nav šā pamatlēmuma piemērošanas jomā.
svītrots
Grozījums Nr. 18
1. panta 5.a punkts (jauns)
5.a Ne vēlāk kā trīs gadus pēc pašreizējā pamatlēmuma stāšanās spēkā Komisija var iesniegt priekšlikumus, lai paplašinātu tā piemērošanas jomu, ietverot personas datu apstrādi saistībā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību valsts līmenī.
Grozījums Nr. 19
2. panta g) punkts
g) "datu subjekta piekrišana" ir jebkura labprātīga šīs personas vēlmju konkrēta un apzināta norāde, ar ko datu subjekts apliecina piekrišanu uz viņu attiecināmu personas datu apstrādei;
svītrots
Grozījums Nr. 20
2. panta k) punkts
k) "padarīt anonīmu" ir pārveidot personas datus tādā veidā, ka datus par personīgiem vai materiāliem apstākļiem vairs nevar vai var tikai tad, ja iegulda nesamērīgi daudz laika, izmaksu un darba, attiecināt uz identificētu vai identificējamu personu.
k) "padarīt anonīmu" ir pārveidot personas datus tādā veidā, ka datus par personīgiem vai materiāliem apstākļiem vairs nevar attiecināt uz identificētu vai identificējamu personu.
Grozījums Nr. 21
3. panta 1. punkts
1.  Kompetentās iestādes var iegūt personas datus tikai noteiktiem, nepārprotamiem un likumīgiem mērķiem atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļai, kā arī apstrādāt šos datus tikai tiem mērķiem, kādiem tie ir iegūti. Datu apstrādei ir jābūt būtiskai un piemērotai šo mērķu sasniegšanai, un nedrīkst pārsniegt to, kas ir vajadzīgs.
1.  Kompetentās iestādes var iegūt personas datus tikai noteiktiem, nepārprotamiem un likumīgiem mērķiem atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļai, kā arī apstrādāt šos datus godīgā un likumīgā veidā tikai tiem mērķiem, kādiem tie ir iegūti. Datu apstrādei ir jābūt nepieciešamai, piemērotai un samērīgai ar šo mērķi.
Grozījums Nr. 22
3. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Personas datus izvērtē, ņemot vērā to precizitātes vai uzticamības pakāpi, datu subjektu kategorijas, datu apstrādes mērķus un fāzi, kurā tos izmanto. Neprecīzus vai nepilnīgus datus dzēš vai koriģē.
Grozījums Nr. 23
3. panta 1.b punkts (jauns)
1.b Datu izpēti un jebkura veida liela apjoma personas datu plašu apstrādi, it īpaši saistībā ar aizdomās neturētām personām, tostarp šādu datu nosūtīšanu citai par apstrādi atbildīgai iestādei, var atļaut vienīgi saskaņā ar tādas pārbaudes rezultātiem, kuru veikusi uzraudzības iestāde pirms šādas datu apstrādes vai tiesību akta sagatavošanas kontekstā.
Grozījums Nr. 24
3. panta 1.c punkts (jauns)
1.c Personas datus apstrādā, nošķirot faktus un objektīvus novērtējumus no personīgiem viedokļiem, kā arī nošķirot ar noziegumu novēršanu un kriminālvajāšanu saistītus datus no likumīgi iegūtiem datiem administratīviem mērķiem.
Grozījums Nr. 25
3. panta 2. punkta c) apakšpunkts
c) apstrāde ir būtiska un piemērota šo mērķu sasniegšanai.
c) apstrāde ir nepieciešama, piemērota un samērīga ar šo mērķi.
Grozījums Nr. 26
4. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Dalībvalstis nodrošina, ka personas dati, kas tiek nodoti citu valstu kompetentajām iestādēm, tiek pastāvīgi pārbaudīti ar mērķi garantēt, ka saņemtie dati ir precīzi un atjaunināti. Dalībvalstis nodrošina, ka neprecīzi personas dati netiek ne nosūtīti, ne padarīti pieejami.
Grozījums Nr. 27
7. pants
Tādu personas datu apstrāde, kuri atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisku vai filozofisku pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi attiecināmu datu apstrāde ir pieļaujama tikai tad, ja tas ir absolūti vajadzīgs un ja ir paredzētas piemērotas papildu garantijas.
Personas datu apstrāde, pamatojoties uz to, ka tie atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisku vai filozofisku pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi attiecināmu datu apstrāde ir aizliegta.
Izņēmuma kārtā šādus datus var apstrādāt:
– ja apstrāde ir noteikta ar likumu, turklāt iepriekš ir saņemta atļauja no kompetentas tiesu iestādes un katrs gadījums tiek izskatīts atsevišķi, un ja tā ir absolūti nepieciešama teroristisku nodarījumu un citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai;
– ja dalībvalstis garantē atbilstošus un īpašus aizsardzības pasākumus, piemēram, piekļuvi attiecīgajiem datiem sniedzot tikai tiem darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par likumīga uzdevuma izpildi, kas attaisno datu apstrādi.
Šīs īpašās datu kategorijas nevar apstrādāt automātiski, ja vien valsts tiesību akti neparedz atbilstošus aizsardzības pasākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personas datiem saistībā ar notiesājošiem spriedumiem krimināllietās.
Grozījums Nr. 28
7. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Ir jānodrošina atbilstoši aizsardzības pasākumi ar īpašiem noteikumiem vai arī, pamatojoties uz tādu iepriekšēju apstrādes operāciju pārbaudi, kuras varētu īpaši apdraudēt datu subjektu tiesības un brīvības, it īpaši attiecībā uz DNA profilu apstrādi, biometrijas datiem, aizdomās neturētu personu datiem un īpašas novērošanas metodēm vai jaunām tehnoloģijām.
Grozījums Nr. 29
10. panta 1. punkts
1.  Pārsūtošā struktūra, datus pārsūtot, norāda termiņu datu saglabāšanai, kas noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos, pēc kura izbeigšanās saņēmējam dati jādzēš vai jāpārskata, vai tie ir vēl vajadzīgi vai nav. Neatkarīgi no šiem termiņiem, pārsūtītie dati jādzēš, ja tie vairs nav vajadzīgi mērķim, kuram tie tika pārsūtīti vai kuram saskaņā ar 11. pantu tika atļauta to tālākā apstrāde.
1.  Pārsūtošā struktūra, datus pārsūtot, norāda termiņu datu saglabāšanai, kas noteikti attiecīgās valsts tiesību aktos, pēc kura izbeigšanās saņēmējam dati jādzēš vai jāpārskata, vai tie ir vēl vajadzīgi vai nav konkrētajam gadījumam, kura nolūkos tie tika pārsūtīti, un šādā gadījumā jāinformē uzraudzības iestāde un pārsūtījusī struktūra. Neatkarīgi no šiem termiņiem, pārsūtītie dati jādzēš, ja tie vairs nav vajadzīgi mērķim, kuram tie tika pārsūtīti vai kuram saskaņā ar 12. pantu tika atļauta to tālākā apstrāde.
Grozījums Nr. 30
11. panta 1. punkts
1.  Katru personas datu nosūtīšanas reizi reģistrē un dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu datu integritāti un drošību.
1.  Katru personas datu nosūtīšanas reizi reģistrē un dokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu datu integritāti un drošību, kā arī kontrolētu jebkādu piekļuvi šādiem datiem.
Grozījums Nr. 31
12. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Personas datus, ko nosūtījušas vai atklājušas kompetentās citu dalībvalstu iestādes, drīkst turpmāk apstrādāt citiem mērķiem nekā tiem, kuriem tie sākotnēji tika nosūtīti , vienīgi tad, ja tas ir vajadzīgs šādiem mērķiem:
1.  Personas datus, ko nosūtījušas vai atklājušas kompetentās citu dalībvalstu iestādes, drīkst turpmāk apstrādāt citiem mērķiem nekā tiem, kuriem tie sākotnēji tika nosūtīti, tikai saskaņā ar valstu tiesību aktiem un vienīgi tad, ja tas ir vajadzīgs šādiem mērķiem:
Grozījums Nr. 32
12. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) lai novērstu, izmeklētu, atklātu tādu noziedzīgu nodarījumu un veiktu tā kriminālvajāšanu vai izpildītu kriminālsodu, kurš nav tas pats noziedzīgs darījums vai kriminālsods, par kuru dati ir nosūtīti vai atklāti.
a) lai šajā pašā jomā novērstu, izmeklētu, atklātu tādu noziedzīgu nodarījumu un veiktu tā kriminālvajāšanu vai izpildītu kriminālsodu, kurš nav tas pats noziedzīgs darījums vai kriminālsods, par kuru dati ir nosūtīti vai atklāti.
Grozījums Nr. 33
12. panta 1. punkta d) apakšpunkts
d) jebkuram citam mērķim tikai ar tās kompetentās iestādes iepriekšēju piekrišanu, kas ir nosūtījusi vai atklājusi personas datus, izņemot gadījumus, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir saņēmusi datu subjekta atļauju,
d) jebkuram citam noteiktam mērķim, ja tas ir likumīgs un nav pārmērīgs attiecībā uz nolūkiem, kuriem tie tika reģistrēti atbilstīgi Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (šeit un turpmāk 108. konvencijas) 5. pantu, taču tikai ar tās kompetentās iestādes iepriekšēju piekrišanu, kas ir nosūtījusi vai atklājusi personas datus,
Grozījums Nr. 34
12. panta 1. punkta pēdējais apakšpunkts
un kur izpildītas 3. panta 2. punkta prasības. Kompetentās iestādes pārsūtītos personas datus var izmantot vēsturiskiem, statistiskiem vai zinātniskiem nolūkiem ar noteikumu, ka dalībvalstis sniedz atbilstošas garantijas, piemēram, datus padara anonīmus.
un kur izpildītas 3. panta 2. punkta prasības. Kompetentās iestādes pārsūtītos personas datus var izmantot vēsturiskiem, statistiskiem vai zinātniskiem nolūkiem ar noteikumu, ka dalībvalstis datus padara anonīmus.
Grozījums Nr. 35
12. panta 2. punkts
2.  Gadījumos, kad attiecībā uz personas datu apstrādi ir paredzēti piemēroti noteikumi, pamatojoties uz Padomes tiesību aktiem, kas pieņemti atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļai, šie noteikumi prevalē par šā panta 1. punktu.
2.   Turpmāki izņēmumi attiecībā uz šā pamatlēmuma stāšanos spēkā, kas atšķiras no izņēmumiem, kuri norādīti iepriekšējā punktā, ir pieļaujami tikai īpašos gadījumos ar īpašu atbilstīgi pamatotu Padomes lēmumu un pēc konsultēšanās ar Eiropas Parlamentu.
Grozījums Nr. 36
13. pants
Pārsūtošā iestāde informē saņēmēju par apstrādes ierobežojumiem, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem piemērojami datu apmaiņai starp kompetentajām iestādēm attiecīgajā dalībvalstī. Saņēmējam arī jāievēro šie apstrādes ierobežojumi.
Pārsūtošā iestāde informē saņēmēju par apstrādes ierobežojumiem, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem piemērojami datu apmaiņai starp kompetentajām iestādēm attiecīgajā dalībvalstī. Saņēmējam arī jāievēro šie stingrākie apstrādes ierobežojumi vai jāpiemēro tā valsts tiesību akti, ja tie nodrošina augstāku aizsardzības līmeni.
Grozījums Nr. 37
14. pants
Citas dalībvalsts kompetentas iestādes nosūtītos vai atklātos personas datus var nosūtīt trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām tikai gadījumos, ja tās dalībvalsts iestāde, no kuras dati ir saņemti, atbilstīgi savas valsts tiesību aktiem ir piekritusi datu tālākai nosūtīšanai.
Dalībvalstis nodrošina, ka personas datus var pārsūtīt trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, vai organizācijām, kas izveidotas ar starptautiskiem nolīgumiem vai atzītas par starptautiskam organizācijām, tikai tad, ja:
a) šāda pārsūtīšana ir nepieciešama teroristisku nodarījumu un citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai;
c) saņemošā iestāde trešajā valstī vai saņemošā starptautiskā organizācija ir atbildība par noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un kriminālvajāšanu;
c) dalībvalsts, no kuras dati tika saņemti, ir devusi piekrišanu pārsūtīšanai atbilstoši tās nacionālajiem tiesību aktiem un
d) attiecīgā trešā valsts vai starptautiskā organizācija nodrošina piemērotu aizsardzības līmeni paredzētajai datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automatizētu apstrādi papildu protokolu par uzraudzības iestādēm un pārrobežu datu plūsmām un atbilstošo Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, kas izriet no Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. panta;
Dalībvalstis nodrošina, ka šādas datu pārsūtīšanas tiek reģistrētas, un šos ierakstus pēc pieprasījuma dara pieejamus valsts datu aizsardzības iestādēm.
Grozījums Nr. 38
14. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Padome, pamatojoties uz 26. pantā minēto kopējās kontroles iestādes atzinumu un apspriežoties ar Komisiju un Eiropas Parlamentu, var konstatēt, ka trešā valsts vai starptautiska organizācija nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, pamatojoties uz savas valsts tiesību aktiem vai uz starptautiskajiem nolīgumiem, kurus tā noslēgusi personu privātās dzīves un pamatbrīvību un tiesību aizsardzībai.
Grozījums Nr. 39
14. panta 1.b punkts (jauns)
1.b Izņēmuma kārtā, taču saskaņā ar jus cogens principiem personas datus var pārsūtīt trešo valstu kompetentām iestādēm vai starptautiskām organizācijām, kuras nenodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni, ja tas ir pilnīgi nepieciešams, lai aizsargātu kādas dalībvalsts būtiski svarīgās intereses vai, lai novērstu gaidāmas, nopietnas briesmas, kas apdraud sabiedrības vai kādas konkrētas personas vai personu drošību. Šādā gadījumā personas datus var apstrādāt to saņēmējs vienīgi tad, ja tas ir absolūti nepieciešams tā īpašā mērķa sasniegšanai, kura dēļ dati tika nosūtīti. Par šādām datu pārraidēm ir jāpaziņo kompetentajai kontroles iestādei.
Grozījums Nr. 40
14.a pants (jauns)
14.a. pants
Nosūtīšana iestādēm, kas nav kompetentas iestādes
Dalībvalstis nosaka, ka personas datus var pārsūtīt dalībvalsts iestādēm, kas nav kompetentās iestādes, vienīgi īpašos, individuālos un labi pamatotos gadījumos un, ja tiek izpildītas visas turpmāk minētās prasības:
(a) nosūtīšana ir paredzēta tiesību aktos, kas to skaidri uzliek par pienākumu vai atļauj;
(b) nosūtīšana ir
nepieciešama tam mērķim, kuram tie ir iegūti, nosūtīti vai atklāti, vai noziedzīgu nodarījumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem vai, lai novērstu draudus sabiedrības vai kādas personas drošībai, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība aizsargāt datu subjekta intereses vai pamattiesības ir svarīgāka par minētajiem apsvērumiem,
vai
nosūtīšana ir nepieciešama tāpēc, ka attiecīgie dati ir obligāti vajadzīgi iestādei, kurai tie tālāk jāpārsūta, lai tā varētu izpildīt savu likumīgo uzdevumu, un, ja datu vākšanas un apstrādes, ko veic minētā iestāde, mērķis nav nesavienojams ar sākotnējo apstrādi un ar to nav pretrunā kompetentās iestādes, kura ir iecerējusi šos datus nosūtīt, juridiskās saistības.
Grozījums Nr. 41
14.b pants (jauns)
14.b pants
Nosūtīšana privātpersonām
Neskarot valstu kriminālkodeksa noteikumus, dalībvalstis nodrošina, lai personas dati tiktu nosūtīti privātpersonām dalībvalstī tikai noteiktos gadījumos un tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
a) nosūtīšana ir paredzēta tiesību aktos, kas to skaidri uzliek par pienākumu vai atļauj,
b) nosūtīšana ir nepieciešama tam mērķim, kuram tie ir iegūti, nosūtīti vai atklāti, vai noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas vai ar to saistītas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas mērķiem, vai, lai novērstu draudus sabiedrības vai kādas personas drošībai, izņemot gadījumus, kad nepieciešamība aizsargāt datu subjekta intereses vai pamattiesības ir svarīgāka par minētajiem apsvērumiem.
Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentās iestādes varētu iepazīties ar privātpersonu kontrolētiem personas datiem un apstrādāt šos datus tikai katrā atsevišķā gadījuma, īpašos apstākļos, īpašiem mērķiem un dalībvalstu tiesu iestāžu uzraudzībā.
Grozījums Nr. 42
14.c pants (jauns)
14.b pants
Datu apstrāde, ko veic privātpersonas saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu misiju
Dalībvalstu tiesību akti paredz, ka gadījumos, kad datus saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu misiju vāc un apstrādā privātpersonas, tām jāievēro vismaz tādi paši, ja ne stingrāki noteikumi kā kompetentajām iestādēm.
Grozījums Nr. 43
16. pants
Kompetentā iestāde informē personu, uz ko attiecas personas datu iegūšana, par attiecīgo datu apstrādi, par attiecīgām datu kategorijām un par datu apstrādes mērķi, izņemot gadījumus, ja konkrētos gadījumos šāda informācija nav savietojama ar datu apstrādes pieļaujamajiem mērķiem, vai ar tās ieguve prasa pūliņus, kas nav samērīgi ar datu subjekta likumīgajām interesēm.
Datu subjektu informē par viņa personas datus apstrādes faktu, attiecīgo datu kategorijām, kontroli veikušās personas un/vai, attiecīgā gadījumā, viņa vai viņas pārstāvja identitāti, apstrādes juridisko pamatu un mērķiem, tiesībām piekļūt ar viņu saistītiem datiem un tos koriģēt, ja vien šādu informāciju nav iespējams sniegt vai tās sniegšana neatbilst apstrādes mērķiem vai paredz ieguldīt nesamērīgas pūles attiecībā uz datu subjekta interesēm, vai arī gadījumā, ja datu subjekta rīcībā jau ir šāda informācija.
Grozījums Nr. 44
17. panta 1. punkta (ba) apakšpunkts (jauns)
ba) datu apstrādes un atklāšanas mērķi;
Grozījums Nr. 45
17. panta 2. punkta a) apakšpunkts
a)  Tas apdraudētu kompetentās iestādes uzdevumu veikšanu pienācīgā veidā;
a)  Tas apdraudētu pašreiz notiekošo darbību;
Grozījums Nr. 46
17. panta 2. punkta b) apakšpunkts
(b) informācijas sniegšana apdraudētu sabiedrības drošību vai sabiedrisko kārtību, vai citādi kaitētu valsts interesēm,
svītrots
Grozījums Nr. 47
17. panta 2. punkta c) apakšpunkts
c) dati vai fakts par to glabāšanu jātur slepenībā saskaņā ar juridiskiem noteikumiem vai to rakstura dēļ, it īpaši sevišķi svarīgu trešās puses interešu dēļ;
c) dati vai fakts par to glabāšanu jātur slepenībā saskaņā ar juridiskiem noteikumiem vai to rakstura dēļ;
Grozījums Nr. 48
18. panta 1. punkts
1.  Datu subjektiem ir tiesības sagaidīt, ka kompetentās iestādes izpildīs no šī pamatlēmuma izrietošos pienākumus attiecībā uz personas datu koriģēšanu, dzēšanu un bloķēšanu.
1.  Datu subjektiem ir tiesības sagaidīt, ka kompetentās iestādes izpildīs no šī pamatlēmuma izrietošos pienākumus attiecībā uz personas datu koriģēšanu, dzēšanu un bloķēšanu. Datu subjektiem ir tiesības arī piekļūt saviem datiem un koriģēt tos.
Grozījums Nr. 49
20. pants
Neierobežojot nevienu administratīva rakstura līdzekli, kuru var noteikt pirms vēršanās tiesas iestādē, datu subjektam jābūt iespējām lūgt tiesiskas aizsardzības līdzekli par jebkuru tiesību, ko šai personai garantē piemērojamais valsts likums, pārkāpumu.
Neierobežojot nevienu administratīva rakstura līdzekli, kuru var noteikt pirms vēršanās tiesas iestādē, datu subjektam jābūt iespējām lūgt tiesiskas aizsardzības līdzekli par jebkuru tiesību, ko šai personai garantē piemērojamais valsts likums, kas ir kompetentās iestādes dalībvalsts likums,  pārkāpumu.
Grozījums Nr. 50
21. pants
Personas, kurām ir piekļuve personas datiem, kuri ietilpst šī pamatlēmuma darbības jomā, var apstrādāt šādus datus tikai kā kompetentas iestādes darbinieki vai pēc tās norādījumiem, ja vien to darīt neliek tiesiskas saistības. Personām, kuras ir aicinātas strādāt dalībvalsts kompetentās iestādes labā, ir jāievēro visi datu aizsardzības noteikumi, kas piemērojami attiecīgajai kompetentajai iestādei.
Attiecīgi pilnvarots personāls, kuram ir piekļuve personas datiem, kuri ietilpst šī pamatlēmuma darbības jomā, var apstrādāt šādus datus tikai kā kompetentas iestādes darbinieki vai pēc tās norādījumiem, ja vien to darīt neliek tiesiskas saistības. Attiecīgi pilnvarotam personālam, kurš ir aicināts strādāt dalībvalsts kompetentās iestādes labā, ir jāievēro visi datu aizsardzības noteikumi, kas piemērojami attiecīgajai kompetentajai iestādei.
Grozījums Nr. 51
22. panta 2. punkta g) apakšpunkts
g) nodrošinātu, ka pēc tam ir iespējams pārbaudīt un noteikt, kuri personas dati ir ievadīti datu apstrādes automatizētajās sistēmās, kā arī ievadīšanas laiku un ievadītāju (ievades kontrole);
g) nodrošinātu, ka pēc tam ir iespējams pārbaudīt un noteikt, kuri personas dati ir ievadīti vai apstrādāti datu apstrādes automatizētajās sistēmās, kā arī ievadīšanas vai apstrādes laiku un ievadītāju vai apstrādātāju (ievades un apstrādes kontrole);
Grozījums Nr. 52
23. panta ievaddaļa
Dalībvalstis paredz to, ka personas datu apstrādei piemērojama iepriekšēja pārbaude, kuru veic kompetenta uzraudzības iestāde, šajā pārbaudē:
Dalībvalstis paredz to, ka personas datu apstrādei piemērojama iepriekšēja pārbaude un piekļuves tiesību piešķiršana, kuru veic kompetenta tiesas iestāde, kā noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos, un kompetenta uzraudzības iestāde, šajā pārbaudē:
Grozījums Nr. 53
24. pants
Dalībvalstis pieņem atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu šā pamatlēmuma noteikumu ieviešanu pilnībā, un jo īpaši nosaka efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, kuras jāuzliek gadījumā, ja tiek pārkāpti saskaņā ar šo pamatlēmumu pieņemtie noteikumi.
Dalībvalstis pieņem atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu šā pamatlēmuma noteikumu ieviešanu pilnībā, un jo īpaši nosaka efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, tostarp administratīvas sankcijas un/vai kriminālsankcijas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kuras jāuzliek gadījumā, ja tiek pārkāpti saskaņā ar šo pamatlēmumu pieņemtie noteikumi.
Grozījums Nr. 54
25. panta 2. punkta c) apakšpunkts
c) pilnvaras uzsākt procesuālas darbības, ja pārkāpti valstu noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar šo pamatlēmumu, vai darīt zināmus šos pārkāpumus tiesu iestādēm. Uzraudzības iestādes lēmumus, kuri dod tiesības uz sūdzību procedūru, var pārsūdzēt tiesā.
c) pilnvaras ierosināt vai citādi uzsākt procesuālas darbības, ja pārkāpti valstu noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar šo pamatlēmumu, vai darīt zināmus šos pārkāpumus tiesu iestādēm. Uzraudzības iestādes lēmumus, kuri dod tiesības uz sūdzību procedūru, var pārsūdzēt tiesā.
Grozījums Nr. 55
26. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Kopējā kontroles iestāde apvieno valstu kontroles iestādes, kas paredzētas 25. pantā, un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju.
Grozījums Nr. 56
26. panta 2. punkts
2.  Vienotas uzraudzības iestādes struktūru, pienākumus un pilnvaras nosaka dalībvalstis Padomes lēmumā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 34. panta 2. punkta c) apakšpunktam. Vienota uzraudzības iestāde jo īpaši uzrauga datu apstrādes programmu pareizu piemērošanu, ar kuru palīdzību apstrādā personas datus un sniedz padomus Komisijai un dalībvalstīm par jebkuru ierosinātu šā pamatlēmuma grozījumu, jebkādiem papildu vai īpašiem pasākumiem, lai aizsargātu fizisku personu tiesības un brīvības sakarā ar personas datu apstrādi noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai par tiem, un jebkādiem citiem ierosinātiem pasākumiem, kas ietekmē minētās tiesības un brīvības.
2.  Vienotas uzraudzības iestādes pienākumus un pilnvaras nosaka Padome atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 34. panta 2. punkta c) apakšpunktam ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šā pamatlēmuma stāšanās spēkā.. Vienota uzraudzības iestāde jo īpaši uzrauga datu apstrādes programmu pareizu piemērošanu, ar kuru palīdzību apstrādā personas datus un sniedz padomus Komisijai un dalībvalstīm par jebkuru ierosinātu šā pamatlēmuma grozījumu, jebkādiem papildu vai īpašiem pasākumiem, lai aizsargātu fizisku personu tiesības un brīvības sakarā ar personas datu apstrādi noziedzīgu nodarījumu novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai par tiem, un jebkādiem citiem ierosinātiem pasākumiem, kas ietekmē minētās tiesības un brīvības.
Grozījums Nr. 57
27. pants
Šis pamatlēmums neskar dalībvalstu vai Eiropas Savienības saistības un pienākumus, kas izriet no divpusējiem un/vai daudzpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm.
1.  Šis pamatlēmums neskar dalībvalstu vai Eiropas Savienības iepriekš pastāvējušās saistības un pienākumus, kas izriet no divpusējiem un/vai daudzpusējiem nolīgumiem ar trešām valstīm.
Grozījums Nr. 58
27. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Visas divpusējās un/vai daudzpusējās vienošanās, kas stājas spēkā pēc šā pamatlīguma spēkā stāšanās datuma, atbilst šim pamatlēmumam.
Grozījums Nr. 59
27.a pants (jauns)
27.a pants
Novērtējums un pārskats
1.  Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā pamatlēmuma stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šā pamatlēmuma piemērošanas novērtējumu un grozījumu priekšlikumus, kas ir nepieciešami, lai paplašinātu piemērošanas jomu saskaņā ar 1. panta 5a. punktu.
2.  Tādēļ Komisija ņem vērā dalībvalstu parlamentu un valdību, 29. panta darba grupas, kas izveidota ar Direktīvu 95/46/EK, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja un šā pamatlēmuma 26. pantā paredzētās kopējās kontroles iestādes nosūtītos novērojumus.
Grozījums Nr. 60
Pielikums (jauns)
Pielikums
15 principi tādu personas datu aizsardzībai, kurus apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās.
1. princips
(Tiesību un brīvību aizsardzība)
1.  Personas dati ir jāapstrādā, nodrošinot datu subjekta tiesību, pamatbrīvību un cieņas augsta līmeņa aizsardzību, tostarp tiesības uz personas datu aizsardzību.
2. princips
(Minimāla apstrāde)
1.  Personas datus izmanto, tos apstrādājot pēc iespējas mazāk, ja paredzētos mērķus var sasniegt, izmantojot anonīmu informāciju vai informāciju, kura netiek identificēta.
3. princips
(Pārredzamība)
1.  Personas datu apstrādei jābūt pārredzamai saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti tiesību aktos.
2.  Ir jāprecizē un jāatklāj datu tips un apstrādes operācijas, attiecīgais saglabāšanas laiks, kā arī kontroli un apstrādi veikušās(-o) personas(-u) identitāte.
3.  Rezultāti, kas sasniegti ar dažādu kategoriju apstrādi, ir pastāvīgi jāpublicē, lai novērtētu, vai turpmākā apstrāde attiecīgajā gadījumā ir noderīga.
4. princips
(Apstrādes likumība)
1.  Personas datus var apstrādāt tikai tad, ja tiesību aktā ir noteikts, ka kompetentajām iestādēm ir jāveic apstrāde, lai tās varētu izpildīt savus likumīgos pienākumus.
5. princips
(Datu kvalitāte)
1.  Personas dati:
– ir jāapstrādā godīgi un likumīgi;
– ir jāiegūst noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem, un tos nedrīkst turpmāk apstrādāt nesaistīti ar šiem mērķiem;
– ir atbilstīgi, saistīti un samērīgi attiecībā uz mērķiem, kuriem tie iegūti un/vai turpmāk apstrādāti;
– ir precīzi un vajadzības gadījumā atjaunināti;
– tiek glabāti formā, kas ļauj identificēt datu subjektu ne ilgāk kā nepieciešams mērķim, kuram šiem dati tika iegūti, un/vai turpmāk apstrādāti, it īpaši, ja šie dati ir pieejami tiešsaistē;
2.  Personas dati ir jāizvērtē, ņemot vērā to precizitātes vai uzticamības pakāpi, avotu, datu subjektu kategorijas, datu apstrādes mērķus un fāzi, kurā tos izmanto. Ir jāveic visi atbilstīgie pasākumi, lai nodrošinātu neprecīzu un nepilnīgu datu dzēšanu vai koriģēšanu.
3.  Datu izpēti un jebkura veida liela apjoma personas datu plašu apstrādi, it īpaši saistībā ar aizdomās neturētām personām, tostarp šādu datu nosūtīšanu citai par apstrādi atbildīgai iestādei, var atļaut vienīgi saskaņā ar tādas pārbaudes rezultātiem, kuru veikusi uzraudzības iestāde pirms šādas datu apstrādes vai tiesību akta sagatavošanas kontekstā.
4.  Personas dati ir jāapstrādā, nošķirot faktus un objektīvus novērtējumus no personīgiem viedokļiem, kā arī nošķirot ar noziegumu novēršanu un kriminālvajāšanu saistītus datus no likumīgi iegūtiem datiem administratīviem mērķiem.
5.  Pirms un pēc datu apmaiņas ir jāveic atbilstīgas pārbaudes.
6.  Kontroles veicējs atbilstīgi rīkojas, lai atvieglotu šeit noteikto principu ievērošanu, tostarp, izmantojot ad hoc programmatūru, kā arī veic pasākumus saistībā ar iespējamu paziņošanu trešo pušu saņēmējiem par koriģēšanu, dzēšanu vai bloķēšanu.
6. princips
(Īpašas datu kategorijas)
1.  Ir aizliegta tādu personas datu apstrāde, kuri atklāj vienīgi rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisku vai filozofisku pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī veselību vai seksuālo dzīvi. Šos datus var apstrādāt tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams noteiktas izmeklēšanas vajadzībām.
2.  Ir jānodrošina atbilstoši aizsardzības pasākumi ar īpašiem noteikumiem vai arī, pamatojoties uz tādu iepriekšēju apstrādes operāciju pārbaudi, kuras varētu īpaši apdraudēt datu subjektu tiesības un brīvības, it īpaši attiecībā uz DNA profilu apstrādi, biometrijas datiem, aizdomās neturētu personu datiem un īpašām novērošanas metodēm vai jaunām tehnoloģijām.
7. princips
(Informācija, kas jāsniedz datu subjektiem)
1.  Datu subjektu informē par viņa personas datu apstrādes faktu, attiecīgo datu kategorijām, kontroli veikušās personas un/vai, attiecīgā gadījumā, viņa pārstāvja identitāti, apstrādes juridisko pamatu un mērķiem, tiesībām piekļūt ar viņu saistītiem datiem un tos koriģēt, ja vien šādu informāciju nav iespējams sniegt vai tās sniegšana neatbilst apstrādes mērķiem vai paredz ieguldīt nesamērīgas pūles salīdzinājumā ar datu subjekta interesēm, vai arī gadījumā, ja datu subjekta rīcībā jau ir šāda informācija.
2.  Informācijas sniegšanu datu subjektam var atlikt tiktāl, cik tas nekavē to mērķu sasniegšanu, kuriem dati tika iegūti un/vai turpmāk apstrādāti.
8. princips
(Tiesības uz piekļuvi datiem un koriģēšana)
1.  Datu subjektam ir tiesības no kontroles veicēja bez ierobežojuma saprātīgos intervālos un bez pārmērīgas novēlošanās saņemt:
a. apstiprinājumu tam, vai ar viņu saistīti dati ir apstrādāti, un informāciju vismaz par apstrādes mērķiem, attiecīgo datu kategorijām un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kuriem šie dati ir izpausti;
b. paziņojumu saprotamā formā par datiem, kas tiek apstrādāti, un jebkuru pieejamo informāciju par to avotu;
c. informāciju par jebkuru ar viņu saistītu datu automātiskas apstrādes loģiku vismaz attiecībā uz automatizētiem lēmumiem, kas ietverti 9. principā;
2.  Datu subjektam ir tiesības:
a. uz apstrādāto datu koriģēšanu vai, attiecīgā gadījumā, dzēšanu, ja apstrādes laikā ir pārkāpti šie principi, it īpaši datu nepilnības vai neprecizitātes dēļ;
b. uz trešām pusēm, kurām tiek atklāta jebkāda datu koriģēšana vai dzēšana atbilstīgi a. punktam, ja vien tas neizrādās neiespējami vai neprasa pārmērīgas pūles.
3.  Paziņošanu, kas minēta 1. punktā, var noraidīt vai aizkavēt, ja šāda noraidīšana vai aizkavēšana ir nepieciešama, lai:
a. aizsargātu drošību un sabiedrisko kārtību vai nepieļautu noziegumus; vai
b. izmeklētu un atklātu kriminālnoziegumus un veiktu kriminālvajāšanu; vai
c. aizsargātu trešo pušu tiesības un brīvības.
9. princips
(Automatizēti individuāli lēmumi)
1.  Ikvienam ir tiesības nepakļauties lēmumam, kuram ir tiesiskas sekas attiecībā uz viņu, kurš viņu būtiski ietekmē un kurš ir balstīts vienīgi uz tādu datu automatizētu apstrādi, ar ko paredzēts novērtēt noteiktus viņa personiskus aspektus.
2.  Saskaņā ar citiem principiem var piemērot šeit paredzētā veida lēmumu, ja šādu lēmumu atļauj tiesību akti, kas arī nosaka atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta likumīgās intereses.
10. princips
(Konfidencialitāte un apstrādes drošība)
1.  Kontroles veicējs un jebkura persona, kas darbojas šā kontroles veicēja uzdevumā, nedrīkst izpaust vai kādā citā veidā atklāt jebkādus personas datus, kuriem viņiem jāpiekļūst, veicot dienesta pienākumus, ja vien to neatļauj vai neprasa tiesību akti.
2.  Kontroles veicējam ir jāīsteno atbilstīgi tehniski un organizatoriski pasākumi, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, neatļautas atklāšanas, grozīšanas un piekļuves, kā arī visām pārējām nelikumīgām apstrādes formām. Šiem pasākumiem jābūt samērīgiem riskam, ko rada aizsargājamo datu apstrāde un īpašības, tiem jānodrošina datu uzticamība un konfidencialitāte, kā arī tie pastāvīgi jāpārskata.
11. princips
(Personas datu paziņošana)
1.  Datu paziņošanu var atļaut vienīgi tad, ja pastāv likumīgas intereses saistībā ar kompetento iestāžu juridiskajām pilnvarām.
2.  Dati, kas paziņoti saskaņā ar šeit noteiktajiem principiem, ir jāizmanto tikai tiem mērķiem, kuriem tie ir atklāti, vai gadījumā, ja to paredz tiesību akti vai ja par to ir vienojušās kompetentās iestādes, ja pastāv noteikta saikne ar notiekošu izmeklēšanu.
3.  Paziņošana citām valsts iestādēm vai privātām pusēm ir jāatļauj tikai īpašos gadījumos, ja:
a. nešaubīgi pastāv juridiskas saistības vai atļauja vai ja to atļauj uzraudzības iestāde, vai ja
b. šie dati ir nepieciešami saņēmējam, lai veicinātu viņa likumīgo pienākumu veikšanu, un ja saņēmēja veiktās datu vākšanas vai apstrādes mērķis neatbilst sākotnējai apstrādei, un ja paziņošanas iestādes juridiskās saistības nav tam pretrunā.
4.  Turklāt paziņošana ir atļauta tikai noteiktos izņēmuma gadījumos, ja:
a. paziņošana nešaubīgi atbilst datu subjekta interesēm un datu subjekts ir piekritis, vai arī apstākļi ļauj skaidri pieņemt, ka šāda piekrišana ir notikusi, vai ja
b. paziņošana ir nepieciešama, lai nepieļautu nopietnu un gaidāmu risku.
5.  Datu paziņošanai trešām valstīm vai starptautiskām iestādēm jānotiek, pastāvot atbilstīgam tiesiskam regulējumam, pēc pārbaudes, ko pirms šīs paziņošanas ir veikusi uzraudzības iestāde, vai saistībā ar likumdošanas pasākumu, it īpaši, ja šādas paziņošanas pieprasījumā ir skaidras norādes uz pieprasītāju iestādi vai personu, mērķi, samērīgumu un apstrādes drošības pasākumiem, kā arī pietiekamas garantijas, lai nodrošinātu obligātu datu izmantošanas regulējumu. Šādas garantijas ir vispārēji jānovērtē saskaņā ar standarta procedūru, ņemot vērā visus šajā pielikumā izklāstītos principus.
12. princips
(Paziņošana un iepriekšēja pārbaude)
1.  Dalībvalstis nosaka to pastāvīgo vai ad hoc datņu kategorijas, kuras varētu īpaši apdraudēt datu subjektu tiesības un brīvības un par kurām jāpaziņo uzraudzības iestādei, vai kuras iepriekš jāpārbauda saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas jāprecizē valstu tiesību aktiem.
13. princips
(Atbildība)
1.  Kontroles veicējs ir atbildīgs par to, lai tiktu nodrošināti šajos principos ietvertie nosacījumi, it īpaši attiecībā uz darbībām, kuras saskaņā ar viņa instrukcijām veic datu apstrādātāji un/vai kuras tiem ir uzticētas.
14. princips
(Tiesiskās aizsardzības līdzekļi un atbildība)
1.  Ikvienam ir tiesības uz tiesiskas aizsardzības līdzekli, ja tiek jebkādi pārkāptas tiesības, ko garantē šie principi.
2.  Datu subjektam ir tiesības uz kompensāciju par jebkādu viņam nodarītu kaitējumu, nelikumīgi apstrādājot viņa personas datus.
3.  Kontroles veicēju var pilnībā vai daļēji atbrīvot no atbildības, ja viņš pierāda, ka nav atbildīgs par kaitējuma iemeslu.
15. princips
(Uzraudzība)
1.  Vienai vai vairākām valsts uzraudzības iestādēm ir jāuzrauga, vai tiek ievēroti personas datu aizsardzības principi. Uzraudzības iestādei ir īpaši jāpiešķir izmeklēšanas un iejaukšanās pilnvaras, kas tām attiecīgā gadījumā ļautu ierosināt koriģēt vai dzēst personas datus, kuru apstrāde neatbilst šajā pielikumā noteiktajiem principiem. Šīs iestādes veic tām uzticētās funkcijas pilnīgi neatkarīgi.
2.  Ar uzraudzības iestādēm ir jākonsultējas, izstrādājot likumdošanas un administratīvus pasākumus vai noteikumus saistībā ar personu tiesību un brīvību aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi vai citu ietekmi šajā jomā.
3.  Uzraudzības iestādēm ir jāpiešķir:
a. izmeklēšanas pilnvaras, piemēram, pilnvaras piekļūt datiem, kas ir apstrādes operāciju priekšmets, kā arī pilnvaras vākt visu informāciju, kas ir nepieciešama to uzraudzības pienākumu veikšanai;
b. iejaukšanās izpildpilnvaras, piemēram, pilnvaras sniegt atzinumus pirms apstrādes operāciju veikšanas saskaņā ar 12. principu un pilnvaras paredzēt dzēst vai iznīcināt datus, piemērot galīgu apstrādes aizliegumu, brīdināt kontroles veicēju vai izteikt viņam rājienu, vai pilnvaras nodot lietu Parlamentam vai citai politiskai iestādei;
c. pilnvaras iesaistīties tiesvedībā, ja ir pārkāpti principi, vai pievērst tiesu iestāžu uzmanību šiem pārkāpumiem.
Uzraudzības iestāžu lēmumus, par kuriem ir sūdzības, var pārsūdzēt tiesā.
4.  Uzraudzības iestādes uzklausa ikvienas personas vai asociācijas, kas pārstāv šo personu, prasības attiecībā uz šīs personas tiesībām un brīvībām saistībā ar personas datu apstrādi, kā arī lemj par šīm prasībām. Attiecīgā persona ir jāinformē par prasības iznākumu.
Uzraudzības iestāde īpaši uzklausa ikvienas personas prasības par datu apstrādes likumības pārbaudēm, ja tiek piemērots 8. principa 3. punkts. Attiecīgo personu informē vismaz par to, ka notiek pārbaude.
5.  Uzraudzības iestādes pastāvīgi izstrādā ziņojumu par savu darbību. Ziņojumu publicē.

(1) Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0370.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika