Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0134(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0163/2007

Ingivna texter :

A6-0163/2007

Debatter :

PV 06/06/2007 - 20
CRE 06/06/2007 - 20

Omröstningar :

PV 07/06/2007 - 5.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0231

Antagna texter
PDF 310kWORD 65k
Torsdagen den 7 juni 2007 - Bryssel
Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden *
P6_TA(2007)0231A6-0163/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juni 2007 om förslaget till rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden (KOM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0411)(1),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0281/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0163/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 1
(1)  Nya vetenskapliga rön från Internationella rådet för havsforskning (ICES) pekar på att torskbeståndet i ICES-områdena 25–32 i Östersjön har sjunkit till nivåer där de drabbats av minskad reproduktionsförmåga och att beståndet skördas på ett sätt som inte är hållbart.
(1)  Nya vetenskapliga rön från Internationella rådet för havsforskning (ICES) pekar på att torskbeståndet i ICES-områdena 25–32 i Östersjön har sjunkit till nivåer utanför de säkra biologiska gränserna där de drabbats av minskad reproduktionsförmåga och att beståndet skördas på ett sätt som inte är hållbart.
Ändring 2
Skäl 2a (nytt)
(2a)  En tillräckligt stark och hållbar flerårig förvaltningsplan för torskfisket som bygger på försiktighetsprincipen skulle göra det möjligt att skapa ett bestående, hållbart fiske som skulle vara mycket mer omfattande än i dag.
Ändring 3
Skäl 3
(3)  Åtgärder måste vidtas för att upprätta en flerårig plan för förvaltning av torskbestånden i Östersjön.
(3)  En flerårig plan för förvaltning av torskbestånden i Östersjön antogs under beskydd av Internationella fiskerikommissionen för Östersjön år 2003.
Ändring 4
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Att Östersjön har indelats i en västlig del (ICES-områdena 22, 23 och 24) och en östlig del (ICES-områdena 25–32) beror på att dessa delar utgör två separata ekosystem med helt olika egenskaper.
Ändring 5
Skäl 3b (nytt)
(3b)  Enligt de senaste uppgifterna från ICES har ca 35–45 procent av den torsk som landas från de östra bestånden i Östersjön fiskats olagligt.
Ändring 6
Skäl 3c (nytt)
(3c)  Enligt FAO:s internationella åtgärdsplan mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) bör stater vidta åtgärder för att se till att deras importörer, omlastningsföretag, uppköpare, konsumenter, materialleverantörer, banker, försäkringsbolag och andra tjänsteleverantörer samt allmänheten blir medvetna om de negativa konsekvenserna av handelsförbindelser med fartyg som konstaterats bedriva IUU-fiske.
Ändring 7
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2371/2002 skall rådet som en prioritet anta återhämtningsplaner för fiske som utnyttjar bestånd som ligger utanför säkra biologiska gränser.
Ändring 8
Artikel 7
Som ett undantag från det som anges i artikel 6 kan rådet, om det bedöms som lämpligt, anta en TAC som är lägre än den som följer av en tillämpning av artikel 6.
Som ett undantag från det som anges i artikel 6 kan rådet, om det bedöms som lämpligt, anta en annan TAC än den som följer av en tillämpning av artikel 6.
Ändring 9
Artikel 8, rubriken
Förfarande för att bestämma perioder när fiske med en maskstorlek som är 90 mm eller större eller med bottenlinor tillåts
Förfarande för att bestämma perioder när torskfiske med en maskstorlek som är 90 mm eller större tillåts
Ändring 10
Artikel 8, punkt 1, inledningen
1.  Det skall vara förbjudet att fiska med bottennät, dansk snurrevad eller liknande med en nätstorlek som är 90 mm eller större, med stågarn, snärjnät eller grimgarn med en nätstorlek som är minst 90 mm, eller med bottenlinor:
1.  Det skall vara förbjudet att fiska med bottennät, dansk snurrevad eller liknande med en nätstorlek som är 90 mm eller större, med stågarn, snärjnät eller grimgarn med en nätstorlek som är minst 90 mm:
Ändring 11
Artikel 8, punkt 3
3.  Om fiskdödligheten för ett av de berörda torskbestånden enligt STECF:s beräkningar är minst 10 procent högre än den lägsta fiskdödlighet som anges i punkt 4, skall det totala antalet dagar när fiske med sådana redskap som anges i punkt 1 är tillåtet minskas med 10 procent jämfört med det totala antalet dagar som tillåts under innevarande år.
3.  Om fiskdödligheten för ett av de berörda torskbestånden enligt STECF:s beräkningar är minst 10 procent högre än den lägsta fiskdödlighet som anges i punkt 4, skall det totala antalet dagar när fiske med sådana redskap som anges i punkt 1 är tillåtet minskas med 8 procent jämfört med det totala antalet dagar som tillåts under innevarande år.
Ändring 12
Artikel 8, punkt 6a (ny)
6a.  Som undantag från reglerna om minsta landningsstorlek för torsk enligt förordning (EG) nr 2187/2005, skall minsta landningsstorlek för torsk i områdena 22-32 vara 40 cm.
Ändring 13
Artikel 12, punkt 1
1.  Som ett undantag från artikel 6.4 i förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken, skall kaptenerna på alla gemenskapsfartyg med en totallängd på åtta meter eller mer föra loggbok om sina operationer i enlighet med artikel 6 i den förordningen.
1.  Som ett undantag från artikel 6.4 i förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken, skall kaptenerna på alla gemenskapsfartyg med en totallängd på åtta meter eller mer, som innehar ett specialtillstånd för torskfiske i Östersjön utfärdat i enlighet med artikel 11 i denna förordning, föra loggbok om sina operationer i enlighet med artikel 6 i den förordningen.
Ändring 14
Artikel 16
Som ett undantag från artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2807/83 skall den tillåtna felmarginalen för uppskattad kvantitet i kilo för fisk som omfattas av TAC som förvaras ombord i fartyget vara 8 procent av siffran i loggboken.
Som ett undantag från artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2807/83 skall den tillåtna felmarginalen för uppskattad kvantitet i kilo för fisk som omfattas av TAC som förvaras ombord i fartyget vara 10 procent av siffran i loggboken.
För fångster som landas osorterade skall den tillåtna toleransnivån för uppskattade kvantiteter vara 8 procent av den totala kvantitet som förvaras ombord.
För fångster som landas osorterade skall den tillåtna toleransnivån för uppskattade kvantiteter vara 10 procent av den totala kvantitet som förvaras ombord.
Ändring 15
Artikel 17, punkt 2
2.  När ett fiskefartyg lämnar antingen område A eller B eller delområde 28–32 (område C) med över 100 kg torsk ombord gäller följande:
2.  När ett fiskefartyg lämnar antingen område A eller B eller delområde 28–32 (område C) med över 100 kg torsk ombord, skall fartygets kapten genast informera den behöriga fiskerimyndigheten om fångstens kvantitet i det område som fartyget har lämnat.
a)  Fartyget skall gå direkt till hamn inom området där det har fiskat och landa fisken, eller
b) gå direkt till en hamn utanför området där det har fiskat och landa fisken.
c)  När fartyget lämnar området där det har fiskat skall näten stuvas undan i enlighet med följande villkor, så att de inte enkelt kan användas:
(i)  Nät, vikter och liknande utrustning skall tas loss från sina trålbord och från bogser- och lyftvajrar och rep.
(ii)  Nät som befinner sig på eller ovan däck skall surras säkert vid någon del av överbyggnaden.
Ändring 16
Artikel 20, punkt 1
1.  Fiskefartyg med över 100 kg torsk ombord får inte påbörja lossningen innan den behöriga myndigheten på lossningsplatsen gett sitt godkännande.
1.  Fiskefartyg med över 300 kg torsk ombord får inte påbörja lossningen innan den behöriga myndigheten på lossningsplatsen gett sitt godkännande.
Ändring 17
Artikel 27, punkt 1
1.  Kommissionen skall, på grundval av rön från STECF och Östersjörådet, utvärdera effekterna av förvaltningsåtgärderna för de berörda bestånden och för fisket som utnyttjar dessa bestånd under tredje året efter det att denna förordning trätt i kraft och under vart och ett av de därpå följande åren.
1.  Kommissionen skall, på grundval av rön från STECF och den regionala rådgivande nämnden för Östersjön, utvärdera effekterna av förvaltningsåtgärderna för de berörda bestånden och för fisket som utnyttjar dessa bestånd under andra året efter det att denna förordning trätt i kraft och under vart och ett av de därpå följande åren.
Ändring 18
Artikel 27, punkt 2
2.  Kommissionen skall begära vetenskapliga rön från STECF om takten i utvecklingen mot målen som anges i artikel 4 under tredje året som denna förordning tillämpas och vart tredje år därefter. Om råden pekar på att målen knappast kommer att uppnås skall rådet besluta med kvalificerad majoritet efter förslag från kommissionen om vilka ytterligare och/eller alternativa åtgärder som krävs för att garantera att målen uppnås.
2.  Kommissionen skall begära vetenskapliga rön från STECF om takten i utvecklingen mot målen som anges i artikel 4 under andra året som denna förordning tillämpas och vartannat år därefter. Om råden pekar på att målen knappast kommer att uppnås skall rådet besluta med kvalificerad majoritet efter förslag från kommissionen om vilka ytterligare och/eller alternativa åtgärder som krävs för att garantera att målen uppnås.
Ändring 19
Artikel 27a (ny)
Artikel 27a
Övervakning av de socioekonomiska konsekvenserna av förordningens tillämpning
Kommissionens skall utarbeta en rapport om de socioekonomiska konsekvenserna av tillämpningen av denna förordning för fiskesektorn, särskilt när det gäller sysselsättningen och den ekonomiska situationen för fiskare, redare och företag som är verksamma inom torskfiske och torskberedning. Kommissionen skall utarbeta denna rapport under andra året som denna förordning tillämpas och varje år därefter, och lägga fram den för Europaparlamentet senast den 30 april det aktuella året.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy