Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0134(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0163/2007

Pateikti tekstai :

A6-0163/2007

Debatai :

PV 06/06/2007 - 20
CRE 06/06/2007 - 20

Balsavimas :

PV 07/06/2007 - 5.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0231

Priimti tekstai
PDF 365kWORD 73k
Ketvirtadienis, 2007 m. birželio 7 d. - Briuselis
Baltijos jūros menkių išteklių ir žvejybos būdų, kuriais žvejojami tie ištekliai, daugiametis planas *
P6_TA(2007)0231A6-0163/2007

2007 m. birželio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio Baltijos jūros menkių išteklių ir žvejybos būdų, kuriais žvejojami tie ištekliai, daugiametį planą (COM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0411)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0281/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A6-0163/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) naujausioje mokslinėje rekomendacijoje nurodoma, kad menkių ištekliai Baltijos jūros ICES 25−32 pakvadračiuose sumažėjo iki lygių, kuriuose jų reprodukcinis pajėgumas pablogėjo, ir kad ištekliai žvejojami netausiai.
(1)  Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) naujausioje mokslinėje rekomendacijoje nurodoma, kad menkių ištekliai Baltijos jūros ICES 25−32 pakvadračiuose sumažėjo daugiau, negu leidžiama pagal nustatytas saugias biologiniu požiūriu ribas, ir kuriuose jų reprodukcinis pajėgumas pablogėjo, ir kad ištekliai žvejojami netausiai.
Pakeitimas 2
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Pagrįstai parengtas ir tvarus daugiametis menkių žvejybos valdymo planas, pagrįstas atsargumo principu, suteiktų galimybę didesniu nei dabar mastu vykdyti nuolatinę ir tausią žvejybą.
Pakeitimas 3
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Reikia imtis priemonių daugiamečiam Baltijos jūros menkių išteklių žvejybos valdymo planui nustatyti.
(3)  Daugiametis Baltijos jūros menkių išteklių valdymo planas 2003 m. buvo priimtas remiantis Tarptautinės žvejybos Baltijos jūroje rekomendacijomis.
Pakeitimas 4
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Atsižvelgiant į tai, kad esama skirtingų ekosistemų, pasižyminčių visiškai skirtingomis savybėmis, Baltijos jūra padalyta į vakarinę (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos nustatyti 22, 23 ir 24 pakvadračiai) ir rytinę dalis (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos nustatyti 25–32 pakvadračiai).
Pakeitimas 5
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  Remiantis naujausiais Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) duomenimis, maždaug 35–45 proc. Baltijos jūros rytinėje dalyje iškrautos menkės yra sužvejota nelegaliai.
Pakeitimas 6
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(3c)  Remiantis Maisto ir žemės ūkio organizacijos tarptautiniu nelegalios, nereglamentuotos ir neregistruotos žvejybos veiksmų planu: "Valstybės turi imtis priemonių siekdamos užtikrinti, kad jų importuotojai, krovikai, pirkėjai, vartotojai, įrangos tiekėjai, bankininkai, draudikai, kitų paslaugų teikėjai ir visuomenė žinotų apie žalą, kuri patiriama, jei verslas susijęs su laivais, kurie užsiima nelegalia, nereglamentuota ir neregistruota žvejyba".
Pakeitimas 7
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 5 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad Taryba pirmumo tvarka priimtų išteklių atkūrimo planus tais atvejais, kai žvejojama turint mažesnius, negu nustatytos saugios biologinės ribos, išteklius.
Pakeitimas 8
7 straipsnis
Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, Taryba gali, kai jos manymu tai tikslinga, priimti BSLK, kuris yra mažesnis už BSLK, susidarantį dėl 6 straipsnio taikymo.
Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, Taryba gali, kai jos manymu tai tikslinga, priimti BSLK, kuris yra kitoks nei BSLK, susidarantį dėl 6 straipsnio taikymo.
Pakeitimas 9
8 straipsnio antraštė
Laikotarpių, kai leidžiama žvejyba žvejybos įrankiu, kurio tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, arba inkarinėmis ūdomis, nustatymo procedūra
Laikotarpių, kai leidžiama menkių žvejyba žvejybos įrankiu, kurio tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, nustatymo procedūra
Pakeitimas 10
8 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
1.  Tralais, daniškais velkamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, žiauniniais tinklaičiais, vertikaliaisiais tinklaičiais arba sieniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, arba inkarinėmis ūdomis žvejoti draudžiama:
1.  Tralais, daniškais velkamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, žiauniniais tinklaičiais, vertikaliaisiais tinklaičiais arba sieniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, žvejoti draudžiama:
Pakeitimas 11
8 straipsnio 3 dalis
3.  Kai ŽMTEK apskaičiuoja, kad vieno atitinkamo menkių išteklio išžvejojama dalis yra mažiausiai 10 % didesnė už 4 straipsnyje nurodytą mažiausią išžvejojamą žuvų populiacijos dalį, bendras dienų skaičius, kai leidžiama žvejyba 1 dalyje nurodytais žvejybos įrankiais, sumažinamas 10 %, palyginti su bendru einamaisiais metais leidžiamu dienų skaičiumi.
3.  Kai ŽMTEK apskaičiuoja, kad vieno atitinkamo menkių išteklio išžvejojama dalis yra mažiausiai 10 % didesnė už 4 straipsnyje nurodytą mažiausią išžvejojamą žuvų populiacijos dalį, bendras dienų skaičius, kai leidžiama žvejyba 1 dalyje nurodytais žvejybos įrankiais, sumažinamas 8 %, palyginti su bendru einamaisiais metais leidžiamu dienų skaičiumi.
Pakeitimas 12
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Nukrypstant nuo taisyklių dėl minimalaus iškraunamų menkių dydžio, nustatyto Reglamente (EB) Nr. 2187/2005, minimalus 22−32 pakvadračiuose sugaunamos iškraunamos menkės dydis turi būti 40 cm.
Pakeitimas 13
12 straipsnio 1 dalis
1.  Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą, 6 straipsnio 4 dalies, visų Bendrijos laivų, kurių bendras ilgis yra aštuoni metrai ar didesnis, kapitonai veda laivo žurnalą, kuriame pagal to reglamento 6 straipsnį registruoja laivų vykdomas operacijas.
1.  Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą , 6 straipsnio 4 dalies, visų Bendrijos laivų, kurių bendras ilgis yra aštuoni metrai ar didesnis, žvejojantys pagal specialius leidimus, išduodamus vadovaujantis šio Reglamento 11 straipsniu, ir skirtus Baltijos jūroje žvejoti menkes, kapitonai veda laivo žurnalą, kuriame pagal to reglamento 6 straipsnį registruoja laivų vykdomas operacijas.
Pakeitimas 14
16 straipsnis
Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2807/83 5 straipsnio 2 dalies, įvertinant laive laikomų žuvų, kurioms nustatytas BSLK, kiekį kilogramais, leistinas nukrypimo dydis yra 8 % laivo žurnale nurodyto kiekio.
Tačiau sugautiems kiekiams, kurie iškrauti neišrūšiuoti, leistinas nukrypimo dydis skaičiuojant kiekius yra 8 % viso laive laikomo kiekio.
Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2807/83 5 straipsnio 2 dalies, įvertinant laive laikomų žuvų, kurioms nustatytas BSLK, kiekį kilogramais, leistinas nukrypimo dydis yra 10 % laivo žurnale nurodyto kiekio.
Tačiau sugautiems kiekiams, kurie iškrauti neišrūšiuoti, leistinas nukrypimo dydis skaičiuojant kiekius yra 10 % viso laive laikomo kiekio.
Pakeitimas 15
17 straipsnio 2 dalis
2.  Kai žvejybos laivas išplaukia iš A, B rajono arba 28−32 pakvadračių (C rajonas), laive esant daugiau kaip 100 kg menkių, jis:
a) plaukia tiesiai į to rajono, kuriame jis žvejojo, uostą ir iškrauna žuvis arba
b) plaukia tiesiai į už to rajono, kuriame jis žvejojo, esantį uostą ir iškrauna žuvis.
c)  Išplaukiant iš rajono, kuriame laivas žvejojo, tinklai sukraunami taip, kad jų nebūtų įmanoma tuoj pat vėl panaudoti, laikantis šių sąlygų:
i) tinklai, gramzdikliai ir panašūs žvejybos įrankiai turi būti atkabinti nuo jų tralų kėtoklių ir velkamųjų bei ištraukimo lynų ir virvių,
ii) tinklai, kurie yra denyje ar virš jo, turi būti patikimai pritvirtinti prie kurios nors antstato dalies.
2.  Kai žvejybos laivas išplaukia iš A, B rajono arba 28−32 pakvadračių (C rajonas), laive esant daugiau kaip 100 kg menkių, laivo kapitonas atitinkamai žuvininkystės inspekcijai nedelsiant praneša apie šiame regione, iš kurio jau išplaukė, sugautų žuvų kiekį.
Pakeitimas 16
20 straipsnio 1 dalis
1.  Žvejybos laivai, kuriuose laikoma daugiau kaip 100 kg menkių, nepradeda iškrauti tol, kol negauna leidimo iš iškrovimo vietos kompetentingų institucijų.
1.  Žvejybos laivai, kuriuose laikoma daugiau kaip 300 kg menkių, nepradeda iškrauti tol, kol negauna leidimo iš iškrovimo vietos kompetentingų institucijų.
Pakeitimas 17
27 straipsnio 1 dalis
1.  Remdamasi ŽMTEK ir Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos (RPT) rekomendacijomis, Komisija įvertina valdymo priemonių poveikį atitinkamiems ištekliams ir žvejybos būdams, kuriais žvejojami tie ištekliai, trečiaisiais šio reglamento taikymo metais ir kiekvienais tolesniais metais.
1.  Remdamasi ŽMTEK ir Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos (RPT) rekomendacijomis, Komisija įvertina valdymo priemonių poveikį atitinkamiems ištekliams ir žvejybos būdams, kuriais žvejojami tie ištekliai, antraisiais šio reglamento taikymo metais ir kiekvienais tolesniais metais.
Pakeitimas 18
27 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija prašo ŽMTEK mokslinės rekomendacijos dėl pažangos tempo siekiant 4 straipsnyje nurodytų tikslų trečiaisiais šio reglamento taikymo metais ir po to jo taikymo kiekvienais trečiaisiais metais. Kai rekomendacijoje nurodoma, kad tikslai vargu ar bus pasiekti, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuotąja dauguma nusprendžia dėl reikalingų papildomų ir (arba) alternatyvių priemonių, siekiant užtikrinti, kad tikslai būtų pasiekti.
2.  Komisija prašo ŽMTEK mokslinės rekomendacijos dėl pažangos tempo siekiant 4 straipsnyje nurodytų tikslų antraisiais šio reglamento taikymo metais ir po to jo taikymo kiekvienais antraisiais metais. Kai rekomendacijoje nurodoma, kad tikslai vargu ar bus pasiekti, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuotąja dauguma nusprendžia dėl reikalingų papildomų ir (arba) alternatyvių priemonių, siekiant užtikrinti, kad tikslai būtų pasiekti.
Pakeitimas 19
27 a straipsnis (naujas)
27a straipsnis
Reglamento taikymo socialinio ir ekonominio poveikio stebėsena
Komisija parengia pranešimą apie šio reglamento taikymo socialinį ir ekonominį poveikį žuvininkystės sektoriui, laivų savininkams ir įmonėms, dirbančioms menkių žvejybos ir perdirbimo srityje. Komisija šį pranešimą parengia po dviejų reglamento taikymo metų ir po to kas metai tol, kol jis taikomas. Pranešimas pateikiamas Europos Parlamentui iki atitinkamų metų balandžio 30 dienos.

(1) Dar neskelbtas OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika