Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0134(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0163/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0163/2007

Συζήτηση :

PV 06/06/2007 - 20
CRE 06/06/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2007 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0231

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 388kWORD 85k
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 - Βρυξέλλες
Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων *
P6_TA(2007)0231A6-0163/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (COM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0411)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0281/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0163/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) δείχνουν ότι το απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 32 στη Βαλτική Θάλασσα έχει μειωθεί σε επίπεδα στα οποία παρουσιάζει μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα και ότι υφίσταται μη βιώσιμη αλιεία.
(1)  Πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) δείχνουν ότι το απόθεμα γάδου στις υποδιαιρέσεις 25 έως 32 στη Βαλτική Θάλασσα έχει μειωθεί σε επίπεδα πέραν των ασφαλών βιολογικών ορίων, στα οποία παρουσιάζει μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα και ότι υφίσταται μη βιώσιμη αλιεία.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Η κατάρτιση σχεδίου αρκετά αυστηρής και βιώσιμης πολυετούς διαχείρισης της αλιείας γάδου, βασισμένης στην αρχή της πρόληψης, θα καταστήσει δυνατή την καθιέρωση μόνιμης, βιώσιμης αλιείας σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από σήμερα.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Απαιτείται να ληφθούν μέτρα για να θεσπιστεί πολυετές σχέδιο διαχείρισης των αποθεμάτων γάδου στη Βαλτική Θάλασσα.
(3)  Το 2003 θεσπίστηκε πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική Θάλασσα, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Αλιείας της Βαλτικής Θάλασσας.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Η διαίρεση της Βαλτικής σε Δυτική (υποδιαιρέσεις ICES 22, 23 και 24) και σε Ανατολική ζώνη (υποδιαιρέσεις ICES 25 έως 32) βασίζεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ξεχωριστά οικοσυστήματα με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)
(3β) Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση εκ μέρους του Διεθνούς Συμβουλίου εξερεύνησης της θάλασσας περίπου το 35-45% του γάδου που εκφορτώνεται στις ανατολικές ακτές της Βαλτικής αλιεύεται παράνομα.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 3γ (νέα)
(3γ) Σύμφωνα με το Διεθνές Σχέδιο Δράσης του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία, τα κράτη πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι εισαγωγείς, οι μεταφορείς, οι αγοραστές, οι καταναλωτές, οι προμηθευτές εξοπλισμού, οι τραπεζίτες, οι ασφαλιστές, άλλοι πάροχοι υπηρεσιών και οι δημόσιες αρχές τους είναι ενήμεροι για τις βλαβερές επιπτώσεις των επιχειρηματικών συνεργασιών με σκάφη για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι προβαίνουν σε παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 προβλέπει ότι το Συμβούλιο θεσπίζει, κατά προτεραιότητα, σχέδια ανάκτησης για αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται αποθέματα πέραν των ασφαλών βιολογικών ορίων.
Τροπολογία 8
Άρθρο 7
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, το Συμβούλιο μπορεί, στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, να θεσπίσει TAC που είναι χαμηλότερα των TAC που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 6.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, το Συμβούλιο μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να θεσπίσει TAC διαφορετικά των TAC που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 6.
Τροπολογία 9
Άρθρο 8, τίτλος
Διαδικασία καθορισμού χρονικών περιόδων κατά τις οποίες επιτρέπεται η αλιεία με εργαλεία με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 90 mm, ή με παραγάδια βυθού
Διαδικασία καθορισμού χρονικών διαστημάτων κατά τα οποία επιτρέπεται η αλιεία γάδου με εργαλεία μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλυτέρου των 90 mm
Τροπολογία 10
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος
1.  Απαγορεύεται η αλιεία με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 90 mm, με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 90 mm ή με παραγάδια βυθού:
1.  Απαγορεύεται η αλιεία με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 90 mm, με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 90 mm:
Τροπολογία 11
Άρθρο 8, παράγραφος 3
3.   Σε περίπτωση που το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλίευσης ενός από τα σχετικά αποθέματα γάδου εκτιμηθεί από την ΕΤΟΕΑ ότι είναι τουλάχιστον κατά 10% υψηλότερο από το ελάχιστο ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλίευσης που ορίζεται στο άρθρο 4, ο συνολικός αριθμός των ημερών κατά τις οποίες επιτρέπεται η αλιεία με τα εργαλεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μειώνεται κατά 10% σε σχέση με τον συνολικό αριθμό ημερών κατά τις οποίες επιτρέπεται η εν λόγω αλιεία κατά το τρέχον έτος.
3.  Εφόσον το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλίευσης ενός από τα σχετικά αποθέματα γάδου εκτιμηθεί από την ΕΤΟΕΑ ότι είναι τουλάχιστον κατά 10% υψηλότερο από το ελάχιστο ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλίευσης που ορίζεται στο άρθρο 4, ο συνολικός αριθμός των ημερών κατά τις οποίες επιτρέπεται η αλιεία με τα εργαλεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μειώνεται κατά 8% σε σχέση με τον συνολικό αριθμό ημερών κατά τις οποίες επιτρέπεται η εν λόγω αλιεία κατά το τρέχον έτος.
Τροπολογία 12
Άρθρο 8, παράγραφος 6α (νέα)
(6α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το ελάχιστο μέγεθος των ιχθύων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, το ελάχιστο μέγεθος του γάδου στις υποδιαιρέσεις 22 έως 32 είναι 40 εκατοστά.
Τροπολογία 13
Άρθρο 12, παράγραφος 1
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 8 μέτρων τηρούν ημερολόγιο πλοίου για τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού.
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 8 μέτρων, που αλιεύουν με ειδική άδεια για αλιεία γάδου η οποία έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού τηρούν ημερολόγιο πλοίου για τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 14
Άρθρο 16
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83, το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής στις εκτιμήσεις των ποσοτήτων, σε χιλιόγραμμα, αλιευμάτων που υπόκεινται σε συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και διατηρούνται επί του σκάφους ανέρχεται σε 8% του αριθμού που καταγράφεται στο ημερολόγιο.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83, το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής στις εκτιμήσεις των ποσοτήτων, σε χιλιόγραμμα, αλιευμάτων που υπόκεινται σε συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και διατηρούνται επί του σκάφους ανέρχεται σε 10% του αριθμού που καταγράφεται στο ημερολόγιο.
Ωστόσο, για τα αλιεύματα που εκφορτώνονται άνευ διαλογής, το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής κατά την εκτίμηση των ποσοτήτων ανέρχεται στο 8% της συνολικής ποσότητας που διατηρείται επί του σκάφους.
Ωστόσο, για τα αλιεύματα που εκφορτώνονται άνευ διαλογής, το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής κατά την εκτίμηση των ποσοτήτων ανέρχεται στο 10% της συνολικής ποσότητας που διατηρείται επί του σκάφους.
Τροπολογία 15
Άρθρο 17, παράγραφος 2
2.  Όταν το αλιευτικό σκάφος εξέρχεται είτε από την περιοχή Α, Β ή από την υποδιαίρεση 28-32 (περιοχή C) με ποσότητα άνω των 100 kg γάδου επ" αυτού, οφείλει:
2.  Όταν το αλιευτικό σκάφος εξέρχεται είτε από την περιοχή Α, Β ή από την υποδιαίρεση 28-32 (περιοχή C) με ποσότητα άνω των 100 kg γάδου επ" αυτού, ο πλοίαρχος του σκάφους είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης της αλιείας σχετικά με την ποσότητα του αλιεύματος που προέρχεται από την περιοχή από την οποία εξέρχεται.
α) να κατευθυνθεί απευθείας σε λιμάνι εντός της περιοχής όπου αλίευε και να εκφορτώσει τα αλιεύματα, ή
β) να κατευθυνθεί απευθείας σε λιμάνι εκτός της περιοχής όπου αλίευε και να εκφορτώσει τα αλιεύματα.
γ) Όταν εξέρχεται από την περιοχή όπου αλίευε, τα δίχτυα στοιβάζονται κατά τρόπο ώστε να μην είναι εύκολη η χρησιμοποίησή τους σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:
(i) τα δίχτυα, τα βαρίδια και παρόμοια εργαλεία αποσυνδέονται από τις αντίστοιχες πόρτες της τράτας και τα συρματόσχοινα σύρσης και ανέλκυσης,
(ii) τα δίχτυα που βρίσκονται επί του καταστρώματος, ή άνωθεν αυτού προσδένονται ασφαλώς επί της υπερκατασκευής.
Τροπολογία 16
Άρθρο 20, παράγραφος 1
1.  Τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν ποσότητα άνω των 100 kg γάδου επ" αυτών, δεν αρχίζουν την εκφόρτωση μέχρις ότου λάβουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές του τόπου εκφόρτωσης.
1.  Τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν ποσότητα άνω των 300 kg γάδου επ" αυτών, δεν αρχίζουν την εκφόρτωση μέχρις ότου λάβουν άδεια από τις αρμόδιες αρχές του τόπου εκφόρτωσης.
Τροπολογία 17
Άρθρο 27, παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή, με βάση τις γνωμοδοτήσεις του ICES και του περιφερειακού γνωμοδοτικού συμβουλίου (ΠΓΣ) της Βαλτικής, αξιολογεί την επίπτωση των μέτρων διαχείρισης στα σχετικά αποθέματα και στην αλιεία των αποθεμάτων αυτών το τρίτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και κάθε έτος μετέπειτα.
1.  Η Επιτροπή, με βάση τις γνωμοδοτήσεις του ICES και του περιφερειακού γνωμοδοτικού συμβουλίου (ΠΓΣ) της Βαλτικής, αξιολογεί την επίπτωση των μέτρων διαχείρισης στα σχετικά αποθέματα και στην αλιεία των αποθεμάτων αυτών το δεύτερο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και κάθε έτος μετέπειτα.
Τροπολογία 18
Άρθρο 27, παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή ζητά την επιστημονική γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ σχετικά με τον ρυθμό προόδου προς τους στόχους που τέθηκαν στο άρθρο 4 κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ανά τριετία εφαρμογής του μετέπειτα. Στην περίπτωση που η γνωμοδότηση αναφέρει ότι οι στόχοι είναι απίθανο να επιτευχθούν, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής για τα πρόσθετα ή/και τα εναλλακτικά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων.
2.  Η Επιτροπή ζητεί την επιστημονική γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ σχετικά με τον ρυθμό προόδου προς τους στόχους που τέθηκαν με το άρθρο 4 κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ανά διετία εφαρμογής του μετέπειτα. Εφόσον κατά τη γνωμοδότηση οι στόχοι είναι απίθανο να επιτευχθούν, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία βάσει πρότασης της Επιτροπής για τα πρόσθετα ή/και τα εναλλακτικά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων.
Τροπολογία 19
Άρθρο 27α (νέο)
Άρθρο 27α
Παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της εφαρμογής του κανονισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στον αλιευτικό κλάδο ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και την οικονομική κατάσταση των αλιέων, των εφοπλιστών και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την αλιεία και την επεξεργασία του γάδου. Η Επιτροπή συντάσσει την έκθεση αυτή κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία ανά διετία και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30 Απριλίου του οικείου έτους.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου