Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2249(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0199/2007

Předložené texty :

A6-0199/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/06/2007 - 5.18
CRE 07/06/2007 - 5.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0236

Přijaté texty
PDF 389kWORD 96k
Čtvrtek, 7. června 2007 - Brusel
Sociální postavení umělců
P6_TA(2007)0236A6-0199/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2007 o sociálním postavení umělců (2006/2249(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů,

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Nediskriminace a rovné příležitosti pro všechny – rámcová strategie" (KOM(2005)0224),

-   s ohledem na zelenou knihu Komise nazvanou "Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století" (KOM(2006)0708),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2002 o významu a dynamice divadla a divadelních umění v rozšířené Evropě(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2003 o kulturním průmyslu(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o nových výzvách pro cirkus jako součást evropské kultury(3),

-   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství(4),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení(5),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti(6),

-   s ohledem na usnesení ze dne 9. března 1999 o situaci a úloze umělců v Evropské unii(7),

-   s ohledem na směrnici Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem(8),

-   s ohledem na směrnici Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících(9),

-   s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 30. března 2000 ve věci C-178/97, Barry Banks a další v. Théâtre Royal de la Monnaie(10),

-   s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 15. června 2006 ve věci C-255/04, Komise Evropských společenství v. Francouzská republika(11),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0199/2007),

A.   vzhledem k tomu, že umění je možno také považovat za práci a povolání,

B.   vzhledem k tomu, že se výše uvedené rozsudky i směrnice 96/71/ES konkrétně vztahují na činnost divadelních umělců,

C.   vzhledem k tomu, že pro provozování umělecké činnosti na špičkové úrovni je nutno se již od útlého věku zajímat o svět divadelního umění a naučit se rozumět velkým dílům našeho kulturního dědictví,

D.   vzhledem k tomu, že v řadě členských států není postavení některých profesionálních umělců právně zakotveno;

E.   vzhledem k tomu, že s výkonem uměleckých povolání jsou nerozlučně spojeny flexibilita a mobilita,

F.   vzhledem k tomu, že žádný umělec se nikdy během své profesionální kariéry plně nezbaví existenční nejistoty,

G.   vzhledem k tomu, že nutnou protiváhou toho, že umělecké povolání je nejisté a často závisí na náhodě, je záruka spolehlivé sociální ochrany,

H.   vzhledem k tomu, že je dodnes téměř nemožné, aby umělec v Evropě vytvořil plán své profesionální kariéry,

I.   vzhledem k tomu, že je třeba usnadnit umělcům přístup k informacím o jejich pracovních podmínkách a podmínkách týkajících se mobility, nezaměstnanosti, zdravotní péče a důchodu,

J.   vzhledem k tomu, že umělecké vlohy, přirozené nadání a talent pouze ve vzácných případech samy o sobě otevírají cestu ke kariéře profesionálního umělce,

K.   vzhledem k tomu, že smlouvy o školení nebo kvalifikaci k výkonu umělecké činnosti přizpůsobené podmínkám jednotlivých oborů dosud nebyly dostatečně propracovány,

L.   vzhledem k tomu, že by měly být podporovány možnosti profesionální rekvalifikace umělců,

M.   vzhledem k tomu, že na volný pohyb pracovníků z nových členských států obecně, včetně umělců, se stále vztahují určitá omezení vyplývající z možnosti stanovit přechodné období, která je zakotvena v aktech o přistoupení,

N.   vzhledem k tomu, že při uměleckých vystoupeních spolu často pracují evropští umělci a jejich kolegové ze zemí mimo Společenství, jejichž mobilitu nezřídka omezují obtíže se získáváním střednědobých víz,

O.   vzhledem k tomu, že pobyty umělců v určitém členském státě jsou nejčastěji pobyty krátkodobými (do tří měsíců),

P.   vzhledem k tomu, že tyto problémy spojené s přeshraniční mobilitou, která je hlavním příznačným rysem uměleckých povolání, ve svém souhrnu odhalují nutnost přijít v této oblasti s konkrétními opatřeními,

Q.   vzhledem k tomu, že v první řadě je důležité rozlišovat amatérskou uměleckou činnost od umělecké činnosti profesionální,

R.   vzhledem k tomu, že by mělo být účinným způsobem zajištěno začlenění výuky uměleckých předmětů do školních osnov členských států,

S.   vzhledem k tomu, že výše uvedená úmluva organizace UNESCO je skvělým základem pro uznání důležitosti činností profesionálů v oblasti umělecké tvorby,

T.   vzhledem k tomu, že směrnice 2001/29/ES požaduje, aby členské státy, které ji dosud neuplatňují, stanovily spravedlivé náhrady pro autory v souvislosti s výjimkami nebo omezeními týkajícími se práva na rozmnožování (reprografie, vytváření kopií pro soukromé účely atd.),

U.   vzhledem k tomu, že směrnice 2006/115/EC stanoví výlučná práva zejména výkonných umělců a jejich práva na spravedlivou odměnu, kterých se nelze vzdát,

V.   vzhledem k tomu, že autorská práva a osobnostní práva autorů a výkonných umělců v tomto ohledu představují uznání jejich tvůrčí práce a jejich přínosu kultuře obecně,

W.   vzhledem k tomu, že umělecká tvorba přispívá k rozvoji kulturního dědictví a čerpá z děl minulosti, uchovávaných státem v tomto ohledu pro inspiraci,

Zlepšení situace umělců v Evropě
Smluvní podmínky

1.   vyzývá členské státy, aby vytvořily nebo uvedly do praxe právní a institucionální rámec, který bude podporovat uměleckou tvorbu, přijetím nebo uplatňováním souboru obecně platných a koherentních opatření zahrnujících smluvní podmínky, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, přímé a nepřímé zdanění a soulad s evropskými předpisy;

2.   zdůrazňuje, že je třeba vzít v úvahu atypičnost pracovních metod umělce;

3.   dále zdůrazňuje potřebu zohlednit netypickou a nejistou povahu všech povolání týkajících se divadelního umění;

4.   vybízí členské státy, aby pokročily při vytváření smluv o školení nebo kvalifikaci u uměleckých povolání;

5.   navrhuje proto členským státům, aby prosazovaly uznávání profesionální praxe a zkušeností umělců;

Ochrana umělců

6.   vyzývá Komisi a členské státy, aby po konzultaci se zástupci uměleckých oborů zavedly "evropský profesní registr" pro umělce (podobný systému EUROPASS), v němž by mohlo být uvedeno jejich postavení, povaha a doba trvání smluv, které postupně uzavřeli, a údaje o jejich zaměstnavatelích nebo o poskytovatelích služeb, kteří je angažovali;

7.   vybízí členské státy, aby zlepšily koordinaci a výměnu osvědčených postupů a informací;

8.   vyzývá Komisi, aby vypracovala ve spolupráce se zástupci uměleckých oborů pro evropské umělce a pro příslušné útvary správních orgánů jednotnou a srozumitelnou praktickou příručku, která by obsahovala veškerá platná právní ustanovení, pokud jde o zdravotní pojištění, ztrátu zaměstnání a důchod jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni;

9.   vyzývá Komisi a členské státy, aby se s ohledem na dvoustranné dohody zabývaly možností vyvinout iniciativu k zajištění převádění nároků na důchod a na sociální zabezpečení, které získali umělci ze třetích zemí, pokud se vrátí do své země původu, a aby jim byla uznávána praxe získaná během pracovního působení v členském státě;

10.   vybízí Komisi, aby zahájila pilotní projekt s cílem zkusmo zavést zvláštní evropskou elektronickou kartu sociálního zabezpečení pro evropské umělce;

11.   domnívá se totiž, že taková karta, z níž by bylo možno zjistit veškeré informace o umělci, by byla řešením některých problémů vyplývajících z povahy jeho povolání;

12.   zdůrazňuje nutnost odlišit mobilitu specifickou pro umělce od mobility pracovníků v Evropské unii obecně;

13.   žádá v této souvislosti Komisi, aby vyhodnotila pokrok dosažený ve věci výše uvedené specifické mobility;

14.   žádá Komisi, aby formálně identifikovala kulturní oblasti, v nichž je zjevné nebezpečí odlivu tvůrčí činnosti a ztráty talentů, a členské státy, aby se motivačními opatřeními snažily udržet své umělce na území členských států Evropské unie nebo je podnítit k návratu do Evropské unie;

15.   dále žádá členské státy, aby věnovaly mimořádnou pozornost tomu, aby na evropské úrovni byly uznávány diplomy a jiná osvědčení vydané všemi konzervatořemi, uměleckými školami ve členských státech v Evropě a ostatními oficiálními školami divadelního umění, aby mohli jejich držitelé pracovat a studovat ve všech členských státech v souladu s boloňským procesem; vyzývá v této souvislosti všechny členské státy, aby podporovaly formální studium uměleckých oborů poskytující vysoce kvalitní osobní a profesní vzdělávání, které umožňuje studentům rozvinout jejich umělecký talent, a využívat přitom všeobecného vzdělávání, které dává možnosti uplatnit se také v jiném profesním odvětví; zdůrazňuje také důležitost předkládání nových iniciativ na evropské úrovni, aby bylo v Evropské unii usnadněno uznávání diplomů a jiných osvědčení vydaných konzervatořemi a uměleckými školami ve třetích s cílem podpořit mobilitu umělců směřujících do členských států;

16.   vyzývá Komisi k přijetí "evropské charty umělecké tvorby a podmínek jejího výkonu" na základě podobné iniciativy, jakou byla např. iniciativa UNESCO, s cílem stvrdit význam činností profesionálů v oblasti umělecké tvorby a usnadnit evropskou integraci;

17.   vyzývá členské státy, aby odstranily všechny druhy omezení, pokud jde o přístup na pracovní trh pro pracovníky působící v oblasti umění v nových členských státech;

18.   vyzývá členské státy, které tak dosud nečiní, aby v souladu se směrnicemi 2006/115/ES a 2001/29/ES účinně zajistily platbu všech spravedlivých náhrad v souvislosti s právy na rozmnožování a spravedlivou odměnou držitelům autorských a souvisejících práv;

19.   vyzývá Komisi, aby provedla studii analyzující opatření přijatá členskými státy s cílem účinně zajistit, aby držitelé autorských a souvisejících práv dostávaly spravedlivou náhradu za zákonné výjimky schválené členskými státy v souladu se směrnicí 2001/29/ES a za právní využívání jejich práv vyplývajících ze směrnice 2006/115/ES;

20.   vyzývá Komisi, aby provedla studii analyzující opatření přijatá členskými státy s cílem vyčlenit některé příjmy z plateb spravedlivých náhrad pro nositele autorských a souvisejících práv na podporu tvůrčí činnosti a sociální a finanční ochrany umělců, a aby analyzovala právní nástroje, které by mohly být použity k přispívání na financování ochrany žijících evropských umělců;

21.   domnívá se, že by bylo žádoucí, aby členské státy zvážily možnost poskytnout umělcům více podpory, než dostávají nyní, tím že zavedou poplatek za komerční využívání originální tvorby a osvobodí její výkon od daně;

Vízová politika: mobilita a zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí

22.   zdůrazňuje nutnost zabývat se obtížemi, které v současnosti mají někteří evropští umělci a umělci ze zemí mimo Společenství se získáváním víz jako podmínky pro vydání pracovního povolení, a nejistotou, která z této skutečnosti pramení;

23.   zdůrazňuje skutečnost, že podmínky pro udělení víz a pracovních povolení jsou v současné době obtížně splnitelné pro umělce s krátkodobou pracovní smlouvou;

24.   vyzývá Komisi, aby přemýšlela o stávajících systémech víz a pracovních povolení pro umělce a aby navrhla právní předpisy Společenství v této oblasti, které by mohly vyústit v zavedení zvláštních dočasných víz pro evropské umělce i pro umělce ze zemí mimo Společenství, která již v některých členských státech existují;

Celoživotní vzdělávání a rekvalifikace

25.   vyzývá členské státy, aby vytvořily specializované vzdělávací a školicí struktury určené pro profesionály v kulturní oblasti, s cílem vytvořily skutečnou politiku pracovních příležitostí v této oblasti;

26.   vyzývá Komisi, aby shromáždila všechny výzkumy a publikace, které již existují, a aby vyhodnotila formou studie současnou situaci zohledňování nemocí z povolání specifických pro umělecká povolání v Evropské unii, jako je například artróza;

27.   připomíná, že všichni umělci provozují svou činnost neustále, a nikoli pouze v době, kdy se odehrávají vlastní umělecké výkony nebo jevištní představení;

28.   připomíná v této souvislosti, že období zkoušek jsou plnohodnotnými úseky pracovní doby a že je naléhavě nutné tato období činnosti v přehledu jejich kariéry zohlednit, a to jak v období, kdy jsou bez zaměstnání, tak pro jejich nárok na důchod;

29.   vyzývá Komisi, aby posoudila skutečnou úroveň evropské spolupráce a výměn týkajících se odborného vzdělávání v oblasti divadelního umění a podporovala příslušná opatření v rámci programů celoživotního vzdělávání a kultury v roce 2007 a evropského roku vzdělávání a kultury v roce 2009;

K restrukturalizaci amatérských činností

30.   trvá na nutnosti podporovat veškeré umělecké a kulturní činnosti, zejména pokud jsou vyvíjeny pro sociálně znevýhodněné skupiny veřejnosti s cílem zlepšit jejich integraci;

31.   zdůrazňuje důležitost amatérských uměleckých činností jakožto klíčového prvku integrace místních společenství a budování občanské společnosti;

32.   trvá na tom, že umělci bez specifického vzdělání, kteří usilují o profesionální uměleckou kariéru, by měli být dobře informováni o určitých aspektech tohoto povolání;

33.   vyzývá v této souvislosti členské státy, aby podněcovaly a podporovaly amatérské činnosti v trvalé vazbě na profesionální umělce;

Zaručit umělecké a kulturní vzdělávání již od útlého věku

34.   vyzývá Komisi, aby vypracovala studii o uměleckém vzdělávání v Evropské unii (obsah, povaha poskytovaného vzdělávání – formální nebo jiná –, dosažené výsledky a kariérní možnosti) a aby jej seznámila s výsledky této studie ve lhůtě dvou let;

35.   naléhá na Komisi, aby podněcovala a podporovala mobilitu evropských studentů v uměleckých oborech posilováním programů výměny studentů národních konzervatoří a uměleckých škol jak v Evropě, tak mimo ni;

36.   vyzývá Komisi, aby vyčlenila finanční prostředky na opatření a pilotní projekty, které umožní zejména vymezit vhodné modely v oblasti uměleckého vzdělávání ve školním prostředí zavedením evropského systému výměny informací a zkušeností pro učitele vyučující umělecké obory;

37.   doporučuje členským státům, aby zintenzívnily vzdělávání učitelů uměleckých oborů;

38.   žádá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnost vytvoření fondu evropské mobility typu Erasmus pro výměnu učitelů a mladých umělců; v této souvislosti připomíná své úsilí prosadit zvýšení evropského rozpočtu na kulturu;

39.   žádá Komisi a členské státy, aby zahájily informační kampaň s cílem poskytnout záruku kvalitního uměleckého vzdělávání;

o
o   o

40.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a parlamentům a vládám členských států.

(1) Úř. věst. C 300 E, 11.12.2003, s. 156.
(2) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 459.
(3) Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 124.
(4) Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2.
(5) Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.
(7) Úř. věst. C 175, 21.6.1999, s. 42.
(8) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.
(9) Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 12
(10) Sb. rozh. 2000, s. I-2005.
(11) Sb. rozh. 2006, s. I-5251.

Právní upozornění - Ochrana soukromí