Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0134(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0163/2007

Indgivne tekster :

A6-0163/2007

Forhandlinger :

PV 06/06/2007 - 20
CRE 06/06/2007 - 20

Afstemninger :

PV 07/06/2007 - 5.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0231

Vedtagne tekster
PDF 233kWORD 75k
Torsdag den 7. juni 2007 - Bruxelles
Torskebestanden i Østersøen *
P6_TA(2007)0231A6-0163/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande (KOM(2006)0411 - C6-0281/2006 - 2006/0134(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM (2006)0411)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0281/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0163/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 1
(1)  Ifølge ny videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) er torskebestanden i ICES-underafsnit 25-32 i Østersøen faldet til et niveau, hvor den lider under reduceret reproduktionsevne, og den måde, bestanden udnyttes på, er ikke bæredygtig.
(1)  Ifølge ny videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) er torskebestanden i ICES-underafsnit 25-32 i Østersøen faldet til et niveau uden for sikre biologiske grænser, hvor den lider under reduceret reproduktionsevne, og den måde, bestanden udnyttes på, er ikke bæredygtig.
Ændring 2
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  En tilstrækkelig stærk og bæredygtig flerårig plan for forvaltningen af torskefiskeriet baseret på forsigtighedsprincippet ville gøre det muligt at etablere et permanent bæredygtigt fiskeri, der er meget større end på nuværende tidspunkt.
Ændring 3
Betragtning 3
(3)  Der bør træffes foranstaltninger til at oprette en flerårig plan for fiskeriforvaltning af torskebestandene i Østersøen.
(3)  Der blev vedtaget en flerårig plan for forvaltning af torskebestandene i Østersøen i den Internationale Østersø-fiskerikommission i 2003.
Ændring 4
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Østersøens inddeling i et vestligt (ICES-underafsnit 22, 23 og 24) og et østligt område (ICES-underafsnit 25-32) er baseret på det forhold, at de er særskilte økosystemer med fuldstændig forskellige egenskaber.
Ændring 5
Betragtning 3 b (ny)
(3b) Ca. 35-45 % af de torsk, der landes i den østlige del af Østersøen, er fanget ulovligt ifølge de seneste oplysninger fra ICES.
Ændring 6
Betragtning 3 c (ny)
(3c)  Ifølge FAO's internationale handlingsplan om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger for at sikre, at deres importører, omladningsmodtagere, forbrugere, leverandører af udstyr, banker, forsikringsagenter og andre tjenesteydere samt offentligheden er klar over de skadelige virkninger af et samarbejde med fartøjer, der er identificeret som fartøjer, der driver et sådant fiskeri.
Ændring 7
Betragtning 4a (ny)
(4a)  I artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2371/2002 fastlægges det, at Rådet som en prioritet vedtager genopretningsplaner for fiskeri efter bestande, der befinder sig uden for sikre biologiske grænser.
Ændring 8
Artikel 7
Uanset artikel 6 kan Rådet, hvis det finder det berettiget, vedtage en TAC, der er lavere end den TAC, der ligger under den TAC, som følger af anvendelsen af artikel 6.
Uanset artikel 6 kan Rådet, hvis det finder det berettiget, vedtage en TAC, der ligger på et andet niveau end den TAC, som følger af anvendelsen af artikel 6.
Ændring 9
Artikel 8, overskrift
Procedure for fastsættelse af perioder, hvor det er tilladt at fiske med redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm eller bundforankrede liner
Procedure for fastsættelse af perioder, hvor det er tilladt at fiske efter torsk med en maskestørrelse på mindst 90 mm
Ændring 10
Artikel 8, stk. 1, indledning
1.  Det er forbudt at fiske med trawl, vod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm eller med garn, indfiltringsnet eller toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm eller med bundforankrede liner:
1.  Det er forbudt at fiske med trawl, vod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm eller med garn, indfiltringsnet eller toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm:
Ændring 11
Artikel 8, stk. 3
3.  Hvis STECF har anslået fiskeridødeligheden for en af de pågældende torskebestande til at være mindst 10 % større end den minimumsfiskeridødelighed, som er fastsat i artikel 4, nedsættes det samlede antal dage, hvor det er tilladt at fiske med de redskaber, som er nævnt i stk. 1, med 10 % i forhold til det samlede antal dage, hvor det er tilladt i det igangværende år.
3.  Hvis STECF har anslået fiskeridødeligheden for en af de pågældende torskebestande til at være mindst 8 % større end den minimumsfiskeridødelighed, som er fastsat i artikel 4, nedsættes det samlede antal dage, hvor det er tilladt at fiske med de redskaber, som er nævnt i stk. 1, med 10 % i forhold til det samlede antal dage, hvor det er tilladt i det igangværende år.
Ændring 12
Artikel 8, stk. 6 a (nyt)
6a.  Uanset reglerne om mindstemål for torsk i forordning (EF) nr. 2187/2005 fastsættes mindstemålet for torsk i underafsnit 22-32 til 40 cm.
Ændring 13
Artikel 12, stk. 1
1.  Uanset artikel 6, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik skal førere af EF-fartøjer med en længde overalt på mindst 8 m føre en logbog over deres aktiviteter i henhold til artikel 6 i nævnte forordning.
1.  Uanset artikel 6, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik skal førere af EF-fartøjer med en længde overalt på mindst 8 m, der fisker med en særlig tilladelse til torskefiskeri i Østersøen, udstedt i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 11, føre en logbog over deres aktiviteter i henhold til artikel 6 i nævnte forordning.
Ændring 14
Artikel 16
Uanset artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2807/83 er den tilladte tolerance i forbindelse med vurdering af, hvor stor en mængde TAC-fisk udtrykt i kg, der er om bord på fartøjerne, 8 % af tallet i logbogen.
Uanset artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2807/83 er den tilladte tolerance i forbindelse med vurdering af, hvor stor en mængde TAC-fisk udtrykt i kg, der er om bord på fartøjerne, 10 % af tallet i logbogen.
For fangster, der landes usorteret, udgør den tilladte tolerance ved vurderingen af mængder 8 % af den samlede mængde, der er om bord.
For fangster, der landes usorteret, udgør den tilladte tolerance ved vurderingen af mængder 10 % af den samlede mængde, der er om bord.
Ændring 15
Artikel 17, stk. 2
2.  Når et fiskerfartøj sejler ud af område A, B eller underafsnit 28-32 (område C) med over 100 kg torsk om bord, skal det:
2.  Når et fiskerfartøj sejler ud af område A, B eller underafsnit 28-32 (område C) med over 100 kg torsk om bord, skal fartøjets fører straks indberette størrelsen af fangsten i det område, fartøjet har forladt, til den relevante fiskeriinspektion.
a) sejle direkte til en havn i det område, det har fisket i, og lande fisken eller
b) sejle direkte til en havn uden for det område, det har fisket i, og lande fisken.
c)  Ved udsejling af det område, fartøjet har fisket i, skal redskaberne være stuvet i overensstemmelse med følgende betingelser, så de ikke umiddelbart kan bruges:
i) redskabets net, synk og lignende udstyr skal være adskilt fra dets skovle og dets slæbe- og trawlliner samt wirer
ii) redskaber, der befinder sig på eller over dækket, skal være solidt fastgjort til en del af overbygningen.
Ændring 16
Artikel 20, stk. 1
1.  Fiskerfartøjer med over 100 kg torsk om bord må først påbegynde landingen, når myndighederne på landingsstedet har givet dem tilladelse til det.
1.  Fiskerfartøjer med over 300 kg torsk om bord må først påbegynde landingen, når myndighederne på landingsstedet har givet dem tilladelse til det.
Ændring 17
Artikel 27, stk. 1
1.  På grundlag af rådgivning fra STECF og Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen evaluerer Kommissionen forvaltningsforanstaltningernes indvirkning på de pågældende bestande og på fiskeriet efter disse bestande det tredje år, forordningen anvendes, og hvert af de følgende år.
1.  På grundlag af rådgivning fra STECF og Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen evaluerer Kommissionen forvaltningsforanstaltningernes indvirkning på de pågældende bestande og på fiskeriet efter disse bestande det andet år, forordningen anvendes, og hvert af de følgende år.
Ændring 18
Artikel 27, stk. 2
2.  Kommissionen indhenter videnskabelig rådgivning fra STECF om, hvilken udvikling der er sket med hensyn til at nå de mål, der er sat i artikel 4, det tredje år, forordningen anvendes, og hvert følgende tredje år. Fremgår det af rådgivningen, at det ikke er sandsynligt, at målene bliver nået, træffer Rådet med kvalificeret flertal afgørelse om et forslag fra Kommissionen om yderligere og/eller alternative foranstaltninger, der skal træffes, for at målene kan nås.
2.  Kommissionen indhenter videnskabelig rådgivning fra STECF om, hvilken udvikling der er sket med hensyn til at nå de mål, der er sat i artikel 4, det andet år, forordningen anvendes, og hvert følgende andet år. Fremgår det af rådgivningen, at det ikke er sandsynligt, at målene bliver nået, træffer Rådet med kvalificeret flertal afgørelse om et forslag fra Kommissionen om yderligere og/eller alternative foranstaltninger, der skal træffes, for at målene kan nås.
Ændring 19
Artikel 27 a (ny)
Artikel 27a
Overvågning af de socioøkonomiske virkninger af denne forordnings anvendelse
Kommissionen udarbejder en rapport om de socioøkonomiske virkninger på fiskerisektoren af denne forordnings anvendelse, navnlig på beskæftigelsen og den økonomiske situation for fiskerne, fartøjsejerne og de virksomheder, der deltager i torskefiskeri og -bearbejdning. Kommissionen udarbejder rapporten i det andet år, hvor forordningen anvendes, og derefter hvert år; rapporten forelægges Europa-Parlamentet inden den 30. april i det pågældende år.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik