Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2087(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0197/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0197/2007

Συζήτηση :

PV 06/06/2007 - 13
CRE 06/06/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2007 - 5.16
CRE 07/06/2007 - 5.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0234

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 300kWORD 76k
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 - Βρυξέλλες
Η συνταγματική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P6_TA(2007)0234A6-0197/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη συνταγματική διαδικασία της Ένωσης (2007/2087(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, που υπεγράφη στη Ρώμη στις 29 Οκτωβρίου 2004 (Συνταγματική Συνθήκη),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκαν από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τις συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Λάκεν της 15ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–   έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2) και τη συνθήκη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με την περίοδο προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το πλαίσιο για την αξιολόγηση της συζήτησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τα επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού και την ανάλυση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη(7),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005, της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006, και της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την από 17 Ιανουαρίου 2007 δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς το Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το από 14 Μαρτίου 2007 ψήφισμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επ" ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη για την Ευρώπη που ενέκρινε η Επιτροπή των Περιφερειών κατά τη σύνοδο της 23ης Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου 2007, επ" ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου της υπογραφής των Συνθηκών της Ρώμης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0197/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση –το πρώτο επιτυχημένο εγχείρημα υπερεθνικής δημοκρατίας κρατών και πολιτών– αντιμετωπίζει νέες και πρωτοφανείς προκλήσεις, οι οποίες, σε συνδυασμό με τους μετασχηματισμούς της ΕΕ κατά τις αλλεπάλληλες διευρύνσεις της, την πρόοδο της εσωτερικής αγοράς και την παγκοσμιοποίηση, υπαγορεύουν την αναθεώρηση των βάσεών της,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνταγματική Συνθήκη υπεγράφη από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεσμεύτηκαν διά του κειμένου αυτού να εξεύρουν κατάλληλες λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, καθώς και για τις προκλήσεις της διεύρυνσης με την ενίσχυση της πολιτικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνταγματική Συνθήκη, και ιδίως τα Μέρη Ι, ΙΙ και ΙV, καταρτίστηκε με τη μέθοδο της συνέλευσης στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι των κρατών μελών και των υπό προσχώρηση χωρών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού και των εθνικών κοινοβουλίων, των οποίων τα μέλη αποτελούσαν την πλειοψηφία, ενισχύοντας έτσι τη νομιμότητά της,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μέρος ΙΙΙ της Συνταγματικής Συνθήκης αποτελεί κατά κύριο λόγο κωδικοποίηση των εν ισχύι συνθηκών στις οποίες η συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης εισήγαγε ορισμένες προσαρμογές και βελτιώσεις, συγκεκριμένα την επέκταση της νομικής βάσης για συναπόφαση στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας από τους σημερινούς 37 σε 86 τομείς, τροποποιήσεις οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν για να ενισχυθούν η δημοκρατία, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκαοκτώ κράτη μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των κρατών μελών και την πλειονότητα του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν μέχρι στιγμής επικυρώσει τη Συνταγματική Συνθήκη, έκαστο σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές του, μεταξύ άλλων με δημοψηφίσματα στην Ισπανία και στο Λουξεμβούργο, ενώ παράλληλα έχουν δηλώσει έτοιμα να προβούν στην επικύρωση τέσσερα ακόμη κράτη μέλη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία αυτή, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων που διενεργήθηκαν στις δύο χώρες,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημόσιος διάλογος που ξεκίνησε με τη διαδικασία της επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης έδειξε ότι οι δυσκολίες έγκεινται όχι τόσο στις θεσμικές καινοτομίες της, όσο σε μερικές συγκεκριμένες πτυχές ορισμένων πολιτικών και ότι οι επικρίσεις στρέφονται κυρίως κατά του Μέρους ΙΙΙ, το οποίο αφορά τις πολιτικές και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μολονότι το Μέρος ΙΙΙ περιλαμβάνει κυρίως διατάξεις που ήδη ισχύουν,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν αφορούσαν περισσότερο το πλαίσιο παρά το περιεχόμενο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήματα που προκαλούσαν μεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώμη, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(8) και το δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουν έκτοτε επιλυθεί,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005 αποφάσισε να εγκαινιάσει περίοδο προβληματισμού μετά τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας έξι ακόμη κράτη μέλη ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες της επικύρωσης, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 ζήτησε από την Προεδρία να διερευνήσει πιθανές μελλοντικές εξελίξεις για να ξεπερασθεί η συνταγματική κρίση ενόψει της συνόδου του στις 21 και 22 Ιουνίου 2007,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημόσιος διάλογος που ξεκίνησε κατά την περίοδο προβληματισμού έχει καταδείξει σε επαρκή βαθμό ότι τα προβλήματα και οι προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κατέγραψε για πρώτη φορά η δήλωση του Λάκεν και προσπάθησε να επιλύσει η Συνταγματική Συνθήκη, δεν έχουν εξαλειφθεί· αντιθέτως, έχουν καταστεί πιο εμφανή και η ανάγκη επίλυσή τους είναι πιο επιτακτική από ποτέ,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις κοινοβουλευτικές συναντήσεις που διοργάνωσαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια φαίνεται πως είναι γενικά παραδεκτό το γεγονός ότι η Συνταγματική Συνθήκη θα παρείχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλληλο πλαίσιο για να δώσει ικανοποιητική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, καθώς και ότι θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, νέα διακυβερνητική διάσκεψη να συμφωνήσει επί προτάσεων που θα ήταν ή ριζικά διαφορετικές ή πιο μεγαλόπνοες από αυτές που συμφωνήθηκαν το 2004,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται συνεχώς πιο επιτακτική η ανάγκη εξοπλισμού της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης με μηχανισμούς και μέσα που θα καταστήσουν δυνατή την αποδοτική λειτουργία της, την εδραίωση του ρόλου της στον κόσμο και την αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών της όσον αφορά τις προκλήσεις που θέτουν, μεταξύ άλλων, η παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η γήρανση του πληθυσμού,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη προαναφερθείσα δήλωση του Βερολίνου, την οποία υπέγραψαν στις 25 Μαρτίου 2007 οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, συμφωνήθηκε ο στόχος να τεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανανεωμένη κοινή βάση πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009,

1.   επαναλαμβάνει ότι συνυπογράφει το περιεχόμενο της Συνταγματικής Συνθήκης, η οποία αποσκοπεί, ως αποφασιστικό βήμα, να δώσει επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εγγενή πολιτική της διάσταση, και ενδυναμώνει την αποδοτικότητα της δράσης της ΕΈ, ενισχύει τον δημοκρατικό έλεγχο των κοινοτικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, βελτιώνει τη διαφάνεια, χαλυβδώνει τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας ταυτοχρόνως συμβιβασμό, και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρόν στάδιο·

2.   τονίζει ότι τα δύο τρίτα των κρατών μελών έχουν ήδη επικυρώσει τη Συνταγματική Συνθήκη και ότι άλλα τέσσερα κράτη μέλη έχουν εκφράσει ευκρινώς τη δέσμευσή τους στις διατάξεις που περιλαμβάνει, όπως φάνηκε από την πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη κατόπιν της πρωτοβουλίας των κυβερνήσεων της Ισπανίας και του Λουξεμβούργου·

3.   σημειώνει τις ανησυχίες που έχει εκφράσει ο λαός της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών και τον διάλογο που έχει πραγματοποιηθεί και στις δύο αυτές χώρες·

4.   σημειώνει ότι ανησυχίες έχουν εκφρασθεί και σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, αλλά ότι οι οικείες κυβερνήσεις εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης, η οποία διατηρεί τις βασικές μεταρρυθμίσεις που περιέχονται στη Συνταγματική Συνθήκη·

5.   υπενθυμίζει την πολιτική ευθύνη των κρατών μελών που υπέγραψαν αλλά δεν κύρωσαν τη Συνταγματική Συνθήκη·

6.   επαναλαμβάνει τη προσήλωσή του στον στόχο της διευθέτησης της εν εξελίξει συνταγματικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βασίζεται στο περιεχόμενο της Συνταγματικής Συνθήκης, ενδεχομένως με διαφορετική παρουσίαση, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες που έχουν προκύψει σε ορισμένα κράτη μέλη·

7.   στηρίζει, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τις προσπάθειες της γερμανικής Προεδρίας να εξασφαλίσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2007 τη σύγκληση διακυβερνητικής διάσκεψης και την κατάρτιση χάρτη πορείας, που θα περιλαμβάνει τη διαδικασία, τη σαφή εντολή και τον στόχο να επιτευχθεί συμφωνία προ του τέλους του τρέχοντος έτους·

8.   υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλισθούν η ικανότητα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της και η πλήρης δημοκρατική νομιμότητά τους, στόχοι προς τους οποίους η Συνταγματική Συνθήκη συνιστά αναμφισβήτητη πρόοδο όσον αφορά τον έλεγχο, τις νομοθετικές και δημοσιονομικές διαδικασίες, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, προκειμένου να είναι σε θέση να επηρεάζει τον καθορισμό και την εφαρμογή των απαντήσεων στις επιτακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα·

9.   τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθούν όλες οι βασικές αρχές του Μέρους I της Συνταγματικής Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων του διττού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένωσης κρατών και ένωσης πολιτών, της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου, της νέας τυπολογίας των πράξεων και διαδικασιών, της ιεράρχησης των κανόνων και της νομικής προσωπικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι η Συνταγματική Συνθήκη επιφέρει και άλλες σημαντικές βελτιώσεις σε ζητήματα όπως η ενοποίηση των υφισταμένων συνθηκών και η συγχώνευση των πυλώνων, η σαφής αναγνώριση των αξιών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και της δεσμευτικής ισχύος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και σε σχέση με την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των κρατών μελών, του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και του ειδικού ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο θέμα αυτό χωρίς να υπονομεύεται η θεσμική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απορρέει από το πρωτόκολλο περί επικουρικότητας, καθώς και του σεβασμού του ρόλου των περιφερειακών και των τοπικών αρχών·

10.   τονίζει ότι τυχόν πρόταση τροποποίησης της Συνταγματικής Συνθήκης θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμό υποστήριξης αντίστοιχο με αυτόν του οποίου έχαιρε προηγουμένως η διάταξη την οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει·

11.   δηλώνει ότι θα απορρίψει οιοδήποτε αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων το οποίο, συγκρινόμενο με τη Συνταγματική Συνθήκη, θα οδηγούσε σε μείωση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών (επιμένει ιδιαίτερα στη διατήρηση του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως της νομικά δεσμευτικής ισχύος του) καθώς και σε μείωση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Ένωσης·

12.   αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ορισμένα μείζονα ζητήματα που έχουν τεθεί, κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού, καθώς και η πεποίθηση ότι τα προαναφερόμενα θέματα μπορούν να αντιμετωπισθούν όπως πρέπει μόνον από μια ισχυρότερη και όχι ασθενέστερη Ευρώπη, καθώς επίσης να διασαφηνισθούν κάποια άλλα που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από τη Συνταγματική Συνθήκη, όπως:

   βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος,
   ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στον τομέα της ενέργειας,
   συνεκτική μεταναστευτική πολιτική,
   το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο στο πλαίσιο των δημογραφικών αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης,
   τρομοκρατία,
   διάλογος μεταξύ των πολιτισμών,
   αποτελεσματικοί κοινοί μηχανισμοί για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην ευρωζώνη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε θέματα νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με τις Συνθήκες,
   τα κριτήρια της Ένωσης και οι διαδικασίες διεύρυνσης·

13.   θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία της μεθόδου της Συνέλευσης για την κατάρτιση του σχεδίου συνθήκης, ότι κάθε λύση στην οποία θα καταλήξει η συνταγματική διαδικασία θα πρέπει να διατηρεί τις βασικές αρχές της κοινοβουλευτικής συμμετοχής, της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της πλήρους διαφάνειας·

14.   υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, ως το μόνο άμεσα εκλεγμένο από τους πολίτες θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στη διακυβερνητική διάσκεψη σε όλα τα επίπεδα και πιο εκτεταμένα απ" ό,τι κατά τη διακυβερνητική διάσκεψη του 2003-2004·

15.   ζητεί εξάλλου, παράλληλα με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διακυβερνητική διάσκεψη, να συγκληθεί διοργανική διάσκεψη, εμπνεόμενη από το πρότυπο που ακολουθήθηκε κατά την κατάρτιση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, για να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμβάλει σημαντικά στην οικοδόμηση διακομματικής και διεθνικής συναίνεσης στην διακυβερνητική διάσκεψη·

16.   υπενθυμίζει την προσήλωσή του στο μηχανισμό της Συνέλευσης, εφόσον οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφασίσουν να ξεκινήσουν ουσιαστική αναθεώρηση των υφισταμένων κειμένων·

17.   καλεί την Επιτροπή να επιτελέσει στο ακέραιο τον ρόλο της στο πλαίσιο των επικειμένων διαπραγματεύσεων και να ετοιμάσει προτάσεις για την προσαρμογή της Συνταγματικής Συνθήκης όσον αφορά τα ζητήματα που διαλαμβάνει η παράγραφος 12·

18.   τονίζει τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των αντιστοίχων κυβερνήσεών τους καθ" όλη τη διάρκεια της διακυβερνητικής διάσκεψης και δηλώνει πρόθυμο να διατηρήσει στενή επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια κατά την επικείμενη φάση των διαπραγματεύσεων, καθώς και με την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, τις θρησκευτικές κοινότητες και την κοινωνία των πολιτών·

19.   ζητεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επικύρωσης της νέας συνθήκης μέχρι τα τέλη του 2008, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο επόμενο Κοινοβούλιο, που θα εκλεγεί το 2009, να αναλάβει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας συνθήκης·

20.   ζητεί από τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις διαδικασίες επικύρωσης που εφαρμόζουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη ολοκλήρωση της διαδικασίας της επικύρωσης·

21.   σκοπεύει να εκδώσει τη γνωμοδότησή του σχετικά με τη σύγκληση της διακυβερνητικής διάσκεψης κατά το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο παρόν ψήφισμα·

22.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, την Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(1) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν, Παράρτημα 1, σ. 19.
(2) ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 17.
(3) ΕΕ L 157 της 21.6.2005, σ. 11.
(4) ΕΕ C 247 E της 6.10.2005, σ. 88.
(5) ΕΕ C 287 E της 24.11.2006, σ. 306.
(6) ΕΕ C 300 Ε, 9.12.2006, σ. 267.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0569.
(8) ΕΕ L 376 , 27.12.2006, σ. 36.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου