Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0134(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0163/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0163/2007

Keskustelut :

PV 06/06/2007 - 20
CRE 06/06/2007 - 20

Äänestykset :

PV 07/06/2007 - 5.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0231

Hyväksytyt tekstit
PDF 297kWORD 74k
Torstai 7. kesäkuuta 2007 - Bryssel
Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma *
P6_TA(2007)0231A6-0163/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (KOM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0411)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0281/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0163/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) hiljattain antamassa tieteellisessä lausunnossa todetaan, että turskakanta Itämeren ICES-osa-alueilla 25–32 on pienentynyt tasolle, jolla sen lisääntymiskyky on huonontunut, ja kantaa pyydetään kestämättömästi.
(1)  Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) hiljattain antamassa tieteellisessä lausunnossa todetaan, että turskakanta Itämeren ICES-osa-alueilla 25–32 on pienentynyt biologisesti turvalliset rajat alittavalle tasolle, jolla sen lisääntymiskyky on huonontunut, ja kantaa pyydetään kestämättömästi.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Ennalta varautumisen periaatteeseen perustuva riittävän tehokas ja kestävä turskakannan monivuotinen hoitosuunnitelma mahdollistaisi paljon nykyistä laajemman pysyvän ja kestävän kalastuksen.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  On tarpeen toteuttaa toimenpiteitä Itämeren turskakantojen kalastuksen hoitamiseksi tehtävän monivuotisen suunnitelman vahvistamiseksi.
(3)  Kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio hyväksyi vuonna 2003 Itämeren turskakantojen kalastuksen monivuotisen hoitosuunnitelman.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Itämeren jakaminen läntiseen (ICES-osa-alueet 22, 23 ja 24) ja itäiseen (ICES-osa-alueet 25–32) turskakantaan perustuu siihen tosiasiaan, että nämä alueet ovat erillisiä ekosysteemejä, jotka ominaisuuksiltaan ovat täysin erilaisia.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  ICES:n uusimpien tietojen mukaan noin 35–45 prosenttia Itämeren itäiseltä alueelta maihin tuodusta turskasaaliista on pyydetty laittomasti.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)
(3 c)  YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön laatimassa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskevassa kansainvälisessä toimintasuunnitelmassa todetaan, että valtioiden olisi toteutettava toimia varmistaakseen, että niiden maahantuojat, uudelleen lastaajat, ostajat, kuluttajat, tarvikkeiden toimittajat, pankkiirit, vakuutuksenantajat, muut palveluntarjoajat ja kansalaiset ovat tietoisia haitoista, joita aiheutuu tehtäessä kauppaa sellaisten alusten kanssa, joiden on todettu olevan mukana laittomassa, ilmoittamattomassa ja sääntelemättömässä kalastuksessa.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto hyväksyy elvytyssuunnitelmat ensisijaisesti sellaisten kantojen hyödyntämiselle, jotka ovat turvallisten biologisten rajojen alapuolella.
Tarkistus 8
7 artikla
Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, neuvosto voi, jos se pitää sitä tarpeellisena, hyväksyä TACin, joka on alhaisempi kuin 6 artiklaa soveltamalla saatava TAC.
Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, neuvosto voi, jos se pitää sitä tarpeellisena, hyväksyä TACin, joka on muu kuin 6 artiklaa soveltamalla saatava TAC.
Tarkistus 9
8 artiklan otsikko
Menettely niiden kausien vahvistamiseksi, jolloin kalastus pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, tai pohjasiimoilla, on sallittua
Menettely niiden kausien vahvistamiseksi, jolloin turskan kalastus pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, on sallittua
Tarkistus 10
8 artiklan 1 kohdan johdantokappale
1.  Kalastaminen trooleilla, nuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, tai tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla taikka riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, sekä pohjasiimoilla on kiellettyä:
1.  Kalastaminen trooleilla, nuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, tai tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla taikka riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, on kiellettyä:
Tarkistus 11
8 artiklan 3 kohta
3.  Jos tieteellis-teknis-taloudellinen kalatalouskomitea arvioi, että kalastuskuolevuus on kyseisistä turskakannoista toisen osalta vähintään 10 prosenttia suurempi kuin 4 artiklassa määritetty alhaisin kalastuskuolevuus, niiden päivien kokonaismäärää, jolloin kalastus on sallittu 1 kohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä, vähennetään 10 prosenttia suhteessa kuluvana vuonna sallittujen päivien kokonaismäärään.
3.  Jos tieteellis-teknis-taloudellinen kalatalouskomitea arvioi, että kalastuskuolevuus on kyseisistä turskakannoista toisen osalta vähintään 8 prosenttia suurempi kuin 4 artiklassa määritetty alhaisin kalastuskuolevuus, niiden päivien kokonaismäärää, jolloin kalastus on sallittu 1 kohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä, vähennetään 8 prosenttia suhteessa kuluvana vuonna sallittujen päivien kokonaismäärään.
Tarkistus 12
8 artiklan 6 a kohta (uusi)
6 a.  Asetuksen (EY) N:o 2187/2005 mukaisista purettavien kalojen alinta mittaa koskevista säännöistä poiketen purettavan turskan alin mitta osa-alueilla 22–32 on 40 senttimetriä.
Tarkistus 13
12 artiklan 1 kohta
1.  Poiketen siitä, mitä yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, vähintään 8-metristen yhteisön alusten päälliköiden on pidettävä toiminnastaan kalastuspäiväkirjaa mainitun asetuksen 6 artiklan mukaisesti.
1.  Poiketen siitä, mitä yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, vähintään 8-metristen, tämän asetuksen 11 artiklan mukaisesti turskan kalastukseen Itämerellä myönnetyllä erityisluvalla kalastusta harjoittavien yhteisön alusten päälliköiden on pidettävä toiminnastaan kalastuspäiväkirjaa mainitun asetuksen 6 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 14
16 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, sallittu poikkeama arvioitaessa aluksella pidettävien sellaisten kalojen määrää kilogrammoina, joille on määritetty TAC, on 8 prosenttia kalastuspäiväkirjamerkinnästä.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, sallittu poikkeama arvioitaessa aluksella pidettävien sellaisten kalojen määrää kilogrammoina, joille on määritetty TAC, on 10 prosenttia kalastuspäiväkirjamerkinnästä.
Sellaisten saaliiden osalta, jotka puretaan lajittelematta, arvioidut määrät saavat poiketa enintään 8 prosenttia aluksella pidetystä kokonaismäärästä.
Sellaisten saaliiden osalta, jotka puretaan lajittelematta, arvioidut määrät saavat poiketa enintään 10 prosenttia aluksella pidetystä kokonaismäärästä.
Tarkistus 15
17 artiklan 2 kohta
2.  Kun kalastusalus poistuu joko alueelta A tai B taikka osa-alueilta 28–32 (alue C) yli 100 kilogrammaa turskaa aluksella, sen on
2.  Kun kalastusalus poistuu joko alueelta A tai B taikka osa-alueilta 28–32 (alue C) yli 100 kilogrammaa turskaa aluksella, aluksen päällikkö on velvollinen välittömästi ilmoittamaan asianmukaiselle kalatarkastusvirastolle siltä alueelta saadun saaliin suuruuden, jolta alus poistuu.
a) mentävä suoraan sillä alueella olevaan satamaan, jolla se on kalastanut, ja purettava kalat, tai
b) mentävä suoraan sen alueen ulkopuolella olevaan satamaan, jolla se on kalastanut, ja purettava kalat.
c)  Aluksen poistuessa alueelta, jolla se on kalastanut, on verkot säilytettävä siten, etteivät ne ole käyttövalmiita, mikä edellyttää seuraavaa:
i) verkot, painot ja vastaavat osat on irrotettava niiden trooliovista, veto- tai hinausköysistä tai -vaijereista;
ii) kannella tai kannen yläpuolella olevat verkot on kiinnitettävä tukevasti johonkin kansirakenteen osaan
Tarkistus 16
20 artiklan 1 kohta
1.  Kalastusalukset, joilla on aluksella yli 100 kilogrammaa turskaa, eivät saa aloittaa saaliin purkamista ennen kuin purkamispaikan toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet siihen luvan.
1.  Kalastusalukset, joilla on aluksella yli 300 kilogrammaa turskaa, eivät saa aloittaa saaliin purkamista ennen kuin purkamispaikan toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet siihen luvan.
Tarkistus 17
27 artiklan 1 kohta
1.  Komissio arvioi tieteellis-teknis-taloudellisen kalatalouskomitean ja Itämeren alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan lausuntojen perusteella hoitotoimenpiteiden vaikutusta kyseisiin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntävään kalastukseen tämän asetuksen kolmantena soveltamisvuonna ja jokaisena sitä seuraavana vuonna.
1.  Komissio arvioi tieteellis-teknis-taloudellisen kalatalouskomitean ja Itämeren alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan lausuntojen perusteella hoitotoimenpiteiden vaikutusta kyseisiin kantoihin ja näitä kantoja hyödyntävään kalastukseen tämän asetuksen toisena soveltamisvuonna ja jokaisena sitä seuraavana vuonna.
Tarkistus 18
27 artiklan 2 kohta
2.  Komissio pyytää tieteellisiä lausuntoja tieteellis-teknis-taloudelliselta kalatalouskomitealta 4 artiklassa eriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta tämän asetuksen kolmantena soveltamisvuonna ja jokaisena sitä seuraavana kolmantena soveltamisvuonna. Jos lausunto osoittaa, ettei tavoitteita todennäköisesti saavuteta, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksen perusteella täydentävistä ja/tai vaihtoehtoisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen.
2.  Komissio pyytää tieteellisiä lausuntoja tieteellis-teknis-taloudelliselta kalatalouskomitealta 4 artiklassa eriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta tämän asetuksen toisena soveltamisvuonna ja jokaisena sitä seuraavana toisena soveltamisvuonna. Jos lausunto osoittaa, ettei tavoitteita todennäköisesti saavuteta, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksen perusteella täydentävistä ja/tai vaihtoehtoisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen.
Tarkistus 19
27 a artikla (uusi)
27 a artikla
Asetuksen soveltamisen sosiaalis-taloudellisten vaikutusten seuranta
Komissio laatii kertomuksen tämän asetuksen soveltamisen sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista kalastusalaan, erityisesti kalastajien, alusten omistajien ja turskankalastuksen ja -jalostuksen alalla toimivien yritysten työllisyyteen ja taloudelliseen tilanteeseen. Komissio laatii tämän kertomuksen tämän asetuksen toisena soveltamisvuonna ja tämän jälkeen jokaisena seuraavana soveltamisvuonna ja toimittaa sen Euroopan parlamentille kulloisenkin vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö